Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. február 29., péntek

389 - Bűncselekmény hiányában elutasította a Központi Nyomozó Főügyészség a Kóka János ellen önkényuralmi jelkép használata miatt tett feljelentést.

Von: molnarlouis [mailto:molnarlouis@bellsouth.net]
Gesendet: péntek, 2008. február 29. 20:23
An: Kutasi József

Betreff: Vörös csillag

 

Főügyészség: nincs vörös csillag az SZDSZ-plakáton
(Cs.Zs.) 2008-02-28 13:30:40 demokrata.hu

Bűncselekmény hiányában elutasította a Központi Nyomozó Főügyészség a Kóka János ellen önkényuralmi jelkép használata miatt tett feljelentést. A beadvány szerint az SZDSZ népszavazási kampányának propagandaanyaga ötágú vörös csillagot ábrázol, és ezzel a párt önkényuralmi jelképet terjesztett e-mailben és több médiumban.

A főügyészség álláspontja szerint azonban a liberális párt propagandaanyagán látható háromágú, részben vörös, részben pedig narancssárga csillagábrázolás eltér a vörös csillag képi jelölésétől. Az elutasítás ellen a feljelentő nyolc napon belül az ügyészség kiemelt ügyek főosztályán élhet panasszal.
(hírTV)


388 - MEGÁLLAPODÁS a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya a földgáz Magyar Köztársaság területén történő...

Készült Moszkvában, 2008. február 28-án, két példányban, mindkettő magyar és orosz nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

( Aláírások )

 

MEGÁLLAPODÁS

a Magyar Köztársaság Kormánya

és az Oroszországi Föderáció Kormánya között

a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya, a továbbiakban Felek,

törekedve arra, hogy elősegítsék a kölcsönösen előnyös együttműködést a földgáz Oroszországi Föderációból a Magyar Köztársaságba irányuló megbízható szállításának, továbbá annak harmadik országokba irányuló tranzitszállításának biztosításában,

a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció, valamint Európa más országai energetikai biztonságának – európai piacokra irányuló földgázszállítási útvonalak diverzifikálása útján történő – növelése céljából,

támogatva az Oroszországi Föderációból a Fekete-tengeren, harmadik országok és a Magyar Köztársaság területén keresztül vezető új gázvezetékrendszer létrehozását a földgáz tranzitszállítása, valamint Európa más országaiba irányuló szállítása érdekében,

figyelembe véve a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1995. március 6-án aláírt Megállapodást, valamint a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén 1994. április 1-jén aláírt Egyezményt,

megállapodtak a következőkben:

1. Cikk

A jelen Megállapodás alkalmazásában használt fogalmak az alábbiakat jelentik:

„gázvezetékrendszer” – az Oroszországi Föderációból a Fekete-tengeren, harmadik országok és a Magyar Köztársaság területén keresztül vezető, a földgáz tranzitszállítását, valamint a Magyar Köztársaságba, illetve Európa más országaiba irányuló szállítását szolgáló új gázvezetékrendszer;

„gázvezeték” – a gázvezetékrendszer Magyar Köztársaság területén vezető szakasza;

„projekt” – a gázvezeték tervezése, kiépítése és üzemeltetése;

„projekttársaság” – SEP Co. Korlátolt Felelősségű Társaság (Magyar Köztársaság), mely az előtervezési munkálatok elvégzése és a gazvezeték műszaki-gazdasági megvalósíthatósági tanulmányának előkészítése céljából jött létre;

— 1 —

„alapítók” – a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (Magyar Köztársaság) és Gazprom Nyílt Részvénytársaság (Oroszországi Föderáció);

„társaság” – az alapítók által a projekt finanszírozására és megvalósítására (kiépítés, üzemeltetés) létrehozandó társaság;

„műszaki-gazdasági megvalósíthatósági tanulmány” – a gázvezeték technikai, gazdasági és pénzügyi megvalósíthatóságának megállapítását szolgáló tanulmányok.

2.Cikk

A Felek elősegítik a gázvezetékrendszer és a gázvezeték tervezését, kiépítését és üzemeltetését, saját államuk jogszabályainak és azon nemzetközi szerződéseknek megfelelően, melyeknek a Magyar Köztársaság, illetve az Oroszországi Föderáció részesei.

3. Cikk

A Felek támogatják az alapítókat a társaság létrehozásában.

A társaság bejegyzési helye a Magyar Köztársaság.

Az alapítók a következő részaránnyal rendelkeznek a társaság alaptőkéjében:

Orosz alapító: 50%,

Magyar alapító: 50%.

A Felek abból indulnak ki, hogy a gázvezeték műszaki-gazdasági megvalósíthatósági tanulmányát a projekttársaság a társaság megalapítása előtt készíti el, és térítéses alapon átadja a társaság tulajdonába.

A társaság megalapítását követően az alapítók mindegyike önállóan – a társaság alaptőkéjében való részesedésének megfelelően – biztosítja a társaság tevékenységének finanszírozását.

4. Cikk

A Felek abból indulnak ki, hogy a gázvezeték áteresztőképessége legalább 10 Mrd köbméter földgáz/év és alapvezetékből, kompresszorállomásokból, gázmérőállomásokból, diszpécser központokból, valamint egyéb, a gázvezeték működéséhez szükséges infrastruktúrából tevődik össze, s működésének biztosításához a Magyar Köztársaság területén lévő, legalább 1 Mrd köbméter volumenű gáztározó kapacitásokat használja.

A gázvezeték nyomvonalát, többek között a Magyar Köztársaság területére való be- és kivezetésének földrajzi pontjait, valamint tervezett áteresztő képességét az alapítók egyeztetik.

Az alapítók megvizsgálják a többlet földgázszállításának lehetőségét az Oroszországi Föderációból a Magyar Köztársaságba a gázvezetékrendszer működtetése révén, a Magyar Köztársaság igényeinek figyelembevételével.

— 2 —

5. Cikk

A gázvezeték, valamint a társaság által a gazdasági tevékenysége során létrehozandó és (vagy) beszerzésre kerülő egyéb vagyontárgy és létesítmények a társaság tulajdonát képezik.

A társaság említett tulajdona nem sajátítható ki, nem államosítható, illetve nem vonható olyan intézkedések alá, amelyek következményeikben a kisajátítással vagy az államosítással egyenértékűek.

6. Cikk

A Felek megteszik a lehetséges erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a gázvezetékrendszer megkapja a transz-európai energetikai projekt státusát, annak érdekében, hogy felhasználják mindazon előnyöket, amelyek a hasonló gázszállítási projekteket megilletik.

7. Cikk

A gázvezeték működtetésével kapcsolatos feladatokat a társaság végzi. A társaság állapítja meg a gázvezetéken történő gázszállítási szolgáltatások díjtételeit, ez a társaság kizárólagos hatáskörét képezi.

A gázvezeték összes kapacitásának felhasználási joga az orosz alapítót illeti.

8. Cikk

A Magyar Fél garantálja a földgáz gázvezetéken történő akadálymentes és teljes volumenű tranzitszállítását, a megkötésre kerülő szerződéseknek (magánjogi szerződéseknek) megfelelően.

A Magyar Fél megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy a gázvezeték Magyarország területén áthaladó nyomvonala kerüljön be a Magyar Köztársaság Országos Területrendezési Tervébe.

9. Cikk

A Felek támogatást nyújtanak az alapítóknak és a társaságnak, hogy az érvényes rendnek megfelelően megkapják a projekt megvalósításához, továbbá a szükséges gépek és berendezések, építési-szerelési munkálatok és egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges összes engedélyt.

Az alvállalkozót (alvállalkozókat), valamint az anyagi-technikai források beszállítóit, illetve a projekt megvalósításához szükséges szolgáltatásokat nyújtó szervezeteket a társaság pályázati úton választja ki.

A Felek megbízzák az illetékes állami szerveket, hogy a projekt megvalósításához szükséges munkálatok elvégzéséhez – a hatályos törvényi jogszabályoknak megfelelően – egyszerűsített határátlépési rendet biztosítsanak a Felek szakértőinek, valamint az anyagok, építési-szerelési eszközök és berendezések szállításához.

— 3 —

10. Cikk

A projekt megvalósításához a Magyar Fél a következőt biztosítja:

a projekt céljainak és megvalósítási feltételeinek megfelelő földterületek rendelkezésre bocsátása, valamint az említett földterületekre vonatkozóan olyan visszavonhatatlan jogok biztosítása, ami a projekt akadálymentes megvalósítását szavatolja;

a projekt megbízható és folyamatos energiaellátása.

11. Cikk

A Magyar Fél a gazdasági hatékonyság növelése érdekében a projekt megvalósítása során, az érvényes jogszabályoknak megfelelően vállalja, hogy a társaságot a legkedvezőbb vám- és adófeltételekben részesíti, amelyek többek között előirányozzák a projekt megvalósításával kapcsolatos munkálatok elvégzéséhez szükséges berendezések és részegységek, illetve anyagok és szolgáltatások ÁFA mentességét, a megtérülési határidő eléréséig.

12. Cikk

Jelen Megállapodás keretében megvalósuló projektben résztvevő társaság, alapítók és alvállalkozók megadóztatása azon Fél állama törvényi jogszabályainak megfelelően történik, mely területén ez a tevékenység megvalósul.

13. Cikk

Jelen Megállapodás megvalósítására meghatalmazott szervek:

Magyar Fél részéről – a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériuma;

Orosz Fél részéről – az Oroszországi Föderáció Ipari és Energetikai Minisztériuma.

Amennyiben a meghatalmazott szervek vonatkozásában változások következnének be, a Felek diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatják egymást.

14. Cikk

Amennyiben olyan körülmények következnének be, amelyek akadályozzák bármely Fél kötelezettségeinek teljesítését, illetve nézeteltérések keletkeznének a jelen Megállapodás vonatkozásában, a Felek meghatalmazott szervei konzultációkat folytatnak, hogy kölcsönösen elfogadható megoldásokat találjanak a felmerült körülmények és nézeteltérések áthidalására, a jelen Megállapodás végrehajtásának biztosítására.

