Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2018. január 22., hétfő

22.778 - ​ A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét.


Feladó: Katalin Keresztesi
Dátum: 2018. január 22. 16:03
Tárgy:
​ - ​Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ő múltjáért!​

Címzett:
József Kutasi <kutasi2017@gmail
.com>
A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, 
hogy óvnunk kell minden cseppjét.

TH. ROOSEVELT (1858-1919), az Egyesült Államok elnöke, 1910-ben Magyarországon mondta:

 „Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ő múltjáért. Amidőn Amerika még Európa méhében leledzett, Magyarország gátolta meg a barbárok terjeszkedését, Magyarország őrizte a civilizált világ biztonságát. Nincs fényesebb történelem mint a magyar nemzeté."
„There is no more illustrious history than the history of the Magyar nation… The whole civilized world is indebted to Magyarland for its historic deeds."

II. MURAD szultán (1404-1451):

 „Aki elfoglalja Magyarországot, az ura az egész világnak."

MARZIO GALEOTTO (1427-1497) és ANTONIO BONFINI (1425-1502) olasz humanisták:

 „Európa népei mind irigylik a magyaroktól a Kárpát-medence területét, az itt lévő gazdagságot, ezért gyűlölet veszi őket körbe. Magyarországon a leggazdagabb a föld, bő a hal-áldás, nagy mennyiségű a kenyérgabona, a bor pedig kiváló."

A Német-Római császár kancellárja írja 1444-ben:

 „Nagy hatalma van Magyarországnak és nagy az ereje, de ahhoz, hogy a törököt Európából kiűzhessék, sokkal nagyobbra lenne szükség."

CHARLES-LOUIS MONTESQIEU (1689-1755), francia filozófus:

 „A magyar híres szabadságszeretetéről, nemes és nagylelkű jelleméről, hősi bátorságáról. Vendégszeretetének legendás híre van."

GRIM JAKOB (1785-1863) az első német tudományos nyelvtan megalkotója:

 „A magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet."
„The Hungarian language is logical, has a perfect structure and surpasses every other language."
„Die ungarische Sprache ist logisch, vollkommen, ihr Aufbau übertrifft jede andere Sprache."

Sir BOWRING JOHN (1792-1872)

 „A magyar nyelv messze magasan áll, magában. Egészen sajátos módon fejlődött, és szerkezetének kialakulása olyan időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Önmagában, következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis, erő, a hangzatok minden hajlékonyságával és alakíthatóságával. E nyelv a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégibb és legfényesebb emléke… A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény! Aki megfejti, isteni titkot boncolgat, annak is az első tételét…"
„The Hungarian language goes far back. It developed in a very peculiar manner and its structure reaches back to times when most of the now spoken European languages did not even exist. It is a language which developed steadily and firmly in itself, and in which there are logic and mathematics with the adaptability and malleability of strength and chords. The Englishman should be proud that his language indicates an epic of human history. One can show forth its origin; and all layers can be distinguished in it, which gathered together during contacts with different nations. Whereas the Hungarian language is like a rubble-stone, consisting of only one piece, on which the storms of time left not a scratch. It's not a calendar that adjusts to the changes of the ages. It needs no one, it doesn't borrow, does no huckstering, and doesn't give or take from anyone. This language is the oldest and most glorious monument of national sovereignty and mental independence. What scholars cannot solve, they ignore. In philology it's the same way as in archeology. The floors of the old Egyptian temples, which were made out of only one rock, can't be explained. No one knows where they came from, or from which mountain the wondrous mass was taken. How they were transported and lifted to the top of the temples. The genuineness of the Hungarian language is a phenomenon much more wondrous than this."

VICTOR HUGO (1802-1885) francia költő, író:

 „Magyarország a hősök nemzete, Németország az erényt, Franciaország a szabadságot, Olaszország a dicsőséget képviseli a nemzetek sorában. Magyarország a hősiesség megtestesülése. …Magyarország nem halt meg és nem halhat meg. Ez a kiváló nemzet majd kitör sírjából ahová az önkény fektette."
„Hungary is the Nation of heroes, Germany represents virtue, France represents libery, Italy represents glory among the nations of the world. Hungary is the incarnation of valour"

SAINT RENÉ TAILLANDIER (1817-1879) francia író, kritikus:

 „A magyar nemzet nem pusztulhat el, s ha sírba tennék is, előbb-utóbb fel fog támadni."

N. ERBERSBERG (1840):

 „Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság, és emellett szorgosan került minden közönségest, kiejtésbeli nehézséget és szabálytalanságot."
„The structure of the Hungarian language is such that it appears that linguists could have created it with the purpose of incorporating in it every rule, conciseness, melody and clarity and besides all this it avoided any commonness, difficulty in pronunciation and irregularities."
„Die Struktur des Ungarischen erscheint mir so, als sei sie von einer Versammlung von Linguisten entwickelt worden, damit die Sprache alles Wichtige enthalte – Regelhaftigkeit, Dichte, Klarheit und Harmonie."

FRENCESCO FORGIONE (1887-1968) olasz kapucinus szerzetes:

 „Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagy-hatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"

GEORGE BERNARD SHAW (1856-1950) angol író:

 „Őszintén mondom, az anyanyelvemen nagyon sokszor képtelen vagyok érzéseimet és gondolataimat teljes pontossággal visszaadni. A mi nyelvünk gazdag, nagy és praktikus, de viszonylag fiatal… Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna."
„After studying the Hungarian language for years, I can confidently conclude that had Hungarian been my mother tongue, it would have been more precious. Simply because through this extraordinary, ancient and powerful language it is possible to precisely describe the tiniest differences and the most secretive tremors of emotions."

ALBERT CAMUS (1913-1960) francia nobeldíjas író – Párizs, 1957 októbere:

„…

​​
A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét. …A szabadság mai évfordulóján szívemből kívánom, hogy a magyar nép néma ellenállása megmaradjon, erősödjön és a mindenünnen támadó kiáltásaink visszhangjával, elérje a nemzetközi közvélemény egyhangú bojkottját az elnyomókkal szemben. …A legázolt bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben."
„…The Hungarian blood is such a treasure of Europe and freedom, that we must save every drop of it. …Upon this anniversary of liberty I wish with all my heart, that the silent resistance of the Hungarian people would carry on, strengthen itself, so that as an echo of a cry coming from all directions, would achieve in world opinion a boycott against the aggressors. And even if this world opinion is too weak and selfish to bring justice to this martyr nation, if our voice is too weak, I wish that the Hungarian resistance would hold out until the conter-revolutionary regimes of the East crumbles beneath the weight of their own lies and contradictions. …The conquered and bound Hungary has done more for freedom than any other nation in these past 20 years. For this historical lesson to be heard by the blind and deaf West, much Hungarian blood had to be spilled – and this torrent of blood is now drying up in the memory of the public."
„Kelet-Afrika pusztáin tevekaravánok tábortüzeinél a magyar szabadságharcról énekelnek olyan törzsek is, melyek Európáról sem igen hallottak."
„In the deserts of East Africa, by the camp-fires of camel-caravans, some tribes (who have heardly even heard of Europe), sing with reverence songs of the Hungarian revolution.

ISAAC ASIMOV (1920-1992) scifi író:

 „Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok.
„A persistent rumor has circulates in the USA: There are two intelligent races living on the surface of planet Earth: the standard people and the hungarians"

HELMUT KOHL német konzervativ politikus, kancellár 1982-1998-ig:

 „A legnagyobb csapást a nemzetközi kommunizmusra a magyarok mérték és a berlini falból az első követ a magyar hősiesség ütötte ki."
„Hungary was where the first stone was removed from the Berlin Wall."

