Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. július 4., kedd

22.349 - ​Dr. Eva Maria Barki: ​Támadások Orbán Viktor miniszterelnök ellen Horthy Miklós birodalmi kormányzó pozitív fényben való feltüntetése miatt


From:
​​
Dr. Eva Maria Barki

Date: 2017-07-03 9:19 GMT+02:00
Subject: 
Támadások Orbán Viktor miniszterelnök ellen
To:  

 

Bécs, 2017.

​ ​
j
​únius 29.​


Tárgy: Támadások Orbán Viktor miniszterelnök ellen Horthy Miklós birodalmi kormányzó pozitív fényben való feltüntetése miatt

Tisztelt szerkesztőség !

Tisztelt Hölgyeim és Uraim !

Tisztelt Magyarország barátai ! 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök egy héttel ezelőtt tartott beszédében Horthy Miklós birodalmi kormányzót kivételes államférfinek nevezte, és főként az első világháborút követő érdemeit méltatta, amikor a Tanácsköztársaság összeomlását és a felfoghatatlan trianoni diktátumot követően Magyarországot konszolidálta és újjáépítette. Aki nem látja Horthynak ezeket az érdemeit a magyar történelem egyik legnehezebb időszakában, az nem ismeri a történelmet.

A magyar miniszterelnöknek azt vetik a szemére, hogy beszédében nem említi Horthy Miklósnak kb. 600 000 magyar zsidó személynek német megsemmisítőtáborba deportálásában való közös felelősségét.

A közös felelősségre   vonatkozó állítás éppúgy nem helytálló, mint a Spiegel újságcikkében megfogalmazott azon állítás, miszerint a magyar miniszterelnök a halálbüntetés mellett  szállt volna síkra. 

A zsidók deportálásában és megsemmisítésében való  felelősség nemcsak hogy nem helytálló, hanem épp ellenkezőleg, Horthy fellépett a német birodalom zsidó politikája ellen, a zsidóüldözéseket elutasította, és ezzel provokálta ki Magyarország német megszállását. Zsidóüldözésekre Magyarországon kizárólag a német megszállást követően, az Adolf Eichmann által felállított különítmény által került sor. Miután a tényleges úti cél ismertté vált, Horthy személyesen állította le a deportálásokat, melyek folytatására csak Horthy megbuktatását követően kerülhetett sor. 

Horthy soha nem került bíróság elé nem úgy,  mint   Adolf Eichmann és  segítői Németországban, valamint Ausztriában Franz Novák. Az 1944 március 19.-én éjszaka történt német bevonulást követően hivatalba helyezett Sztójay Döme miniszterelnököt a  háború után Magyarországon halálra ítélték. 

Figyelemre méltó, hogy Horthy ellen ilyen jellegű vádakat korábban soha nem fogalmaztak meg, a felelősök ellen indított büntetőeljárások kapcsán annak idején a Spiegelben megjelent beszámolók is korrektek és objektívek voltak.  De persze, az akkori kommunista kormányzat nem számított ellenségképnek, és nem volt vitatott, mint a mai kormány. 

A fentiek miatt a Spiegel, valamint a Standard szerkesztőségének a mellékelt levelet küldtem és kérem annak tartalmát szíveskedjenek tudomásul venni. 

Mivel véletlenül volt lehetőségem betekinteni Franz Novák büntető aktájába, aki Budapesten Eichmann jobbkeze és a zsidó deportálások fő felelőse volt, fontosnak éreztem a tények helyreigazítását.

Üdvözlettel 

Dr. Eva Maria Barki
Rechtsanwalt
Landhausgasse 4
A-1010 Wien, Austria

​-------------------------------------------------------------------------------​

Bécs, 2017​. június 29.​

DER SPIEGEL,

Klaus Bringbäumer Főszerkesztö Úr részére

Ericusspitze 1

D-20457 Hamburg

Németorszég

via email előre

via fax előre              

Tárgy: 2017. június 26.-i, "Orbán tabukat döntöget – és Horthy   Miklóst, Hitler szövetségesét méltatja" című cikkük

Tisztelt Klaus Bringbäumer Főszerkesztő Úr!

2017. június 26.-án nyomtatott és online kiadásban is megjelent a Keno Verseck által jegyzett, "Orbán tabukat döntöget – és Horthy Miklóst, Hitler szövetségesét méltatja" című cikk.