A Felek közötti nézeteltéréseket a jelen Megállapodás rendelkezéseinek értelmezésével és (vagy) alkalmazásával kapcsolatban, melyeket a meghatalmazott szervek közötti konzultációkon nem lehetséges rendezni, a Felek közötti tárgyalások útján, jegyzőkönyv felvételével szükséges megoldani.

— 4 —

15. Cikk

Jelen Megállapodás rendelkezései nem érintik a Felek más, jelen Megállapodásban nem említett kétoldalú, illetve sokoldalú nemzetközi szerződésekből eredő jogait és kötelezettségeit.

A Felek nem viselnek felelősséget a társaság és alapítók azon kötelezettségeiért, amelyek a projekt megvalósításából adódnak. Mindkét Fél ésszerű és megengedhető intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a társaság és az alapítók eleget tehessenek a projekt megvalósításában vállalt kötelezettségeiknek.

16. Cikk

 

1. Jelen Megállapodás aláírása napjától lép hatályba és 30 évig hatályban marad.

 

 

2. Ezen időtartam leteltével a jelen Megállapodás hatálya további ötéves időszakokra automatikusan meghosszabbodik, amennyiben a Felek egyike sem értesíti a másik Felet – legkésőbb 9 hónappal a vonatkozó határidő lejárta előtt – a Megállapodás felmondására irányuló szándékáról. Az ilyen értesítés írásban, diplomáciai úton kerül továbbításra.

 

3. Jelen Megállapodás a Felek írásos beleegyezésével módosítható. Jelen Megállapodás valamennyi módosítása a jelen Cikk 1. pontjának megfelelően lép hatályba.

 

4. Jelen Megállapodás hatályának megszűnése nem érinti azoknak a kötelezettségeknek a teljesítését, amelyeket a jelen Megállapodás keretében – hatályának ideje alatt – kötött szerződésekben (magánjogi szerződésekben) irányoztak elő.

 

Készült Moszkvában, 2008. február 28-án, két példányban, mindkettő magyar és orosz nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

( Aláírások )

 

387 - HÁZA- LÉGRÁDY ESZTER SZERKESZTÉSÉBEN, SZERVEZÉSÉBEN 2008. március 13. 18 óra - Miért hazudunk?

Von: tornado-hirek@googlegroups.com

Im Auftrag von Tornádó Hír!
Gesendet: csütörtök, 2008. február 28. 19:25
An:
Kutasi József
Betreff:
M.Szabó Imre Magyarok Világa, műsorvezető-szerkesztő

A MAGYAROK VILÁGA A ZENIT TV-ben- NÉPSZAVAZÁS: IGEN, IEGEN, IGEN!

2008-02-28. 18:05:54

A MAGYAROK VILÁGA   A ZENIT TV-ben  Felelős szerkesztő: M. Szabó Imre

HÁZA- LÉGRÁDY ESZTER SZERKESZTÉSÉBEN, SZERVEZÉSÉBEN  2008. március 13. 18 óra

Miért hazudunk?

Előadó: Münnich Iván, a Magyar Köztársaság Lovagkeresztjével  kitüntetett agressziókutató, klinikiai szakpszichológus

Idősügyünk helyzete a mai Magyarországon. Iván László, professzor emeritus

 M.Szabó Imre Magyarok Világa, műsorvezető-szerkesztő. Az adás megtekinthető: www.mszaboimre.hu – másnap www.tornado.cwi.hu/magyarokvilaga.htm  -  www.mszaboimre.org – publicisztikák, riportok

mobil: 30 6 327 348 ajánlom:  http://oktober23bizottsag.hu/

 

 

 

386 - Molotov-koktél Piliscsabán - II. Magyar Bál Szentendrén! - Az MPSZ sepsiszéki sajtótájékoztatója

http://www.fw.hu/nemzetihirhalo/htmlkeret/fejlecnepszavazas.jpg

 

Von: Nemzeti Hirhalo [mailto:hirhalo@fw.hu]
Gesendet: péntek, 2008. február 29. 18:42
An: Kutasi József
Betreff:
Molotov-koktél Piliscsabán - II. Magyar Bál Szentendrén! - Az MPSZ sepsiszéki sajtótájékoztatója

Molotov-koktél Piliscsabán
2008-02-22 15:11:02 Hidlap.net

Molotov-koktélt dobtak a Piliscsabáért Egyesület tagjának, Deli Árpádnak a házára tegnap éjjel. A civil szervezet aktivistája reggel vette észre a koromnyomokat otthona falán, illetve a mellette heverő cserepeket. Deli Árpád szerint nincs személyes ellensége, ám az tény, hogy az egyesület a Levegő Munkacsoporttal közösen tett feljelentést nemrégiben egy természetkárosítási ügyben. A rendőrség rongálás gyanúja miatt indított nyomozást.


www.hungariatSZENTENDREI NEMZETI KONZERVATÍV KÖR RENDEZÉSÉBEN

II. Magyar Bál Szentendrén!

2008. március 29.szombat, Barcsay Jenő Általános iskolában (Püspökmajori lakótelep)

18.00 vendégvárás
vacsora, zene, tánc, értékes tombola nyeremények

FELLÉPNEK:

- Csángó népdalok, Mátyás Szilvia (furulya), Ferencz Ibolya (ének)
- Vesztergám Miklós tárogatós
- Dörner György színművész

Tombola- fődíj!
2 fő részére 1 napos Pozsonyi kirándulás, a FORGÓ TRAVEL (utazási iroda) felajánlásával.

Belépőjegyek korlátozott számban, elővételben rendelhetők: 06/20-485-6790 tel.számon, vagy a (2008...@vipmail.hu) e-mail címen.

A belépőjegy ára 3900ft/Fő, ami tartalmazza a vacsorát!

Az egyesület a befolyt összeg egy részéből, szokásához híven szentendrei oktatási intézményeket támogat.
www.szentedreinkk.hu

 


Az MPSZ sepsiszéki sajtótájékoztatója
2008. február 28.

Románia államelnöke újabb Háromszéki jelenlétének fontos üzenete van. Megállapíthatjuk, hogy semmi sem történik véletlenül, miként nem volt véletlen Szerbia elnökének bukaresti villámlátogatása sem. Băsescu elnök ittléte a Koszovói szimpátiatüntetés után és az SZNT ülés alatt egyértelművé teszi, hogy az államelnök híve a decentralizációnak, az autonómiának, melyet több alkalommal hangoztatott nemcsak Koszovó, hanem Románia térségei kapcsán is. Nemrégi ittléte, nyilatkozatai igazolják, hogy az autonómia elérése nem reménytelen törekvés a székelység számára. Ami az elnök etnikai autonómiától való elzárkózását illeti, talán tanácsadói felületes tájékoztatásának köszönhető, ugyanis a helyi közösségek Székelyföldön többségében magyar nemzetiségűek, ezért a demokratikus közösségi akarat is erőteljesen magyar indíttatású, ami természetesen magába foglalja a székelyföldi románság demokratikus jogainak képviseletét is. Csak üdvözölni tudjuk újólag az államelnök kiállását a román nyelv ideg en nyelvként való tanítása érdekében, s ígéretét, hogy minden Alkotmány szabta lehetőségét latba fogja vetni annak megvalósításáért. Szervezetünk is több éves harcot folytatott ezen cél elérése érdekében.

A Magyar Polgári Szövetség sepsiszéki szervezete, mint az SZNT autonómia törekvéseinek támogatója, üdvözli Tamás Sándor és Antal Árpád parlamenti képviselők azon felismerését, hogy az SZNT-nek és az RMDSZ-nek tárgyalóasztalhoz kellene ülnie, mivel véleményük szerint az SZNT jó úton halad. Elismerő nyilatkozatuk abban viszont sántít, hogy úgy teszik azt, mintha ők kívülállók lennének, mintha ők nem erősbítenék az RMDSZ sorait. Éppen ezért megkérdezzük a háromszéki RMDSZ-es képviselőktől, hogy a puszta kijelentésen kívül kívánnak-e valamilyen lépéseket tenni, vagy léptek-e már, hogy elkezdődjön a tárgyalás, mivel meggyőződésünk, hogy az SZNT-n nem fog múlni az. Ugyanakkor arra is kíváncsiak vagyunk, hogy látnak-e esélyt legalább kampányidőben a tárgyalások létrejöttére, mert ha nem, akkor érthetetlen számunkra, hogy mit keresnek még ezek után is az RMDSZ soraiban? Băsescu elnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyarság aknázza ki jogainak elérésében a törvényes kereteket, melyek még sok lehetőséget tartogatnak. Éppen ezért jogosan feltételezhetjük, hogy éppen ez a két képviselő lesz ezúttal az SZNT statútumának parlamenti előterjesztője, mivel nekik van lehetőségük a törvényes keret eme formájának kiaknázására.

Bár számoltunk vele, mégis megdöbbentően hatott Demeter János megyei tanácselnök azon kijelentése, hogy Székelyföld fejlesztési stratégiája nincs kidolgozva. Azt sem értjük, hogy nyilatkozatában miért részletezte, hogy egy ilyen stratégia kidolgozása szakembereket feltételez, ugyanis akkor jogosan gondolhatjuk, hogy a megyei tanács alaposan felduzzasztott apparátusát a klientúra köréből választották ki, s a versenyvizsgán nem a szakemberek részesültek előnyben. Demeter János, és a megyei tanács vezérkara ezúttal is bebizonyította, hogy a nagyotmondáson, a hangzatos irodanyitásokon, táblaavatásokon és szövetségeken túl tartalmi munkát gyakorlatilag nem végzett. Tudomásunk szerint Székelyföld parlamenti képviselői a térség közösségi érdekeit képviselik- legalábbis deklaratívan. A fejlesztési stratégia hiányában viszont jogosan állíthatjuk, hogy 18 év alatt pusztán a pártérdeknek voltak szószólói mindenféle megalapozott stratégia hiányában.