KRANTZ S. GROVER (1931-2002) amerikai antropológus:

 „A magyarországi magyar nyelv ősisége ugyanilyen meglepő lehet… átmeneti kőkori nyelvnek tartom, mely megelőzi az újkőkor kezdetét… a magyar az összes helyben maradó európai nyelvek közül gyakorlatilag a legrégibb…"
„The dating of the ancient hungarian language is very surprising. I personally think that this is the original language from the stone age and it has predates even the start of the neolitis age languages… clearly, from all of the presently known languages the hungarian is the most ancient."

HANS KUITERT – De Telegraaf (2001):

 „A nacionalizmus gyakran ellenérzést vált ki a világban: másokkal szembeni felsőbbrendűség érzését sejteti s olyan kellemetlen nevek kapcsolódnak hozzá, mint Hitleré, Milosevicsé és – néhány palesztin számára – Sharoné. A magyar nacionalizmus azonban más természetű, veszélytelen jelenség. A magyar nacionalizmus ugyanis a Marsról jön.
A Marsról, a nap negyedik bolygójáról, ahová a NASA áprilisban kutató szondát indított, noha kutatás végett elég lett volna egy Concordot küldeni Budapestre. Hisz Magyarország a Földre szállt Mars s a magyarok olyanok, mintha földöntúli elmék lennének: virtuózok a számítástechnikában, briliáns tudósok, akik Nobel-díjakat nyernek, kiváló matematikusok. Egyszóval ha igaz a mese – az emberiség krémje."

„Nationalism is often seen with disapproval in the world: it implies superiority of a certain people with regards to others, and such unpleasant names are associated with it like Hitler's, Milocevic's – and to certain Palestinians – Sharon's. Hungarian nationalism however is of a totally different nature, a harmless phenomenon. Hungarian nationalism obviously came from Mars.
From Mars, the fourth planet of our Solar system, where NASA launched a probe in April, although I believe it would have been easier to send a Concorde-jet to Budapest. For Hungary is like Mars on Earth, and Hungarians are as if they were Martian: they are leading minds in computer technology, brilliant scientists who win Nobel Prizes, outstanding matematicians. So if the story is true – they are the crem de la creme of humanity."

 NICHOLAS LEZARD – The Guardien (2004):
„A magyarok tulajdonképpen nem is földi lények, hanem egy szuper-intelligens földönkívüli-faj, amelynek sikerült egybeolvadnia az emberiséggel, s csak műveik zsenialitása és nyelvük teljes érthetetlensége árulja el őket."
„Hungarians are not actually native earthlings, but a super-intelligent extra-terrestrial race which has managed to blend in with humanity, only giving themselves away by the genius of their works and the absolute impenetrability of their language."

ARNALDO DANTE MARIANACCI, az Olasz Kultúrintézet igazgatója (2006):

 „…a magyar nyelv nem szorul senkire, nem kölcsönöz, nem üzletel, nem ad nem vesz el senkitől. Míg más országokban a nép formálja a nyelvet, addig itt a nyelv formálja a magyarokat. Azt hiszem, hogy a magyar nyelv a világörökség része is lehetne, mert tiszta nyelv. Semmilyen más nyelvnek nem sikerült tulajdonképpen behatolni és idegen kifejezéseket ráerőltetni…"

TANPAI RINPOCE a nepáli Fehér Király kolostor vezető lámája 2007-ben:

 „Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni."

JOACHIM MEISNER (1933- ) bíboros, 2009. augusztus 20-án:

 „Európának szüksége van Magyarországra, arra a szenvedésben, háborúban és szükségben megerősödött népre, amely soha nem hagyta magát legyőzni."

BILL JAMIESON (1945-) – Scotland on Sunday (2012. január 15-én):

 „…Nyugati nemzet régóta nem hozott létre ilyen feddhetetlen kulturális és szellemi tartalmú és lenyűgöző morális értékű dokumentumot. A 21. század erkölcsi sivatagában megdöbbentő lehet szembesülni a hagyományos értékek, hazafias hozzáállás és az igazi szabadság tiszteletének ilyen drágakövével. Nem csoda, hogy Brüsszel és Washington erőszakkal vissza akarják vonatni: olvassanak egy kis magyar történelmet, mielőtt ilyen hiábavaló próbálkozásba fognának."
„…it is a long time since any western nation produced a document of such intellectual and cultural integrity, moral worth and wholly admirable quality. In the moral desert of 21st-century Europe, it is startling to find this gem of traditional values, patriotic assertion and respect for genuine freedom. Naturally, Brussels and Obama-occupied Washington are anxious to force its repeal: they should read some Hungarian history before embarking on such a futile confrontation
."


Üdvözlettel
Katona Zsuzsanna

22.777 - ​ Katalin Keresztesi: ​*de jó európai parlamenti képviselőnek lenni!*


Feladó:
​​
Katalin Keresztesi
Dátum: 2018. január 21. 12:04
Tárgy: 
*de jó európai parlamenti képviselőnek lenni!*
Címzett:

*de jó európai parlamenti képviselőnek lenni!*

Az EU-parlamenti képviselőknek teljesen kötetlen munkaidejük van, senki nem
​ ​
nézi, hogy mikor, hova járnak el.
Semmilyen visszatartó erő nincs, ha valaki nem akar bejárni.
Csak rajtuk múlik, hogy mennyit dolgoznak: van, akit havonta csak négy-öt
​ ​
napon, a plenáris üléseken látni. Ha azokat nem is büntetik, akik nem
​ ​
járnak be dolgozni, a munkamániások nagyon jól járnak: a képviselők ugyanis
​ ​
a fizetésükön felül napidíjat is kapnak azokra a napokra, amikor igazoltan
​ ​
Brüsszelben vagy a strasbourgi plenáris üléseken vannak.
Mégpedig nem is keveset: *napi 304 euró, azaz közel 95 ezer forint jár
​ ​
*nekik
​ ​
a költségeik fedezésére.
A számlákat nem kell bemutatni, aki reggel aláírja a hivatalos jelenléti
​ ​
íveket, annak aznapra jár a napidíj.
Reggel hétkor nyitnak, és péntekenként nem ritka, hogy a képviselők
​ ​
bőröndökkel állnak ott hosszú sorban, még gyorsan aláírnak, aztán mennek a
​ ​
reptérre, és indulnak haza hétvégére" - mesélte az egyik volt asszisztens,
​ ​
aki szerint hétköznapokon a bizottsági ülésekről is simán le lehet lépni
​ ​
aláírás után.
Aki havonta 20 napon aláírja a jelenléti íveket, az összesen *6080 eurót,
​ ​
azaz 1 848 320 forintot kap.* Így pedig a fizetésükkel együtt *már 3,75
​ ​
millió forintnál járnak havonta.*

És ez még nem minden, mert a képviselők a munkával járó egyéb költségeikre
​ ​
- irodabérlésre, számítógépekre, telefonszámlákra - is kapnak
​ ​
költségtérítést.
A költségtérítést csak egyszer kell igényelni, és onnantól kezdve
​ ​
automatikusan utalják a képviselőnek a *havi 4299 eurót, azaz 1 306 896
​ ​
forintot.*
"Az irodanyitás bizonyítására csak egy címet kérnek, a bérleti díjról szóló
​ ​
számlákat nem kell bemutatni, úgyhogy elég, ha valaki egy ismerőse címét
​ ​
bediktálja, soha senki nem fogja ellenőrizni, hogy tényleg van-e irodája
.

