Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. április 24., hétfő

22.099 - ​​Dr. VEJKEY IMRE: A titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő,....


Feladó: mandinka.bt
Dátum: 2017. április 23. 19:26
Tárgy: Titkos titkok?!
Címzett: ​​
A titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról.

A törvényjavaslat legfontosabb célja annak egyértelművé tétele, hogy konkrét bűncselekmény miatt, büntetőeljárási célból titkos tevékenység kizárólag a büntetőeljárási törvény keretei között legyen folytatható. Az  új törvényben kialakított szabályozás révén egyértelművé válik, hogy a bűnüldözési célú titkos információgyűjtés olyan különleges, leplezett tevékenység, amely a büntetőeljárásnak képezi szerves részét, azaz információk mellett eredendően bizonyítékok megszerzésére is irányul. Az új büntetőeljárási kódex olyan rendszer kialakítását célozza, amely e különleges nyomozási tevékenységet egyszerűen, átláthatóan és a többi büntetőeljárási rendelkezéssel koherensen szabályozza. Ennek részeként az új törvény a hatályos szabályozásnál részletesebben rendelkezik a büntetőeljárásban alkalmazható leplezett eszközökről és módszerekről, új eljárási szakaszt vezet be, meghatározza a büntetőeljárás és az egyéb célokból folytatott titkos információgyűjtés viszonyát, továbbá a rendőrség titkos információgyűjtésre feljogosított olyan szervei számára is biztosítja büntetőeljárási cselekmények végrehajtását, amelyek nyomozó hatósági jogkörrel egyébként nem rendelkeznek.

A bűnüldözési célú titkos információgyűjtés büntetőeljárási törvénybe történő integrálása miatt vált szükségessé a nyomozást megelőző új eljárási szakasz, az ún. előkészítő eljárás kialakítása is. A büntetőeljárás főszabály szerint továbbra is bűncselekmény gyanúja alapján indul, azonban a büntetőeljárás proaktív képességének elősegítése érdekében az új büntetőeljárási kódex az előkészítő eljárással lehetőséget biztosít egyfajta előzetes felderítésre, amelynek célja a bűncselekmény gyanújának megállapítása, illetve kizárása. (A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó szakaszai alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen" szavazata szükséges. Előterjesztő: Trócsányi László,  igazságügyi miniszter. Szövege: PDF.)

***

A törvényjavaslat általános vitájában a KDNP vezérszónoka fejtette ki pártja álláspontját.

​​
Dr. VEJKEY IMRE: - Képviselőtársaim! A kormány 2017. február 14-én nyújtotta be az Országgyűlésnek az új büntetőeljárásról szóló törvényjavaslatot. Teljesen új rendszer szerint kívánja átalakítani a titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés hatályos szabályait, átfogóan szabályozva a bűnüldözési célú titkos információgyűjtést. Integrálja és átláthatóbban szabályozza a bűncselekmények felderítése és bizonyítása érdekében folytatható titkos információgyűjtés szabályait. A koncepcionális átalakítás következményeként az új büntetőeljárási törvény elfogadását követően a nyomozásra jogosult szervekre vonatkozó ágazati törvények alapján nem lenne végezhető valamely konkrét bűncselekményt vizsgáló, bűnüldözési célú titkos információgyűjtés. Az új Be.-ben foglalt változások akkor teljesíthetők, ha a bűnügyi titkos információgyűjtés, továbbá a nem bűnüldözési célú, azaz a rendészeti és nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtés szabályait az új rendszerhez illeszkedően alakítjuk ki.

- A bűnüldözési célú titkos információgyűjtés új Be.-be történő integrálása miatt szükségessé vált a nyomozást megelőző új eljárási szakasz, az úgynevezett előkészítő eljárás kialakítása is, amely szintén az új Be.-ben szerepel. A büntetőeljárás főszabály szerint továbbra is bűncselekmény gyanúja alapján indul, azonban a büntetőeljárás proaktív képességének elősegítése érdekében az új büntetőeljárási kódex az előkészítő eljárással lehetőséget biztosít egyfajta előzetes felderítésre, amelynek célja a bűncselekmény gyanújának megállapítása, illetőleg annak a kizárása.

- Az új Be. rendszere okán tehát elkerülhetetlen a vonatkozó ágazati törvények, ennek alapján a rendőrségről szóló törvény, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény, továbbá az ügyészségről szóló törvény módosítása, a hatályos ágazati törvények ugyanis a titkos információgyűjtésre vonatkozóan több helyen pontatlanságokat és észszerűtlen kodifikációs megoldásokat tartalmaznak. A jogbiztonság fenntartása és a célhoz kötöttség magasabb garanciális szintre emelése érdekében nélkülözhetetlen ezért egyrészt az egyes szervek úgynevezett feladatmeghatározó rendelkezéseinek pontosítása, másrészt az egyes célok olyanképpeni definiálása, amely megteremti a mérlegelés normatív alapon álló lehetőségét. Nem elegendő ugyanis az egyes célok nevesítése, hanem az egyes célokhoz normatív feltételrendszert és definíciót is szükséges társítani, hiszen a titkos információgyűjtés törvényességének érdemi megítélését akár az engedélyezés, akár a végrehajtás keretében csak világos fogalmak és meghatározott szempontrendszer alapján lehet elvégezni. Megállapítható, hogy a titkos információgyűjtés egyes eszközeire vonatkozó szabályok nem koherensek, az ugyanazon eszközökhöz tartozó rendelkezések a vonatkozó fejezeten belül szétszórva helyezkednek el.

- Hölgyeim és Uraim! A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvénynek a bűncselekmények sértettjeinek kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezései tekintetében régóta fennáll a sértettekre nézve méltánytalannak minősítendő azon helyzet, hogy a polgári jogi igényt érdemben azért nem tudják a sértettek érvényesíteni, mert a bíróság hiába ítéli meg nekik a kártérítést, de az állam például a bűnügyi költség behajtása címén a terhelt vagyonát elvonja. Ezért jogos elvárásként merült fel, hogy a sértettekre nézve kedvezőbb jogszabályi környezetet alakítsunk ki. Ezen elvárásoknak egyes rendelkezési jelenleg nem felelnek meg.