Gazda Zoltán, az MPSZ sepsiszéki szervezetének elnöke

385 - Um solche Streik- und Protestwellen künftig zu erschweren, plane die Gyur-csany-Administration eine »Anpassung des Streikrechts«,

Von: Google Alerts [mailto:googlealerts-noreply@google.com]
Gesendet: Freitag, 29. Februar 2008 19:11
An:
antal@jozsef-kutasi.de
Betreff: Google Alert - Ungarn

 

29.02.2008 / Ausland

 


Ungarn: Zug ins neoliberale Nirgendwo

Regierung plant Verschärfung des Streikrechts, um renitente Bahngewerkschaft zu brechen

 
Von Tomasz Konicz, Poznan

 

Am 25. Februar war es mal wieder so weit: Die ungarische Eisenbahnergewerkschaft VDSZSZ ließ zwischen Mitternacht und neun Uhr früh viele Räder stillstehen, was zur massiven Zugausfällen und Verspätungen im Nah- und Fernverkehr führte. Seit November letzten Jahres treten die kämpferischen Gewerkschaftler immer wieder in den Ausstand, um gegen geplante Stillegungen von Bahnlinien oder für Lohnerhöhungen zu kämpfen. Mit dem jüngsten »rollenden Streik«, so Gewerkschaftschef Istvan Gasko wörtlich, wolle man »genügend Druck« vor den nächsten Lohnverhandlungen mit der Ungarischen Staatsbahnen (MAV) aufbauen.

Die Eisenbahner fordern Lohnerhöhungen um zehn Prozent und eine Prämie von umgerechnet 900 Euro für die Mitarbeiter der ungarischen Güterbahn MAV Cargo, die im Januar an die Österreichische Bundesbahn verscherbelt wurde. Seit Dienstag verhandeln beide Seiten wieder, doch bleibt die Stimmung weiterhin aufgeheizt. Der ungarische Verkehrsminister Csaba Kakosy bezeichnete das Vorgehen der Gewerkschaftler als »politische Erpressung«, da deren Chef Gasko an »keiner Einigung interessiert sei« und darauf hinarbeite, auch am 9. März den Zugverkehr zu bestreiken. An diesem Tag findet in Ungarn ein Referendum über Teile der umstrittenen ungarischen Gesundheitsreform statt.

Solch ein Szenario möchte Ungarns neoliberale Regierungskoalition aus Sozialdemokraten und Liberalen nach Kräften vermeiden, standen doch die Eisenbahner in der Vergangenheit immer wieder an der Spitze einiger kurzfristiger Streikwellen, die auch etliche anderen Berufsgruppen zur Arbeitsniederlegung motivierten. Ende November schlossen sich einem Warnstreik von etwa 10000 Bahnbeschäftigten auch Angestellte von privaten Eisenbahngesellschaften und Buslinien an. An dem Ausstand im Verkehrswesen beteiligten sich spontan die unterbezahlten Lehrer, Ärzte, Polizisten sowie die Belegschaften etlicher Elektrizitätswerke.

Ein ähnliches Bild ergab sich am 17. Dezember, als während eines Generalstreiks mehrere Gewerkschaften die Hälfte des Eisenbahnverkehrs lahmlegten, um gegen Trassenstillegungen und die Gesundheitsreform zu protestieren. Die ungarische Regierung um Premier Ferenc Gyurcsany befürchtet offensichtlich, daß am Tag des Referendum dieses Protestpotential seine volle Dynamik entfaltet.

Um solche Streik- und Protestwellen künftig zu erschweren, plane die Gyur-csany-Administration eine »Anpassung des Streikrechts«, wie die Tageszeitung Nepszava am Mittwoch berichtete. Die Sozialdemokraten tragen sich mit dem Gedanken, die Gewerkschaften zu Aufrechterhaltung von »minimalen Dienstleistungen« auch während eines Ausstands zu nötigen. Zudem solle ein »Mechanismus« eingeführt werden, der einen Kompromiß zwischen den Tarifparteien »garantieren« werde. Daneben sollen zukünftig einzelne Gewerkschaften nicht mit einem Unternehmer in Lohnverhandlungen treten dürfen, falls noch andere Arbeiterorganisationen in dem Betrieb dies nicht wünschen – falls implementiert, würde diese Regelung sicherlich zu einer Blüte »gelber«, also unternehmerfreundlicher Gewerkschaften führen. Schließlich dürften künftig alle Gewerkschaften selbst jeden einzelnen Warnstreik erst nach einer längeren Vorwarnzeit durchführen.

 

 

 

384 -Országos Válsztási Bizottsság Elnöke: Mozgóurnás szavazással kapcsolatos beadványára, figyelemmel az Országos Választási Bizottság 6/2008. (II. 25.) OVB állásfoglalására az alábbiakban tájékoztatom.

Országos Válsztási

Bizottsság

Elnöke

 

Szám: VAL-125/1/2008.

 

Monostori Csaba úrnak,

 

1103 Budapest

Gergely u. 54.

 

                                                                                                                   Tisztelt Monostori Csaba Úr!

 

Mozgóurnás szavazással kapcsolatos beadványára, figyelemmel az Országos Választási Bizottság 6/2008. (II. 25.) OVB állásfoglalására az alábbiakban tájékoztatom.

 

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 61. § (3) bekezdése szerint a mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében – kérésére – a szavazatszámláló bizottság – legalább két tagja a szavazatszámláló bizottság illetékességi területén belül, mozgóurnával felkeresi. A mozgóurnát a választópolgár írásban kérheti a szavazás napja előtt a helyi választási iroda vezetőjétől (jegyző) a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól.

 

Az írásbeli kérelem formájáról, adattartalmáról a törvény nem rendelkezik. Értelemszerűen kell, hogy tartalmazza a polgárnak azon adatait (név, lakcím), amelynek alapján megállapítható, hogy a névjegyzékben szerepel e.

 

Ha a mozgásában gátolt választópolgár a lakásán kíván szavazni, úgy írásbeli kérelmére abból a szavazókörből biztosítják számára a mozgóurnát, ahová az általa megkapott értesítő szól.

 

Ha a választópolgár nem a lakcíme szerinti szavazókörben kíván szavazni, akkor igazolást kell kérnie. Ebben az esetben kizárólag az igazolással szavazásra kijelölt szavazókörben szavazhat, melynek címét az igazolás tartalmazza és a mozgóurnát is ebből a szavazókörből biztosítják részére, írásbeli kérelme alapján.

 

A mozgóurnával szavazókat fel kell venni a mozgóurnával szavazók nyilvántartásába, melyen a szavazólap átvételét aláírásukkal igazolják.

 

A szavazatszámláló bizottság által kezelt iratokból (névjegyzék, mozgóurnával szavazók nyilvántartása) egyértelműen megállapítható az esetleges visszaélés és a bizottság a jogosulatlan szavazásra vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazásával elhárítja ennek következményeit.

 

Szíves tájékoztatására mellékelten megküldöm az Országos Választási Bizottság 6/2008. (II. 25.) OVB állásfoglalását a mozgóurnás szavazás egyes kérdéseiről, melyből további információkat szerezhet.

 

Budapest, 2008. február 29.

 

Üdvözlettel

Dr. Szigeti Péter sk.

 

 

 

6/2008. (II. 25.) OVB állásfoglalás

a mozgóurnás szavazás egyes kérdéseiről

 

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. § (4) bekezdésének a) pontjában, 99/K. § (5) bekezdésének a) pontjában, 105/A. § (4) bekezdésének a) pontjában és 124/A. § (3) bekezdésének a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a mozgóurnás szavazás egyes kérdéseiről az alábbi

 

állásfoglalást

 

adja ki.

 

A mozgóurnás szavazásról a Ve. a következők szerint rendelkezik:

 

„61. § (3) A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében — kérésére –  a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja, a szavazatszámláló bizottság illetékességi területén belül, mozgóurnával felkeresi és amennyiben igazolással kíván szavazni, a névjegyzékbe felveszi. A mozgóurnát a választópolgár írásban kérheti a helyi választási iroda vezetőjétől, illetőleg a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól. A mozgóurnás szavazás lebonyolítására a választópolgár lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottság, igazolással szavazó választópolgár esetében — a település egészére kiterjedő illetékességgel – a 10. § (2) bekezdése szerint kijelölt szavazatszámláló bizottság illetékes. A mozgásában gátolt és igazolással szavazó választópolgár névjegyzékbe vételét a 10. § (2) bekezdése szerint kijelölt szavazatszámláló bizottság utólag ellenőrzi."

 

A Ve. az országgyűlési képviselők választására vonatkozó különös szabályok között a következők szerint rendelkezik:

 

„89. § (8) Ha az igazolás mindkét választási fordulóra szól, a választás első fordulójában a helyi választási iroda vezetője, illetőleg az igazolással szavazásra kijelölt szavazatszámláló bizottság az igazoláson feltünteti a választópolgár névjegyzékbe vételének tényét, és az igazolást lebélyegzi. A mindkét választási fordulóra szóló igazolást az első fordulóban a választópolgár részére vissza kell adni."

 

a)    A mozgóurna iránti igénylés alapján csak a szavazatszámláló bizottság rendelheti el a mozgóurnás szavazást, az eljáró két tag erre nem jogosult. A mozgóurnás szavazás során a szavazás igazolásához a mozgóurnát kérő választópolgárok nyilvántartását kell alkalmazni.