Autó elszámolás:
Egy oda-vissza autóúton simán meg lehet spórolni *1000 eurót (kb. 300 ezer
​ ​
forintot) -*magyarázta az egyik, korábban egy magyar képviselő mellett
​ ​
asszisztensként dolgozó férfi, miért népszerű megoldás ez a képviselők
​ ​
körében.
"Idővel persze arra is rájönnek, hogy nem is muszáj utazniuk, elég, ha egy
​ ​
sofőr megjáratja az autót Budapest és Brüsszel között, és begyűjti a
​ ​
bizonylatokat.
De még úgy is nagyon jól járnak, ha a sofőr viszi az autót, elszámolják az
​ ​
utazást, ők meg egy olcsó fapados jeggyel hazarepülnek".
Havi négy utazással számolva így könnyen megtakaríthat magának egy
​ ​
képviselő még*egymillió forintot.*
Az ingázáson felül egyéb utazásokat is elszámolhatnak a képviselők, hiszen
​ ​
előfordulhat, hogy konferenciákra vagy más hivatalos
rendezvényekre egy másik országba kell utazniuk. Ezeket az utazásokra éves
​ ​
keret van*: 4243 eurót (1 289 872 forintot) *kell beosztaniuk.
Ez az összeg nem jár automatikusan, bizonylatok ellenében fizetik ki.
"Azt viszont senki nem ellenőrzi, hogy miért utazott oda a képviselő,
​ ​
úgyhogy csak a lelkiismeretüktől függ, hogy mennyire használják munkára, és
​ ​
mennyire nyaralásra ezt a keretet"

A képviselők asszisztenseket, gyakornokokat is alkalmazhatnak, erre is
​ ​
külön keretet kapnak az EP-től.
*Havonta 21 209 euróból (6 447 536 forintból)* gazdálkodhatnak, ebből
​ ​
fizethetik ki a segítőiket.
Nem véletlenül került bele az EP-képviselőkről szóló törvénybe külön
​ ​
kitételként az, hogy a képviselők nem részesülhetnek ebből az összegből,
​ ​
ugyanis sok esetben elvárták, hogy az alkalmazottak osztozzanak velük.
Egy egykori asszisztens szerint hiába a tiltás, ez még most sem ismeretlen
​ ​
gyakorlat.
"Általában úgy egyeznek meg, hogy a pénz kétharmada marad az
​ ​
asszisztensnél, az egyharmadát pedig megkapja a képviselő.
Sok ilyen eset van még most is. Van, aki hivatalos panaszt is tesz, de nem
​ ​
tudják ezt ellenőrizni, bizonyítani is nehéz."


A végkielégítést az EP-ben töltött évek után fizetik, minden év egy hónapot
​ ​
ér, de legalább hat hónapot mindenki megkap, és
akármilyen sokáig volt valaki képviselő, legfeljebb *kétévnyi fizetés jár
​ ​
neki*.
A 2009 óta EP-képviselő Bokros Lajos például biztosan nem fogja folytatni a
​ ​
munkáját, mert a pártja nem tudott listát állítani,
így öt év képviselőségért még félévnyi fizetést, azaz nettó 11,4 millió
​ ​
forintot fog kapni.

"Igyatok csak, próbáljátok ki a legdrágább söröket, ingyen van, mindent
​ ​
fizetnek!" - buzdította egy magyar
​ ​
európai parlamenti képviselő néhány évvel ezelőtt egy brüsszeli kocsmában
​ ​
azt a tucatnyi újságírót, akiket azért utaztatott ki, hogy közelről is
bemutassa nekik, milyen fontos intézmény az Európai Parlament.


Egy busznyi vendég jól hoz a konyhára. A cikkünk elején említett sörözést
​ ​
persze nem az eddig felsorolt keretekből állta a magyar EP-képviselő, hanem
​ ​
még *erre is külön pénzt kapott.*Minden képviselőnek lehetősége van rá,
​ ​
hogy évente 110 vendégnek megmutassa, hogyan működik az Európai Parlament.
A vendégeknek
​ ​
legalább 10 fős csoportokban kell érkezniük, és a képviselő évente
​ ​
legfeljebb öt csoportot hívhat, tehát úgy jár a legjobban, ha minél több
​ ​
embert összeszervez egyszerre.
Az ismeretterjesztő munkát és a vendégfogadást az EP támogatja.
Az utazásra kilométerenként 0,09 eurót fizetnek egy vendég után.
Ez azt jelenti, hogy egy Budapestről érkező vendégért körülbelül *243 eurót
​ ​
(73 872 forintot) kap a képviselő.*
Ez bőven fedez egy fapados repülőjegyet is. Az étkezésekre vendégenként *40
​ ​
eurót (kb. 12 ezer forint)*, a szállásra pedig *60 eurót (kb. 18 ezer
​ ​
forint)* fizetnek, azaz nagyjából összesen százezer forintot kapnak egy
​ ​
vendég után.

Az egyik asszisztens tapasztalata szerint vannak olyan képviselők, akik
​ ​
csak megutaztatják a csoportot, reggel jönnek a fapadossal, kapnak egy
​ ​
ebédet Brüsszelben, este pedig mennek haza: ezt *80-90 euróból ki lehet
​ ​
hozni,* úgyhogy bőven marad a támogatásból.
De akik mesterei a spórolásnak, azok inkább összegyűjtenek egy busznyi
​ ​
látogatót, ami sokkal olcsóbb, mint a repülős utaztatás. Ráadásul minél
​ ​
messzebbről jön a vendég, annál több pénz jár utána.
Egy busznyi iskoláson legalább 13-14 ezer eurót (körülbelül 4 millió
​ ​
forintot) meg lehet spórolni" - mesélte a volt asszisztens, aki maga is
​ ​
segédkezett ilyen utazások szervezésénél.

2018. január 18., csütörtök

22.776 - ​300 egyszerű választ igénylő „mezítlábas” kérdés hangzott el az elköszönt esztendőben....


Feladó: mandinka.bt
Dátum: 2018. január 18. 19:53
Tárgy: Pár(t)bajok: a jó hír elillant, a rossz nem távozott.
Címzett:
 
​​
300 egyszerű választ igénylő „mezítlábas" kérdés hangzott el az elköszönt esztendőben a Tisztelt Házban.
2018. január 18. 18:17

Különös pillanatok kísérték.  Az ellenzék folyamatosan ostorozta a kormányt. Kérdéseik költőiek voltak: már a címűkben hordozták az  elmarasztalást. A szocialista honatyák, honanyák - a visszatérés reményében -  folyamatosan a múlt legszebb pillanataira emlékeztettek, ám a Jobbik és az LMP sem mulasztotta el a csatlakozást: „'ki nem lázad az Orbán-kormány  ellen, az elkerülhetetlenül a részévé válik!" A kormány jelesei viszont a kártevő múltra emlékeztetve, a szebb jelenről és a még szebb jövőről regéltek.

A jó hír elillant, a rossz nem távozott. Nem,  mert hiába bölcs dolog előrenézni, ha nehéz messzebbre tekinteni, mint ameddig ellátni. Hangzatos üzenetek váltották egymást. Köptek sarat és minden mást. A T. Házban ugyanis nincs jobb hír, mint a másik oldalról rosszat állítani. A mentelmi jog birtokában szabad volt keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad volt hazudni, sértegetni, vádaskodni. Minél inkább ütötték a vasat, annál inkább szikrázott. Boksz-nyelven szólva: egy ütés ide, egy ütés oda, az elnök csengetett, újra csengetett s vége lett a menetnek.

Összeállításunk sokat sejtető erénye a felszólalások nyomon követhetősége: címeik félreérthetetlenül jelzik,  a vágyakat és a vádakat, rákattintva a dátumot fémjelző parlamenti napló számaira pedig eredetiben olvashatók  az emlékezésre és vagy feledésre méltó kérdések és válaszok.

CÍMZETTEK

Fidesz

KDNP

MSZP

Jobbik

LMP

független

összesen

Miniszterelnök

-

-

1

4

-

-

5

Emberi erőforrások minisztere

6

_

33

20

26

_

85

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

8

3

18

13

6

1

49

Nemzetgazdasági Minisztérium

5

-

11

18

11

-

45

Földművelésügyi Minisztérium

10

-

2

12

8

1

33

Miniszterelnökséget vezető miniszter

2

-

5

5

14

-

26

Belügyminiszter

3

-

8

8

5

-

24

Külgazdasági és Külügyminiszter

4

-

-

4

5

-

13

 Honvédelmi Minisztérium

-

-

1

3

1

-

5

Igazságügyi Minisztérium

-

-

2

2

-

-

4

Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

-

-

1

-

1

-

2

Paksi atomerőműért felelős tárca nélküli miniszter

-

-

-

-

2

-

2

 Nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszter

-

-

-

2

-

-

2

 

Legfőbb ügyész

-

-

1

2

1

-

4

Magyar Nemzeti Bank

-

-

1

-

-

-

1

 

ÖSSZESEN

 

38

3

84

93

80

2

300

41

259


KDNP

KÉRDEZÖ

KÉRDÉS

OGY. NAPLÓ

Dr. RÉTVÁRI BENCE

Mit tervez a kormány a Dunakanyar turisztikai, azon belül a gyorshajózás fejlesztése érdekében?

