Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2015. június 19., péntek

20.285 - NYUGATI MAGYAR EGYHÁZ, CALIFORNIA: ​ A ZABI PAP ESETE a PESTI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁGGAL


From: NyuMaEgy
Date: 2015-06-19 1:22 GMT+02:00
Subject: Közérdekű
To: József Antal Kutasi <jozsef@kutasi.eu>

C:\Users\Julius Bogar\Pictures\1970 MP Navigator EX\MP Navigator EX\OntárioTemplom\Ontario templom váz..jpg      _____  _________

​​

A ZABI PAP ESETE a PESTI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁGGAL

Nincs oly titok mely nyilvánvalóvá ne lenne; nincs oly elrejtett dolog, mely ki ne tudódnék és világosságra ne jőne.

(Folytatás)
Szabó Sándor csalással vett fel

$100,000.00-t az Egyház terhére


Q. Volt Varga Sándor valamikor lelkipásztor?

(Kérdezte Fenyvesné ügyvédje Szabó Sándort)

A. Nem. (Válaszolta Szabó)         A lelkipásztornak nevezett Szabó Sándor bevallotta, hogy ő volt a tanú, amikor Varga Sándor aláírta a 100 ezer dolláros kölcsönt a közjegyző előtt. Nem valószí-nű, hogy egy disznópásztor elkövetett volna, egy ilyen aljasságot, rábeszél egy 84 éves embert, hogy írja alá a kölcsönt, mint elnök és lelkipásztor. Volt történelmünk-ben becstelen pap, aki megdézsmálta a perselypénzt, de azt két presbiter kivezette a templomból és levette róla a palástot, nem engedték többé felmenni a szószékre. Voltak/vannak elvetemült emberek, akik sikkasztanak, csalnak, de nem az egyházat szemelik ki bűnös tetteik elkövetésére. Ezért a csalásért Szabó Sándor börtönt érdemel. Vett már fel előbb kölcsönt az egyház terhére, de ez alkalommal már nem merte aláírni a dokumentu-mot, kihasználta a tudatlan öregembert, bűnbe vitte Varga Sándort. Természetesen a dollárok saját zsebébe került. Tette ezt előre megfontolt szándékkal, eltitkolva az egyháztagsága és az esperes elől, akinek a törvény előírja, hogy kötelessége évenként meglátogatni minden egyházközséget, ellenőrizni az ingatlanok telekkönyvi állását, tőkepénzeknek, alapítványoknak elhelyezését s rendeltetésszerű kezelését és felhasználását, az egyház-község pénztárának állását, a számadások szabályszerű vezetését. De nem érdekli az eperest a törvény, nem érdekli, hogy a hamispap lopja az egyház pénzét. Az egyháztagok imádkozni mennek a templomba, nem ellenőrizni az ingatlanok telekkönyvi állását. Nem gondolták, hogy a palást alatt egy csaló, bűnöző személy van, aki hamis módon egy tudatlan öregembert kihasználva csalással kölcsönt vesz fel az egyház terhére. Pedig egy papnak még $10.00 sem szabad az egyháztagsága tudta és beleegyezése nélkül elvenni az egyháztól. Ez esetben nem beszélhetünk rendes papról, csak törvénytelen zabi papról, aki hajlandó hazudni, lopni, csalni, okiratot hamisítani, bérgyilkosságra bérel-ni fel embereket. Mint ilyen alábbvaló a csirke tolvaj cigánytól, mert az éhség miatt lop, de Szabó Sándornak adtak pénzt élelemre.

Titok volt ez a javából, Lucifer elintézte, hogy az elvtársakon és Peters Ilonán kívül, aki az egyház öre-geitől szerezte vagyonát, ne tuja meg senki, hogy hon-nan vette a csóró Szabó Sándor a $100.00.00-t. Jutott a csalással szerzett pénzből a III/III-as besúgó püspök, Bölcskei Gusztáv és Csontos József püspök amerikai útjára, akik nem voltak hajlandók meghallgatni a lakó-telepen élő egyháztagok panaszát Szabó Sándor ellen. Nekik sem tűnt fel, hogy honnan vette Szabó azt a sok pénzt, ők már püspökök, de nem telik ilyen utazásokra.

Szabó és Zsóka asszony többet utazgatott Las Vegastól, a Balatonig, Hawaiitól Vancouverig, mint az Amerikai magyar püspökök együttvéve.   