 

b)    A választópolgár írásbeli kérelmének eljuttatásához segítséget vehet igénybe, de az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint sérti a Ve. 3. § a) és d) pontjaiban foglalt, a választás tisztaságának megóvása, választási csalás megakadályozása, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelvét az, ha a mozgóurnás szavazásra bárki felhívást tesz közzé, közreműködői szolgáltatást, közvetítői tevékenységet kínál, vagy a szavazás megszervezése érdekében bármely más módon mozgósító tevékenységet fejt ki, illetőleg ha valaki más részére – annak tudta és beleegyezése nélkül – igényel mozgóurnát.

 

c)     Az Országos Választási Bizottság megítélése szerint a mozgóurnás szavazásnál is érvényesülnie kell a szavazásra vonatkozó garanciális szabályoknak. Így a mozgóurnás szavazás esetén is csak olyan választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel. Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság képviseletében eljáró tagok átadják a mozgásában gátolt választópolgárnak a szavazólapot. Az eljáró tagok a mozgóurnás szavazáshoz legfeljebb kétszer annyi előzetesen lebélyegzett szavazólapot vihetnek magukkal, mint ahány választópolgár a mozgóurnát kérők nyilvántartásában szerepel. A szavazólap átvételét a választópolgár a nyilvántartáson saját kezű aláírásával igazolja. Az írásképtelen választópolgár helyett – e tény feltüntetésével – a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a mozgóurnás nyilvántartást.

 

A mozgóurnás szavazás során a titkosság helyi körülményekhez igazodó biztosításának kötelezettsége nem követeli meg szavazófülke felállítását. Így a szavazófülke hiánya önmagában nem jelenti a választás szabályainak, különösen a titkos szavazás elvének megsértését. A törvényi rendelkezések szerint ugyanis a szavazófülke használatára a választópolgár nem kötelezhető, továbbá a titkosság szavazófülke igénybevétele nélkül is biztosítható.

 

d)    Az országgyűlési képviselők választásán, az Európai Parlament tagjainak választásán, valamint az országos népszavazáson a Ve. különleges garanciális rendelkezést tartalmaz arra az esetre, ha olyan személy kér mozgóurnát, aki igazolással rendelkezik, de a szavazást megelőzően nem kérte a helyi választási iroda vezetőjétől a névjegyzékbe vételét. Ebben az esetben a kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottságának képviseletében eljáró tagok előzetes döntést hoznak arról, hogy a bemutatott igazolás alapján fennállnak-e a névjegyzékbe vétel jogszabályi feltételei; ha igen, sor kerülhet a mozgóurnás szavazásra, az igazolás bevonásával egyidejűleg. A szavazóhelyiségbe visszatérve az igazolás alapján a szavazatszámláló bizottság is ellenőrzi a névjegyzékbe vétel jogszabályi feltételeinek fennállását, és dönt a névjegyzékbe vételről. Ha a szavazatszámláló bizottság úgy dönt, hogy az igazolás alapján a polgárt mégsem lehet névjegyzékbe venni, a Ve. 72. § (5) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Az országgyűlési képviselők választásának első fordulójában azonban az általánostól eltérő rendelkezések az irányadók: a mindkét fordulóra szóló igazolást nem lehet bevonni, azon a kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottságának képviseletében eljáró tagok feltüntetik a névjegyzékbe vétel tényét, és azt lebélyegzik. A szavazatszámláló bizottság ebben az esetben – mivel az igazolás nem áll rendelkezésére – automatikusan névjegyzékbe veszi a választópolgárt.

 

Az Országos Választási Bizottság ezen állásfoglalás megjelenésével egyidejűleg a 12/2002. (IV. 2.) OVB állásfoglalást, valamint a 13/2006. (IV. 13.) OVB állásfoglalást hatályon kívül helyezi.

 

Budapest, 2008. február 25. 

 

                                                                                                     Dr. Halmai Gábor

az Országos Választási Bizottság

elnökhelyettese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

383 - 2008. MÁRCIUS 1-én, 14:00 - a nyíregyházi Kossuth térre.

Von: Zoltán Ágoston [mailto:agostonzoltan8@gmail.com]
Gesendet: szerda, 2008. február 27. 02:20
An: Kutasi József

Betreff: Módositott - MEGHÍVÓ

 

MEGHÍVÓ

A Nemzeti Örsereg állománya tisztelettel meghívja Önt és nemzeti érzelmű barátait, vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr beiktatásának 88. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezésre.

2008. MÁRCIUS 1-én, 1400kor

a nyíregyházi Kossuth térre.

Rendezvényünket jelenlétével megtiszteli a Magyar Gárda egysége is.

Beszédet mond:

Dr. Gyüre Csaba Ügyvéd

Lipusz Zsolt tanár

Valamint

A Szent Korona másolata jelenlétében

Lovag dr. Bakos Batu

Szent Korona Lovagrend Nagymestere

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Gyülekező 1340 órától a Hatzel téren.

A menet 1400 órakor elindul a Kossuth térre, ahol folytatódik a megemlékezés.

A Nemzeti Őrsereg és nyíregyházi Kossuth téri tüntetők nevében: Dr. Gyüre Csaba, Ágoston Zoltán

Rossz idő esetén a Református Gyülekezeti Házban (Bessenyei tér 7.) kerül megrendezésre.

382 - A Lakásmaffia- pertársaság felperes tulajdonjogi keresetet terjeszt elő a Magyar Köztársaság alperes ellen annak érdekében...

Von: Gőbl György [mailto:goblgy@gmail.com]
Gesendet: csütörtök, 2008. február 28. 10:33
An: Kutasi József
Betreff: Lakásmaffia-pertársaság, Ez nem Magyarország 5.

 

Dr. Sólyom László

a Magyar Köztársaság Elnöke

Sándor-palota

1014 Budapest Szent György tér 1.

                                                                                 

a Magyar Köztársaság

Legfelsőbb Bíróságának Elnöke

1055 Budapest   Markó u. 16.

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

            A Lakásmaffia- pertársaság felperes tulajdonjogi keresetet terjeszt elő a Magyar Köztársaság alperes ellen annak érdekében, hogy a pertársaság tagjainak a volt peres eljárásaik során az Eljáró Bíróság rendre megállapítsa, hogy a jogalkalmazók és a jogalkotók milyen hibákat, törvénysértéseket, bűncselekményeket követtek el és miért nem lett biztosítva a tulajdonosi jogok sértetlensége, miért került sor ingatlanok eltulajdonítására, kilakoltatási intézkedések foganatosítására és végrehajtására.

            Az Eljáró Bíróság határozathozatallal orvosolja a sérelmeket, a tulajdonosok kapják vissza jogos tulajdonaikat, a folyamatban lévő kilakoltatásokat azonnali hatállyal szüntessék meg.

            Az Eljáró Bíróság a korábban meghozott törvénysértő, rossz ítéleteket helyezze hatályon kívül.

            A kereset jogalapját képezi a tulajdonjog elévülésének kizártsága!

 

A pertársaság tagjai: Bagó Andrásné Zsigai Klára (Győr), Bakró Nagy István (Sopron),

Egervári József (Pécs), Győri Vincéné (Veszprém), Havrilla István (Pula), Karasz István Gyuláné (Veszprém), Kovács Gyula (Pécs), Máté János László (Bátaszék), Molnár Éva (Veszprém), Pekarek Tamás (Pécs), Pekarekné Szijártó Teréz (Pécs), Schönfelder József

(Balatonfűzfő), Schönfelder Józsefné (Balatonfűzfő), Sebők István (Veszprém), Tóth János

(Budapest), Tóth Katalin (Budapest), Varga Csabáné (Veszprém).

A pertársaság szervezője és képviselője: Sebők István a Magyar Néppárt elnöke, 8201 Veszprém, 335.

 

            A Lakásmaffia-pertársaság kéri Dr. Lomnici Zoltánt, a Legfelsőbb Bíróság elnökét, jelölje ki azt az Eljáró Bíróságot, aki a kereset tárgyalására illetékességgel fog rendelkezni.

Továbbá kéri a peres eljárás lefolytatására, az ügy súlya miatt, soron kívüli eljárásban történje.

            A Lakásmaffia-pertársaság kéri Dr. Sólyom Lászlót, a Magyar Köztársaság elnökét, megfelelő képviseletet biztosítson a peres eljárásban és az Eljáró Bíróság megállapítása és kérése alapján a törvénysértő bírót azonnali hatállyal, mentse fel.

 

Veszprém, 2008-02-27.                                                    Tisztelettel:

 

 

                                                                       Sebők István a Magyar Néppárt elnöke 

 

Ez nem Magyarország?! 5

Tulajdonosból hajléktalan bírói segédlettel!

                      

                       Ezt az esetet senki nem hitte el, hogy ilyesmi megtörténhet ma Magyarországon, amíg meg nem mutattam az erről szóló bírói döntést.

                       Én korábban hús nagykereskedéssel foglalkoztam, a ma már nem élő Web-lapomon is így szerepelek, így ismertek a barátaim, ismerőseim.

                       Vásároltunk Sopronban, az Ógabona tér 14. sz. alatti, osztatlan közös tulajdonú ingatlanban egy földszinti, utcafrontú lakást. Úgy határoztunk, hogy egy húsboltot alakítunk ki a lakás egyik részéből. Ebből viszont nem lett semmi, mert Sopronban is működik a lakásmaffia.

                       Ennek az osztatlan közös háznak egyik lakását megvásárolta Dr. Fuchs Tamás a kiskorú lánya részére. Maga a lakás megvétele is törvénysértő volt, az elővásárlási jog kijátszása miatt. A kialkudott vételár ismeretében Fuchs felszólította a többi lakót, hogy amennyiben élni akarnak az elővásárlási jogukkal, akkor 6 napon belül fizessék meg a kialkudott árat, illetve a vételár-előleget. Természetesen az általa szabott feltételt ilyen rövid idő alatt nem lehet teljesíteni. Így Fuchs Úr befészkelte magát az ingatlanba, most már csupán a kakukkfióka szerepét kellett eljátszania.

