Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2018. június 19., kedd

23.081 - ​Dr. Békefy Lajos: A FILOZÓFUSOK SÉTÁNYÁRÓL JELENTKEZEM - HEIDELBERG II. > ​2018. június 15.


Feladó: Békefy Lajos
Dátum:
​​
2018. június 15. 16:50
Tárgy: A FILOZÓFUSOK SÉTÁNYÁRÓL JELENTKEZEM - HEIDELBERG II - A SZERZŐ 840-841. CIKKE AZ ERDÉLYI AGNUSRADIO.RO BLOGFELÜLETÉN
Címzett: AZ ÉN RÓMÁM HEIDELBERG-VALLOMÁSFÜZÉR (II.)


A HEIDELBERGI FILOZÓFUSOK ÚTJÁN INDULTAM, S A KINYÍLÓ TÉR-IDŐ SZIRMOKIG JUTOTTAM

HÖLDERLIN, S TI MIND, KÖSZÖNTELEK TITEKET


Írja 2018 tavaszán a mindhalálig heidelbergi diák:

​​
Dr. Békefy Lajos

A Filozófusok útján jártam én is – a Neckar-parti Gellért-hegyen

Amikor nagy történelmi és elmélyült szellemi utazásra vágytam a mindennapi feladatok szigorú rendjét, olykor monotóniáját, rendezett ismétlődéseit megbontva, kiléptem a Heidelberg kieselgassei rendszeres teológiai szeminárium ajtaján, szememet frissítő látványt keresve, előbb a Szentlélek-templom tornyára, majd a hídra, és aztán a hegyoldalra emeltem. Egyre feljebb és egyre tágulóbb horizontkörökbe, égi szerpentinen. Mind magasabbra fizikailag a hegyoldalra, szellemileg, lelkileg a láthatatlanul szembejövő „óriásokra". Jó volt a háromszor négy évszak, az ott töltött három év tizenkét évszaka bármely szakában felsétálni a hegyoldalra, a Neckar-parti Gellért-hegyre, a Heiligenbergre, a szellemi nagyságok sétaútjára. A szellem szentjeinek útjára, akik nem római katolikus, s még csak nem is protestáns értelemben voltak szentek, hanem olyan emberekként, akik odaszentelték egész életüket, minden tálentomukat eljegyzett hivatásuk gyakorlására, Istentől kapott tehetségük kibontakoztatására. A szellemvilágban helyüket megtalált kivételes nagy gondolkodók, alkotók, a heidelbergi kátés nagy imádkozók és konfesszorok sűrű, láthatatlan gyülekezete jött velem szembe mindig a Philosophenwegen. A mintegy két kilométernyi hegyoldali vándorúton bármikor arra jársz, szemeiddel az azúr ég kékjébe táguló horizonton élvezheti lelked a térbeli szabadságot, tágasságot, gondolataid pedig a belső végtelent. S e kettő együtt olyan élmény, mintha Illés szekerére hívott volna meg vendégkocsikázásra, égi elragadtatásra az Úristen (2Kir 2,11kk), vagy mintha Péter-Jakab-János hármasa mellett állhatnál meg kitüntető társaságukban a hegyen átváltozó, ragyogó ruhájú Jézus előtt (Máté 17,1kk). A tér-idő kibontotta lassanként rügyeit, s a felnyíló szirmokra egy-egy ott járt, alkotott heidelbergista neve volt felírva harmatbetűkkel. A szellemvirág szirmait pedig az öntudatos kálvinista város erős bástyái oltalmazták: a Szentlélek-templom térképészeti aranymetszési pontján Heidelbergnek, szemben, átellenben meg a Filozófus-sétány magasával egy szinten az erődítmény-vár, a pfalzi református választófejedelmek lakóhelye, a különös, aranymeleg színeit soha le nem vetkőző híres Palatinumával, s előttük, mintegy időtlen-idők óta látványukat tisztára mosóan, s magukhoz térőn frissítő csobogással lassan folydogált a Neckar hűvös vize.