        

Közben folyt a válogatás, aki szólt Szabó törvénytelensége ellen az törölve lett a tagságból. Zsóka asszony megmondta Elekes Zoltánnak, aki presbiter és építő tagja volt az egyháznak, hogy ne jöjjenek az egyházhoz. Ezek után érthető, hogy kiüresedett a 300 személy befogadására épített templom, 6-8 személy járt a templomba, akik le voltak kötelezve a zabi papnak. Ennek örült Szabó, így kevesebb volt, aki szólt volna a csalásai, hazugságai ellen. Az egyháznál nem volt tör-vényszerű választás. A tagok egy része több mint 80

km. Távolságra lakott, s ritkán járt templomba. Néző, János, gondnok jelentette Szabó Sándor jogtalanságát az

esperesnek, püspöknek, de azok nem tartották be az

eskü alatt fogadott törvény által előírt kötelességüket, hagyták, hogy a szélhámos Szabó Sándor csaljon, lopjon, rabolja ki az egyházat. Kiderült, hogy nekik is van takargatni valójuk, mely más fejezetben, lesz ismertetve.

Már úgy tűnt, hogy titokba marad a 100,000.00 dolláros csalás, de a bibliában meg van írva: "Nincs oly titok mely nyilvánvalóvá ne lenne: nincs olyan elrejtett dolog, mely ki ne tudódnék és világosságra ne jőne."

Tudjuk, hogy a sátán nem alszik, de lehetséges, hogy többet ivott. Az első fejezetben írva van Szabó Sándor eskü alatti vallomása, hogy Fenyvesé mondta, hogy "te nem vagy pásztor. Miért mégy fel a szószékre? Majd Fenyvesné kétszer megütötte. Az utóbbi azután történt, mikor Szabó nekiment a Fenyvesné fájához, és mint egy megveszett bika tépte az ágait. Ezt az ütést használta fel Szabó Fenyvesné kilakoltatására az telepen lévő saját lakásából. Ez a per adott alkalmat arra, hogy Fenyvesé ügyvédje utánanézzen az egyház telekkönyvi irataihoz. Előkerült a 100, ezerdolláros, csalás. Szabó Sándor nem tudott tagadni a dokument mindent elárult, Szabó egy becstelen, csaló. hazug ember, felhasználta a janitor, beszámíthatatlan idős Varga Sándort, hogy írja alá a 100 ezerdolláros kölcsön iratait. Nem volt értelme tovább tölteni az időt a hazug, csaló, az egyház vagyo-nát elsikkasztó Szabó Sándor vallatásával.


A 83 éves vitéz Fenyves Józsefné kilakoltatá-sáról fényképpel cikk jelent meg a helyi angol nyelvű újságokban, ami érthetően nagy felháborodást idézett elő, s szégyen volt a magyarságra.   

                      .

A Cigándról menekült szélhámos, Szabó Sándor hazug módon landlordnak (háztulajdonosnak) adta ki magát. Az USA törvény szerint a háztulajdonosnak joga van a bérházból kilakoltatni bárkit, ha 30 napos időt ad neki. Igen ám, de Szabó nem háztulajdonos, és Fenyvesné a saját házában lakott. De ez nem hátráltatta Szabót, nem akart bérgyilkost felvenni, kilakoltatással akart megsza-badulni Fenyvesnétől, aki megmondta az igazat, hogy Szabó nem pap, miért megy fel a szószékre. Fenyvesné nem vette figyelembe a hamis kilakoltatást, nem költö-zött ki a saját lakásából. A hazug Szabót már majdnem megütötte a guta, bíróságra, a seriffhez mehetett, hogy költöztessék ki Fenyvesnét, mert nem tud aludni. Arra nem volt esze, hogy megtudja Fenyvesnétől, hogy mi az, hogy övé a lakás. Úgy tett, mint a kommunisták államosították a lakásokat, vagy kitelepítették a ház-tulajdonosokat, hogy oda az elvtársaik telepedjenek be. A hazug Szabó Sándor megvalósította a kommunista uralmat, azt hitte, hogy övé az Egyház a lakóteleppel és azt csinál, amit akar Toczauer ügyvéd segítségével az Ontarioi Magyar Egyháznál. 60 nap elteltével jött a sheriff mutatta az kiköltözési Odert vitéz Fenyves Józsefnének, hogy ki kell költözni.  