264. szám

2017.12.04.

Milyen útfejlesztések várhatók a Dunakanyar bal partjának térségében?

227. szám

2017.05.22.

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ

 

Mit tesz a kormány az internetes vásárlások biztonsága érdekében?

264. szám

2017.12.04.


FIDESZ

KÉRDEZÖ

TÉMA

OGY. NAPLÓ

ÁGH PÉTER

Hol tart a munka a Vas megyei bölcsődékért, óvodákért, iskolákért?

264. szám

2017.12.04.

Milyen vasúti fejlesztések várhatóak Vas megyében?

260. szám

2017.11.20.

Milyen időbeli, tervezési és pénzügyi ütemezés várható a Szombathely-Kőszeg közötti közúti kapcsolat fejlesztése érdekében?

241. szám

2017.09.25.

Határszemle: megfelelőek a feltételek az esetlegesen növekvő migrációs nyomás kezeléséhez?

206. szám

2017.03.13. 

PÓCS JÁNOS

Népesedési fordulattá válik-e a családbarát fordulat?

255. szám

2017.11.06.

Elbukott az ellenzék földügyben!

250. szám

2017.10.24.

Mennyiben válnak kedvezőbbé a mezőgazdasági kárenyhítés feltételei legutóbbi törvényi változtatások után?

212. szám

2017.04.10.

Kik viszik a hírünket?

209. szám

2017.03.27.

Dr. HÖRCSIK RICHÁRD

Mit jelent az Erdőhorvátiban megvalósuló autóipari beruházás a zempléni térség fejlődése szempontjából?

245. szám

2017.10.09.

Milyen intézkedésekkel segíti a kormány a természetjárás fejlődését?

216. szám

2017.04.24.

Közeledik egymáshoz Magyarország és Szlovákia?

206. szám

2017.03.13. 

Dr. BENE ILDIKÓ

Bővül a lombikprogram támogatás?

260. szám

2017.11.20.

2017. évben újabb országos szűrési program indul.

216. szám

2017.04.24.

NYITRAI ZSOLT 

Mire számíthatnak Magyarország Kormányától a rendőrök, rendőrségi dolgozók?

221. szám

2017.05.08.

Mit kíván tenni Magyarország Kormánya azért, hogy az Egri Vár fejlesztése tovább folytatódjon?

202. szám

2017.02.27.

BALLA MIHÁLY

A 22-es számú főút további fejlesztéséről

209. szám

2017.03.27.

BÁNKI ERIK

Milyen hazai támogatásokkal segítette a kormány a lakosság energiatakarékossági beruházásait?

227. szám

2017.05.22.

BÁNYAI GÁBOR

350 új munkahelyet hoz létre a tizenhárommilliárdos mélykúti beruházás!

241. szám

2017.09.25.

BODÓ SÁNDOR

Mit jelentenek a TOP-os források a megyék életében?

232. szám

2017.06.12.

BOLDOG ISTVÁN

Hová mikor ér el a 4-es számú gyorsforgalmi út?

212. szám

2017.04.10.

CSENGER-ZALÁN ZSOLT

5 milliárdos forintos beruházás Biatorbágyon! Mit jelent ez a fejlesztés a magyar mezőgazdasági gépgyártás szempontjából?

202. szám

2017.02.27.

CZUNYINÉ Dr. BERTALAN JUDIT

Új tornaterem Szomódon! Hol tart a tanuszoda és tornaterem építési program?

202. szám

2017.02.27.

DANKÓ BÉLA

Mit tesz a kormány Békés megye ökoturisztikai fejlesztéséért?

206. szám

2017.03.13. 

DUNAI KÓNIKA

Mire számíthatnak Magyarország Kormányától a mentők?

227. szám

2017.05.22.

FONT SÁNDOR

Mi az igazság a hídberuházással kapcsolatban?

255. szám

2017.11.06.

GYOPÁROS ALPÁR

Mikor indít az Európai Bizottság saját maga ellen kötelezettségszegési eljárást?

250. szám

2017.10.24.

HORVÁTH ISTVÁN

Hogyan állítható talpra egy ágazat?

236. szám

2017.06.23

HORVÁTH LÁSZLÓ

A kárt szenvedett mezőgazdasági termelők számíthatnak a kormány segítségére!

231. szám

2017.06.06.

LÁSZLÓ TAMÁS

Mik az első tapasztalatok a most először használt elektronikus adóbevallással kapcsolatosan?

231. szám

2017.06.06.

MANNINGER JENŐ

Tervezi-e a kormány az interneten vásárolt vasúti menetjegyek árának csökkentését?

264. szám

2017.12.04.

PÁNCZÉL KÁROLY

Jelentős bővítésre készül a német szoftverfejlesztő?

245. szám

2017.10.09.

RIZ GÁBOR

Mit várhatunk a Miskolctapolcai Strandfürdő Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztésétől?

221. szám

2017.05.08.

SIMON RÓBERT BALÁZS

Győr az öntvények gyártásában is élre törhet?

209. szám

2017.03.27.

Dr. TAPOLCZAI GERGELY

Hogyan tovább a siketek és nagyothallók jogosítványa ügyében?

221. szám

2017.05.08.

Dr. TILKI ATTILA

Milyen eszközöket lát a kormány az egyes régiók közötti munkaerő piaci különbségek megszüntetésére?

231. szám

2017.06.06.

VARGA GÁBOR

Javult-e hazánkban a kis és közepes családi gazdaságok helyzete?

227. szám

2017.05.22.

Dr. VAS IMRE

Milyen tűzoltóautó fejlesztések várhatóak Magyarországon az egyes katasztrófahelyzetek hatékony elhárítása érdekében?

265. szám

2017.12.11.

VÉCSEY LÁSZLÓ

A brexit után is lehet brit beruházás Magyarországon?

212. szám

2017.04.1


MSZP

KÉRDEZÖ

TÉMA

OGY. NAPLÓ

Bangóné Borbély Ildikó

Nem elég, hogy a kormány tétlenül nézi, hogy ma Magyarországon emberek éheznek, még azt is megtiltja, hogy a civilek ételt osszanak nekik? Magukban már semmi emberség sem maradt?!

264. szám

2017.12.04.

Nincs 50 millió forint ott a haldokló betegek támogatására, ahol több mint 330 milliárd forintnyi TAO támogatás jut a sportszervezetekhez?

260. szám

2017.11.20.

Miért engedik, hogy bezárják az ország egyetlen felnőtt hospice házát? Valóban nincs a költségvetésben 50 millió forint a haldokló betegeket és családjukat támogató Alapítvány támogatására?

255. szám

2017.11.06.

Mikor tornázhatnak a kabai gyermekek az új tornateremben?

250. szám

2017.10.24.

Miért nem emeli fel a szavát, hogy Hajdúhadházon is játszóterezhessen, aki akar?

245. szám

2017.10.09.

Hány szeptembert kell még várni ahhoz, hogy a gyermekek normális körülmények között tornázhassanak?

241. szám

2017.09.25.

Ez most komoly, hogy a szülőket kérik, hogy jelentsenek az iskolai büfékben kapható dolgokról?

231. szám

2017.06.06.

Hova lesz a cigányzene a vidéki csárdákból? Miért nem támogatják a vidéki előadóművészeket?