- Hölgyeim és Uraim! A titkos információgyűjtésre vonatkozó rendelkezések módosításának célja az, hogy világosan behatárolható legyen, hogy mit kell érteni bűnmegelőzés alatt, és az is, hogy ehhez képest mit takar a titkos információgyűjtő tevékenység. Az Rtv. új 65. § (1) bekezdése rögzíti, hogy milyen feltételek fennállása esetén folytatható általában titkos információgyűjtés bűnmegelőzési céllal. A törvényjavaslat még ezen körülmények mellett is csak további és konkrétabb feltételek esetén engedi a bírói engedélyhez kötött eszközök bűnmegelőzési célú alkalmazását.

- Hölgyeim és Uraim! A titkos információgyűjtés átfogó reformjának egyik koncepciós eleme, hogy a titkos információgyűjtést szabályozó valamennyi törvény azonos módon határozza meg e különleges tevékenységet és folytatásának általános feltételeit. Az új Be. a leplezett eszközökkel együtt az egyéb célú titkos információgyűjtés szabályozásának alapjait is módosítja. A javaslat ezért az új büntetőeljárási kódexszel összhangban álló definíciót állapít meg a titkos információgyűjtésre, a szabályozás rendszerét pedig azonos szerkezetben építi fel a Be.-vel egyező, ugyanolyan jellegű rendelkezések esetében az egységes terminológia kialakítása érdekében a technikai jellegű módosítások elvégzésével.

- Hölgyeim és Uraim! A javaslat nem változtat az ágazati törvényekben a nem bűnüldözési célú titkos információgyűjtés hatályos tartalmi keretein, semmit nem von el és semmit nem változtat az eszközök olyan megkülönböztetésén, amely jelenleg a hatályos törvényekből megállapítható. Nem változik az alapvetően titkos információgyűjtésnek nevezett eszközök két csoportja, az engedélyhez nem kötött és az engedélyhez kötött eszközök köre. Garanciális előrelépés lesz ugyanakkor az ellenőrizhetőség magasabb foka mind a titkos információgyűjtés elrendelése, mind annak végrehajtása során. A javaslat mindkét esetet érintően előrelép, mert míg a hatályos rendőrségi törvényben a bíró mérlegelési szempontjai nincsenek meghatározva, addig a javaslat kialakítja az elrendeléskor vizsgálandó szempontrendszert. A titkos eszközök alkalmazásának folyamatát illetően pedig megnyílik annak a lehetősége, hogy a bíró, miután kiadta az engedélyt, bármikor bekéri az iratokat annak ellenőrzése végett, hogy az engedélynek megfelelően zajlik-e a titkos tevékenység, végső esetben pedig megtiltsa a tevékenység folytatását. A javaslat az engedélyezés határidejére pedig minden rendészeti célhoz arányos és precízen meghatározott időtartamot rendel.

- Hölgyeim és Uraim! A végrehajtási törvény módosításának lényege tehát az, hogy a bűncselekmények sértettjeinek a végrehajtási kielégítési sorrendben való előrébb sorolása történjen meg azáltal, hogy a sértettek kártérítési igényeinek kielégítése előzze meg az állami igényeket, így például a bűnügyi költségek behajtását. A KDNP parlamenti frakciója támogatja a törvényjavaslatot. Kérem, támogassák önök is! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Bartha Szabó József
​​

22.098 - ​Magyar Világtalálkozó 2017. május 14 - 21. > ​RÉSZLETES PROGRAMTERVEZE​T​


Feladó:
​​
Magyar Világtalálkozó

Dátum: 2017. április 24. 11:29
Tárgy: Meghívó- díszünnepség, konferenciák, szórakoztató programok
Címzett: 


Tisztelt Címzettek!

Bemásolva küldjük a világtalálkozó (május 14-21.) programját

Jegyek vásárlása a Panoráma Világklub Irodában (1146 Thököly út 60. IV. em.): minden kedden  délután este 5 órától 7-ig ,szerdai napokon pedig  10 és 16 óra között .

érdeklődni lehet:

vilagklub@vilagklub.hu

20/410 5994

 

Kisfilm a

​​
Magyar Világtalálkozókról és a Panoráma Világklubról: https://youtu.be/OBVOACYtmUw

A VII. Magyar Világtalálkozó dala: Ne hagyd el hazádat! https://youtu.be/JbfgScHvziQ


​​
RÉSZLETES programterveze
T

​t​

május 14. (vasárnap)

 

A BALATON NAPJA -BALATONLELLE

 

Helyszín: BALATONLELLE város, az I. Magyar Világtalálkozó (2011) helyszíne

09.00. Ünnepi megemlékezés az Emlékparkban, az I. Magyar Világtalálkozó emlékművénél, a Megmaradásunkért szobornál, (beszédet mond: dr. Tanka László, a Magyar Világtalálkozó  elnöke), majd koszorúzás a Gyermeki Jogokért Emlékműnél (beszédet mond: dr. Orbán István, a  Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség  elnöke).

 

VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ - 11-14 óra – Határtalan összefogás a BALATONÉRT

Balatoni jövőkép – értékek, tervek, lehetőségek - idegenforgalmi konferencia a magyar tengerről – Előadások, kerekasztal-beszélgetés, bemutatók, kiállítás, fogadás.  Résztvevők: állami, önkormányzati, társadalmi szervezetek, cégek, vállalkozások, civilszervezetek képviselői. Bevezető előadást tart Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára.

 

NAGYSZÍNPAD - KIÁLLITÓTÉR - kulturális műsor és magyar gasztronómia (kiállítók, főzési bemutató, kóstolók, vásárlási lehetőségek, stb.). 