        Szabó Sándor és elvtársai röhögve nézték és tap-soltak, mikor Fenyvesné sírva hagyta el saját lakását a sheriff-nővel, aki a saját lakására vitte s ott volt, addig, amíg megfelelő lakást nem talált részére. Közben meg-jelentek az újságírók, akik fényképes cikkel ismertették olvasóikkal, hogy a Free Magyar Reformed Church of Ontarióban a papnak nevezett szélhámos landlord, kila-koltatott egy 83 éves magyar származású asszonyt a saját lakásából         

Megírták, íme: Fenyves Józsefné magyar származású 83 éves asszonyt kedden 11 órakor kilakoltatták a lakásából ahol 17 évig lakott. Két pár cipőt és négy alsóneműt vett magához mikor a marsall jött érte De elfelejtette magához venni az asztalról a kelyhet melyben a férje hamvai volt, s talán ő soha sem látja többé. Ő mondta, hogy nagynénje adott 79 ezer dollárt az egyház építésére 1960-ban, majd 35 ezer dollárt 1974-ben az új templom építésére. Ezért az egy-ház vezetősége az első számú apartmentet átadta saját tulajdonának, azzal a joggal, hogy azt örökösére hagyja. Fenyvesné ott lakott 17 évig, fizetett lakbért, hogy ne mondják, hogy ingyen lakik. Az újságírók megkérdez-ték a helyszínen lévő Szabó Sándort, aki nem akart nyilatkozni, ügyvédjéhez Toczauer Tiborhoz küldte őket, de azt nem tudták elérni. Toczauer Tibornak köszönheti a hazug Szabó az állását, azért több mint 200 ezer dollárt fizetett. Természetesen a dollárokat az egyház pénztárából lopta el a becstelen, hamis pap.

Az újságcikkre felfigyeltek az amerikaiak. A Daily Bulletin közölte, hogy 54-en, hívták a szerkesztő-séget, akik befogadnák, segítenék a kilakoltatott 83 éves asszonyt. Az Újságcikkre válaszolt a 12 éves Desaray Guyette nevű leány Chino Hills-ről, íme: (fordítás részlet)


Én írom ezt a levelet Fenyves Ilonának. Nem tudom elhinni, hogy egy egyház csinál ilyen dolgot egy 83 éves asszonnyal, specially egy özveggyel. Én csak 12 éves vagyok, de nem tudom elviselni. Én azt gondol-tam, hogy az emberek, akik az egyházhoz tartoznak keresztények és segítik különösen az időseket. Mikor ő pereli őket, visszaszerezheti a férje hamvait. Örülök, hogy kijött abból az egyház bérházból, neki nincs szük-sége egy jerky egyház, amilyen az. Hogy tud egy egy-ház ilyen kegyetlenséget elkövetni?


A 12 éves amerikai lánynak, és az újságok olva-sóinak meg van a véleményük a Független Magyar Re-formátus Egyházról és a magyarokról ahol egy szélhá-mos, hazug, csaló, zabi pap kilakoltat egy 83 éves özvegyasszonyt a saját lakásából, azért, mert megmond-ta az igazat, hogy Szabó Sándor nem pap. Az USA-ban csak az lehet pap, akinek az USA-ban szerzett lelkészi oklevele van.  Szabó Sándor félt vizsgát tenni a Synod Vizsgáztató Bizottsága előtt, félt, hogy megkérdezik, hogy hol lakik az Isten, s ő biztos azt válaszolta volna, hogy nem tudom, mint az alkalmaztatási vizára, a kész-pénzre kiírt csekkekre. Pedig az egyház irattárába kelle-ne lenni a vizának, és tudja, hogy a készpénz a Négy-essy zsebébe ment. Szabó félt, hogy a vizsgáztató meg-kérdi; hogy is van az, hogy azt mondtad, hogy 1980-ban Ragályon pap voltál és a lelkészi diplomádat 1982 november 19-én kaptad meg? És hogy is van az, hogy megszöktél a Cigándi Egyháztól?   Te megszegted a lel-kész esküt, te nem lehetsz lelkész, pap, vagy lelki-pásztor, mert az ugyanaz. A zabi pap hűjének teteti magát, ha meg kell mondani az igazat, nem fél, hogy megveri az Isten, mert a kommunizmusban azt taní-tották, hogy nincs Isten, tehát lehet csalni, lopni, hazud-ni. Azt gondolja a balga, hogy valaki elhiszi, hogy az Orange Coast Tile Co. Loan documentet először ő  írja alá és csak azután készítik.  Nem szégyelli magát lelki-pásztornak nevezni, holott alábbvaló egy züllött disznó-pásztornál. Bűnös tetteivel megbecsteleníti a lelkipász-tor nevet. A zabi papnak nem volt annyi esze, hogy megkérdezze vitéz Fenyves Józsefnét; hogy is van az, hogy a lakása örök? Fenyvesné megmondta volna az igazat, hogy nagynénjének öt háza volt és egyet sem vitt  magával. Az egyházra költötte s így lett az 50 dolláros letétből négy és félmillió dollár értékű egyház, amit most te és Zsóka asszony kiraboltok.


