Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2013. június 26., szerda

17.260 - Zöld jelzés a magyar föld felvásárlóinak: bevégezhetik hazánk gyarmatosítását


Zöld jelzés a magyar föld felvásárlóinak: bevégezhetik hazánk gyarmatosítását 
2013-06-25. 16:00 Kuruc.info 

2013. június 21-én az Országgyűlés - jelenleg jogi vita tárgya, hogy törvényesen vagy nem - elfogadta a földforgalmi törvényt, amely jövő év május 1-jétől lép hatályba, akkor érkezik majd el az igazság pillanata, s kiderül, hogy a magát nemzeti pártnak álcázó Fidesz mennyire átverte a benne bízó szavazópolgárokat és Magyarország területének hányad része kerül majd idegen tulajdonba. A parlamenti végszavazáson a Jobbik látványos demonstrációval tiltakozott a hazaárulás újabb fejezete ellen - mindhiába. A kétharmad döntött. 

Természetesen a Fidesz egyre fogyatkozó példányszámú házi lapjában, a Széles-féle Magyar Hírlapban már másnap megjelent Bayer Zsolt publicisztikája a Jobbikot élesen támadva, s a Fidesz alkotta törvény mellett téve le a hűségnyilatkozatot. A Föld című cikkben Bayer a következőket írja: 

    "Lássuk a tényeket: a magyar földtörvény a dán földtörvény mintájára készült. Hároméves helyben lakáshoz, életvitelszerű földműveléshez köti a földvásárlást. S ezenkívül beiktat még egy akadályt: ha a külföldi mindezen előírásoknak megfelel, akkor a faluközösségnek is rá kell bólintania a vásárlási szándékra, és a faluközösség indoklás nélkül megvétózhatja a vásárlást. 
    Nos, ha egy külföldi állampolgár három éve nálunk él valahol vidéken, és hivatásszerűen műveli a földet, s három év elteltével a helyi közösség is rábólint a földvásárlási szándékára, akkor az a külföldi nyugodtan vegyen földet minálunk. Egyrészt azért, mert akkor az az ember itt akar élni, másrészt azért, mert uniós tagként ez a legtöbb, amit megtehetünk. És nyugodtan próbálja ki bárki: menjen Dániába, feleljen meg ezeknek a feltételeknek, és vegyen utána földet ott magának. 
    Ahogy a dán földeket sem fogják ilyen módon kivásárolni a dánok alól, úgy a magyar földet sem fogják kivásárolni alólunk. Mert nem lesz lehetséges. A másik tény: eddig a teljes magyar földterületre vetítve ötven százalék volt a nagybirtok aránya. Az új földtörvény ezt az arányt húsz százalékban határozza meg. Ezek után azt állítani, hogy a kormány eladja a magyar földet, illetve hogy a nagybirtokrendszert tartja fenn, egyszerűen hazugság." 

Nos, a Fidesz-politikusok, illetve Bayer Zsolt állításaival szemben a valós és egyben tragikus tények a következőkben foglalhatóak össze. A földtörvény szövege szerint külföldinek az minősül, aki nem az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség állampolgára. Ez utóbbihoz tartozik az EU-tagállamokon kívül Izland, Norvégia és Liechtenstein, továbbá különleges Svájc helyzete, amely ugyan nem tagja a térségi közösségnek, de az Európai Közösséggel és tagállamokkal kötött szerződések alapján a személyek szabad mozgása vonatkozásában azonos jogállású. Ezen túlmenően az Európai Uniónak ún. társulási szerződése van számos, a mediterrán térségben lévő nem európai állammal. Ezek között kiemelt helye van Izraelnek. A második Orbán-kormány még 2010. november 8-án keresztülvitte az Országgyűlésben a bilderberges Martonyi János külügyminiszter által beterjesztett 01473-as törvényt, amelyben Magyarország elfogadta Izraelnek az Európai Unióval való társulását. A jogszabály szövege hangsúlyozza, hogy megalkotásakor külön figyelembe vették "a Közösségnek és Izraelnek a szabad kereskedelem, és különösen az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) Uruguayi Fordulójából eredő jogoknak és kötelezettségeknek való megfelelés iránti elkötelezettségét", továbbá "meggyőződve arról, hogy a társulási megállapodás új légkört teremt gazdasági kapcsolataik, és különösen a kereskedelem, a befektetés, valamint a gazdasági és technológiai együttműködés fejlődése számára", a társulás elfogadása mellett döntöttek a képviselők. Az eljövendő időszak fejleménye lesz, hogy az EU-Izrael kapcsolatok miként válnak majd mind szorosabbá, illetve hogy a társulási szerződésben foglaltak mit jelentenek majd konkrétan a magyar termőföld izraeli állampolgárok által történő megszerzése, felvásárlása tárgyában. A kettős állampolgárok földszerzését értelemszerűen semmi nem fogja akadályozni. Egy szó mint száz, nem igaz, hogy a most elfogadott földtörvény tiltja a külföldiek magyarországi birtokszerzését. 