Fellépnek: Palóc Néptáncegyüttes; a Felvidéki Megmaradásunkért Kultúrcsoport; Ritmus Könnyűzenei Kórus; Lelle Néptáncegyüttes; Enyingi Fúvós- és Citerazenekar; a Swing a la Django Zenekar; az Abba Feeling együttes; a Retro Party Boys; Mercy és barátai, a Nagyatádi Obsitosok; Tóth Éva és  Leblanc Győző; Szekeres Viktória, Nagy Anikó, Nógrádi Tóth István, Mészáros László, Farkas Annamária, Ábrahám Imike – és mások.

A JOÓ TALKSHOW vendégei: Csepregi Éva, Bódy Magdi, Mérai Kata, Sasvári Sándor.

Felállításra kerül a Kárpát-medencében egyedülálló Szent Korona hőlégballon.

POLGÁRMESTERI HIVATAL TANÁCSKOZÓ TERME (Petőfi Sándor u. 2.) – 15 óra.

Civilszervezetek nemzetközi összefogása – Emlékülés: öt éves a Civilszervezetek Nemzetközi Konföderációja.

Együttműködő partner: Balatonlelle Város Önkormányzata és a MAGYISZ.

 

május 15. (hétfő)

 

A VIDÉK NAPJA – A REFORMÁCIÓ 500 ÉVES JUBILEUMI ÜNNEPSÉGE

 

- NÉGYESHATÁRMENTI TALÁLKOZÓ- ARANYOSAPÁTI

Helyszín: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Aranyosapáti (Aranyossziget)

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány, a Panoráma Világklub, valamint a Partiumi Szatmár Református Egyházmegye rendezésében: Házigazda: Nick Ferenc, a Magyar Kultúra Lovagrend alapítója;

10.00 Térzene

11.00 Ünnepi Istentisztelet a révaranyosi református templomban a reformáció 500 éves jubileuma alkalmából – négy ország egyházi képviseleteinek részvételével; Az istentiszteletet celebrálja: Ft. Csűry István, a  Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke. A Panoráma Világklub Karitatív Békedíjait veszik át: Ft. Csűry István püspök (Királyhágómelléki Református Egyházkerület); Ft. Zán Fábián Sándor  püspök (Kárpátaljai Református Egyházkerület); Ft. Fazekas László  püspök (Szlovákiai Református Keresztyén Egyház); Ft. Dr. Fekete Károly püspök (Tiszántúli Református Egyházkerület). Az elismeréseket átadja:  dr. Tanka László, a Magyar Világtalálkozó elnöke és Nick Ferenc, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány elnöke. 

12.30 Elhunyt reformátor példaképek lovagi emlékoszlopainak ünnepélyes avatása a Kultúra Lovagrendje Emlékparkjában;

14.00 Vallások párbeszéde – Különféle vallások képviselőinek baráti beszélgetése a hitről, a vallások együttéléséről, kiemelt téma: a reformáció. Békeüzenet a világ magyarságához (közös nyilatkozat); Házigazda: Dr. Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára, evangélikus püspök.

14.00 Négyeshatármenti Kulturális Találkozó, a Felső - Tisza Völgye Minőségi Védjegy adományozása.  További program: Felső-Tisza Völgye Expo (egész napos).

  

május 16. (kedd)

 

A KITÜNTETETTEK NAPJA – DÍSZÜNNEPSÉG

 

Hazádnak rendületlenül - A VII. Magyar Világtalálkozó Díszünnepsége

Budapest, Stefánia Palota - Színházterem - 18 óra

­­­­­­Köszöntők, üdvözletek - Kulturális Gálaműsor neves előadóművészek, csoportok közreműködésével - kiállítás, bemutatók, kóstolók, fogadás az előtérben.

Az alábbi elismerések átadására kerül sor:

      „A Világ Magyarságáért" közéleti díjat  kapjákDr. Fischl Vilmos, evangélikus lelkész; a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának  főtitkára; Mészáros László, amerikai magyar vállalkozó, a  Képzett Fiatalokkal a Jövőért Alapítvány alapítója (MICE). Művészeti díjasok:  Sasvári Sándor, Jászai Mari-díjas színész, énekes; Tolcsvay Béla Kossuth- Díjas előadóművész; a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a Felvidéki Komáromi Jókai Színház.

      ATiszteletbeli Magyar" címet  veszik át: Wening Esthyprobo Fatandari, Indonézia magyarországi nagykövetasszonya;  Dr. Batbayar Zeneemyadar, Mongólia magyarországi nagykövete, a Panoráma Világklub Mongóliai Társklubjának tiszteletbeli elnöke; Randrianasolo Lalarison Richard, Madagaszkár magyar tiszteletbeli konzulja, mérnök-közgazdász.

      Az „Összefogás a Magyarságért" díjat kapják: Koleszár Andrásné és Székely Lászlóné -  Kisvárda és Mátészalka városok Világklub-vezetői; Lőrincz Kálmán és Máthé Gizella – a Házat-Hazát Alapítvány vezetői; Dr. Besenyi Károly és Besenyi Zsuzsa – argentínai magyar iskola alapítók, a Patagóniai Világklub vezetői. 

május 17. (szerda)

 

AZ ÜZLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS NAPJA

 

HOGYAN JUTHATNAK A NEMZETKÖZI PIACRA A MAGYAR TERMÉKEK?

       AZ iNNOVÁCIÓ, MINT KITÖRÉSI LEHETŐSÉG – SPORT ÉS GAZDASÁG

 

Magyarsághíd - Nemzetközi Gazdasági Fórum és Üzletember Találkozó - A Panoráma Világklub Üzleti Fórumának rendezésében.

Budapest, OKISZ-székház,1146 Budapest, Thököly u. 60. - 14 órától

    Kiemelt témakörök: kormányzati célkitűzések - vállalkozásfejlesztési szolgáltatások – a nemzetközi  sportrendezvények gazdasági vonatkozásai - Észak-Amerika, a Felvidék és a Balaton-vidék üzleti lehetőségei – Találmányok, termékek, szolgáltatások külföldi piacra juttatása - Üzleti „kézfogó" – fogadás. Résztvevők: állami, önkormányzati, érdekvédelmi szervezetek, cégek, vállalkozások, civilszervezetek képviselői.