Megemlítendő, hogy a közeli Los Angelesben volt két hetenként megjelenő újság, de egyik sem közölt semmit Szabó Sándor bűnös dolgairól, Feny-vesné kilakoltatásáról, rendőri riportokról, melyek bizonyították Szabó csalásait, bérgyilkos szándékát. Szerencsére, akiket felbérelt különbek voltak, mint ő, azok tudták, hogy van Isten és tudták, hogy "Nincs oly titok mely nyilvánvalóvá ne lenne; nincs oly elrejtett dolog mely ki ne tudódnék és nyilvánosságra ne jőne." Azok nem voltak hajlandó Szabó Sándor kérését teljesíteni,; eltenni az útból az új templom tervezőjét, aki tudta, hogy Szabó jogtalanul van az egyháznál. A magyar újságok pletyka lap nívóján működtek, közölték, hogy kinek volt party-ja a hétvégén, ki a pap, a gondnok, a pénztáros az egyháznál. Az nem tűnt fel a szerkesztőnek, hogy a hírhedt büntetett előéletű Péter Pali felesége, Ilona több mint 20 éve szolgálja a hamis papot, mint  pénztáros, vagy gondnok, holott 3 évenként kell új személyt választani. A papok jól megfizették az egyházi híreket, tehát az újságok nem közöltek olyan híreket, ami a tiszteletlen papról szólt. A szerkesztő--ségben is a pénz beszélt, hiába ugatott a kutya, a zabi pap lopta az egyház pénzét az örökös pénztáros tudtával és beleegyezésével. Ilona néni kezdetben azt kérdezte, hogy a perselypénzt hova kell beírni; a bevételbe, vagy a kiadásba. Akkor a férje megjegyezte, hogy mit vártok tőle, hat elemit végzett úgy, hogy télen nem ment a tanyáról az iskolába a nagy hó miatt, tavasszal, ősszel pedig dolgozni kellett a mezőn. 20 év alatt megtanulta Péter Paliné, hogy hova kellene be írni a perselypénzt, de azt a hamis pap kezeli. Azt viszont nem tudja, hogy aláírt üres csekkeket nem ad a hamis papnak és Zsóka asszonynak, mert azt elkölthetik Las Vegasban. A perselypénzt Isten dicsőségére nem a hamis pap dicső-ségére adták a hívők.


Méltán felteheti a kérdést az olvasó; nem volt ott más rendes lelkész, aki segített volna az Ontariói egyháztagoknak és kitették volna a piszkos szűrét a  hamis papnak? Abban az időben két magyar maffia banda működött Los Angeles és környékén. Az egyik a church, a másik az insurance maffia volt. Azon kívül a Las Vegasi is Los Angelesben tartotta második szállá-sát. A Las Vegasit Markó Béla nevén egy 1970-es évek-ben menekült magyar kezdte. Ő is Ontarihoz fűződik, mivel a telepen lakó Markó Piroska meghalt férje irataival tudott Kanadából az USA-ba jönni. Az USA-ban könnyű fegyvert szerezni és azzal könnyű pénzt szerezni, amíg el nem fogják. Markó Bélát már az FBI kereste. A Fehérló vendéglőben felismerte egy detektív, le akarta tartóztatni, de Markó lelőtte. A detektívnek volt annyi ereje, hogy Markót lelője. Mindketten a helyszínen haltak meg. Ezen kívül ismeretes volt, hogy Szabót egy volt kommunista ügyvéd védi elvtársaival, és a büntetett előéletű Péter Pali családjával. Ontario 80-100 km. Van Los Angeles részeitől és az ott élő idős lelkészek a fentiek miatt kerülték a beavatkozást. És azon kívül meg volt a papi jó szokás, Ha a másik egyházban bajok vannak az jó a tiszteletesnek, mert akkor az ő egyházába mennek az emberek. Nem szóltak tehát, hogy mit csinál a hamis pap Ontarióban, sőt volt, aki segítette, mert az ő egyháza növekedett.

