Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2015. március 2., hétfő

20.044- ​​Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet: ​EZ LESZ 2015 MÁRCIUSA FOLYAMÁN


Feladó: Mekk <titkarsag@me
​....​

Dátum: 2015. március 2. 8:32
Tárgy: Hirlevelek
Címzett: 
​Kutasi József Antal​Tisztelt Címzett!Csatolt Hírleveleink 

Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet
90202 Beregszász, Széchenyi u. 59 B.
Tel./fax: (+380 3141) 42815


Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet90202 Beregszász, Széchenyi u. 59 B.
Tel./fax: (+380 3141) 42815
 

Kárpáti Magyar Krónika

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet
elektronikus lapja
                             Kiadja a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége
    Lapengedély száma: 3 T Nr. 188
___________________________________________________________________________
XIX. (VI). évfolyam, 6. (164.) szám.  2015. február 28.


AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
KEZDETÉNEK 167. ÉVFORDULÓJÁRA

Magyarország XIX. századi fejlődése (ipar, mezőgazdaság, kereskedelem) oda vezetett, hogy míg a korábbi, Thököly-, Rákóczi-szabadságharcok a periférián kezdődtek és fokozatosan gyűrűztek a központ felé, most az események fordítva történtek. Az ország központi területei lobbantak először lángra (Pest, Pozsony), míg az olyan határszéli megyékben, mint Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros csak hetekkel később értesültek a forradalom kitöréséről.
Ugocsa megyében március 23-án értesültek a forradalmi eseményekről. Nagyszőlősön megyei közgyűlésre került sor. Itt Egry János és Újhelyi Sándor országgyűlési követek tettek jelentést a Pesten történtekről. Ismertették a 12 pontot, amelyet a közgyűlés is elfogadott. A megyei vezetés első intézkedései között a nemzetőrség felállítása szerepelt. Az ugocsai nemzetőrség a máramarosival karöltve részt vett az erdélyi román ellenállás letörésében.
A polgárság és az egyházak is bekapcsolódtak a honvédelembe. Az 1849. február 7-én Tiszaújlakon tartott polgári gyűlésen minden község felajánlott egy-egy harangot az ágyúöntödék számára. Az ugocsaiak hősiesen harcoltak a goljatyini, nova szelicei (Verhovina) csatákban, ahol számos honvéd fogságba esett vagy életét vesztette.
Ung megyében április 21-én ült össze a megyei bizottmány. A megyében 2 902 nemzetőr volt.
Bereg megyében elsősorban Beregszász városa támogatta a forradalmat. A városi tanács április 4-én ülésezett Szeles Gábor főbíró elnökletével. A gyűlésen az alábbi kérdést tárgyalták: "Felfogván a Városi Tanács a Nemzet általános szellemét s más városok példájára a rend s belcsend fenntartására, a vagyon s személy biztosítására a város kebelében nemzeti őrsereget alakítani kívánván..." Az őrsereg parancsnokául Eötvös Tamás táblabíró (később alispán, majd főispán) választatott. A beregszászi honvédség 17 tizedre tagolódott, összlétszáma 172 fő volt. A sereg számára a város oroszlános címerével díszített zászlót rendeltek, "Béke, rend, szabadság" felirattal. A beregszászi polgárok közül hatvanan beálltak a honvédség Nagykállóban megalakult 10. hadosztályába.
A vármegye is hozzálátott az őrsereg felállításához, március végén küldöttség indult a Tiszaháti, Felvidéki, Munkácsi és Kaszonyi járásba szervezés és adományok gyűjtése céljából.
Munkácson 422 főt sikerült beszervezni a nemzetőrségbe. Az ünnepélyes zászlóavatóra a ma is működő Csillag vendéglő nagytermében került sor. A munkácsi vár 1848. november 13-án szabadult fel. A benne tanyázó helyőrség Laube parancsnokkal az élén Galíciába vonult ki.
Bereg megye közönségét is áthatotta a forradalom szelleme, amelyet leginkább a Sárosoroszi község 1848. június 12-én kelt körlevele példáz. A benne megfogalmazott 10 pontot eljuttatták a környező falvakba, írástudó emberek kíséretében, akiknek az volt a feladatuk, hogy a forradalom lényegét elmagyarázzák az egyszerű embereknek. A Törzsi József sárosoroszi lakos által fogalmazott  írás, mivel bizonyos, hogy nem felső sugalmazásra készült, hanem alulról jövő kezdeményezés volt, híven tükrözi az ország perifériáján élők problémáit: "A szabadság és jogegyenlőség küszöbén állunk, hogy innen beléphessünk oda, hol egyedül a törvények előtt kell meghajolni mindenkinek, hol embert ember fölé egyedül csak a polgári erény a becsületesség emel, szükséges, hogy félretéve minden vallási, nyelvbeli és osztálykülönbséget, minden személyes érdeket vagy részrehajlást, egy szívvel, egy lélekkel fogadjuk el az alább meg írandó pontokat, és teljesítsük azok elébe, kik képviselőinkül ajánkoznak!" –  olvassuk a levélben.
A sárosorosziak az alábbi követeléseket fogalmazták meg:
1. A születési osztálykülönbségek végképp szüntessenek meg, ennek következtében meg kell szűnni a felső táblának, ezután csak egy tábla marad, melyet kizárólag a nép képviselői alakítanak.
2. A választási cenzus eltörlése oly formán, hogy minden férfi, ki húsz évet el éri és szabad állapotban van, azaz nem cseléd, választási joggal bírjon.
3. Az utóbbi országgyűlésen hozott 9. törvénycikk, amely az úrbéri viszonyok megszűnését tárgyaló törvény, módosíttassék oda, hogy a Mária Terézia urbáriumába beírt telkek mellett a jelenleg jobbágykézen lévő kúria-telkek is váltság alá essenek és felszabadítottnak nyilváníttassanak, s ezek új törvény hozása esetén el ne vétethessenek.
4. Az adó kivetése igazságosan történjék.
5. Az ősiség eltöröltével szabad adás és vétel alá kell esniük az eddigi nemesi birtokoknak...
6. A regálék mint a szabad iparűzés elnyomói szüntessenek meg.
7. A lelkészek és a tanítók láttassanak el az állam által.
8. Azon ausztriai adósságból, amelyet a volt kormány tudtunk és beleegyezésünk nélkül csinált, egy fillért sem vállalunk el.
9. A megyei Minisztériumok törültessenek el és központosítás hozassék be. Oly vidékeken, ahol a lakosság nagyobb része nem magyarajkú, oly tisztviselők alkalmaztassanak, kik a magyar nyelven kívül az ott lakó népnek nyelvét is jól beszélik.
10. A sajtó és szólásszabadság oly lábra állíttassék, hogy mindenki politikai véleményét, bárminő légyen is az, szabadon kinyilváníthassa és egyedül az egyes személyek rágalmazása és becstelenítése légyen fenyítendő.
Ha nagyon belegondolunk, a követelések néhány pontja az idő múltával sem vesztette el aktualitását...
ZUBÁNICS LÁSZLÓ