     A rendezvény középpontjában az innováció hazai és külföldi lehetőségei állnak. A Fórum az  üzleti,  gazdasági kapcsolatteremtés és együttműködés lehetőségét kínálja mindazok számára, akik készek elősegíteni a magyar értékek, termékek, szolgáltatások, találmányok, technológiák és teljesítmények, népszerűsítését, térhódítását és üzleti sikerét megvalósítani szerte a nagyvilágban. A Fórum nyitott és segítőkész a külföldi országok termékeinek, szolgáltatásainak, technológiáinak a magyarországi és európai országokban történő megismertetése, piaci megjelenése, üzleti megvalósítása iránt.

május 18. (csütörtök)

 

A MAGYAR KONYHA NAPJA

 

      A VII. Magyar Világtalálkozó Szervezőbizottsága és együttműködő partnerei, s az ötlettel rokonszenvező magánszemélyek, a Világtalálkozó résztvevői kezdeményezik május 18-án „A magyar konyha világnapja" naptári bevezetését, az ennek szellemében való gasztronómiai események megrendezését  szerte a nagyvilágban, mindenütt, ahol magyarok élnek.

            Célunk: a hagyományos magyar konyha értékeinek megőrzése, terjesztése és továbbfejlesztése a mai kor igényeinek megfelelően, s hogy újra rangot kapjon szerte a nagyvilágban.  Hívjuk és várjuk azok jelentkezését, akik fontosnak érzik ennek a nemes ügynek a szolgálatát, s valamilyen módon – támogatóként, védnökként, közreműködőként, stb. - szeretnének hozzájárulni magyar ételeink, italaink népszerűsítéséhez határon innen és túl.

         A PANORÁMA VILÁGKLUB ZENÉS, TÁNCOS VACSORAESTJE –  17 órától – Budapest, Stefánia Palota, Regiment Étterem (1143, Stefánia út 34-36.-ingyenes parkolás)

A Világtalálkozó kitüntetettjeinek köszöntése az ország és a Világtalálkozó tortáival;  Csendül a nóta - Nógrádi Tóth István és Művészbarátainak műsora; Tolnai Mari, Mészáros László (USA) - Könnyűzenei műsor (Bene Barbara, Budavári Zita, Szőcs Reni és Balogh Brigi énekel); Retró-tánczene: DJ. Kőmíves Sándor. A Világtalálkozó borának, pálinkájának és kürtös kalácsának kóstolója -  „A magyar konyha világnapja" naptári bevezetését kezdeményező  közös nyilatkozat ünnepélyes bejelentése és aláírása.

 

május 19. (péntek)

 

A  KÖZÉLETI PÁRBESZÉD NAPJA

 

EURÓPA JÖVŐJE ÉS BIZTONSÁGA

           Újabb Kihívások EURÓPÁBAN, KÖZÉP-EURÓPÁBAN  A RÓMAI SZERZŐDÉS 60. ÉVFORDULÓJÁN -  X. Társadalmi Párbeszéd Fórum  -  Biztonságpolitika, gazdaság, identitás. A Magyar Világtalálkozó kiemelt közéleti eseménye – a  Közép-Európai Club Pannonia rendezésében. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia – Könyvtári Konferenciaterem (V. Arany János u.1. II. em).  15 órától. Regisztráció kötelező, kizárólag a KEP-honlapon: www.kepcp.hu

         Előadók: Prof. Dr. Schöpflin György, az Európai Parlament képviselője; Dr. Mikola István a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára; Dr. Orbán Balázs, a Migrációkutató Intézet főigazgatója; Prof. Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke; Radda István, az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának elnöke;
Dr. Fazakas Szabolcs, az Európai Számvevőszék elnökségi tagja; Prof. Dr. Pók Attila, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet igazgató helyettese. Házigazda: Hg. Esterházy Antal, a KEP tiszteletbeli elnöke, Prof. Kroó Norbert akadémikus, az EMMT elnöke, Dr. Czeglédi József, a KEP elnöke és Dr. Tanka László, a Magyar Világtalálkozó elnöke

      MŰVÉSZET, HAGYOMÁNY, MAGYARSÁG - JÓZSA JUDIT ERDÉLYI KERÁMIASZOBRÁSZ TÁRLATVEZETÉSSEL EGYBEKÖTÖTT ELŐADÁSA – JÓZSA JUDIT GALÉRIA, V. Városház u. 1.  18 órától

MÁJUS 20. (szombat)

 

A SZÉPSÉG NAPJA

 

A VII. MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ SZÉPE – a verseny döntője, gálaműsor, fogadás, táncos vacsoraest.

   Helyszín: Európa Congress Center, 18 óra ( Budapest, 1021 Hárshegyi u. 5-7.) E nemzetközi verseny a szépséggel párosulva a polgári értékrendet helyezi előtérbe. A verseny során két öltözetben kell bemutatkozni a zsűri és a népes néző publikum előtt: nappali, utcai viselet vagy népviselet; valamint  estélyi vagy alkalmi, elegáns öltözet.   A zsűriben az öt kontinens képviselői, a szépség- és divatszakma, a kulturális, a zenei és az üzleti élet reprezentánsai foglalnak helyet.

    A VII. Világtalálkozó Szépe 2017 választás idén önálló rendezvényként, exkluzív helyszínen, a Magyar Világtalálkozó rendezvénysorozat kiemelt eseményeként egy nagyszabású gálaműsorral egybekötve kerül megrendezésre, majd vacsorával és zenés, táncos party zárja a Világtalálkozó Szépe választást a versenyzők részvételével.

   Az első három helyezett külföldi illetve hazai utazásban részesül. A közönség is szavazhat, a legtöbb szavazatot elérő hölgy veheti át a Világszépe Közönségdíját.  versenyzők a virágcsokor mellett kozmetikai ajándékcsomagot, és számos különdíjat, meglepetés ajándékot vehetnek át.  A verseny főszervezője az Extra Délinfó Kft. médiacég, versenyigazgatója: Széles Emília.