Filozofáltál már ma? Szellemtörténeti karnevál

A bölcsek hegyoldali, lankás sétányán gondozott fák, ápolt bokrok élő dísznövénysorfala között csendesen ballagva, csakhamar két emlékkő és tábla előtt áll meg a léptünk. Az egyik Johann Christian Friedrich Hölderlin (1770-1843) költőnek, a másik Joseph von Eichendorff (1788-1857) romantikus polihisztornak, novellistának, színdarab írónak, költőnek, fordítónak, kritikusnak állít emléket. Utóbbi egy lépéssel és egy átmelegítő szívdobbanással közelebb állt hozzám Hölderlinnél. 

Azért, mert az egykori sziléziai, majd lengyelhoni Ljubovicében született, polák földön halt meg, s közben a wittenberg-hallei Luther Egyetemen tanult, majd Heidelbergben, ahol szoros kapcsolatba került a romantika nemzetközi csapatával, és ott jelentek meg első dalai, versei. (Milyen különös a biográfia automatizmus és mágnesesség: e két egyetemen eltöltött éveim vonzzák közelebb őt hozzám). De itt sétált földi-égi szellemjárása közben a híres-nevezetes heidelbergi történésziskola két rendkívül termékeny személyisége, Ernst Troeltsch (1865-1923), s itt elmélkedte át a történelmet abból a szempontból, hogy mit adott a világnak a protestantizmus szellemileg, anyagilag, kulturálisan, tudományosan, és itt rakta, szerkesztette össze csaknem másfél ezer oldalas hatalmas művét A keresztyén egyházak szociális tanításai címen (ami még mindig nincs magyarra fordítva, 100 év múltán, jóllehet már a kínaiak is megelőztek ebben, legalábbis kivonatosan). És a másik „szellemóriás", a vele csaknem egy időben, a múlt század első évtizedeiben szintén itt, a Filozófus sétányon koncentrálta gondolatait, talán éppen együtt sétálva Troeltschhel a korszakos jelentőségű Max Weber (1864-1920), aki pedig a protestáns etika világformáló hatásait, s a kapitalizmus szellemiségére gyakorolt befolyását elemezte ezer és ezer adattal, sajátos történelemlátással. Mindkettőjük a maguk módján a véges történelmet az örökkévalóság szempontja alá helyezve, mintegy mennyei mikroszkóp alatt vizsgálgatták a történelmi mozgatórugók működését és a nemzetek felemelkedésének históriáját a keresztyén hit végtelen belső dinamikájának, erejének hatására. De itt formálta grandiózus gondolatait fegyelmezett verssorokba a költőfejedelem, Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). 

Az angol Mark Twain (1835-1910), a nagy brit mesélő, és a szociálisan érzékeny, az emberi nyomorúságot, megalázottságot az elfordulók szeme elé író amerikai lélek, az újvilágbeli Dosztojevszkij, is, aki a 48-as években rótta Heidelberg és a Filozófusok sétányának köveit, fordulóit. A Neckar partja inspirálta később a Mississippi partjánál a Tom Sawyer és Huckleberry Finn kalandjainak megírására. Különösen is megragadta fantáziáját a Palatinum kastély megrongált építményegyüttesének megőrzésére irányuló igyekezet, s a titokzatos történeteket magából árasztó, dohos leheletű különös palota hangulata. Aztán hogy a legkülönfélébb irányokat és alkotókat is megemlítsük csak töredékesen. Erről Alexander von Bernus egyik versében írta: költők és festők, s társaságaik különös városa Heidelberg, a Neckar-parti Párizs, csak még nagyobb szellemi koncentráltsággal – vallja a költő. Hát igen, igen.

Nem véletlen, hogy a sétány mellett húzódó egyik magánkertben, az úthoz közel hatalmas tenyér állítja meg az arra járót, s benne a filctollas egyetemi jegyzethez hasonlatos írás: FILOZOFÁLTÁL MÁR MA? Mert a filozófia szellemóriásáról, Georg Wilhelm Friedrich Hegelről (1770-1831) sem szabad megfeledkeznünk, aki kollégáival itt sétálgatva vitatkozott a világszellem titkairól, itt rendezte sajtó alá a Filozófiai Tudományok Enciklopédiáját, és írt többször a Heidelbergi Évkönyvekbe.