​​

​​
EZ LESZ 2015 MÁRCIUSA FOLYAMÁN

Fontosabb események, rendezvények

2015. március 1. Marko Kropivnickij „Csuka parancsára…" című mesejátékának bemutatása. Helyszín: Bavka Kárpátaljai Megyei Bábszínház, Ungvár, Színház tér 8. Kezdés: 10.00 óra és 12.00 óra.
2015. március 1. V. Orlov „A legjobb apa" című darabjának bemutatója. Helyszín: Munkácsi Drámai Színház. Kezdés: 11.00 óra.
2015. március 1. Sz. Usztyinov: A nagy kecskebéka című mesejátékának bemutatója. Helyszín: Kárpátaljai Megyei Zenés-Drámai Színház, Ungvár, L. Toljsztoj u. 12. Kezdés: 11.00 óra.
2015. március 1. A Kárpátaljai Megyei Filharmónia szimfonikus zenekarának koncertje. A programban Mozart 40. szimfóniája, részletek Bizet Carmen című operájából. Karnagy: Viktória Szvaljavcsik-Canko, szólista: Miroszlava Svah-Pekar. Helyszín: Ungvár, Szíház tér 10. Kezdés: 15.00 óra.
2015. március 1. Nyikolaj Ajdo: Egy kis gyengédség című darabjának bemutatója. Helyszín: Munkácsi Drámai Színház. Kezdés: 16.00 óra.
2015. március 5. Iró-olvasó találkozó. Miroszlav Docsinec Sevcsenko-díjas író „Kék füzet" című életrajzi elemeket tartalmazó kötetének bemutatása. Helyszín: Nagyőlős, Nagyszőlősi Városi Művelődési Ház.
2015. március 5. A Kárpátaljai Megyei Filharmónia esztrád-fúvós együttesének ünnepi koncertje. A programban az együttes repertoárjának legszebb darabjai csendülnek fel. Szólót énekel Miroszlava Svah-Pekár (szoprán). Az együttes karnagya: Volodimir Szpivak, Ukrajna érdemes művésze. Műsorvezető: Natalia Picur zenetörténész. Helyszín: Ungvár, Színház tér 10. Kezdés: 17.30 óra.
2015. március 6. Koszorú-bemutató (irodalmi műsor) a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban Beregszászon. Kezdés: 17.00 óra.
2015. március 6. Molnár Ferenc Üvegcipő című vígjátékának színházi előadása a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban Beregszászon. Kezdés: 17.00 óra.
2015. március 6-8. Az erőszak megértése és megelőzése fiatalok körében – "UviaYouth" (Understand and Prevent Violence among Youth) címmel a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szövetség (KRISZ) 3 napos iskolai erőszak megelőző képzést szervez. Helyszín: Nagybereg, Református Líceum. II. Rákóczi Feren u. 80. Kezdés: 16.00 óra.
2015. március 7–14. Versenyek, vetélkedők a KMPSZ szervezésében:
- Március 7. Terebesi Viktor Matematika Emlékverseny. Helyszín: Beregszászi 4. sz. Kossuth Lajos Középiskola, Beregszász, B. Hmelnyickij  út 18. Kezdés: 10.00 óra.
- Március 7. Geőcze Zoárd Matematikaverseny. Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Kossuth tér 6. Kezdés: 10.30 óra.
- Március 14. Természetrajz-vetélkedő. Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Kossuth tér 6. Kezdés: 2015. március 14. 10.00 óra.
- Március 14. Földrajz-vetélkedő. Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Kossuth tér 6. Kezdés: 10.00 óra.
2015. március 8. III. Kereszthódoló vasárnapi keresztút Beregszászon. A Munkácsi Görög Katolikus Püspökség beregszászi esperesi kerülete híveinek részvételével szervezett keresztúti körmenetet Milan Sasik megyéspüspök vezeti. Gyülekező a felekezeti temetőknél.  Kezdés: 14.00 óra.
2015. március 8. A Kárpátaljai Megyei Filharmónia esztrád-fúvós együttesének ünnepi koncertje. A programban az együttes repertoárjának legszebb darabjai csendülnek fel. Szólót énekel Miroszlava Svah-Pekár (szoprán). Az együttes karnagya: Volodimir Szpivak, Ukrajna érdemes művésze. Műsorvezető: Natalia Picur zenetörténész. Helyszín: Ungvár, Színház tér 10. Kezdés: 15.00 óra.
2015. március 8. A Picardiai Tercia együttes ünnepi koncertje. Helyszín: Kárpátaljai Megyei Zenés-Drámai Színház, Ungvár, L. Toljsztoj u. 12. Kezdés: 18.00 óra.