 

MÁJUS 21. (vasárnap)

 

A  HARANG ÉS A MŰVÉSZET NAPJA  - SZEGED

 

  • 10.00.  HÁLAADÓ ÜNNEPI SZENTMISE A VILÁG MAGYARSÁGÁÉRT A SZEGEDI DÓMBAN – Fogadalmi Templom, Magyarok Nagyasszonya-székesegyház  - Szeged, Dóm tér 15. A Világ Magyarságáért" HARANG FELSZENTELÉSE – A misét celebrálja: Kiss-rigó lászló szeged-csanád megyei püspök.

·       12.00.  „A Világ Magyarságáért" HARANG FELÁLLÍTÁSA A  NEMZETI  EMLÉKKERTBEN - A Csongrád Megyei Világklub és a Szegedi Hagyományőrző Egyesület rendezvénye, Házigazda: Szilágyi Árpád . - Szeged, Földmíves utca 13.

·       NÍVÓ VILÁGGALÉRIA KIÁLLÍTÁS

 Szeged, Lobby Café (Kárász u. 17.) - 16 óra - A Magyar Világtalálkozók Nívó VilágGaléria Gyűjteményének bemutatása – több mint 200 alkotás. A kiállítást megnyitja: Hegedüs Tünde festő- és szobrászművész, a Panoráma Világklub Művészeti Galériájának vezetője.

·        MAGYAROK  HOLLYWOODBAN – KIK ÉS HOGYAN ALAPOZTÁK MEG A VILÁG FILMMŰVÉSZETÉT? – kerekasztal beszélgetés és filmvetítés.

Szeged, Belvárosi Mozi (6720, Vaszy Viktor tér 3.), 18 óra - a Magyarországról elindult, magyar gyökerekkel rendelkező hollywoodi filmes világhírességek emlékének megidézése, kiemelten, Szeged szülöttének, Zsigmond Vilmos Oscar-díjas operatőrnek az élete, munkássága. Kerekasztal beszélgetés neves filmszakemberekkel – Filmvetítés. Házigazda: Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács alapító elnöke, nagykövet.

A Magyar Világtalálkozó „Világfalujának" külföldi rendezvényei 

      A Világfalu programunk keretében külföldi társklubjaink – a „Határtalan összefogás értékeinkért" jelmondat szellemében - saját rendezvényeikkel csatlakoznak a programsorozathoz. Video- vagy írásos üzenetben üdvözlik a Világtalálkozó résztvevőit; megtekintik az eddigi világtalálkozók rövidfilmjét, valamint a magyar tradicionális konyha értéktárából együtt elkészítenek egy tetszőleges ételt, amit elfogyasztanak, jó magyar bor és pálinka kíséretében – az eseményről képes beszámolók láthatók majd a Világtalálkozó kommunikációs csatornáin.

Várható külföldi rendezvényhelyszínek: Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Venezuela, Ausztrália, Új-Zéland, Mauritánia, Angola, India, Irán, Ausztria, Anglia, Svédország, Spanyolország, Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék.

A VII. Magyar Világtalálkozóhoz kapcsolódó programok ajánlata

(június-július) 

JÚNIUS

·       Június 2-5. (péntek-hétfő)- CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ  - A VILÁGTALÁLKOZÓI CSOPORT UTAZÁSA AZ ÖSSZNEMZETI ZARÁNDOKVONATON -  ÖSSZEFOGÁS NAPJA - MADÉFALVI VILÁGTALÁLKOZÓ.

·       Június 3.(szombat)- „MINDEN LÉBEN KÉT KANÁL" – EMLÉKÜNNEPSÉG TONY CURTIS TISZTELETÉRE MÁTÉSZALKA – (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) - MAGYAR HOLLYWOOD TANÁCS.

·       Június 17-18. (szombat-vasárnap) -  ALFÖLDI BETYÁRÉTEL FESZTIVÁL – KÉTPÓ (Jász-Nagykun-Szolnok megye) – A MAGYAR GASZTRONÓMIA NÉPSZERŰSÍTÉSÉNEK VILÁGTALÁLKOZÓI TÁMOGATÁSA.

·       Június 24-25. (szombat-vasárnap - VÍG DARÓCI PINCÉK FŐZŐFESZTIVÁLJA - TIBOLDDARÓC (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) - A MAGYAR GASZTRONÓMIA NÉPSZERŰSÍTÉSÉNEK VILÁGTALÁLKOZÓI TÁMOGATÁSA.

JÚLIUS 

·       Június 26-július 2. (hétfő-vasárnap) - VALÓRA VÁLTOTT  EGÉSZSÉG – BALATONGYÖRÖK  (Zala megye)-   BALATONI ÉLETMÓDTÁBOR. 

·       Július 15. (szombat)- CSALÁDI OTTHONOK  ALAPKŐLETÉTELI ÜNNEPSÉGE - (Nógrád megyében)- a Házat-Hazát Alapítvány szervezésében.

·       Július 23. (vasárnap) SZENT LÁSZLÓ SZELLEMI ÖRÖKSÉGE AZ EMLÉKÉV JEGYÉBEN - ESZTERGOM (Komárom-Esztergom megye).

·       Július 29. (szombat) II. KISVÁRDAI ANNA BÁL - a hagyományok őrzése jegyében – KISVÁRDA (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye).

Bővebb információk 

Honlapok: www.vilagtalalkozo.hu; www.vilagklub.hu

Facebook oldalak: https://www.facebook.com/Vil%C3%A1gklub-1057219270981513/;

https://www.facebook.com/vilagtalalkozo/

„Magyarok és Magyarország barátai mindenütt vannak! 
22.097 - ​​Bartha Szabó József: ”Mindössze” arról van szó, hogy be kell vallani a külföldről származó bizonyos összeg fölötti adományaikat.