Kultúrák és elmélyült gondolatok múzsája, Heidelberg, nem lehet betelni veled…

Olykor-olykor vidámabb csapattal is lehet találkozni szellemi kalandozásaink során itt az európai bölcsek útján. Például Erich Frommal, a Heidelbergi Pszichoanalitikus Intézet egyik támogatójával, mivel három éven át tanult szociológiát, pszichológiát és filozófiát a heidelbergi egyetemen, megismerve a szintétikus zsidó iskolát is, ami mély rovásokat vésett a város szellemtörténetébe, amint misztikát, humanizmust, konzervatív vallási életgyakorlatot, valamint új társadalmi tanokat igyekezett összehozni. Ő az emberi szív titkainak elemzése során jutott el a lélektani tudományok etikai megalapozásáig, a szeretet művészetéig, a remény evolúciójáig, az emberi destruktivitás elemzéséig, a rombolás anatómiájáig, a veszélyesnek a felismertetéséig. S nem hagyhatjuk említetlenül Franz Rosenzweig nevét sem, a cionizmus és a zsidó filozófia mesterének említését, aki a frankfurti egyetemen tanító Martin Buberrel együtt korszakos bibliafordítást produkált. A Te-filozófia, a filozófiai antropológia, ontológia és az egzisztencializmus egyik legnagyobb szabású alkotóját, Bubert lehetett többször is vitatkozva sétálni a neves hegyoldali úton. Az már csak hab a tortán, némi irodalmi operettparádé, hogy itt tanult egy ideig jogot, irodalomtörténetet és szociológiát Carl Zuckmayer, s nyilván színdarabjai, drámái figuráit igyekezett sétái során magában formálgatni. Óh, ha ez a Neckar-parti Szentek Hegye beszélni tudna! S mi még csak nem is említettük szellemi körképünkben a természettudomány művelőit, akik ugyancsak hatalmas hozzájárulásokat adtak a modern világhoz.


Gyönyörű óda a legszebb német városról - Hölderlintől

Ilyen panoptikum és „szellemjárás" után ezt a mini szellemtörténeti karcolatot azzal fejezem be, s mintegy a következőnek az indításaként is, ide illesztem azt a plasztikus, festményszerű verset, ami az egyik legnagyobb német romantikustól, a sejtelmek és a titkok verbális piktorától, búvárlójától, meg az emberi sorstragédiák és az isteni elrendelés összefüggéseinek boncolgatójától, mintegy földi aurába, ragyogásba emeli a látható várost. Majd a harmadik karcolatban még visszatérek e költemény, óda keletkezéstörténetére, egy-egy sarkalatos tanítására, ami magyar világunkkal is összeköti a várost, meg a verset is. Most ízlelgessük sorait képzeletbeli utazásunk mai csúcsaként:


HEIDELBERG

       Rég szeretlek, öröm lenne anyámnak is

       hívnom, s egyszerű dalt adnom ajándokul;

       legszebb város e honban,

       láttam bár eleget, te vagy.


       Mint erdő madara csúcsokat átrepül,

       úgy ível folyamod tükre fölött a híd,

       könnyeden és erősen,

       s döngetik kocsik, emberek.


       Átmentemben, akár isteni bűvölet,

       szegzett egyszer oda holmi varázslat, és

       csábítón a hegyekbe

       intett nékem a messzeség,


       és az Ifjú, az ár távol a síkra tört

       boldog-bánatosan, mint ha betelt a szív

       s az idő folyamába

       hull, merülni szerelmesen.


       Friss forrásokat és a szökevény kapott

       tőled árnyakat is, néztek utána a

       partok, s nyájasan arcuk

       ott rengett a futó habon.


       Zordan dőlt nagy idők titkaitól nehéz

       árnyával, s az egész völgyre feküdt a vár

       orkán tépte falakkal;

       ám az örök Nap ifjí


       fényt ontott a gigász tömbre, a rom körül

       zöldebb volt a borostyán, a hegyoldalon

       nyájas lombjukat erdők

       zúgatták le a vár felől.


       Cserjés nyúlt virulón lejtve a völgybe, hol

       dombnak kúszva vagy a part üde ékeként

       víg utcáid a kertek

       illatölében nyugszanak.

23..080 - ​Csaba László: Küldöm Word-ben a 81-90. sz. újabb 10 videó listáját. > ​2018. június 15.


Feladó:
​​
​​
Csaba László

Dátum:
​​
2018. június 15. 22:01
Tárgy: 
Küldöm Word-ben a 81-90. sz. újabb 10 videó listáját.