227. szám

2017.05.22.

Tanácsok gyermekbántalmazáshoz - a Bibliára hivatkozva? Felelősségre vonható-e az, aki olyan könyveket ad ki vagy terjeszt, amely arról értekezik, hogy miként kell veréssel nevelni a gyerekeket?

216. szám

2017.04.24.

A KLIK mostohagyermeke az iskolai étkeztetés?

212. szám

2017.04.10.

A tankerületi vezető személye miatt költöztették el a Klebelsberg Központot Berettyóújfaluból Püspökladányba?

209. szám

2017.03.27.

Minden rendben a MÁV-nál? Pontosan közlekedő vonatok, az év vicce!

202. szám

2017.02.27.

Tukacs István

Meddig fizetjük az ukrán nyugdíjasok nyugdíját?

260. szám

2017.11.20.

Még egyszer egy miniszterelnöki ígéretről!

245. szám

2017.10.09.

Hogyan fog történni a receptek kiváltása?

236. szám

2017.06.23

Mit tesz a kormány a Szamos folyó szennyezésének megakadályozására?

231. szám

2017.06.06.

Teljesítették-e az onkológiai vizsgálatok kéthetes határidejét?

227. szám

2017.05.22.

Épül-e további autópálya-szakasz Szatmárban?

221. szám

2017.05.08.

Ezt most miért kell?

216. szám

2017.04.24.

Mikor teljesíti a kormány az ígéretét a szabolcsi utak ügyében?

212. szám

2017.04.10.

Meddig fizetjük az ukrán nyugdíjasok nyugdíját?

209. szám

2017.03.27.

Miért nem tettek meg mindent a kanyarójárvány elkerülése érdekében?

206. szám

2017.03.13. 

Gúr Nándor

Miért torzítják a munkaügyi statisztikákat Magyarországon?

265. szám

2017.12.11.

Miért nem növelik hatalomba kerülésük óta, azaz nyolc éve a közszolgálatban dolgozók illetményalapját és miért nem növelik érdekében illetményüket sem?

264. szám

2017.12.04.

Október 7-én a munkavállalók tízmilliói követelték a Tisztes Munkát!

245. szám

2017.10.09.

A növekvő elégedetlenségtől egyre hangosabb a munka-világa!

231. szám

2017.06.06.

Mi az oka annak, hogy Magyarország érdembe nem képes növelni a termelékenységét?

216. szám

2017.04.24.

A kínai munkások is többet keresnek, mint magyar kollégáik?

212. szám

2017.04.10.

Miért nem éri el a minimálbért sem a szociális területen dolgozók nettó bére?!

209. szám

2017.03.27.

Kétszer több munkahely szűnt meg, mint amennyi létrejött!

206. szám

2017.03.13. 

Hová tűnnek a munkavállalói jogok Magyarországon?!

202. szám

2017.02.27.

Horváth Imre

Tesznek-e intézkedéseket azért, hogy a 112 tárcsázásakor tényleg gyorsan érkezhessen a segítség?

264. szám

2017.12.04.

Hajlandóak-e végre valódi segítséget nyújtani az adósságcsapdába került családoknak?

260. szám

2017.11.20.

Levonták-e a Quaestor-ügy tanulságait, avagy biztosított-e az önkormányzatok hatékony törvényességi felügyelete?

255. szám

2017.11.06.

A bankok és a végrehajtók mellett még az Igazságügyi Minisztérium is a kilakoltatásokon nyerészkedik?

250. szám

2017.10.24.

Várható-e, hogy Újpesten újra lesz aktív kórházi ellátás?

241. szám

2017.09.25.

Lehet-e vagy sem?

236. szám

2017.06.23

Mikor rendezik végre a Magyar Honvédségnél dolgozó közalkalmazottak illetményét?

232. szám

2017.06.12.

A sportból is maguk akarnak hasznot húzni?

206. szám

2017.03.13. 

Mi lesz veled Magyar Posta?

202. szám

2017.02.27.

Heringes Anita

Ön szerint most jobb ellátást kapnak 2?

260. szám

2017.11.20.

Ön szerint most jobb ellátást kapnak?

255. szám

2017.11.06.

Kinek kéne lépnie?

250. szám

2017.10.24.

A kéményseprési piac lenyúlására készülnek?

227. szám

2017.05.22.

Ugye nem lehet igaz ez a szóbeszéd?

221. szám

2017.05.08.

Ennyit ér a múltunk?

216. szám

2017.04.24.

Mikor indítanak vizsgálatot?

206. szám

2017.03.13. 

Dr. Józsa István

Mit tesznek az illegális gyorsulási versenyek ellen?

265. szám

2017.12.11.

Versenyképességünk úgy fog nőni, hogy előtte csak zuhan?

255. szám

2017.11.06.

Megépül-e valaha a kelenföldi zajvédőfal?

250. szám

2017.10.24.

Kiknek az utazási kedvezményét akarják megszüntetni?

221. szám

2017.05.08.

Nemzeti konzultáció helyett nemzetközi inzultáció? Avagy meddig hazudik még a kormány Brüsszelről a magyaroknak?

216. szám

2017.04.24.

Nem csak európai színvonal nincs a személyszállításban, hanem már jogok sem?

209. szám

2017.03.27.

Harangozó Gábor István

Mikor lesz tanuszoda Siófokon?

241. szám

2017.09.25.

Kiirtják végre, vagy mi füstöljük ki őket?

231. szám

2017.06.06.

Vajon mi a valós akarat, miért kell kicsinálni a CEU-t az 1440 diákjával és 980 oktatójával és dolgozójával együtt?

227. szám

2017.05.22.

Ugye nem csak akkor kezdenek el cselekedni, amikor már csípnek, avagy mit kell tudnunk az idei szúnyoggyérítésről?

221. szám

2017.05.08.

Kiss László

Mikorra készül el az M0-ás körgyűrű Északi szakasza?

260. szám

2017.11.20.

Mi az oka, hogy elmarad az 1-es villamos meghosszabbítása?

250. szám

2017.10.24.

Hogy áll a magyar állam támogatásával létrehozandó romániai magánkórházak ügye?

250. szám

2017.10.24.

Újabb sporttelep tűnik el a Római parton?

232. szám

2017.06.12.

Korózs Lajos

Miért csökkentették a fogyatékossággal élők munkavégzésének díjazását? Ön szerint elfogadható, hogy egy törvénymódosítás miatt valakinek 60%-kal csökkenjen a fizetése?

231. szám

2017.06.06.

Mikor és mekkora összeggel kívánják megemelni a közszolgálatban dolgozók illetményalapját, ami kilenc éve változatlan, és amit kormányzásuk óta egyetlen egyszer sem növeltek?

227. szám

2017.05.22.

Az elmúlt nyolc év bűnei: A közgyógyellátás emelésére sosem lesz pénz?

221. szám

2017.05.08.

Már a nyugdíjasoknak is egészségügyi járulékot kell fizetniük?

212. szám

2017.04.10.

Kunhalmi Ágnes

Mennyit kell várni egy mammográfiai vizsgálatra?

264. szám

2017.12.04.

Mikor kívánják folytatni a Havanna lakótelepen a panellakások felújítását?

245. szám

2017.10.09.

Önök végleg lemondtak a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerekekről? Miért nem akarják biztosítani számukra a megfelelő minőségű oktatást?

216. szám

2017.04.24.

Ön szerint elfogadható, hogy januárban még nem tudnak készülni az érettségire a végzős diákok?

206. szám

2017.03.13. 

Szabó Sándor

Felelős miniszterként harcol-e az önkormányzati dolgozók bérének megemeléséért a 2018-as költségvetésben?

221. szám

2017.05.08.

Mikor kerül sor Szeged-Kübekháza közötti útfelújításra, illetve mekkora útszakaszt érintenek a szegedi útfelújítások?

216. szám

2017.04.24.