Feladó: mandinka.bt
Dátum: 2017. április 23. 8:58
Tárgy: Le az álarcokkal, vége az álarcosbálnak!
Címzett: A törvényjavaslat nem bélyegzi meg és főképp nem lehetetleníti el a civil szervezetek működését, továbbra is szabadon működhetnek, továbbra is elfogadhatnak adományokat. 
​​
"Mindössze" arról van szó, hogy be kell vallani a külföldről származó bizonyos összeg fölötti adományaikat. 
Az igazság soha nem lehet sértő, soha nem lehet megbélyegző. 
Van azonban egy olyan köztapasztalat, amely szerint aki fizet, az muzsikáltat! 
Le az álarcokkal, vége az álarcosbálnak! 
Legyen az világos, hogy ki kinek a megbízásából beszél!

Indoklás: a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról

Az elmúlt évtizedekben megjelent, – elsősorban a transznacionális pénzügyi folyamatok rohamos bővüléséhez, kiterjedéséhez kapcsolódó –, és nemzetközi fórumok által is reálisnak ítélt veszély, hogy a civil társadalom szerveződéseit külföldi érdekcsoportok felhasználni törekszenek. Ennek gyakori eszközei a különböző jogcímeken juttatott támogatások, amely közvetlenül vagy áttételesen alkalmasak lehetnek a civil szervezet működésének befolyásolására, akár oly mértékben is, hogy az a civil szervezet alapvető céljait is érdemben átalakítja. Az ilyen juttatások célja, hogy az abban részesülő civil szervezetek társadalmi befolyásán keresztül a támogató érdekcsoportok saját érdekeiket érvényesítsék Magyarország politikai és társadalmi életében. Ez a befolyás irányulhat valamely konkrét politikai, gazdasági döntés meghozatalára, egyes szakpolitikák irányainak meghatározására, vagy legtágabb értelemben akár a demokratikus állami intézményrendszer működésére is. Ezek a folyamatok fokozottan veszélyeztethetik Magyarország nemzetbiztonságát és szuverenitását. Figyelemmel kell lenni továbbá azokra a kihívásokra is, amelyeket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásával összefüggésben az átláthatatlan eredetű pénzmozgások jelentenek. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az ebből fakadó veszély nem csak a profitorientált szektort fenyegeti, hanem a civil szférában is megjelenhet.

A törvényjavaslat  kifejezetten csak az egyesületként vagy alapítványként nyilvántartott civil szervezetre terjed ki, amely olyan külföldről származó támogatásban részesül, amely egy adóévre számolva egyenként vagy összesítve eléri a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott összeg kétszeresét, azaz 7 200 000 forintot.A törvény meghatározza a támogatott szervezetté válásból fakadó kötelezettségeket; az egyesület vagy alapítvány 15 napon belül köteles bejelenteni külföldről támogatott szervezetté válását, amint a tárgyévi támogatás összege eléri a 7 200 000 forintot.

Jogcímétől függetlenül minden olyan juttatást bele kell számítani a támogatás összegének meghatározásába, amely akár közvetlenül, akár közvetett módon kerül az adott egyesület vagy alapítvány birtokába, ide értve minden pénzbeli vagy egyéb vagyoni jellegű juttatást. Nem kell viszont beszámítani a támogatás összegébe mindazt a támogatást, amelyet az egyesület vagy alapítvány külön jogszabály szerint az Európai Uniótól származó forrásként költségvetési szerven keresztül kap, hiszen az – bekerülve az állami elosztó mechanizmusba – már fogalmilag nem minősülhet külföldinek.

A törvényjavaslat tisztázza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásával összefüggő ellenőrzési mechanizmusokat, biztosítja a külföldi finanszírozás átláthatóságát a civil társadalom szervezeteivel kapcsolatban, és így hozzájárul e szervezetek vonatkozásában is a közbizalom fenntartásához. Célja, látni és láttatni azt, hogy mely szervezetek tekinthetők külföldről támogatott szervezetnek. Megfelelő egyensúlyt teremt az egyesületek és alapítványok szabad működése és a társadalmi elvárás között. A törvényben foglalt bejelentési és beszámoló-készítési mechanizmus  erre teljes mértékben alkalmas. A bírósági nyilvántartás és a Civil Információs Portál meglévő rendszereivel összekapcsolódó szabályozás megteremti a külföldi finanszírozással kapcsolatos adattartalom hatékony társadalmi kontrollját. A törvény az egyesülési jog gyakorlásában nem idéz elő korlátozást, de megteremti annak lehetőségét, hogy a nyilvánosság számára egyértelmű legyen, milyen szervezetek, milyen érdekek mentén kívánnak hatni a magyar állam és egyes polgárai véleményére, magatartására. (Uniós napirendi pont! Előterjesztők: Gulyás Gergely, Kósa Lajos, Németh Szilárd István, Dr. Vitányi István, - Fidesz.  Szövege: PDF.)

***

A KDNP képviselőcsoportjának vezérszónoka a másként gondolkozó ellenzéki beszólásoktól a fölöttébb hangos, a több órán át tartó vitában fejtette ki pártja álláspontját. Hangzavarokat, bekiabálásokat  "csak" udvariasan jelezve idézzük.

HOLLIK ISTVÁN, (KDNP):- Képviselőtársaim! (Legény Zsolt: Ez érdekes lesz!) Az elmúlt 15-20 évben egyre inkább láthatóvá vált egy jelenség, azt gondolom, nemcsak Európában, nemcsak Kelet-Közép-Európában, hanem Amerikában is. Ezt a jelenséget csak az nem veszi észre, aki nem akarja, vagy pártpolitikai érdekei azt kívánják, hogy úgy beszéljen róla, mintha ez nem is létezne. Látható, hogy az MSZP úgy tesz, a baloldal úgy tesz, mintha ez a jelenség nem létezne!