Címzett: József Kutasi <kutasi2017@gmail.com>

 


sorsz.

dátum

YouTube URL

YouTube-on hivatkozás

perc

megjegyzés

feltöl-tés

DVD sz.

összes küldve

81.

2013.05. 25-26.

https://youtu.be/yQXHLc2hyKM

2013 05 25 26  Emlékezés a Nagy Háború hőseire 110'

110

Ma, a Hősök Napján, különösen a 100 éve befejeződött Nagy Háború magyar áldozatai emlékének adózom az 5 évvel ezelőtti kegyeleti utunk képsoraival. A szlovén illetve olasz területen folyt harcok helyszínei és a katonasírok láttán sajnos azzal kellett szembesülnünk, hogy a hősök áldozata hiábavaló volt, mert jött utána Trianon: Magyarország megcsonkítása! "Hála" néked hóhér Európa!

2018. 05.27.

119.4.


82.

2018. 05.12.

https://youtu.be/4aKeye4Z4xs

2018 05 12  SZÓLÁD osztálytalálkozó 1960 mp4 59'

59

"Szétszór a sors, mint szél a port, ki tudja, merre vet. De szívünk egyszer visszahoz ölelni titeket…" A még megmaradtakat tartsa meg sokáig a jó Isten! Viszontlátásra 2020-ban, általános iskolai ballagásunk 60. évfordulóján!

2018. 05.31.

mp4


83.

2018. 05.21.

https://youtu.be/Yi-RaHhXLS8

2018 05 21  Máriaremete Karizmák Ünnepe 20' wmv 264 3  YouTube 83

20

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye pünkösdhétfőn huszonharmadik alkalommal rendezte meg családi majálisát a máriaremetei kegytemplom kertjében, ahol plébániai, családi és missziós közösségek, szerzetesrendek, kiadók beszélgetésre, játékra hívták az érdeklődőket. Ministránsok találkozója és versenye is gazdagította a programot. Erdő Péter bíboros ez alkalommal nyitotta meg a 2020-ban Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus második előkészítő évét.

2018. 06.03.

264.3.


84.

2010. 06.04.

https://youtu.be/NrTCbacC1BQ

2010 06 04  Versailles Grand Trianon I rész 123' 264 1  YouTube 84

123

Éppen ma 8 éve annak, hogy a kezdeményező Magyarok Világszövetségével és a Trianon Társaság ill. a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom társszervezőkkel emlékeztünk a gyalázatos békediktátumra. JUSTICE FOR HUNGARY!" Egy gyűrűt készíttetek, feketét, Acélból, - dísztelent, keményet, És a dátumot belevésetem, Hadd érezzem az ujjamon, hogy éget, S jusson eszembe, hogy az életem Egy kockára tettem föl mindenestől! Június 4. 1920.: Én megállok e sírkő-dátumon. Én nem megyek egy lépést se tovább. Eszembe jutnak Nyugat népei, A gőg, a hitszegés, a csalfaság! A társtalanság komor bélyege A megalázott, széttépett hazán, Mohács, Majtény és Világos után: Neuilly és Versailles és a Trianon!" /Részlet Végvári (Reményik Sándor): Gyűrűt készíttetek... c.verséből - 1920. június 8./

2018. 06.04.

264.1.


85.

2017. 10.08.

https://youtu.be/TLJ_kV5O8QU

2017 10 08  Csobotfalva Adósunk Európa 3' wmv YouTube 85

3

A csíksomlyói Csibész Alapítvány 25 éves fennállásának megünneplése napján a csikszépvízi Szent Család Gyermekotthon neveltje, Balázs Bence szavalta el Andróczky Lászlóné, Etelka: Adósunk Európa c. versét (Topolya, 1991.) A teljes, 112 perces filmet lásd: https://youtu.be/zfXbvZiuQ7o

2018. 06.04.

264.4.


86.