2015. március 13. Nemzeti dal-mondó verseny az ungvári Dayka Gábor Középiskolában. Kezdés: 11.00 óra.
2015. március 13. Ünnepi megemlékezés az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar karán. Csóka László (Százhalombatta) festőművész „Jelek az úton" című kiállításnak megnyitója az kar Bercsényi Miklós-könyvtárában. Kezdés: 11.00 óra.
         2015. március 13–14. Kijevi Magyar Napok az 1848-49. magyar szabadságharc kezdetének 167. évfordulója alkalmából a Magyarok Kijevi Egyesülete szervezésében. Református istentisztelet a kijevi Szt. Katalin evangélikus templomban, koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezés a kijevi Petőfi-szobornál. A Kárpátaljai Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának kiállítása Kijevben. Könyvbemutató a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet és az Intermix Kiadó közreműködésével.
2015. március 15. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség központi rendezvénye az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából. Helyszín: Beregszász, II. Rákóczi Ferenc tér (Petőfi szobor). Kezdés: 13.00 óra.
2015. március 15. A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, az UMDSZ ungvári városi szervezete, más civil szervezetek, illetve a városban működő tanintézmények közös megemlékezése az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének 167. évfordulója alkalmából. Helyszín: Ungvár, Petőfi tér. Kezdés: 16.00 óra.
2015. március 15. R. Kipling: Maugli című darabjának bemutatója. Helyszín: Kárpátaljai Megyei Zenés-Drámai Színház, Ungvár, L. Toljsztoj u. 12. Kezdés: 11.00 óra.
2015. március 15. A Kárpátaljai Népi Kórus fellépése. Az énekkar művészeti vezetője Natalija Petyij-Potapcsuk. Válogatás a kórus "aranytartalékából" – sevcsenkói versek, népi  feldolgozások. Helyszín: Kárpátaljai Megyei Filharmónia, Ungvár, Színház tér 10. Kezdés: 15.00 óra.
2015. március 16–18. Nagyböjti lelkigyakorlat a Beregszászi Római Katolikus Egyházközösség szervezésében. Helyszín: Beregszászi Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus plébániatemplom, Beregszász, Rákóczi Ferenc tér 5.
2015. március 21.  „Által mennék én a Tiszán…" Népdaléneklési verseny a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség szervezésében. Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Kossuth tér. 6. Kezdés: 10.00 óra.
2015. március 22. A bábosok világnapja alkalmából: „Régi dolog". Helyszín: Bavka Kárpátaljai Megyei Bábszínház, Ungvár, Színház tér 8. Kezdés: 10.00 óra és 12.00 óra.
2015. március 22. Astrid Lindberg: Picur és Karlson című mesejátékának bemutatója. Helyszín: Kárpátaljai Megyei Zenés-Drámai Színház, Ungvár, L. Toljsztoj u. 12. Kezdés: 11.00 óra.
2015. március 22. A Kárpátaljai Megyei Filharmónia kamaraegyüttesének koncertje. Karnagy: Vladiszlav Juros, Ukrajna érdemes művésze. Helyszín: Ungvár, Színház tér 10. Kezdés: 15.00 óra.
2015. március 22. O. Kornyijcsuk Bogdan Hmelnickij című darabjának bemutatója. Helyszín: Kárpátaljai Megyei Zenés-Drámai Színház, Ungvár, L. Toljsztoj u. 12. Kezdés: 17.00 óra.
2015. március 28. Forrai Sándor Rovásírásverseny a munkácsi Szent István Líceumban a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség szervezésében. Helyszín: Munkács, Nedeczey u. 20. Kezdés: 10.00 óra.
2015. március 28. Drávai Gizella nyelvhasználati verseny a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség szervezésében. Helyszín: Beregszászi 6. sz. Általános Iskola,  Beregszász, Sevcsenko u. 25. Kezdés: 10.00 óra.
Március folyamán: Író-olvasó találkozók, képzőművészeti tárlatok.