A fenti cikkben Orbán Viktor magyar miniszterelnököt azért kritizálják, mert Horthy Miklóst kivételes államférfinek nevezte, és főként, hogy nem említette Horthy közös felelősségét a holokausztban. Ez a megnyilatkozás nyilvánvalóan Orbán Viktor anonim idézetekbe burkolt kritikáját hivatott szolgálni, és a médiák szokásos vádjait kiegészíteni, miszerint Orbánt idegengyűlölettel, migráns- és Európa-ellenességgel, Soros György állandó támadásával és a halálbüntetés mellett való   kiállással vádolják.

Amennyiben csak kritikáról lenne szó, úgy ez belefér a véleménynyilvánítás szabadságába, és nem kifogásolj

​h​
atja ​
az, és különösképpen történelmi események meghamisítását és helytelen ábrázolását. 

Ameddig a kritika migráns- és Európa-ellenes megnyilvánulásokra, radikális világképre vagy idegenellenes nézetekre irányul, úgy ez még megengedhető véleménynyilvánításnak minősíthető, de az az állítás, miszerint a magyar miniszterelnök a halálbüntetés mellett szállt  volna síkra, egyszerűen nem helytálló, hiszen egy beszédében pusztán annyit mondott, hogy lehetne erről a kérdésről vitatkozni. Az, hogy ezt a megnyilvánulást az Európai Unión belül is kritizálták, annál is figyelemreméltóbb, mivel  az Európai Unióban a halálbüntetést valójában nem is törölték el, hanem a Lisszaboni szerződés révén rejtett módon újra lehetővé tették és bevezették. 

A cikkel szembeni lényegesebb fenntartásom azonban Horthy Miklós antiszemitaként való beállítását illeti, és annak állítását, hogy ő is felelős 600.000 magyar zsidó ember német megsemmisítőtáborokba való deportálásáért. 

Ez az állítás ellentétben áll az objektív történelmi tényekkel, de az Önök magazinjának számos korábbi cikkével is, amelyekben a magyar zsidók megsemmisítésével kapcsolatos akciók helyesen kerültek ábrázolása. 

A magyar zsidók deportálásának kérdésköre különösen jól feldolgozott, ami főként az Adolf Eichmann ellen Jeruzsálemben folyt igencsak részletekbe menő pernek, valamint az ezt követően a felelősök ellen Ausztriában és Németországban indított büntetőeljárásoknak köszönhető. 

A fentiek alapján történelmi tény, hogy Horthy a zsidókérdésben kezdettől fogva szemben állt Hitlerrel, amiért Hitler őt – különösen az 1943-as áprilisi megbeszélésüket követően – élesen kritizálta és elítélte. Miután 1943 decemberében a bácskai zsidóellenes megmozdulások tetteseit hadbíróság elé állították, és a magyar kormány a háborúból való kilépés érdekében titkos tárgyalásokat folytatott a nyugati szövetségesekkel, a Berlin és Budapest közötti feszültségek egyre fokozódtak. Egyébként a nyugati szövetségesek a háborúból való kilépésre irányuló tárgyalásokat azért utasították el, mert attól tartottak, hogy emiatt a németek támadást indítanának Magyarország ellen, valamint, mert ebben az esetben az ország már nem lett volna biztonságos hely a zsidók számára. 

A fenti aggály megalapozottnak bizonyult, hiszen Németország 1944. március 19-re virradó éjjel megszállta Magyarországot, mégpedig azzal az indokkal, .azzal az indokkal:  Magyarországon  „A zsidókérdés végső megoldásának a szabotálása".

A megszállással egyidejűleg Adolf Eichmann vezetése alatt 150 fős  különítményt állítottak fel Budapesten a zsidók megsemmisítésére, amely a zsidók internálásával és egy zsidó tanács megszervezésével kezdte munkáját. A német megszállás nyomására   új kormányt alakítottak, a korábbi berlini magyar nagykövettel, Sztójay Dömével az élén. 

Amint az az Eichmann-per irataiból kivehető, a zsidók deportálását Magyarországon 1944. május 15.-i kezdettel kizárólag a különítmény végezte, miközben Auschwitzot

​​
mint végállomást azzal ködösítették el, hogy 30.000 levelezőlapot küldtek "Waldsee" (Közép-Németország) feladási hellyel küldönccel Budapestre, ahol azokat szétosztották, úgyhogy  nem volt ismeretes, hogy a deportálás Auschwitzba történt. 

Miután az egyik levelezőlapról Svájcban kiderült, hogy hamisítvány, és ezt követően bizonyítást nyert, hogy a zsidókat nem munkára viszik Németországba, Horthy Miklós az 1944 július 19.- i"szállítmányt" visszahozatta, és minden további deportálást leállíttatott. Ennek következményeként Horthy hatalmát 1944. októberében megdöntötték, és a deportálások csak ezt követően folytatódtak. 