Nem volt Kaliforniában magyar követség, kon-zul, aki az öreg magyarok pártját fogta volna és utána nézett volna, hogy a Cigándról elszökött, disszidált Szabó Sándor mit művel az Ontarioi Egyháznál? - Kérdezhetné az olvasó. Dehogy nem volt, a magyar kormány pénzt nem kímélve a híres Wilshire Boule-vardon nyitott konzulátust és Los Angeles egyik legdrá-gább helyén, Bel Air-ben vett villát a szerencsés elvtár-sak részére. Ez után elkezdődött a magyarok szelektá-lása. Az 56-os forradalom menekültjei nagy százalék-ban, a megtorlás elől menekült. ÁVH-sok, párt funci-unárisok, egyszerű párttagok. Ezek nem azért mene-kültek november 4 előtt, mert visszajöttek az oroszok, hanem azért, mert féltek, hogy a forradalom győz és felelősségre vonják tetteikért. A II. háború menekültjei befogadták az 56-os menekülteket, mint magyarokat nem volt válogatás, hogy ki s milyen magyar. A kon-zulátuson feltűnően azok voltak a meghívottak, akik nem tettek semmit a magyarság érdekében. Ez nem volt probléma, mivel évtizedeken keresztül meg volt az emigrációs magyarság konzulátus nélkül, ezután is meg lesz. A Konzulátusnak úgy látszott kellett valamit létre-hozni, gyűjtötték tehát az elvtársakat az új szabadság-harcosokat, majd kitaláltak valamit, amiért kitűntették őket. Kezdett a magyarság rétegeződni, voltak, akik dicsérték a kommunista magyar kormányt, mások korholták, hogy az istentelen kommunisták nem változ-nak, meg és most, más szólamokkal, színekkel fogja elnyomni a magyar népet. A konzulátus ezek szerint mérte az emigráció magyarságát.


Fenyvesné kilakoltatása, felháborodást keltett az amerikaiak körében, de nem volt egy szó sem a hivatalos magyar küldöttség részéről. Volt, aki megje-gyezte; mit vártok a kommunista kormány küldötteitől, ők annak örülnének, hogy az elvtársaik a tengerbe kergetnék a vitéz Fenyvesnéhez hasonlókat. Egy Horthy tiszt felesége nem érdemeli meg, hogy nyugodtan éljen.

Nem mert tehát a jóindulatú állami alkalmazott Feny-vesné segítségére menni, félt, hogy elveszti állását, és otthon nehéz munkát találni. Tehát ne szólj szám, nem fáj fejem, s van erre egy pár magyar szólás-mondás. Nem lehet tudni, hogy Rákosi helyett Horn Gyula, vagy Gyurcsány Ferenc irányította a diplomáciai küldöttsé-get, hogy mily formában védjék az emigrációban élő magyarokat, akik nem ismerték el az istentelen kom-munizmus uralmát. De az valószínű, hogy a kommun-ista kormány által kijelölt újdonsült diplomaták, nem sokat tudtak az emigrációban élő magyarokról, nem tudták kik voltak, mit tettek a magyarságért pl. Béky Zoltán, Sulyok Dezső, Hóka Mihály, Nádas János, és sokan, sokan mások. Valószínű, hogy Horn és Gyur-csány nem azért küldte a diplomatáit, hogy megtudják, hogy volt/vannak az USA-ban Egyházak, ahol imád-koztak a hívők az Istennek, hogy szabadítsa meg a magyarokat a ruszkiktól és az istentelen kommunisták-tól. Nem volt tehát fontos, hogy a Cigándról elszökött Szabó Sándor mit művel az egyháznál.


Nemcsak Fenyvesné kilakoltatását lehet felróni a hamispapnak. Fenyvesnén kívül kilakoltatott tizenhat személyt s legalább ugyanannyi elköltözött Szabó Sán-dor faragatlan viselkedése, hazugságai és csalásai miatt.