Ugye a saját tulajdonú közlekedési vállalatokat fenntartó nagyvárosok, (Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, Kaposvár) is kapnak többlettámogatást a helyi tömegközlekedés finanszírozásához?

212. szám

2017.04.10.

A kilakoltatási moratórium lejártával milyen segítséget kíván biztosítani a kormány az otthonukat elveszítő családoknak?

202. szám

2017.02.27.

Burány Sándor

Miért nem támogatják a kispesti fejlesztéseket?

264. szám

2017.12.04.

Mikor hagyja le hazánkat Románia is?

260. szám

2017.11.20.

Mit kerestek a jegybank munkatársai Jamaicában?

241. szám

2017.09.25.

Teleki László

Kiről és miről tudhat Farkas Flórián, hogy körömszakadtáig védi a Fidesz?

255. szám

2017.11.06.

Mikor készül el a Nagykanizsa és Zalakaros közötti kerékpárút?

227. szám

2017.05.22.

A kormányzat vajon miért menti meg Farkas Flóriánt?

202. szám

2017.02.27.

Dr. Harangozó Tamás

Egymásra mutogatás helyett végre döntsenek a pártfogó felügyelők illetményemeléséről!

231. szám

2017.06.06.

Dr. Legény Zsolt

Érkezett-e feljelentés a Demecser Város polgármestere felfüggesztésének alapjául szolgáló jogszabálysértések miatt?

264. szám

2017.12.04.

Dr. Szakács László

Mikor kívánják rendezni a nem pedagógus, de felsőfokú végzettségű munkavállalók bérfeszültségeit?

209. szám

2017.03.27.

Tóth Csaba

Mi történik a Városligetben?

245. szám

2017.10.09.

Dr. Varga László

A diósgyőri egészségügy jövőjéről

241. szám

2017.09.25.


JOBBIK

KÉRDEZÖ

TÉMA

OGY. NAPLÓ

Farkas Gergely

Mire várnak Kiskunhalason?

264. szám

2017.12.04.

Mikor kapják vissza a pénzüket a jánoshalmi lakosok?

260. szám

2017.11.20.

Belátják végre, hogy az eddigi próbálkozások nem voltak elegendőek biztosítani a szőlészek érdekeinek megvédését?

250. szám

2017.10.24.

Miért ilyen nagy elvárás a minőségi ívóvíz biztosítása?

245. szám

2017.10.09.

Miért nem hajlandóak felgyorsítani az anyakönyvi kivonattal kapcsolatos ügyintézést a külföldön élő magyarok számára?

241. szám

2017.09.25.

Miért nem halad érdemben az M9-es építése Bács-Kiskun megyében?

231. szám

2017.06.06.

A "Vállalkozz itthon fiatal!" program kudarca után már csak az a kérdés, hogy Önöknek tényleg nem áll szándékukban a hazatérő fiatal vállalkozók támogatása, vagy egyszerűen alkalmatlanok erre?

227. szám

2017.05.22.

Mikor lesz végre elérhető a tavaly novemberre ígért Digitális Jólét Alapcsomag?

216. szám

2017.04.24.

Hajlandó-e a kormány intézkedéseket hozni a fiatalok védelmében a Kék Bálna csoport ellen?

212. szám

2017.04.10.

Miért nem foglalták jogszabályba a tervezett, gyermekvállalással összefüggésben lévő diákhitel-elengedési javaslatot?

209. szám

2017.03.27.

Számíthatnak-e a bajba került keceli és környékbeli gazdák a kormány segítségére?

206. szám

2017.03.13. 

Kepli Lajos

Valami bűzlik Balatonfűzfőn, - de mit tesz a kormány?

264. szám

2017.12.04.

Folytatódik a Balaton elrablása és tönkretétele?

260. szám

2017.11.20.

Csőbe húzta a kormány az elektromos autósokat?

255. szám

2017.11.06.

Privatizálják a Balatoni Hajózási Zrt-t?

245. szám

2017.10.09.

Miért hagyták tönkremenni a népligeti Planetáriumot?

236. szám

2017.06.23

Miért vizes fát osztanak az önkormányzatok szociális tüzifaként?

221. szám

2017.05.08.

Miért hagyja a kormány, hogy elvesszenek a Balaton-felvidék legendás szőlőültetvényei?

216. szám

2017.04.24.

Mit tesz a kormány a Párkányba tervezett hulladékégető ellen?

212. szám

2017.04.10.

Miért nézik tétlenül, hogy elpusztítja a madarainkat a madárinfluenza?

206. szám

2017.03.13. 

Hegedűs Lorántné

Lesz-e átfogó vizsgálat a víziközmű beruházások kapcsán?

264. szám

2017.12.04.

 Mikor dönt végre a kormány az önkormányzati dolgozók béremeléséről?

260. szám

2017.11.20.

Támogatja-e a kormányzat a diplomás bérminimum bevezetését?

250. szám

2017.10.24.

Budavárat elfoglalta a korrupció?

231. szám

2017.06.06.

Lesz-e támogatás a metró többletköltségeire?

227. szám

2017.05.22.

Hol marad a segítség, mikor kaphatnak tisztességes bért az önkormányzati hivatalokban, intézményekben dolgozók?

212. szám

2017.04.10.

A közétkeztetés is a hulladék sorsára jut?

206. szám

2017.03.13. 

Kulcsár Gergely

A Fidesz-rezsim politikai szempontok alapján távolít el már főorvosokat is?

255. szám

2017.11.06.

A fideszes arrogancia újabb "gyöngyszemei" a berettyóújfalui börtönkórház kapcsán.

250. szám

2017.10.24.

Börtönkórház Berettyóújfaluban?

241. szám

2017.09.25.

Helikopter javítás Fidesz-módra!

236. szám

2017.06.23

Mikor és milyen formában állítanák fel a területvédelmi századokat?

212. szám

2017.04.10.

Hivatalos HM rendezvényen szónokoltak a "felszabadító szovjet hadseregről"!

206. szám

2017.03.13. 

Ander Balázs

A 75 százalékos árleszállítás csak a haveroknak vagy az összes magyar embernek is jár?

264. szám

2017.12.04.

Mi lesz veled magyar vasút?

255. szám

2017.11.06.

Százmilliárdok veszélyben? Mikor lesz végre ismét európai szintű vasút Magyarországon?

241. szám

2017.09.25.

Költői kérdés, avagy miért nem akar a kormány erős munkavállalói érdekvédelmet?

231. szám

2017.06.06.

Azért, mert a kormányzati térképekről leradírozták Somogy megyét déli részét, ez a térség még igenis élni akar! - Avagy, milyen infrastrukturális fejlesztéseket szánnak a hazánk egyik legnehezebb helyzetben lévő perifériájának?

206. szám

2017.03.13. 

Dr. Lukács László György

Felszámolja-e a kormány a 4-es főút legveszélyesebb kereszteződését Fegyverneknél?

255. szám

2017.11.06.

Meddig marad ígéret a 34-es számú út felújítása?

245. szám

2017.10.09.

Lesz-e börtön egyáltalán Kunmadarason?

241. szám

2017.09.25.

Miért hagyta magára a kormány a Nagykunságot, avagy mi lesz veled M4?

231. szám

2017.06.06.

Biztonságban vannak-e a betegek és a dolgozók a sürgősségi osztályokon?

209. szám

2017.03.27.

Pintér Tamás

Meddig tanuljanak a dunaújvárosi diákok életveszélyes körülmények között?

264. szám

2017.12.04.

Az Ügyészség vajon fedezi a dunaújvárosi korrupciót is?

241. szám

2017.09.25.

Visszatértek az 50-es évek, avagy meddig mehetnek el a Fidelitas bátor hősei?

221. szám

2017.05.08.

Fideszes rabszolgatartás a multik szolgálatában?

216. szám

2017.04.24.

Béremelés Fidesz-módra - több tízezren kerültek/nek utcára?

202. szám

2017.02.27.