- Ez a jelenség arról szól, hogy vannak olyan emberek, akik szeretnék, ha politikai véleményük valósággá válna. Szeretnék, ha a világ történéseibe beleszólásuk lenne. Mindezt viszont nem legitim választáson, a választók bizalma alapján szeretnék tenni, hanem azt megkerülve, mindenféle, akár a demokrácia játékszabályait kikerülő mechanizmusokon keresztül. Igen, ezt teszi Soros György is többek között, hosszú évtizedek óta Európában és Amerikában egyaránt. (Lukács Zoltán: Sőt, Ázsiában!.) Egy nagyon találó idézet arról, hogy hogyan érd el politikai célodat, hogyan szerezz befolyást! Íme a "sorosi recept": „Bontsd le a határokat, hogy azok ne akadályozzák mozgásodat. Bontsd le a nemzeti szuverenitást, hogy az ott lakók, vagyis a helyiek érdekei ne hátráltassanak. Vedd meg a szakértőket pénzzel, ösztöndíjjal, díjjal, hírnévvel, elismeréssel, hype-olással, kit mivel kell és lehet. Nevezd őket szakértőnek, függetlennek, demokratának és nyitottaknak. Akadályozd meg, hogy beszédhelyzetük kiderüljön, hogy szakmai alkalmatlanságuk napfényre kerüljön, ahogy ez az általános felmelegedésre vonatkozó adatok másodszori nyilvánvaló és szervezett meghamisításának kipattanásakor történt. Vedd meg tehát a helyi médiát, tévét, rádiót, valamint az interneteseket, nevezd őket is függetlennek, és fizesd meg őket azért, hogy az általad meghatározott célokért dolgozzanak."

- A Soros-féle, civilnek nevezett szervezetek, amiket szintén úri módon eltart, ugyancsak mind függetlenek, és persze a szakértelem egyedüli letéteményesei. Előszeretettel hivatkoznak magukra, illetve egymásra objektívként is. Lelkesen és zokszó nélkül viszont csatasorba állíthatók minden olyan alkalommal, minden olyan célért, amit a Soros-birodalom számukra kijelöl. (Harangozó Gábor István tapsol. Díjazd és sztárold őket is!  Folyamatos zaj, közbeszólások az ellenzéki oldalon. Közbeszólás a kormánypárti oldalról: Demokráciában meghallgatják egymást!)

- Mit kell tudnunk, illetve mit látunk ezekről az NGO-król? Először azt látjuk, hogy nincs semmilyen társadalmi beágyazottságuk, nincs tulajdonképpeni tagságuk, alig van belföldi támogatásuk. Egy konkrét példát engedjenek meg: Gulyás Márton szervezete, a Krétakör Alapítvány, míg 2014-ben majdnem 25 millió forintot kapott külföldi támogatásként. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Honnan tudod?) Őkmaguk jelentették be. Ezeknek a szervezeteknek nincs társadalmi beágyazottságuk, nincs tagságuk. (Kunhalmi Ágnes: Akkor kit támadtok? - Bárándy Gergely: Akkor miért rettegtek tőlük?) Nincsenek olyan elkötelezett embereik, akik belföldről támogatják őket. Céljaik nem civil célok, hanem politikai jellegűek. - Ezek a szervezetek a médiában igencsak felülreprezentáltak, és azt is láthatjuk, nyilvánvalóan ezért a hangoskodás baloldalról, hogy a baloldal és közöttük mindig is van együttműködés, mindig is van véleményegyezőség. Talán nem véletlen, hogy azok a szervezetek, amelyekről beszélünk, 2006-ban például nem álltak rögtön oda a civil tüntetések mögé, ahogy ezt egyébként tették 2013-ban a Hallgatói Hálózat tüntetésekor, tették ezt a Soros-egyetem, illetve a tanszabadság megszüntetésének hamis vádja elhangzásakor és az ezzel kapcsolatos tüntetésekkor. Tehát ezek a szervezetek 2006-ban, amikor emberek szemét lőtték ki, valahogy nem aggódtak olyan intenzitással az emberi jogokért, ahogy teszik ezt most. (Zaj, bekiabálások. Az elnök csenget.)

- Azt láthatjuk, hogy a baloldal és ezen civil szervezetek között mindig van egyezőség. Azt láthatjuk, hogy ezek a szervezetek bizonyos média által felkapott ügyekre fölülnek, és ezekben az ügyekben tüntetéseket szerveznek. Emlékezzünk a Hallgatói Hálózatra: kiderült hogy Soros által finanszírozott NGO-k álltak mögöttük. (Harangozó Gábor István: Tudod, hogy mit csinálsz, ember? Nem szégyelled magad? - Az elnök csenget.) De emlékezzünk az egészségügy helyzetével kapcsolatos tüntetésekre, vagy emlékezzünk az egy-két héttel ezelőtti tüntetésekre! Ezeknél azt lehet látni, hogy azok az embereket, illetve azokat a szervezeteket, akik és amelyek egyik pillanatról a másikra a tüntetések mögé odaálltak, csak eszközként használták. A valódi céljuk az volt, hogy nyomást gyakoroljanak a kormányra, és megpróbálják a kormányt támadni. A másik példa, ami még egyértelműbb: a migráció. Azt láthatjuk, hogy Soros Györgynek félreérthetetlen véleménye van a migrációval kapcsolatban. Többször el is mondta: szerinte migránsokkal lehet orvosolni azt az európai munkaerőhiányt, ami egyre inkább kezd kialakulni. És mit látunk? Azt láthatjuk, hogy például 2016-ban, amikor másfél millió ember a balkáni útvonalon jött Európába, akkor mindenféle prospektusokat találtak a migránsoknál, és az is kiderült, hogy ezeket a prospektusokat olyan NGO-k készítették, amelyeket egytől egyig Soros György finanszírozott. (Zaj, bekiabálások. Az elnök csenget.)