A kilakoltatáson kívül köztudott lett, hogy felbérelt több embert, hogy öljék meg az új templom tervezőjét és kivitelezőjét, Bogár Gyulát, mert az öregek pártjára állt, akik perelték Szabó Sándort. Bogár presbiter volt, ismerte az egyházi törvényeket, s tudta, hogy Szabó nem tölthet be lelkészi állást. Az egyik Dezső István volt, akit maffia főnöknek, neveztek Markó Béla halála után. Az elnevezést azért kapta, mert egy alkalommal a L. A. Magyar Házban a maffia tagjai lövöldözést kezd- tek, mindenki az asztal alá bújt, akkor Dezső István megszólalt, hogy "gyerekek, itt ne lövöldözzetek, hagy-játok abba a lövöldözést." Ez után Szabó Sándor meg- környékezte Dezső Istvánt, hogy költözzön a telepre, majd kinevezte telepgondnoknak.

A történet folytatása Dezső István Nyilatkozata, melyet a rendőrségen és a bíróságon eskü alatt tett.

DEZSŐ ISTVÁN NYILATKOZATA:

Én, Dezső István a következő nyilatkozatot teszem: Caliornia út 950, Sp. 85, Calimesa, CA lakom. Tagja vagyok az Ontarioi Független Magyar Református Egy-háznak.1991 novemberében az Egyház lakótelepén lévő 19 számú lakásba költöztem. Kb. 1992 áprilisában rev. Szabó Sándor kijelölt a 31 lakásos telep gondnokának.

1992 május 15-én Szabó Sándor megkért, hogy találjak rá módot, megverni, vagy megölni Bogár Gyulát, (az új templom tervezőjét) aki őt pereli. Megdöbbentem a hallottakon. Mondtam, hogy OK, mert meg akartam győződni, hogy milyen pap lehet ez a Szabó. Mondtam neki, hogy nem tudom, hol lakik Bogár. Később a lakásomba jött egy papírlappal, mondta, hogy ez az ő címe és jó lenne minél előbb elintézni. A feleségem is jelen volt, mikor szabó elment kérdezte, hogy mi az? Megmutattam neki a papírt, amin Bogár Gyula címe és telefonszáma volt és elmondtam, hogy mit akar Szabó.

Szabó Sándor többször kérdezett, hogy mit intéztem, mikor lesz elintézve. mondtam neki, hogy nekem több idő kell. Én több bizonyítékot akartam, tőle megtudni. Kb. Május 26-ánSzabó kérdezte, mi történik. Mondtam neki, hogy küldtem két embert Bogár lakására, ők a pisztolycsövét Bogár szájába dugták és mondták neki, hogy ha nem hagyja abba, mert szétlövik a fejét. Szabó azt mondta, hogy az nem elég, Bogárt meg kell ölni. Meglepődtem Szabó kijelentésén. Én akartam jelenteni a rendőrségen, de több bizonyítékot akartam. Azt hallottam, hogy Bogár azt állítja, hogy Szabó hamis iratokkal jött az USA-ba és törvénytelenül vette át a papi állást. Valamikor 1992 júniusába Bánki Istvánnal beszélem, ő iskolatársa volt Szabó Sándornak ő mondta, hogy őt is kérte Szabó Bogárt megverni. Ő beleegye-zett, s mondta Szabónak, hogy menjünk együtt. Szabó azt válaszolta, hogy ő nem keveredhet bele.

Találkoztam Hangyási Lászlóval, aki presbiter, ő mondta, hogy tud szabó szándékáról. Ő azért nem jelent meg azon a gyűlésen, ahol Szabó törvénytelen dolgait tárgyalták, mert nem akarja, hogy lelőjék 1992 szeptember 26-án jelenvoltam azon a presbiteri gyűlé-sen ahol tárgyalták Szabó ügyvédje tervét, hogy hogyan fogja elintézni a felpereseket. Akkor elmondtam Szabó tervét Bogárral kapcsolatban. Mondtam Bogár Gyulá-nak, hogy jelentse a rendőrségen. Én 1992 november 26-án elmentem az Ontarioi rendőrségre ahol elmond-tam a fentieket. Mondtam, hogy hajlandó vagyok ha-zugság mérő, vagy más vizsgálatot tenni a jelentésem bizonyítására. Büntetőjogi felelősségem tudatában kije-lentem, hogy a fentiek igazak.