VENDÉGSÉGBEN

2015. március 10. Páncélosokkal az életért. "Koszorús Ferenc a holokauszt hőse" című kötet ünnepélyes bemutatása a Hadtörténeti Intézetben. Köszöntőt mond Hende Csaba honvédelmi miniszter. Helyszín: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Díszterme (I. Budapest, Kapisztrán tér 2-4.). Kezdés: 14.00 óra.
A Koszorús Ferenc Emlékbizottság által kiadott kötetben (megjelenését támogatta a Civil Alap- 2014, a Nemzeti Kulturális Alap és The American Hungarian Federation) helyet kapott Dupka György PhD A kárpátaljai zsidó népirtás első fejezete című tanulmánya is.
2015. március 17–18. Kárpát-medencei magyar közművelődési szervezetek V. találkozója a Magyar Népművelők Egyesülete szervezésében. Téma: „Közös cél – közös munka – közös siker!" Határok nélküli projektek együttműködésében. Helyszín: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ.

ÁPRILISI ELŐZETES

2015. április 11. Költészet-napi rendezvények Kárpátalján.
Április folyamán: Író-olvasó találkozók, képzőművészeti tárlatok.
PROGRAMAJÁNLÓ, KIÁLLÍTÁSOK, ELŐADÁSOK
Állandó kiállítások:
 • Koczka Antal festőművész emlék- és múzeumháza. Ungvár, Vinnyicsna út 20. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.00–16.00 óra között, Tel: (03122) 3-06-91. A kiállítás tárgyai: festmények, dokumentumok, levelek.
 • „Uzshorod" Galéria.  Ungvár, Szvoboda sugárút 7/26. Nyitva tartás: kedd – vasárnap (hétfő szabadnap) 10.00–17.00 óra között, Tel: (0312) 61-25-49. A galéria állandó kiállításokat szervez ukrajnai és a szomszédos országok művészeinek alkotásaiból.
 • Manajló Tivadar festőművész emlék- és múzeumháza. Ungvár, Drugeth út 74. Nyitva tartás: kedd-szombat 8.00–16.00 óra között, Tel: (03122) 3-25-95. A festményeken kívül dokumentumok, kéziratok és levelek fénymásolatai is helyet kaptak a kiállításon.
 • Kárpátaljai Népi Építészeti Múzeum. Ungvár, Káptalan u. 33 a. Nyitva tartás: hétfő-vasárnap (kedd szabadnap) 8.00–15.30 óra között Tel: (03122) 3-73-92.
 • Kárpátaljai Honismereti Múzeum. Ungvár, Káptalan u. 33. Nyitva tartás: hétfő-vasárnap (kedd szabadnap) 08.00–15.30 óra között. Tel: (03122) 3-44-42
A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet Munkácsy Mihály kiállítótermében:
Az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar karán az alábbi alkotók kiállítása tekinthető meg:  
 • Molnár Zsolt Magyarlakta települések címerei és pecsétjei.
 • Kocsis Csaba (Berettyóújfalu) fotóművész Szabad-e sírni c. fotógrafikai kiállítása.
 • Lőrincz István (Ungvár) III. Kárpátaljai kaleidoszkóp című fotókiállítása.
A Péterfalvai Képtárban  megtekinthetők a Munkácsy Mihály Alkotótábor  tagjainak munkái, amelyek a képtár állományát gyarapítják: Asztalos Éva (Ungvár), Bálint Lívia (Nagydobrony),  Bartosh József, Bartosh Tatjana (Beregszentmiklós),  Bilák Marina (Rahó),  Fuchs Andrea (Ungvár), Darabán János (Rahó), Homoki Gábor (Péterfalva), Kalitics Erika (Munkács),  Kutasi Xénia (Bene), Klisza János (Ungvár), Klisza Krisztina (Ungvár), Lőrincz István, Lőrincz Katalin (Ungvár), Matl Péter, Matl Szilárd (Munkács),  Nigriny Edit (Ungvár), Prófusz Marianna (Beregszász), Réti János (Ungvár), Soltész Péter (Ungvár).