                      

                       Fuchs a bírásághoz fordult, követeli az osztatlan közös tulajdon megszüntetését. Mivel erre törvényes lehetőség van (Ptk. 147 §.), azt a látszatott, keltették - most már a bírónővel együtt -, hogy minden rendben van, minden a törvényeknek megfelelően történi. Ez csak a látszat.

                       Dr. Turbuly Lilla bírónő az osztatlan közös tulajdont úgy szüntette meg, hogy elvette tőlünk a lakást, és azt odaadta Fuchséknak. A lakás megváltásáért a bírónő ellenértéket állapított meg. Ez az összeg a frissen meghatározott valódi értéknek csupán a 60 % -a volt, a kialakult bírói gyakorlatra hivatkozva, számszerűen: 4. 921. 188.-Ft volt.

                       Az senkit nem érdekelt, hogy a húsbolt kialakítására én már ennél jóval többet ráköltöttem, nem beszélve az ingatlan értékéről.

                       Mi ezt a hihetetlenül alacsony árat, illetve a szándékunkkal teljesen ellentétes döntést nem fogadtuk el, de mivel a bírónő a rossz döntésével az ingatlan Fuchsék tulajdonába adta, minket kilakoltattak, értékeinkben jelentős kárt okoztak.

                       A bírónőt semmi nem érdekelte,  mivel a maffiózókat segítette  még az is lehet, hogy ebben anyagi érdekeltsége is volt, és főleg az nem, hogy létezik a Legfelsőbb Bíróságnak egy jogegységi döntése, ami miatt így nem ítélkezhetett volna: „A közös tulajdon megszüntetése iránti kereset elutasítására kerülhet sor, ha a tulajdonos e jogát visszaélésszerűen gyakorolja, ha a közös tulajdon megszüntetése az adott körülmények között a másik tulajdonostárs méltányos érdekeit súlyosan sérti.”

A BÍRÓNŐ INTÉZKEDÉSE AZ ÉN ÉRDEKEIMET SÚLYOSAN SÉRTETTE!

Ezt követően a magyar bíróságra jellemző elhallgatás, sumákolás, eltussolás következett be, nehogy nekem legyen igazam.

                       Most egy fűtetlen, víz, villany nélküli garázsban „lakom”! Még szerencsém, hogy nálunk a Tél után Tavasz, Nyár… következik.

 

                                                                                                                     Bakró Nagy István hajléktalan, Sopron

 

381 - Popovits János, München, 2008. február 27: Ember (gondolkozz el azon, hogy a szabadság csak függőségekben értelmezhető) küzdj, és bízva bízzál!

                     Magyar és ember

De mennyire, hiszen: "Õseink régi nyelvében a "magyar" még egyszerűen csak embert jelentett, eltekintve attól, hogy az illető magyar, német avagy más nemzetbeli-e"! (Báli József: Magyarnak maradni) - Tehát a magyar is ember - önrendelkezés-értékrendileg más nemzetbelivel azonos.

S így: "Dunának, Oltnak egy (lenne) a hangja"!

Mégis, most ezt vonják kétségbe hiteles őskultúrával nem rendelkező, zavart, kettős mércéjű nyugati értékrendet viszont lemásoló, szomszédos népek állami vezetői. Hangsúlyoznám: nem a népek, hanem a politikusaik!

A románoktól, szlovákoktól ez nem csoda, koszovói albánoktól ellenben az lenne, mert ők Magyarországgal nem közvetlenül szomszédosak. Ha azok lennének, akkor ugyanolyan veszélyesek lennének a magyar nemzetre, mint a szerbre. Úton-útfélen harsogva: - Erős gyám a mi Istenünk, Amerika.

Az USA, a korábbi "szabadság védelmező bajnoka" napjainkra alaposan megváltozott. A kettős mércéjű értékrendben ez a korábbi énjére vonatkozó szlogen ma már mást jelent: személyi és népi önrendelkezési jogokat eltipró, azok kölcsönösségét semmibe vevő, pártos nagyhatalom.

Persze, az egész nyugati világrendben sincs tisztánlátás az önrendelkezési jogok terén! Az EU-ban sem, amelynek vezetőitől az új tagállamok nemzetei a régi, egymásközti ellenségeskedéseinek megoldását jogosan várnák el.

Ezért, ha nem érvényesülhet megnyugtatóan a politikai, jogi tisztánlátás az EU-s intézkedések által a krizisterületeken, akkor a nacionalizmus vésze ismét fel fogja ütni fejét az egész Európában. Ha nincsen értékrend-harmonizálódás, egyenrangúsodás és kulturális tisztánlátás, azaz etikai emelkedés az államszövetség legfejlettebb, példát adó társadalmaiban, akkor az újaknál sem bontakozhat ki a kölcsönösen belátó értelem alternatívája. Következményeként nem fog majd ritkaságszámba menni, hogy kisebb nemzetállamokban már szinte megyénként "függetlenítődni" akarnak majd egyes másodrendűségre ítélt népcsoportok. Egyidejűleg ugyanilyen törekvések fognak megerősödni a nagy EU-tagok társadalmában is: a bevándorló multi-kulti csoportok által.- Képzeljük el magunknak előre az így bekövetkező társadalmi "együttműködést"!

Ennek az előjelei abban máris megmutatkoznak, hogy beszűkülnek a kontaktusaink, és egyre nehezebben akaródzik az embereknek befogadó társaik irányába őszintén megnyílni, együtt-érezni velük! Így megélni az igazi szabadságot: - Ha nem függök, akkor rabságba sem kerülhetek (amúgyis elég az az alárendeltség, ami a munkahelyemen van)! -jelszóval, nem lehet. Elveszítem a szabadságtudatomat, -élményemet is. Azt, ami valójában emberré tesz. -"Csupán kivetkőzött harcos lehetek farkasordító hidegben"!

Ha nem akarjuk megélni a szabadságot (és az abból kialakítható mély szeretet átélni), akkor elmehetnénk független remetéknek is. Ötletem: demokráciák helyett így létesülhetnének "független remeteállamok"!

Körülöttem egyre több ilyen "városi remete" és identitás-azonos csoportjaik képződnek: Herberttel évtizedek óta ismételten látjuk egymást a szemétlerakóban, avagy Ali előttem megy ki reggelente a lépcsőházból anélkül, hogy 2-3 szót váltanánk egymással... (Lehet, hogy holnap függetleníteni fogom magam tőlük, mert legutóbb mintha sandán néztek volna rám! Igaz, egy másik, aki rendszeresen átnézett a fejem fölött s egyszer mégis előre köszöntöttem, boldogan-nevetve fogadta köszöntésem... Nem tudom, mit is tegyek!?.... Attól a névtelentől viszont biztosan „függetlenítődöm", nem fogok neki válaszolni, aki az udk-internetportálon így írt nekem: -popo-vits et. Mióta lett nyelv-kitaláló? Mi az, hogy „demokratikus bátorság?)

Tehát többé-kevésbé "függetlenítődhetünk" kettős erkölcsű rendünkben. Magyarán is kifejezhetem: választhatjuk a teljes elszigetelődést is a "nemzetek testvérisége" jegyében. - Vigyázzunk rá, hogy csak meggondoltan, tudatosan tegyük ezt!

Elhamarkodottság jegyében például a német társadalomban egyre inkább kialakulnak a török, vagy afrikai gettók, és falanszter-társadalomban mélyebb befogadók-befogadottak közötti integrálódásról pedig szó sem lehet! - Erdogan elszólásai ittlétekor ilyen vágyait fejezték ki!

Természetesen, ha mindennapi lakó-, vagy éppúgy területi közösségben megfelelô koordináló-intellektuális vezetés hiányában a soknemzetiségűek nem érezhetnek folytonos szolidaritást a társlakókkal, akkor előbb vagy utóbb függetlenítődni akarnak majd csoportosan is. - Népművelést, tudatos segítséget is kapnak hozzá: a médiák beállítottsága inkább a marslakókkal, mint a társlakókkal való szolidaritást sugallja!

Mégis:

Ember (gondolkozz el azon, hogy a szabadság csak függőségekben értelmezhető) küzdj, és bízva bízzál!

Popovits János, München

 

2008. február 27.

 

Felvidéki Polgár Info 

 

380 - Magyar találkozó Düsseldorfban - 2008. március 15.

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: GERNUNGARN e V [mailto:
meghivo@gernungarn.com]
Gesendet: péntek, 2008. február 29. 14:04
An:
antal@jozsef-kutasi.de
Betreff: Erinnerung! - Emlékeztetö - Ungarntreffen in Düsseldorf

 

Magyar találkozó Düsseldorfban -  2008. március 15.

 

Liebe Ungarn und liebe Freunde!

Kedves magyarok és barátaink!

15.03.2008 ab 15:00 Uhr

Galerie Braunsteiner

Krefelder Straße 81

40549 Düsseldorf

+49 211 501825

 

Grußwort

Frau Mária Nagy

Generalkonsulin

der Republik Ungarn

Düsseldorf

 

Eintritt für Erwachsene € 3,-

Reservierung bis zum 08.03.2008 erforderlich!

 

Köszöntö

Nagy Mária

A Magyar Köztársaság

Fökonzulasszonya

Düsseldorf

 

Üdvözlettel:

 

Kövér Sándor

 

 

 

379 - Dr Alex Sandor Kolozsy C.D.V.A : Az 1956-os Magyar Szabadságharcban való fegyveres résztvételem alatt! 1956 / GYOR-MOSONMAGYARÓVÁR-BUDAPEST./

From: Dr Alex Sandor Kolozsy C.D.V.A  <askolozsy@kolozsy.com.au>
Subject: 5-/-Az 1956-os Magyar Szabadságharcban való fegyveres résztvételem alatt! 1956 / GYOR-MOSONMAGYARÓVÁR-BUDAPEST

                                       AHOGY AZT ÉN LÁTTAM ! AMIN ÉN VÉGIGMENTEM ! ÉS AHOGY ARRA ÉN VISSZAEMLÉKSZEM !