- Az a kérdés, hogy ezt csak mi látjuk-e így? Hiszen a baloldali képviselők azt mondják, hogy ez csak a mi fantazmagóriánk. Engedjék meg, hogy fölolvassak két idézetet. Egyet jobboldalról, egyet baloldalról. Azt mondta Sebastian Kunz osztrák külügyminiszter két héttel ezelőtt: "Véget kell vetni ennek az NGO-őrültségnek!" Ezekkel a szavakkal mondta. Látható, hogy a migrációban azok az NGO-k, amelyek egyébként a migránsokat segítik, tulajdonképpen az embercsempészekkel játszanak össze. Ez egy idézet jobboldalról. (Folyamatos közbeszólások az MSZP soraiból.) De mondok egyet baloldalról is. Azt mondja az önök erős szövetségese, Victor Ponta, hogy Soros György és az általa fizetett szervezetek évek óta befolyásolják-befolyásolták a román és a kelet-európai politikát. Tehát úgy látszik, hogy ezt nem csak mi látjuk így! Az is nyilvánvaló, hogy Soros György azért akar befolyást gyakorolni, hogy az ő világlátása, politikai véleménye nyilvánuljon meg, az váljon valóra. (Zaj, bekiabálások. Az elnök újra csenget.)

- Állíthatjuk: politikai véleménykülönbség van Soros György és az általa finanszírozott szervezetek, illetve köztünk. Ők multi-kulturalizmusban hisznek! Ők a nemzeti identitásra XX. századi poros ideológiaként tekintenek, ami egyébként a XX. században csak gondot okozott. Ezért egyébként nem is nemzeti identitásnak, hanem nacionalizmusnak, káros nacionalizmusnak hívják általában. Ők egy föderális Európában gondolkodnak, ahol a nemzeti parlamenteknek már semmi szerepük nincs! Ők egy migránsokkal teli Európát szeretnének! Ezzel szemben mi úgy gondoljuk, hogy Isten a világot azért teremtette, hogy valahol otthon legyünk benne! (Kunhalmi Ágnes: Ellopjátok azt is!)

- Tehát a nemzeti identitásunkat, a magyarságunkat soha semmilyen körülmények között nem fogjuk és nem is akarjuk levetkőzni! (Kunhalmi Ágnes: Magyaroktól loptok! Kiloptátok az országot!) Azt gondoljuk, hogy a családi értékekre lehet csak alapozni Magyarország, illetve Európa jövőjét. Azt gondoljuk, hogy ha migránsokat engedünk be Európába, akkor azt a keresztény Európát szüntetjük meg, ami az elmúlt 60 évben biztonságot és gazdasági prosperitást tudott adni a tagállamoknak! Tehát ebben a tekintetben teljesen nyilvánvaló, hogy véleménykülönbség van közöttünk. A kérdés az, hogy az ilyen típusú nyomásgyakorlásra, amelyet az elmúlt percekben körülírtam, egy jogállamban hogyan lehet reagálni. (Bárándy Gergely: Beszéld ezt meg Ferenc pápával!) Egyrészt tudunk úgy reagálni, hogy politikai vitába bocsátkozunk ezekkel a szervezetekkel, másrészt tudunk úgy reagálni, hogy átláthatóságot teremtünk. (Mesterházy Attila: Betiltjuk őket! - Kunhalmi Ágnes: Eltakarítjátok őket!) Ez a civiltörvény átláthatóságról szól! (Kunhalmi Ágnes: A ti zsebeteket kellene átlátni! A zsebed mutasd meg, mi van benne!) Ez ellen a jelenség ellen egy jogállamban, egy demokráciában legjobban átláthatósággal lehet küzdeni. A törvény tehát erről szól! Visszautasítjuk azokat a vádakat, amelyek Oroszországgal hasonlítják össze! (Bárándy Gergely: Attól még igazak!)Önök is jól tudják, hogy Oroszországban a külföldről finanszírozott szervezeteket nemkívánatos szervezetekként regisztrálják. (Gőgös Zoltán: Neked mi viszket, öreg? Használj Antivakarint inkább!) A mi törvényjavaslatunkban nincs ilyen! A magyar törvényjavaslat, ami előttünk van, semmilyen módon nem minősíti ezeket a szervezeteket. Egy dolga van a külföldről pénzt kapott szervezeteknek, az, hogy regisztrálják magukat! Önmagában a törvény semmilyen módon nem minősíti a külföldi támogatást, se pozitív, se negatív értelemben! (Szél Bernadett: A törvény titeket minősít! - Kunhalmi Ágnes: Majd a 888 leírja a támogatók névsorát!)

- Képviselőtársaim! Önök által is ismert, hogy az európai uniós támogatásoknál maga az Európai Unió írja elő, hogy a támogatott intézmény tüntesse fel, hogy az adott beruházás az Európai Unió támogatásával valósult meg. Teszi mindezt azért, mert az embereknek joga van tudni, hogy egy-egy beruházást hazai forrásból vagy európai uniós forrásból valósítottunk meg. Mi is ugyanilyen átláthatóságot szeretnénk! Szeretnénk, hogy azokról a civil szervezetekről, amelyek a médiában felülreprezentáltak és politikai véleményeket fogalmaznak meg, minden magyar ember tudja, hogy ők honnan kapják a pénzüket! Ez nem minősítés, ez egyszerűen átláthatóság! (Kunhalmi Ágnes: A CÖF honnan kapja a pénzt, képviselőtársam? Hogyan mossátok át rajta a lopott pénzt? - Józsa István: Szégyen! - Szél Bernadett közbeszól.)

- Mi éppen ezért arra buzdítjuk a parlamenti pártokat, hogy támogassák ezt a törvényt. Természetesen, ha értelmes módosító javaslataik vannak, azokat meg fogjuk fontolni. Még egyszer arra kérem önöket: támogassák ezt a jogszabályt! A Kereszténydemokrata Néppárt támogatni fogja. (Taps a kormánypártok soraiban. - Közbeszólások az MSZP oldalról, köztük: Nagyon jó! - Lukács Zoltán: Pista! Ez óriási volt!)

​​
Bartha Szabó József

2017. április 23., vasárnap

22.096 - ​A privát szférád védelme > 2017. április 23.

​​
A privát szférád védelme

Itt megtudhatod, hogyan szabhatod személyre az adatvédelmi beállításaidat úgy, hogy nyugodtan megoszthasd a pillanataidat.