Horváth Anna szobrász- és keramikusművész életét és munkásságát bemutató kiállítás tekinthető meg a Beregszászi 6. Sz. Általános Iskolában.
 • Kárpátalja kortárs képzőművészeinek, népművészeinek, fotóművészeinek állandó kiállítása a Péterfalvai Képtárban (Péterfalva, György Endre kastély). Tárlatvezető: Borbély Beáta igazgató. A képtár eddig közel kétszáz képzőművészeti alkotással gyarapodott, a kárpátaljai jeles alkotók válogatott munkáiból állandó kiállítás nyílt: Balla Pál, Habda László, Herc Jurij, Harangozó Miklós, Kassai Antal, Kontratovics Ernő, Kosztrub Georgij, Medveczkyné Luták Edit, Medveczky Miklós, Mikita Volodimir, Mitrik Mihajló, Prihogyko Vjacseszláv, Sütő János, Szkakandij Vaszil, Szaller Olekszandr, Zvenigorodszkij Vitalij és mások, akiknek alkotásaival a tárlat reprezentálja Kárpátalja korábbi évtizedeinek festészetét. (Ungvár), Soltész Gabriella (Ungvár), Picur Zoltán, Szajkó Tibor (Beregszász).
 • Munkácsy Mihály Alkotótábor tagjainak állandó kiállítása a Péterfalvai Képtárban.
 • Az ugocsai népművészek alkotásainak, Tiszahát népének életvitelével kapcsolatos tárgyak  állandó kiállítása a Tiszaháti Tájmúzeumban (Fogarasy-kúria, Tiszabökény-Farkasfalva).
 • Garanyi József és Horváth Anna valamint más beregvidéki képzőművész állandó emlékkiállítása a Beregvidéki Múzeumban.
 • Bartosh Tatjana, Bartosh József és más kárpátaljai kortárs alkotók kiállítása a beregszentmiklósi várkastélyban.
 • Soltész Péter kiállítása az ungvári Váralatti Múzeum-kávézóban.

HASZNOS KULTURÁLIS, IRODALMI, MŰVÉSZETI, TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓK


KÖNYVESPOLC:
 • Tárczy Andor: Úgy szépen. Válogatott versek. Réti János rajzaival. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2014. Tárolt, letölthető változat:
 • „Uram… segíts haza minket…!" Lágerírások: versek, fohászok, levelek, naplórészletek a sztálini lágerekből (1944-1959) a „malenykij robot" 70. évfordulójára. Dupka György közreadásában. Összeállította, az utószót és a jegyzeteket írta: Dupka György, PhD. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2014. Tárolt, letölthető változat:
 • Dr. Tóth Mihály-Dr. Csernicskó István: Tudományos-gyakorlati kommentár Ukrajnának az állami nyelvpolitika alapjairól szóló Törvényhez.  – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2014.  Tárolt, letölthető változat:
 • Pomogáts Béla: A lélek térképe. Tanulmányok, előadások. – Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 2015.  Tárolt, letölthető változat:
Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Zubánics László (elnök), Dupka György, Szemere Judit, Lőrincz P. Gabriella, Fuchs Andrea.
Megjelenik: havonta két alkalommal.
Az elektronikus újság irodalmi, művészeti híreket, információkat tartalmaz.
A levelezési lista nyilvános, ahhoz bárki csatlakozhat