2016. 11.30.

https://youtu.be/acdQs6LCmN8

2016 11 30  Trianon Emlékmenet Dr Grespik László 15' wmv 264 2

15

Dr.Grespik László ekkor olvasta fel petícióját, melyet Orbán Viktor miniszterelnöknek írt. Ebben Hazánk szétdarabolása, a  98 évvel ezelőtt megkötött „trianoni diktátumnak" átgondolását, újratárgyalását szorgalmazta („TRIANON NEM ÖRÖK, NINCS KŐBE VÉSVE."). Az emlékmenet után alig 3 héttel Dr.Grespik László váratlanul elhunyt. Petíciójának sorsa, eredménye nem közérdekű téma. Kormányzati szinten nagy a csend...

2018. 06.04.

264.2.


87.

2010. 07.31.

https://youtu.be/aoFa3YFAlGg

2010 07 31 MR Templomkerti Esték Balázs Fecó és Keresztes Ildikó wmv 56' 264 5  YouTube 87

56

"A Templomkerti esték rendezvénysorozat civil kezdeményezésből nőtte ki magát Pesthidegkút mára meghatározó nyári programjává. Az itt élők nyáresténként összegyűlnek a Máriaremetei Bazilika kertjében a Makovecz Imre által tervezett szabadtéri oltárnál, hogy koncerttel, színházi élménnyel vagy feledhetetlen beszélgetéssel ajándékozzák meg magukat, egymást. A rendezvénysorozat megálmodói Bődey Sándor és felesége Katalin. Az esték állandó háziasszonya Schmittné Makray Katalin, fővédnöke Dr. Láng Zsolt, kerületünk polgármestere. A rendezvény programjai ingyenesek, de a templom javára felajánlásokat elfogadnak." (Kultúrkúria Baráti Kör-2017)

2018. 06.07.

264.5.


88.

2004. 01.11.

https://youtu.be/J25eQihONdQ

2004 01 11  Tüntetés a Tilos Rádió ellen 73' wmv 144 1  YouTube 88

73

A Jobbik és a Rákosmente polgári kör szervezett tüntetést a Tilos Rádió épülete elé, hogy így tiltakozzanak a rádió karácsonyi adása ellen, amelyben a keresztények kiírtásáról beszélt az egyik műsorvezető. A rendezvényen felszólalt Lovas István, Döbrentei Kornél és Melocco Miklós is.

2018. 06.08.

144.1.


89.

2013. 12.20.

https://youtu.be/hPTePKVJ994

2013 12 20  FILI koncert Mátyás templom 67' wmv 130 3 11  YouTube 89

67

2005.12.17. után 8 évvel újra a budavári Nagyboldogasszony-, ismertebb nevén Mátyás-templomban adott karácsonyi koncertet a Szentegyházi Gyermekfilharmónia. 1867-ben itt koronázták magyar királlyá I. Ferenc József osztrák császárt és feleségét, Erzsébetet(Sissit) a Szent Koronával, és ekkor hangzott fel először Liszt Ferenc Koronázási miséje. A FILI 2018. július 11-én, szerdán 19 órakor ismét gálaműsorral lép fel a Mátyás-templomban. (www.fili.ro)

2018. 06.14.

130.3-11.


90.

2009. 11.22.

https://youtu.be/MuwIzcWrj3M

2009 11 22  emlékezés Horthy Miklós 90 évvel ezelőtti bevonulására 82' wmv 111  YouTube 90

82

In memoriam v. nagybányai Horthy Miklós: A kormányzó 150 évvel ezelőtt, 1868. június 16-án született. „Tetemre hívom itt a Duna partján a magyar fővárost: ez a város megtagadta ezeréves múltját, ez a város sárba tiporta koronáját, nemzeti színeit, és vörös rongyokba öltözött. Ez a város börtönre vetette, kiüldözte a hazából annak legjobbjait és egy év alatt elprédálta összes javainkat." -, mondta többek között 1919. november 16-án, budapesti bevonulásakor, melynek 90 éves évfordulóján a JOBBIK szervezett megemlékezést Kis Róbert, Murányi Levente, Novák Előd és Dúró Dóra közreműködésével.

2018. 06.15.

111.

2018. 06.15.

2018. június 9., szombat

23.079 - Gondola Hírlevél: Valódi párbeszéd kell Európa keleti és nyugati fele közöt - 2018. június 9.


Feladó: Gondola Hírlevél
Dátum: 2018. június 9. 6:04
Tárgy: Gondola Hírlevél - 2018. június 9.
Címzett: Kutasi József Antal <jozsef@kutasi.eu>