Szávay István

Mikor kezdi el végre a kormány a Trianon 100. évfordulójára való felkészülést?

260. szám

2017.11.20.

Magyar olajtársaság? Magyar üzletlánc? Magyar bank?

250. szám

2017.10.24.

Tervezi-e a kormány a külhoni gazdaságfejlesztési támogatásokat a magyar nyelvhasználat kiterjesztéséhez kötni?

245. szám

2017.10.09.

Ha Hernádi Zsolt és a Mol ügye miatt megvétózzuk Horvátország OECD-tagságát, akkor vajon a székely zászlót és a magyar feliratokat üldöző, valamint a helyi magyarság vezetőit fenyegető Romániával, a magyar tannyelvű oktatást ellehetetlenítő Ukrajnával, a magyar nyelvű felsőoktatási felvételit betiltó Szerbiával vagy a kettős állampolgárságot büntető Szlovákiával szemben mi lehetne az arányos válaszunk?

241. szám

2017.09.25.

Meddig várat magára a külföldi magyar iskolák helyzetének rendezése?

232. szám

2017.06.12.

Vágó Sebestyén

Fogyatékossággal élők világnapja

264. szám

2017.12.04.

Önök szerint megtesznek mindent a gyermekek jogainak érvényesülése érdekében?

260. szám

2017.11.20.

Ajánlásaik alapján segítik-e a mozgáskorlátozott embereket önrendelkező életet élni?

241. szám

2017.09.25.

Az ápolási díjban részesülőket meddig akarja még kihasználni a Kormány?

216. szám

2017.04.24.

Bana Tibor

Kapnak-e végre konkrét válaszokat a szentgotthárdi Opel-gyárban dolgozók?

255. szám

2017.11.06.

Mire számíthatnak a szentgotthárdi Opel-gyárban dolgozók?

245. szám

2017.10.09.

Hol vannak a tisztességes megélhetést biztosító munkahelyek?

216. szám

2017.04.24.

Miért nem hallják meg az Őrségben élők hangját?

209. szám

2017.03.27.

Dúró Dóra

Mikor tervezi végre emelni a kormány a felsőoktatási ösztöndíjakat?

227. szám

2017.05.22.

Mit tesz a kormány a természettudományos képzések népszerűségének növeléséért?

221. szám

2017.05.08.

Mit kíván tenni a kormány a zsámbéki templom folyamatos pusztulása ellen?

212. szám

2017.04.10.

Értjük egymást, Miniszter Úr?

209. szám

2017.03.27.

Egyed Zsolt

Miért nem támogatja a kormány azokat, akik életeket mentenek?

260. szám

2017.11.20.

Közpénzből zsebpénz, avagy hogyan tehető még jobban tönkre Borsod megye egészségügyi helyzete?

255. szám

2017.11.06.

Mi lesz veled 26-os?

241. szám

2017.09.25.

Mészáros Lőrinc embere miskolci kosztra éhezik?

231. szám

2017.06.06.

Dr. Gyüre Csaba

Meddig fizetünk még a magyar nyugdíjkasszából ukrán nyugdíjasokat?

265. szám

2017.12.11.

Az elvándorlás tekintetében megrázó hazánk populációs jövőképe. Miért utasítja hát el a kormány a béruniót?

245. szám

2017.10.09.

Hány élet árán várat még magára az M49-es gyorsforgalmi út elkerülőjének megépítése Kocsord térségében?

212. szám

2017.04.10.

Mikor lesz közúti határátkelő Tiszaszentmárton és Szalóka között?

202. szám

2017.02.27.

Magyar Zoltán

Hányan vannak kitéve a fagyhalálnak a kormány meggondolatlansága miatt?

250. szám

2017.10.24.

Miért sunnyognak a csornai napelemgyár ügyében?

245. szám

2017.10.09.

Kész átverés show Csornán?

236. szám

2017.06.23

Mit tesz a kormány annak érdekében, hogy a gici tejüzem ne egy újabb elrettentő példa legyen?

209. szám

2017.03.27.

Rig Lajos

Lesz segítsége az önkormányzatoknak?

250. szám

2017.10.24.

Miért lassítják a sürgősségi ellátást?

227. szám

2017.05.22.

Meddig süllyed még a magyar egészségügy?

221. szám

2017.05.08.

Közérdek vagy magánérdek?

202. szám

2017.02.27.

Dr. Staudt Gábor

A név és a vezetők változhatnak, de úgy tűnik, hogy a biznisz örök: ön szerint törvényes-e, ha a Magyar Végrehajtói Kar bő kétmilliárd forintért köt gyanús kommunikációs szerződéseket?

250. szám

2017.10.24.

Kinek, mit és miért engedett el tavaly a NAV?

227. szám

2017.05.22.

Ki rendelte meg az új ügyvédi törvény meglepő módosításait?

216. szám

2017.04.24.

Hogyan folyhat több mint hat éve az Alstrom-szerződések ügyében a nyomozás?

209. szám

2017.03.27.

Dr. Apáti István

Hány évig ígérgetik még az M49-es út és a csengeri börtön megépítését?

265. szám

2017.12.11.

Mikor juthatunk el az M49-es úton a csengeri börtönhöz?

232. szám

2017.06.12.

A szatmári emberek mikor érdemlik meg az M49-es utat?

202. szám

2017.02.27.

Gyöngyösi Márton

Mikor tér át a kormány a politikai marketingen túl kizárólag az önbecsapásra és szemfényvesztésre alkalmas gazdasági-statisztikai mérőszámok alkalmazása helyett valós gazdasági teljesítményünket mérő mutatókra?

202. szám

2017.02.27.

Sneider Tamás

Mit kívánnak tenni az elszabadult albérleti díjak, a lakhatási válság mielőbbi kezelése, majd megállítása érdekében?

221. szám

2017.05.08.

Szilágyi György

Lesz valaha következménye az intézményi működésképtelenségnek?

206. szám

2017.03.13. 

Vona Gábor

Miért haragszik a kormány a gyöngyösiekre?

265. szám

2017.12.11.

 

LMP

KÉRDEZÖ

TÉMA

OGY. NAPLÓ

Ikotity István

Lesz-e következménye a hulladékgazdálkodás összeomlásának?

264. szám

2017.12.04.

Mit tesznek azért, hogy az önkormányzatok alapvető feladataikat el tudják látni?

264. szám

2017.12.04.

Miért büntetik a szegény településeket?

264. szám

2017.12.04.

Még mindig nem látják be, hogy a múltban ragadtak és zsákutcába viszik az oktatást?

260. szám

2017.11.20.

Mikor látja be a kormány, hogy zsákutcába vitte a szakképzést?

260. szám

2017.11.20.

Meddig maradnak el a pedagógusbérek jelentősen a diplomás átlagbértől?

260. szám

2017.11.20.

Mit tesz a kormány az energiaszegénységben élő családokért?

255. szám

2017.11.06.

Hajlandó-e a kormány kiterjeszteni a családi adókedvezményt a felsőoktatásban tanulókra is?

255. szám

2017.11.06.

Mit tesz és mit mulaszt a kormány azért, hogy a gyermekek, családok Magyarországon egészséges környezetben élhessenek?

255. szám

2017.11.06.

Az ígérgetésen kívül, mit tett a helyettes államtitkárság?

241. szám

2017.09.25.

Ha valóban cél a fiatalok továbbtanulása előtt álló anyagi akadályok elhárítása, akkor miért nem törlik el a tandíjat, emelik az ösztöndíjat és adnak családi pótlékot és adókedvezményt a felsőoktatásban tanulóknak is?

241. szám

2017.09.25.

Eszement ötletek helyett mikor kezdenek neki az oktatás rendbetételének?

236. szám

2017.06.23

Hogyan kompenzálja a kormány a jogsértő érettségin megszívatott diákokat?

231. szám

2017.06.06.

Bezárják a Szolnoki Főiskolát?

231. szám

2017.06.06.