Az 1956-os Magyar Szabadságharcban való fegyveres résztvételem alatt!

1956-2004

 

 

Dr. kolozsi-KOLOZSY SÁNDOR. szobrászművész, Leigazolt Szabadságharcos ,

 visszaemlékezései az 1956-os Magyar Szabadságharcra.

Ez a felvétel amit most rakom fel cserében, 2004.junius.10-én lett készitve, fennt északon Queenslandban a 3-méter magas bronz szobrom, vagyis alapzattal az 5-méter magas emlékmű alkotásom leleplezése alkalmával.

Ez írásom kérésre évekkel ezelőtt történt, valamikor 1992-év elején és  az internetre tettük fel 3-évvel ezelőtt, a  45-éves évforduló alkalmából.

---------------------------------------------------

 

GYŐR-MOSONMAGYARÓVÁR-BUDAPEST.

==================================

BEVEZETÉS!

 

Kolozsvári születésű létemre gyermekkoromban, 1944. november.4.-én menekültként anyámmal és mostoha apámmal a Dunántúlra, Ménfőcsanakra kerültem, Győrben jártam felsőbb iskoláim. (Ma Győrménfőcsanak a neve)

 

GYŐRI ESEMÉNYEK  1956-ban.

=========================

Szavakkal nem tudom kifejezni azt a nagy meglepetést, amikor 1956.Oktober.24.-én szerda hajnal a munkába menetelem előtt a reggelizés közben, szokas szerint a radiót bekapcsoltuk, és hirtelen a lövöldözések, ordítozások közepette bemondták, hogy Pesten előző délután kitört a forradalom!

Én is izgatottan egyből az utca, majd a falunépével kirohantam a ménfői állomásra, majd valahogy a már zsúfolásig megtelt vonatra felkapaszkodtam. Igy aztán kora reggeli órákban különböző munkahelyeken, iskolákban, irodákban, a tömeg izgatottan tárgyalta a pesti eseményeket. Még kora délelőtti órákban a győri Nép, feltétlenul általanos Sztrájkot szavazott, a pesti forradalmista srácok támogatására!

 

OKTOBER.25.-én, AZ OROSZ KOMMUNISTA EMLEKMŰ LEROMBOLÁSA!

===========================================================

Már korán hajnalban barátaimmal, iskolatársaimmal, Győrbe indultunk.A  győri munkásság feltétlenül elkészült egy déli tüntető felvonulásra!  Én barátaimmal a GYŐR-GYÁRVÁROS előtti gyülekező helyen csatlakoztam a tüntetőkhöz. De már mire a győri-VAGONGYÁR közelébe értünk, már egy óriási tüntető tömeg csatlakozott hozzánk.Mig az ÁRPÁD uton végig haladva a város közepe felé, a hatalmas tömegű NÉP, menetelve kiabáltuk, hogy

" LE A RODHADT KOMMUNISTÁKKAL, KI A BÜDÖS MUSZKÁKKAL, VESSZEN A NYAVALYÁS KOMMUNIZMUS! "

A tüntető tömeg feloszlatására a kirendelt rendőrség, katonaság, kiskatonák nemcsak, hogy nem fordultak ellenünk, hanem egy nagy reszük még a tüntetők mellé is állt! Úgy, hogy mire elértük a BISINGER SÉTÁNY szélét a győri Filmszínház előtti téren álló  VÖRÖS CSILLAGOS OROSZ EMLEKMŰVET, a BAROS HID lábánál, akkorra már a haragos óriási tengernyi tomegű NÉP, már dühében gyűlölettel megrohanta az emlékművet !

Még jóformán az emlékmű tövéhez sem értünk, amikor valaki jelszóként elordította magát, s melyet a felbőszült NÉP követve üvöltötte, " LE EZZEL A RODHADT OROSZ KOMMUNISTA EMLÉKMŰVEL !".. "KI AZ OROSZOKKAL AZ ORSZÁGBÓL !"..." PUSZTULJON EL EZ A HÓHÉR  RÓTH MÓR-RÁKOSI,- KOMMUNISTA BANDA !"

Az elkeseredett, elcsigázott felbőszült tömeg, gyűlöletéből szabályosan a tiz körmével akarta szétzúzni, szétszedni az OROSZ-emlékművet! Hirtelen egyből egypár Vagongyári teherautó került elő, majd néhány munkás drótkötéllel, melynek a végét, a teherautók végére kötötték..

A masikat meg egy fiú a SZABÓ BÉLA nyakába véve elkezdett csuszni felfele a magas háromszögű obeliszk oszlop tetejére! De sajnos ez nem így történt. Mert mire Ő oda ért volna, akkorra csak egyszerre az egyik környékbeli emeletes ház valamelyik ablakából egy puskalöves durrant el, es Ő egyből véresen, holtan, zuhant alá az alatta alló tömegre! A sikoltozó-felhörrenő, de a meglepetestől pillanatig megtorpanó tömegből hirtelen egy vékony 18-eves fiú lépett elő,  és Ő is a drótkötélt a nyakába véve, majd nagyon de nagyon félve elkezdett kuszni felfele a magas oszlop tetejére, .

EZ A FIÚ, ÉN KOLOZSY SÁNDOR, 18-ÉVES FIATAL VOLTAM !!

Mire végre az oszlop tetejére felérve a kötél végét a Nagy-méretű Vörös Csillag alapzatára rákötöttem, akkorra már jóformán le sem tudtam csuszni idejében az emlékműről, mert a tömeg a drótkötelet megragadva, és a teherautók segítségével elkezdte levontatni, lehuzatni az emlekművet melyel majnem  egyidőben zuhantam le a dűlő emlékművel a mélybe!

Mily érdekes az élet, mert a hosszú évek után itt Ausztráliában, Melbourne-i látogatásom alatt egy ménfőcsanaki lánnyal,  MAROSSY MARGITTAL, vagyis már mint VARGÁNÉVAL futottam össze, aki férjével meg is hivott vendégségbe, és beszélgetésünk közben elárulta, hogy Ő  1956-ban mint diák-lány pont az oszlop tövéből nézett felfele, és látta az egészet amikor én zuhantam rájuk a mélybe.)

 

BÖRTÖN BEVÉTELE, MAJD A POLITIKAI FOGLYOK KIENGEDÉSE!

=====================================================

Egyszerre csak egy nagy csend. És a tömeg nem akart hinni a szemeinek! Majd vigyázz állásba állva könnyes szemekkel, diadalos arcokkal elkezdte énekelni a MAGYAR HIMNUSZT, és vasrudakkal kalapácsokkal, téglákkal, és mindennel el kezdte csépelni, kalapálni a ledöntött OROSZ-emlékművet. Ezután a tömeg a győri vasútállomáson túlra vette a fejét, és én is az ÁRPÁSI ZOLIVAL, meg a HALÁSZ ÖDÖNNEL, a ménfőcsanaki barátokkal elkezdtünk az állomással szembeni börtönhöz futó tömeggel valahogy lépést tartani!

Előbb csak gyorsan menetelő, de majd kesőbb felgyorsuló, rohanó tömeg közepén mint egy megvadult marhanyáj, mely, ha valaki nem tud együtemben lépést tartani, vagy véletlenül elesik, akkor a tömeg szabályosan összetaposta volna rohanás közben. Ami sajnos egyesekkel meg is történt. Hirtelen egyszer csak valaki elüvöltötte magát, hogy " SZABADITSUK KI A FOGLYOKAT! " E jelszavakat kiabálva, és már újból egy hatalmas tömeggé válva értük el a Győri Állomást és a vele szemben levő börtön közötti teret. A már felbőszült, dühös tömeg elkezdte a börtön vaskapuit rázni, majd követelte, hogy " ERESSZÉTEK KI A POLITIKAI FOGLYOKAT TI PISZKOS ÁVÓSOK ! " BÜDÖS KOMMUNISTÁK!"

Nagy dörömbölés és kiabálás közepette hirtelen hátulról a BAROS-HID felől, egyszercsak  egy ÁVÓS-teherautó törtetett elő a tömegben. És aki nem tért ki előle, azt egyszerűen elgázolták! Ezért a megriadt tömeg kétségbe esetten megpróbált félreállni, kitérni, a már lövöldöző ÁVÓSOK útjából. A tömeg egy részével és a barátaimmal együtt én is a győri Állomás ujjáépitéséhez összerakott téglarakások mögé ugrottam, kétségbe esetten védelmül. A börtönnel szemben. A felbőszült tömeg erre elkeseredetten téglazáport zuditott a lövöldöző ÁVÓSOKRA. Akik aztán fejtvesztve ugráltak le a teherautóról, és rohantak be a börtön udvarába, s végülis az epületbe. Erre a tömeg megrohanta a fegyverrel, gránátokkal, lőszerrel megrakott teherautót, es közben egy 14-15-eves diáklány ugrott fel a teherautó tetejere és elkezdte ledobálni a fegyvereket. De sajnos, hogy nemsokáig, mert hirtelen a börtön valamelyik emeleti ablakából a szerencsétlen lányt, egy AVÓSnő géppisztoly sorozattal szétlőtte őtet!! A vértől elázott spriccelő fiatal lány teste, egy géppuskát szorongatva kezében, holtan zuhant le a teherauto tetejéről a földre! Erre a tömeg elszántan semmi veszélytől nem félve, dacossan megrohanta a teherautót, es dühében felboritotta majd a lezuhano fegyvereket felkapkodva mindenki azt kapkodott fel magának amit csak tudott. Közben közelemben egy száraz, csontos kinézetű öregember, talán még az első világháború katonája felkapott egy kétlábu géppuskát, és a halott lany MÁTÉ MÁRIA holtteste melett a börtönnel szemben lévő földhalom tetejére elhelyezte, egy egyenruhás ipari-tanuló lefeküdt melléje, és hosszú szallagon adogatta neki a géppuska golyót. Amig Ő sorozat alá vette a börtön ablakaiból ránk lövő ÁVÓsokat!