Miközben a Bayer Zsolt által említett Dániában - de Ausztriában, a Benelux-államokban és másutt is - erős a helybéli gazdálkodó paraszti társadalom, és a termőföldek valóban az ottani, autonóm közösségek kezében vannak, addig Magyarországon már most, a latin-amerikai birtokstruktúrára módfelett emlékeztető latifundiumrendszer létezik, a gazdálkodó magyar agrárnépesség birtokon kívülre szorult, egzisztenciálisan ellehetetlenült, s ennélfogva még csak esélye sincs arra, hogy földhöz, önálló kisgazdasághoz jusson a jövőben. 

A helyzetet tovább súlyosbítja az a tény, hogy - miként azt Ángyán József volt agrárállamtitkár közlése alapján tudjuk - az oligarchák kirabolják a közös kasszát, s lenyúlják az agrártámogatások nagy részét. Elmondása szerint a 6 legnagyobb mezőgazdasági érdekeltséghez összesen 13,9 milliárd forint került eddig, miközben a 300 ezer embert érintő tanyafejlesztési programra csak nagy harcok árán sikerült kiharcolni 1 milliárd forintot. A legtöbb agrártámogatást Csányi Sándor cégbirodalma (3,969 milliárd forint), Nyerges Zsolt üzleti vállalkozásai (3,739 milliárd), és Leisztinger Tamás érdekeltsége (2,676 milliárd) kapta. Ángyán úgy látja, hogy egy egységes hálózatról van szó, melyet "maffiacsaládok" működtetnek. A volt mezőgazdasági és vidékfejlesztési államtitkár szerint a "libatolvaj" Bajnai Gordon is maffiózó. 

A Nyugattal való összehasonlítás már önmagában véve is elhibázott, hiszen ott nincs is földpiac, minthogy akinek földje van, az megtartja, ellenben Magyarországon igen nyomottak a földárak. A nyugati és a hazai árak közötti eltérés az ötszöröstől akár az ötvenszeres nagyságrendig is terjedhet. Vagyis a földpiac liberalizálásával a magyar emberek óriási versenyhátrányba kerülnek a jövevényekkel szemben saját hazájukban. A külföldiek tömeges és gyakorlatilag korlátozatlan mértékű földszerzése megfosztaná hazánkat legértékesebb természeti kincsétől és jövedelemforrásától, s ennek logikus következményeként a stratégiai jelentőségű élelmiszerbiztonságtól és szuverenitásunktól is. 

Az a Fidesz által sulykolt propagandaszöveg sem állja meg a helyét, miszerint a jövőben csak földműves vásárolhat majd földet. Az új törvény szerint ugyanis csak az nem számít földművesnek, aki nem akar az lenni. Földműves az, aki a földdel foglalkozik, illetve nagyon lényeges körülmény az is, hogy az előírások alól eleve felmentést kap az a személy, aki legalább 25%-ban a tulajdonában álló gazdasági társaság részvényese. 

Ami a nagybirtok szerepének és részarányának csökkenését illeti, ennek a tételnek az elfogadásához a gyógyíthatatlan naivitás lelki betegségében kell a Fidesz-hívő állampolgárnak szenvednie. Kezdjük a jelenleg fennálló állapotokkal. Miként fentebb már utaltam rá, Magyarországon ma latifundiumrendszer van, ez bevégeztetett történelmi tény. A földtörvény viszont értelemszerűen, a hatálybalépése előtti időszakra és az akkor kialakult birtokstruktúrára nem vonatkozik és nem tartalmaz előírásokat, korlátozásokat. Ráadásul a jogi szövegbe épített számos "kiskapu" lehetővé teszi azt, hogy a nagytőkés oligarchák tovább folytathassák földharácsoló ténykedésüket, sőt az "egyenlők között a legegyenlőbbekre" az egész törvény nem is fog vonatkozni. A bankokról, illetve az ún. integrátorokról van szó, akik az egész mezőgazdasági termelés regionális összefogására és irányítására kapnak majd megbízatást a kormánytól, s hozzá természetesen zsíros állami földeket is. Mivel a jelenlegi földhasználóknak és a nagy állattartó telepek üzemeltetőinek a június 21-i törvény elővásárlási jogot is biztosít, még csak esély sincsen a hatályos jogi keretek között a birtokszerkezet érdemi megváltoztatására. Egyúttal a kényszerhasznosítás intézménye azt is lehetővé teszi, hogy a nyilvánosság teljes kizárásával növelhessék nagybirtokaikat a politikailag privilegizált "kiválasztottak". Ami pedig a "nem kiválasztottak" számára megállapított földlimitet illeti, magánszemélyek esetében a tulajdoni korlát 300 hektár. Igen ám, csakhogy nincs összeszámítás a családtagok esetében. Vagyis lehetséges lesz a földek "szétírása", tehát egy családon belül több személy is rendelkezhet majd 300 hektár kiterjedésű birtokállománnyal, tekintettel arra, hogy a családtagok és részvényesek földjei nem adódnak össze. Ezen túlmenően a cégek esetében 1200 hektár a birtokhatár, a nagytőkés állattartók és vetőmagtermesztők számára pedig 1800 hektár a plafon. S emlékeztetőül: az integrátorokra és bankokra ez a megkötés sem vonatkozik majd. 