Dezső István, sk

Az Ontarioi rendőrségről Michael Cormican detektív kezdte el a nyomozást a bérgyilkosságra fel-bérlő Szabó Sándor ellen. A rendőri riportból kitűnik, hogy Cormican 1992/12/1, kb. délután 2 órakor elment az Egyház lakótelepére, ott találta Szabót s igazoltatta. Szabó az autóvezető engedélyét adta át. Megmondta Szabónak, hogy miért jött. Szabó mondta, hogy nem tud angolul és tolmácsot hív. Cormican próbálta "Mirandize  

(Letartóztatás előtt ismertetik a gyanúsított jogait) de Szabó nem értette. Cormican tolmácsot kért. Kovács Sándor jelentkezett Kovács Tibor fia. Igazolta magát az alaszkai autóvezető engedéllyel. Újra mondta Szabónak, hogy miért jött és mit akar. Mondta Kovácsnak, hogy olvassa a Miranda Warning and Waiver Szabónak. Szabó válaszolta, hogy megértette. Cormican tudta, hogy Kovács Tibor is perelve van, így a fia tolmácso-lását részrehajlónak vette. Due to the fact of possible bias of the translator, and my inability to understand Hungarian, stated that I would prefer not to interview the suspect Szabo at this time

Alant Dezső István angol nyelven írott Nyilatkozata    amely a Californiai Superior Court, San Bernardino County Case No. RCV 05555 s RCV 046309  mint Exhibit be lett adva.

    Szabó Sándor mondta, hogy neki van egy ügyvédje, aki visszajön december 16 után. I advised him that I would have already forwarded this case to the District Attorne's Office, mondta neki detectíve  Cormican.

Cormican befejezte a nyomozást és hívta Bogár Gyulát a District Attorney's Office-ba, hogy meg van minden adat Szabó Sándor letartóztatására, jöjjön be és írja alá a feljelentést. Bogár mondta, hogy nem írja alá a feljelentést, nem akarja, hogy Szabót a börtönbe tegyék,

nem akarom, hogy az 5 éves fia szülő nélkül maradjon, mert nem rég halt meg az édesanyja. - Mondta Bogár. Mr. Bogár, ha nem írod alá, mi nem tehetünk semmit, egy ilyen ember, aki más embert meg akar öletni annak börtönben van a helye. - mondta Cormican. Biztos meg-bánta Szabó, amit tett, én a fiát sajnálom, hogy élheti életét, ha tudja, hogy az apja börtönbe van bérgyil-kosságra felbérlés miatt. Az egyház régi vezetősége és tagjai többen okolták Bogár Gyulát, hogy nem írta alá a feljelentést, akkor megszabadult volna az Egyház a hazug, csaló Szabó Sándortól. Szabó az első 10 évben több időt töltött a bíróságon, mint a templomban.


Szabó Sándor a Rancho Cucamongai bíróságon 1992

..                                                                                  ..

   A periratok angolul 8 nagy kötetben meg vannak őrizve, melyből kiderül sok csalás, hamisítvány melyet a v. kommunista ügyvéd Toczauer Tibor adott be a bíróságra. Volt, amikor 32 hamisított declarációt adott be, melyet a telepen lakók írtak alá, hogy a törvényesen megválasztott egyházi vezetők nem jogosak elküldeni a hamis papot az Egyháztól. A declarációk angolul voltak írva, az aláíróknak azt hazudták, hogy az van benne, hogy a rendőrök ne menjenek a telepre. Majd egy mási-kat, hogy Szabót a püspök kinevezték az egyházhoz és azt csak ő távolíthatja el. Holott a reformátusoknál nincs kinevezés, a papot az egyház tagság 2/3 titkos szavazattal választja az USA-ban szerzett lelkészi oklevéllel rendelkező több jelentkezők közül. Szabó Sándor soha sem kapott lelkészi oklevelet az USA-ban s mint ilyen nem tölthet be lelkészi állást. Toczauernek az Ontarioi Egyház ügye, jól fizető ügy volt, amit ő ingyen vállalt, de az ingyen $150.00 órabérrel kezdődött és több mint 200 ezer dollárral végződött. A telepre költöztette az öreg anyját, hogy figyelje ki, mit beszél a pap ellen, terror alatt tartotta az ott lakókat. Az új templom nem volt befejezve, a hűtés/fűtés, az ólomüveg ablakok, belső díszítések nem voltak készek. Több mint 40 ezer dollár adomány gyűlt azokra, de Szabó azt fel hasz-nálta, hogy csalással szerzett állását megtarthassa. Őt nem érdekli, hogy a templomon, raktárépületeken használt üvegek vannak. Fontos, hogy a zsebében lopott dollárok vannak. Tudta, hogy nem mehet vissza Cigán-dra. Az USA-ban szakmai tudás nélkül, csak takarító, vagy mosogató állást kaphat, hajlandó volt tehát min-denre, különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a kommunistáktól azt tanulta, hogy nincs Isten tehát nincs mitől félni, ha kijátssza a törvényeket.