Abban a nagy zűrzavarban én is hirtelen felkaptam egy féltucat gránátot, meg egy öreg orosz géppuskát és felugorva megrohantuk a börtön vasrácsos keritését. Át akartunk mászni rajta az ostromlókkal-barátaimmal együtt. De mire felkapaszkodtunk, és ez megtörtént volna , ekkorra az előttem lévő gyermekkori baratom, volt osztalytarsam HALÁSZ ÖDÖN, már a kerítés tetejére hágott, de mire átkelt volna rajta, sajnos a szerencsétlenségére a fegyház valamelyik ablakából az ÁVÓsok géppisztollyal szétlőtték őtet! Lelőtt, vértől ázott teste ott logott a börtön vasrácsos kerítése tetején. Mi hirtelen abban a pillanatban elvágódva beestünk a kerítés beton alapzata lábánál, mely menedékül szolgált a ránk lövő ÁVÓSOK golyói elől. Sajnos csakis később jöttünk rá, hogy az udvarba, és az ablakokon át bedobált gránátaink csakis gyakorlatozó, riasztó gránátok voltak, melyek csakis nagy ricsajt-és port csinaltak de más semmit. De mégis egy bizonyos ideig tartó csete-paté után, szerencsére a börtön feladta magát, és elfoglaltuk az epületet! Kinyitottuk a cellákat, és a kinzószobákat. És kiengedtük a foglyokat. Ezután a NÉP az ÁVÓSOKAT összefogdosta, és jól agyonverte őket!

 

A GYŐRI ÁVÓS LAKTANYA BEVÉTELE.

================================

 

Ezután a felbőszült, tajtékozó NÉP a győri Állomás jobb oldalán levő ÁVÓS LAKTANYA irányába vette az utat. Oly zsúfolásig volt a BAROS HID, az átrohanó tömeggel ellepve, hogy egyesek attól féltek, hogy a súlytól túlterhelt HID leszakad.  Végre elértük NÁDORVÁROSban az állomás jobboldalán levő SZABADHEGY oldalán levő ÁVÓS LAKTANYA  falait, mely magas beton keritését és ezt az epületet is azonnal ostrom alá vettük. De egy bizonyos idő után, lövöldözések, kiabálások közben a megrohamló tömeg mégicsak le tudta dönteni a beton kerités egy kis részét és igy hamarossan be tudtunk hatolni az ÁVÓSOK udvarába, majd végül is az épületükbe.  Szavakkal nem tudom kifejezni azt a siralmas látványt, amikor behatoltunk a laktanyába, mert a megriadt, elbujt ÁVÓSOK hirtelen patkány módra ugráltak ki az ablakokon keresztül a laktanya udvarára, majd onnan is a beton kerités tetején át az utcára. Sokan ingujjban egyenruha kabát nélkül ugráltak át a kerítésen, hogy a környékbeli tömegek között könnyen tudjanak elkeveredni.

Abban a nagy khaozban nekem egyszercsak egy ismerős menekulő ÁVÓS arc ragadta meg a figyelmemet, amikor félkarján letépett parolin, magasrangu ruhás ÁVÓS maszott át a beton kerités tetején. Abban a pillanatban tekintetünk találkozott egymással! A nagy meglepetésemben egyből felismertem  hisz ez a megriadt vadállat a hirhedt ménfőcsanaki SULE GYUSZI magasrangu ÁVÓS volt! Neki csak az mentette meg az eletét, hogy a nagy meglepetésemben mire én felemeltem géppisztolyom csövét irányába, és meghuztam volna ravaszát,  Ő abban a pillanatban vetette magát át a beton kerités túloldalára, majd kint az utcán hamarosan eltünt a nagy tömegben!

Később a tömeg egy csomó ÁVÓST összeszedett és nyakukban kötéllel lépcsőkön levonszolva az udvarba agyba főbe verte őket.  Kesőbb felnyitottuk a cellákat, kinzószobákat, és néhány falhoz láncolt sovány, agyonkinzott foglyot szabadon engedtük. Tudomasom szerint GYŐR-ben az 1956-os Magyar Szabadságharcnak, a sok sebesült mellett három Mártir-halott volt, SZABÓ BÉLA, MÁTÉ MÁRIA, és HALÁSZ ÖDÖN iskola társam. Egy SIPOS LÁSZLÓ sebesültre is emlékszem.                           

                                                                                         MOSONMAGYARÓVÁRI ÁVÓ BEVÉTELE!

=================================

A győri ÁVÓS LAKTANYA bevétele utan, valaki elkialtotta magát, hogy önkéntesekre van szükség mert  MOSONMAGYARÓVÁRON az ÁVOSOK belelőtek a tüntető felvonuló iskolából hazamenő diakok tomegébe, és a tőbbszáz sebesült mellett halott is lett. Így én is hamarossan felkapaszkodtam egy teherautora és a 18-teherautos oszlop megindult MOSONMAGYARÓVÁR fele. Már késő alkonyat volt amikor odaértunk. S már messziről lehetett hallani, az anyák sirását halott gyermekeik hullai felett. Közben  lövések durranások, geppisztolyok sorozatát. Az ottani ÁVÓS épulet betonnal megerősitett erőditmény volt. Sűrű akácfákkal korülvéve. Mi egyből elfoglaltuk állásainkat es egesz éjjel lövöldöztünk. Néha valaki a mi, vagy a túloldalon elkiáltotta magát amikor eltalálta egy golyo, Majd hajnalra vegül is nagy csend lett. Csak később jöttünk rá, hogy az ÁVOSOK elillantak az épületből éjnek idején. Hátul az épület kivezető alagutján keresztül. Masnap még ott maradtunk a temetésen. Tudomásom szerint 86-halott, es 127-sebesültje volt a városnak.

Mire már fáradtan éhessen késő délutánra Győrbe visszaérkesztünk akkora már a győri Városházan kikiáltották a DUNÁNTULI NEMZETI TANÁCS megalakitását.

 

FELMENNI BUDAPESTRE A PESTI SRÁCOKAT SEGITTENI !

=================================================

 

Oktober,27.-én szombati délelőtti megbeszélésünk alapján a győri Városháza előtt újból gyülekeztünk. Ezuttal abban a határozatban döntöttünk, hogy igen is felmegyünk Pestre, a Srácoknak segitteni!

Ezután végre 28-Vagongyári teherautó gyűlt össze, mindegyik megrakva önkéntesekkel, felfegyverezve elindultunk Pest felé. Soha elnem felejtem azt a nagy lázt, amikor a Város közepéről elindult teherautó oszlop, a szivünk majdnem meghasadt attól a látványosságtól, amikor a Bécsi-Budapesti országúton lassan megkezdte a teherautó karaván és az ut mindkét oldalán a város lakói a Himnuszt énekelve sirtak értünk, hogy aztán gyermekeink gyertek vissza mindnyájan életben, épségben! Mi meg büszként különböző kuruc dalok éneklése közben lassan elhagytuk a várost. Aztán faluról-falura menve, gyűjtöttük össze az élelmiszert a pestiek részére, a vidéki falvakból-parasztoktól Pest fele vezetú úton. El kell, hogy ismerjem mert le a kalappal ez alkalommal a Magyar Parasztok előtt, mert sok esetben kihajtották a pajtábol állataikat és ott előttünk vágták le, és tették fel velunk a teherautó tetejére, hogy vigyétek inkább föl Pestre az éhező gyerekeknek enni mint hogy az a nyavalyás MUSZKA  ugyis előbb utóbb elvinné tőllünk!

Ezekkel a kijelentésekkel aztán megraktak minden teherautót lisztes és krumplis, hagymás, zsákokkal. Kukoricával,levágott baromfival, sonkával tojásokkal , zöldségekkel és minden fajta élelmiszerrel ami csak a kezükbe akadt. Mi kiskabátba összebújva-fagyoskodva ültünk a megrakott teherautok tetején. Közben egyszer csak megeredt a hó, és nemsokára egy arasznyi vastagságu hóval vállunkon közeledtünk ESZTERGOM felé. Ahogy közeledtünk a város felé, úgy nőtek a hozzánk csatlakozó teherautók számai is. Utközben időnként láttunk egy-egy VÖRÖSKERESZTES jelzésű autót, rohantak ellenkező irányba a határ felé. De ha valaki meg akarta állittani őket, leigazolás céljául, Ők csak egyszerűen belelőttek a leigazoló Nemzetőrökbe, és rohantak ki az Osztrák határ felé. Csak később tudtuk meg, hogy Ők fehér kabátban beöltözött kivedlett nyavalyás ÁVÓ-sok voltak! Sőt mi-több, ha valaki le akarta igazolni őket, Ők csak egyszerűen lelőtték a Nemzetőröket és utánna száguldoztak ki Bécsbe. (Ők voltak az első menekültek nyugatra.)

A hosszú teherautó oszlop aztán lassan, lassan közeledve egyszer csak elérte Esztergom külváros részét, ahol minden teherautót megállitva leigazoltak bennünket a nemzeti-szinű szallagos Nemzetőrök.

 

Itt a negyedik fényképen látható, amikor a mi teherautónk is le lett igazolva a nemzetőrök által. (Különben a bekarikazott fej a Vagongyári teherautó végén, az ÉN KOLOZSY SANDOR, 18-éves fiatal, géppisztollyal kezemben!

Ez egy angol iró konyveben a David Pryce-Jones által irt " THE HUNGARIAN REVOLUTION " könyve 99.-oldalán megtalálható.)

 

BUDAPESTI SZABADSÁGHARCBAN VALÓ RÉSZVÉTELEM, MEGSEBESÜLÉSEM!