Végezetül, mint lényegi problémát, meg kell említenünk a helyi földbizottságok összetételének kérdését. Nem igaz, hogy ezek a testületek a helyi gazdák soraiból fognak kikerülni, mivel mindenki tagja lesz a földbizottságnak, akinek a szóbanforgó településen földtulajdona van. Nevesítve, a Csányik, Nyergesek, Leisztingerek és a külföldi spekulánsok is aktívan részt vesznek majd a "helyi" földbizottságok munkájában, s az ő szándékaik lesznek majd a meghatározók a döntéshozatalkor. S itt említendő meg az a kritérium is, miszerint a tulajdonjog-szerzéshez szükséges a helyben lakás. Nos, ez adminisztratív-jogi trükkökkel könnyen kijátszható. Közismert az izraeli Joav Blum elhíresült sukorói ingatlanügylete, melyet azért tudott tető alá hozni, mert "helybéli" lakos volt, csak éppen köze nem volt a településhez. 

Röviden vázolva, ez a Fidesz földtörvénye, amely - a kormányzati kommunikáció szerint - a nemzeti kincsnek minősülő földet a nemzet tulajdonában tartaná meg. Csakhogy a történet teljesen másról szól. A globalista-nagytőkés körök hazai, idegenlelkű kollaboráns lakájaik hathatós közreműködésével a kegyelemdöfést készülnek megadni az egykor magyar nemzetnek nevezett közösségnek. Herder jóslata történelmileg belátható időtartamon belül könnyen valósággá válhat. Éppen ezért volt helyénvaló a Jobbik-frakció "rendbontása", pontosabban obstrukciós kísérlete, hogy megakadályozza ennek a hazaárulás büntetőjogi tényállását kimerítő nemzetvesztő törvénynek parlamenti végszavazását. Ám ez a törvényhozási akció önmagában kevés: az egész nemzetnek kell összefognia, hogy elejét vegye ennek a nemzetellenes háború végkifejletét jelentő jogszabálynak a hatálybalépését. 

Éppen ezért érthetetlen - vagy nagyon is érthető - az említett Bayer-cikkben olvasható Jobbik-ellenes kirohanás. A Magyar Hírlap vezérpublicistája szerint 
    "a Jobbik azért hazudik, mert már nincs is más lehetősége. Képességtelen, ostoba fajankók gyülekezete az egész, akik egy dolgot tudnak pontosan: ez a négy év volt életük első és egyben utolsó dobása. Ezért álltak oda az ülésteremben balhézni a pulpitus köré, hogy híveiknek megmutassák még egyszer magukat. Hogy a hiábavaló, ártó és hazug gyűlölködés csontját vessék azok elé, akik úgysem fogják soha életükben elolvasni, mi is van beleírva abba a törvénybe, mert nekik elég, ha látják az ostoba pofákat maguk előtt őrjöngeni. Hát ez sikerült." 

Nos, valóban sikerült. Csak nem úgy, ahogyan a szerző gondolja. Mert ezt a földtörvényt tollba mondták a budapesti helytartó-kormánynak, amelynek mameluk parlamentje mindent megszavaz. Akárcsak hajdan látatlanul és olvasatlanul a lisszaboni szerződést. Igaz, akkor még MSZP-SZDSZ-kormányzat regnált Budapesten. Ám ez sem különb. Azt pedig már most borítékolhatjuk, hogy a Fidesz-KDNP a kormányzat egyetlen felelősen és nemzetben gondolkodó egykori agrárállamtitkár tagja ellen mocskolódó stílusú, lejárató kampányba kezd. Pontosabban Bayer már megadta az alaphangot hivatkozott írásában: 
    "Ángyán pedig végre kilépett a Fidesz-frakcióból. Őszintén szólva éppen ideje volt. Én már egy éve kivágtam volna, hogy a lába se érje azt az immáron nem eladható földet. Most végre ment magától. És csak azon kell töprengenie, hogy a zsebjakobinusokhoz csatlakozik vagy a Párbeszéd Magyarországért eszdéeszeseihez. Ugyanis mindkét formációban tárt karokkal várják. Ami szintúgy elgondolkodtató." 

Attól a nem mellékes körülménytől azért ne tekintsünk el, hogy Ángyán József a jövőben egyetlen politikai pártba sem kíván belépni. Hanem mindenkivel összefogva, akinek ez fontos, meg akarja védeni azt a múlt hét péntek óta immár nagyon is eladható magyar anyaföldet. 

Lipusz Zsolt - Kuruc.info 

Kapcsolódó: 
   Váralja Szövetség: Hazugságok és igazságok a földtörvényről 
   Ángyán: Nem volt itt semmiféle elszámoltatás 
   A Jobbik bedarálta az új földtörvényt