Mennyibe kerül valójában a paksi bővítés?

231. szám

2017.06.06.

Hogy lesz ebből nyelvtudás?

221. szám

2017.05.08.

Miért nem akar a kormány több diplomást?

221. szám

2017.05.08.

Kína összeszerelő üzemévé válunk?

212. szám

2017.04.10.

Újabb hazugság GMO-ügyben?

212. szám

2017.04.10.

Mennyibe került eddig az országnak a bizonytalan kimenetelű paksi bővítés?

212. szám

2017.04.10.

Lesz vagy nem lesz 9 évfolyamos általános iskola, miért beszél róla a kormány össze-vissza?

209. szám

2017.03.27.

Kényszerből hogyan lesz valódi innováció?

209. szám

2017.03.27.

Először döntenek, utána kérdeznek? Hogy lesz így sikeres a 9 évfolyamos általános iskola?

206. szám

2017.03.13. 

Hová tűnt a nevelést-oktatást segítő munkatársak béremelése?

202. szám

2017.02.27.

Mi történik Mongóliában, hogyan áll a kormányzat a Keleti Nyitással?

202. szám

2017.02.27.

Schmuck Erzsébet

Mikor kapnak béremelést az önkormányzati köztisztviselők?

264. szám

2017.12.04.

Miért nyomja el a kormány az önkormányzatokat a központi beruházásokkal is?

264. szám

2017.12.04.

Lesz-e Magyarországnak éghajlatvédelmi stratégiája?

250. szám

2017.10.24.

Hajlandó a kormány részt venni az idősügyi nemzeti minimumprogram kidolgozásában?

250. szám

2017.10.24.

Felfüggesztik-e a paksi költéseket az Európai Bíróság döntéséig?

250. szám

2017.10.24.

Mit hoz és mit visz a kínai vasút?

245. szám

2017.10.09.

Kinek az érdekeit szolgálja a fóti gyermekváros erőltetett ütemű kitagolása?

245. szám

2017.10.09.

A rokkantnyugdíjasok munkáját is semmibe veszik?

241. szám

2017.09.25.

Fürdővízzel a gyereket?

241. szám

2017.09.25.

Mekkora béremelést kapnak jövőre a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkatársak az oktatásban?

232. szám

2017.06.12.

Miért nyírja ki a kormány a kisvállalkozásokat a minimálbér emeléssel, és miért a multikat támogatja helyettük?

231. szám

2017.06.06.

Miért játszik orosz-rulettet a Kormány a lakosság egészségével?

227. szám

2017.05.22.

Miért nem hozza előre a kormány a novemberi nyugdíjemelést?

221. szám

2017.05.08.

Szándékában áll-e a kormánynak a gimnáziumi keretszámok csökkentése vagy nem áll szándékában?

216. szám

2017.04.24.

Mit csinál a CEU-s főtárgyaló?

216. szám

2017.04.24.

Miért nem tekintik értékes munkának a beteg gyerekek ápolását?

212. szám

2017.04.10.

 Nem csak a hazai élelmiszerpiac valós problémáinak elfedését szolgálja a Fidesz élelmiszerbotránya?

212. szám

2017.04.10.

A CETA támogatásával a Fidesz nemcsak tagállami szuverenitást áldozta fel, de egyúttal beleegyezett a kanadai cégek erdélyi ciántechnológiás aranybányászatába is?

209. szám

2017.03.27.

Miért mindig a "Mészárosok és Garancsik" magánvagyonának hízlalása és nem a közérdek vezérli önöket, még akkor sem ha nemzetstratégiai kérdésekről van szó?

209. szám

2017.03.27.

A Keleti után a Déli Nyitás is teljes bukás lesz?

209. szám

2017.03.27.

Felmerül a kérdés: nem a kormány kényszeríti a polgármestereket a fakivágásokra?

206. szám

2017.03.13. 

Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez?

206. szám

2017.03.13. 

A bérlakás-program "amúgy is megvalósuló" beruházás?

202. szám

2017.02.27.

Sallai R. Benedek

Romokban a nyelvoktatás

260. szám

2017.11.20.

Miért nem készít fel a magyar oktatási rendszer a XXI. század környezeti válságára és annak következményeire?

260. szám

2017.11.20.

Mi lesz veled Balaton?

245. szám

2017.10.09.

Lesz-e erdészeti privatizáció?

245. szám

2017.10.09.

Milyen előrelépés várható az idei télen a szociális tüzelőanyag ellátás terén?

245. szám

2017.10.09.

A kormány tényleg tízmilliárdból javítaná a vidéken élő fiatalok helyzetét?

216. szám

2017.04.24.

Miért hagyja cserben a kormány a Rákoshegyieket?

216. szám

2017.04.24.

Miért akar hozzájárulni magyar emberek mérgezéséhez a kormány?

216. szám

2017.04.24.

Mi lesz 2017-ben az alsóbbrendű vidéki úthálózattal?

209. szám

2017.03.27.

Hogyan védi meg a Fidesz-kormány Magyarországot az élelmiszeriparban érdekelt multiktól?

206. szám

2017.03.13. 

Miért okoz további károkat a kormány az ország élelmiszerbiztonságában a termőföldek rablóprivatizációjával?

202. szám

2017.02.27.

Mikorra várható végre egy integrált, fenntartható vízgazdálkodási program?

202. szám

2017.02.27.

Demeter Márta

Visszaadja-e a kormány az önkormányzatoknak a tűzoltóságokat?

264. szám

2017.12.04.

Miért hagyja cserben a kormány a családok kétharmadát?

255. szám

2017.11.06.

Statisztikailag csökkenő szegénység?

255. szám

2017.11.06.

Miért nem enyhít a kormány családok százezreinek lakhatási gondjain?

255. szám

2017.11.06.

Hogyan varázsolja el a közpénzt az Eximbank?

250. szám

2017.10.24.

Ki hazudik HungaroControl ügyben?

245. szám

2017.10.09.

Miért bízzák kontárokra Paks kibervédelmét?

241. szám

2017.09.25.

Akkora a baj, hogy minden "titkos"?

241. szám

2017.09.25.

Dr. Szél Bernadett

Ki fizeti a paksi késés árát?

227. szám

2017.05.22.

Miért beszél a kormány a munkából élők költségvetéséről, amikor sorra veri át a dolgozókat? I.

227. szám

2017.05.22.

Miért beszél a kormány a munkából élők költségvetéséről, amikor sorra veri át a dolgozókat? II.

227. szám

2017.05.22.

Tovább épül az atom-nagykoalíció?

221. szám

2017.05.08.

Mi a magyarázat arra, hogy az EMMI nem tudott arról, mi zajlik a gödi fogyatékos otthonban?

221. szám

2017.05.08.

Ki fizeti Paks II költségtúllépését?

206. szám

2017.03.13. 

Hány gyermek élete fog még tönkremenni a szemünk láttára, míg a kormány hajlandó lesz lépni?

206. szám

2017.03.13. 

Dr. Hadházy Ákos

Hol a gyógyszer főügyész úr?

265. szám

2017.12.11.

Beleláthatunk-e végre, hogyan zajlik valójában a Soros-konzultáció?

260. szám

2017.11.20.

Kinek van igaza?

250. szám

2017.10.24.

Sportberuházásnak álcázott állami ingatlan-mutyi?

231. szám

2017.06.06.

Milyen kritériumok alapján dönt a Kormány arról, mi legyen nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás?

227. szám

2017.05.22


FÜGGETLEN 

KÉRDEZÖ

TÉMA

OGY. NAPLÓ

Demeter Márta

Titokban bonyolított kiemelt beruházások, avagy megtudhatjuk-e mire megy el 750 milliárd forintunk?

221. szám

2017.05.08.

Fodor Gábor

Mit kíván tenni a kormány a Gyöngyös térségében keletkezett jégkár elszenvedőinek kárpótlása érdekében?

232. szám

2017.06.12.


Bartha Szabó József