================================================================

 

Ahogy végre össze fagyva megérkeztünk vasárnapi késő délután, korai esti órákban a MARGIT HID-on át BUDAPEST-re be a TISZA KÁLMÁN téri utcák  sarkain elkezdtük szétosztani az élelmiszert a teherautót megrohanó éhes tömegnek. Lassan-lassan elkezdtünk a mellék utcákon lefel-lefel autózni és közben néha már egészen közelünkben hangzottak el a lövések. A lerombolt falak, romok között valahol az utca végén, egy nagy fehér dóm tetejű  épület meg visszaverte a lemenő napot, amikor egyszer csak a házból-házra lövések egészen közelünkben történtek meg. Igy már sőt mi több ránk is az élelmiszert kiosztó teherautókra is lőttek! Igy nem volt más megoldás, hogy védelemből mi is viszonyoztuk a lövéseket. Egész éjjel a teherautók tetején nemsokat aludtunk.Végre lassan kezdett kihajnalodni, és ujból elkezdtük az élelmiszer utólsó része szétosztását. Reggelre aztán kiosztottunk mindent. Mire lassan újból visszakerültünk a TISZA KÁLMÁN térre. Nagy kiabálások, itt ott lövöldözések között végre elértük azt a helyet, ahol nagytömegű csoport FÚRÓ-gépekkel fúrták az alagutat, mert azt mondták, hogy oda bújtak el az ÁVÓ-sok. Ott a közeli fákon láttuk az elfogott ÁVÓ-sok holttesteit lábuknál fogva a fára felakasztva és testük kék-zöldre verve. Majd papir pénzzel szájuk teletömve és késsel a RÁKOSI MÁTYÁS képe felerősitve!!

De mi is nagyon rossz bőrben nézhettünk ki a hosszú teherautózási hideg utunk után, mert ott a téren egy ember elkezdett közöttünk párunknak sátorlapból készitett hosszú nagykabátokat szétosztani. Talán ha jól emlékszem olyan útkaparó kabátok voltak. Igy már egy kicsit melegebb körülmények között , megkezdődött az utcáról-utcára való barangolás. Egyszer csak egy nemzeti szinű karszallagos Nemzetőr fiú figyelmeztetett bennünket, hogy vigyázzunk, mert állitólag az OROSZ-ok elrekesztették a MARGIT HID túloldalát..

Egy kis tanakodás után a teherautó sofőrök elhatározták,  hogy talán Pestszentlőrincen keresztül tudnánk visszafele kerülő úttal jönni. Én örültem neki, mert Nagybátyámék éltek ott. De sajnos számittásunk nem történt meg, mert az ÜLLŐI UT romokkal és felborított villamosokkal, kiégetett autókkal,  katonai teherautókkal el volt rekesztve. A kattogó-géppisztolyok hangja egyre, és egyre közelebb mire a Magyar zászlos kidiszitett teherautónkra is rálőttek. Persze ezt misem hagytuk válasz nélkül és igy mi is belekeveredtünk az utcai-csetepatéba. Igy megkezdődött a kahosz és a különző fele rohangált teherautók kiakartak jönni erről a térről. De akár merre fordultak, minden irányban csakis vagy lövöldöző oroszokba, ávósokba,  vagy eltorlasztott  akadályokaba  ütköztünk meg. Igy csakis azon az uton johettünk ki amerre bementünk. Visszafordulásunk után, egy helyen az Országháza közelében meg is álltunk, és én is felkapaszkodtam egy elfogott orosz tankra a többi szabadságharcos sráccal. (lásd az 5.-ik felvételen kozépen a tank tetején bekeritett svajci sapkával való fiatalt akinek képe ki lett nagyitva." ENCHANTMENT OF THE WORLD;-HUNGARY" angol nyelvű-kiadasú könyv. 51.-oldalán. Végül is nincs más kiút végül is abban döntöttünk, hogy ujból fogunk találkozni a MARGIT HID Pesti oldalán és egymást támogatva forduljunk vissza Győrbe.  Úgy is történt. Csoportosulás után szépen libasorban megindultunk a MARGIT HID Budai oldala felé, mire a HID masik oldalára kerültünk volna, akkorára, az OROSZOK egy óriási sortűzzel vártak bennünket!!

Hirtelen a nagy kahosz közepette, mi is lövöldöztük őket és a harc megkezdődött a két fél között! Sortűzek, Gránát robbanások, nagy lövöldözések, kiabálások, káromködások között a megrémült teherautó sofőrök, a nagy kahoz közepette  között visszaszoritottak bennünket a HID Pesti oldalára. Nem tudom milyen , vagy mennyi kárt tettünk mi közöttük, mert nem az első teherautón voltam, de bizony közölünk is sokan megsebesültek!  MAGAM GRÁNÁT-SZILÁNKKAL A FEJEMBEN, BOKALÖVÉST A JOBB BOKÁMBAN SZENVEDTEM! És igy én is bekerültem az ORVOSTUDOMANY EGYETEM, alagsorában a többi sebesülttel együtt! Ahol már nagyon sok sebesült fiatal Szabadságharcos gyerek, szalmazsákokon feküdve nyögtek jajgattak a fajdalomtól. Talan 10-napos ott létem után egyik nap a Szabadságharchoz álló kiskatonák lejöttek hozzánk és egy csomó fiatalt feldobáltak  a teherautókra.   Habár már az Orosz tankok a szántásokon messziről követve bennünket követtek egészen ki az OSZTRÁK HATÁR-ig.

A két hetes Osztrákoknál való tartózkodásom után, menekültként HOLLANDIÁ-ba kerültem, HELMOND-EINDEHOVEN- városaiban tartózkodásom után 1959-ben végül is AUSZTRÁLIÁBAN emigráltam.

 

Dr.kolozsi-Kolozsy Sandor. C.D.V.A.

szobraszművész.

www.kolozsy.com.au

Leigazolt Szabadságharcos.

(1992-ben a Bocskay József. elnök Úr által, Budapest)

Tagja.

FÜGGETLEN MAGYAR SZABADSÁGHARCOS SZÖVETSÉG-

SYDNEY AUSTRALIA.

Erdélyi Világszövetség Tars-Sydneyi Csoport elnöke és a néhai Dr. Wass Albert, Zolcsák István, EVSZ-Társelnök hosszú évtizedes Nemzetközi munkatársa, a több mint 3-milliónyi erdélyi-rumániai Magyar-leszármazottak érdekében.( 1980-tól a Társelnök haláláig.

 

1/-kép. Kolozsy Sándor. menekült Helmond, Hollandiában, 1958-nyarán.

2/-kep. Kolozsy Sandor. 18-eves fiatal fegyveressen a győri Vagongyári teherautón

PEST felé Esztergomnál.

3/-kép Pesten az elfogott Orosz tanknak a tetején.

 

Kolozsy Sandor bekarikazott kepe a Helmond futbal csapataban

Hollandia 1958-nyaran.

 

 

 

 

Kolozsy Sandor. fegyveressen az ESZTERGOMNÁL leigazoltatott győri VAGONGYÁRI teherautón PEST fele élelmiszer szállitásnál. A teherautó végén bekarikázott és kinagyitott képen látható géppisztollyal a kezemben!

Ezt a felvételt a következő angolul irt könyvben a 90-oldalon találtam meg a 80-as évek körül.

Pryce-Jones, D (1969) " THE HUNGARIAN REVOLUTION " Ernest Benn Limited, London.

Original Source : Radio Times Hulton Picture Library.

v.Bányay László. elnök úr szerkesztésében " EMLEKKÖNYV " A Szabadságharc 45. évfordulójára.

A FÜGGETLEN MAGYAR SZABADSÁGHARCOS SZÖVETSÉG KIADÁSA. 163.oldalán is leközölt kép megtalalható.

Sydney, Ausztralia 2001.okt.23-ra.

 

 

Itt ugyancsak  Kolozsy Sándor, 18-éves Szabadságharcos fiatal látható az elfogott Orosz tank tetején Pesten.

Ezt a képet két különböző könyvben találtam meg. Ezt a következő könyv 51.oldalán.

Hintz, M (1988) Enchantment Of The World :" HUNGARY " Childrens Press, Chicago.

Original source : AP/Wide World Photos Inc.

 

" A Place in the Sun" Bodolia Zoltan, es Csapo Endre.1981.

 Es a  Magyar Szabadsagharcunk 50-eves megemlekezesere masodik kiadas 1956-2006.

Sydney-Ausztralia.

A teharauto ajtonal, atnezo, es a jobb oldalon kinagyitott bekarikazott 18-eves fiatal Kolozsy Sandor.A gyori vagongyari teherautokon pesten, a Margit  Hid pesti oldalan, a tovenel, majd Tisza Kalman Ter, Ulloi ut sarkan, majd a VIII-kerulet kozeleben, es vegulis a Kossuth ternel, harcolt a tobbi fiatal szabadsaghaorcossal a Kommunistak es az Oroszok ellen!

 

 

       

 

Kep.1. Kolozsy Sandor. 1957-ev elejen, Helmond Hollandiaban.

Kep. 2. Falvay Jozsef, Kolozsy Sandor, Kranitcz Jozsef, fiatal Szabadsagharcos menekultek a Helmondi utcan

Vasarbap delelotti orakban templom menes elott.

Kep. 3. 19-eveben levo fiatal Szabadsagharcos Kolozsy Sandor, gondolatban de mar az idegenben vissza ter a honapokkal elotti Gyori-Mosonmagyarovari-Budapesti borzalmas esemenyekre.

 

Ezeket a kepeket a Sydneyi Egyetem, es a Blacktowni Rendorseg szakertok javaslatara egyeztetes jeleul tettem fel ide azoknak az egyeneknek, akik az elozo kepeken megakarjak kapni a hasonlatossagokat.

 

---000---

 

A fenti kep az orszaghaz elotti elfogott tank a

JOZSEF CARDINAL MINDSZENTY, Memoirs. a 227-oldalon. is lathato.

MacMillan Publishing Co. INC.

866.Third Ave. New York. NY.10022.

============================================================================