A részletek a jeruzsálemi Eichman-per (ügyiratszám: 40/61) igen terjedelmes iratanyagából, valamint a Németországban Hermann Krumey és Otto Hunsche, valamint Bécsben Franz Novak (Bécsi Tartományi Büntető Bíróság  27b Vr 529/61 sz.) ellen folyt eljárás aktáiból kivehetőek. (Az Eichmann-per tanúkihallgatási jegyzőkönyve az interneten lehívható a "Bécsi Tartományi Büntető Bíróság 33a Hs 3484/61 szám alatt). 

Fenti fejtegetéseim összhangban vannak az Önök hír-magazinjának akkori beszámolóival, különösen a Spiegel 18/1964 (1964. április 29.) és 45/1966 (1966.10.31.) és további kiadásaival is. A Spiegel annak idején korrekt és objektív beszámolót jelentetett meg. Horthy Miklós  felelősségéről, aki ellen bírósági eljárás sem indult soha, szó sem volt erről, a Spiegelben cikkeiben sem. Annak idején az újságírás még az objektivitás és korrektség elvei mentén zajlott. Vagy ennek az oka netalán az, hogy az akkori kommunista kormány Magyarországon nem volt ellenségkép ? 

Annyi biztos, hogy a magyar miniszterelnök nem vádolható történelmi tények elhallgatásával, hanem pont fordított a helyzet: A tárgyi cikkeket az évek óta folyó azon kísérletek közé kell sorolni, amelyek pusztán politikai indítékból próbálják Magyarországot rossz színben feltüntetni és támadni, jelen esetben még a bizonyított történelmi tények nem helytálló ábrázolásával és ellentétükbe fordításával is. 

Kívánatos lenne az objektivitáshoz és a kötelező újságírói gondossághoz való visszatérés. 

Megkülönböztetett tisztelettel 

​​
Dr. Eva Maria Barki
Rechtsanwalt
Landhausgasse 4
A-1010 Wien, Austria

​------------------------------------------------------------------------------​
     
                                                             

Bécs, 2017.

​ június 29.​

​ 

DER STANDARD

Szerkesztősége

Dr. Alexandra FÖDERL-SCHMID

Vordere Zollamtstraße 13

1030 Wien

via email előre

via fax előre

                                                                                

Tárgy: "Spiegel: Orbán Horthyt, Hitler szövetségesét méltatja" című cikkük

Tisztelt Dr. Alexandra Föderl-Schmid Főszerkesztő Asszony! 

A Standard című lapban 2017. június 26.-án "Spiegel: Orbán Horthyt, Hitler szövetségesét méltatja" címmel írás jelent meg, amely lényegében a Spiegel című folyóiratban ugyanaznap megjelent "Orbán tabukat döntöget – és Horthy Miklóst, Hitler szövetségesét méltatja" című cikk kritikátlan átvétele.!!! E cikkben Orbán Viktor magyar miniszterelnököt azért támadják, mert Horthy Miklóst kivételes államférfinek nevezte, és érdemeit, konkrétan az országnak a kommunista tanácsköztársaság bukása, és a Magyarország részéről máig fel nem dolgozott trianoni tragédia utáni újjászervezését méltatta.

A "Spiegel" című hírmagazinnak a mellékelt levelet írtam, mivel még ezt a helytálló megállapítást is kritika tárgyává tették, és történelmi tényeket helytelenül, eltorzítva ábrázoltak.

Kérem, az említett levél tartalmát szíveskedjenek Önök is tudomásul venni.  

Sajnálatos, hogy a Magyarországon jövőre esedékes parlamenti választások miatt már most megragadják az alkalmat a magyar kormány elleni egyre hevesebb támadásokra,

​ ​
azzal a nyilvánvaló céllal, hogy befolyásolják a választás kimenetelét, és politikai egyenessége és a globális geopolitikai érdekek helyett a nép  érdekeinek szem előtt tartása miatt nem kedvelt Orbán Viktor miniszterelnök esetleges harmadik választási győzelmének megakadályozása.

A médiának nemcsak saját országukban, hanem magyar szomszédaikkal szemben is jelentős felelősségük van. A véleményszabadságot is át kell hatnia az etikának, a tisztességnek és a korrektségnek. Sajnálatos módon a nyugati média világa egyre inkább eltávolodik ezen alapelvektől. Magyarországon ezek még érvényes​. ​Magyarország e szempontból is példakép kellene hogy legyen

​.

Megkülönböztetett tisztelettel 

​​
Dr. Eva Maria Barki
Rechtsanwalt
Landhausgasse 4
A-1010 Wien, Austria