Az 83 éves Fenyvesnét megviselte a kilakol-tatás. Ezt megtetézte az, hogy a 2000 október 28-án tartott kihallgatáson Szabó Sándor nagy örömmel adta át az ügyvédnek Fenyvesé nagynénje végrendeletét. Természetes, nem volt benne, hogy Fenyvesnére hagyta az öröklakást. Hamarosan kiderült, hogy a Szabó által átadott végrendelet egy közönséges hamisítvány. Olyan papírra volt írva, ami még meg sem volt, mikor Erzsi néni meghalt. Szabó kékült zöldült, - írja az akkori hírközlés, - de nem sült le a bőr a Lucifer szakálas pofa-csontjáról. A magát lelkésznek, püspöknek nevező, okirat hamisító, be akarta csapni a bíróságot a hamis végrendelettel. Azt gondolta a balga, minden hájjal megkent szélhámos, templom tolvaj, hogy egy hamis végrendelettel elintézi Fenyvesné jogtalan kilakoltatást. Ez esetben nem sikerült a csalás, mert Fenyvesnénél ott volt az eredeti 1974-ben készült okirat, mely 35 ezer dollárról szólt, amit Erzsi néni az új templom építésére adott és azért az egyház vezetősége és papja, az 1-ső számú lakást mely Erzsi néni tulajdona volt, amíg él, kiegészítették arra, hogy azt unokahúgára Fenyvesnére hagyhatja az öröklakást. 1974-ben nem egy hazug, csaló, templomrabló pap és az ő általa kiválasztott analfabéta 5 presbiter és büntetett előéletű pénztá-ros/gondnok vezette az egyházat. Akkor $3,700.00 volt az egyház pénztárában, de új nagy templomot kezd-tek építeni. Erzsi néni nemcsak az első lakásépítési költségeit fizette ki, de az új templom egy részét is. A nélkül a Cigándról elszökött, segédpap Szabó Sándor mosogathatott volna valamelyik vendéglő-ben, de nem mehetett volna fel a szószékre még ma sem, ha figyelembe vesszük a csalásait, hazugsá-gait, törvényszegéseit.

Fenyvesné tárgyalása rövid volt, az okiratok alapján a bíró megállapította, hogy Szabó Sándor bosszúból jogtalanul költöztette ki Fenyvesnét a saját lakásából. Megmondta Szabónak, hogy te nem vagy landlord, te egy egyházi alkalmazott vagy, addig, amíg a viselkedésed miatt a tagság el nem küld. Itt megjegjegy-zendő: nincs tagság. A templomba 8-10 személy jár az, aki le van kötelezve a hamis papnak. Egyháztag csak az lehet, aki elismeri Szabó Sándor és Zsóka asszony csalásait, hazugságait. És azok, a tudatlanok, akik nem ismerik az egyház törvényeit, s mint ilyenek. mint a barmok követik a hamis pap kolompolását a következő benefit, vagy más bálig, ahol húzzák a talp alá valót. Nem számít ott, hogy egyház, vagy kocsma, fontos, hogy legyen enni és inni, és folyjon a dinem-dámon. Lucifer is részt vett a mulatságban és cigánykereket hányt örömében, - hogy ezt az Egyházat is jól elintéztük Veregette meg a vállát, a hamis papnak, aki volt idő, hogy a nehézmunka és az áldozó bor túlfogyasztása miatt nem tudott a szószékre felmenni s Zsóka asszony prédi-kált helyette az őket híven követőknek.


A sátán talál alkalmat, hogy az ő zsoldosait megjutalmazza. Nem valószínű, hogy a Los Angelesi konzulátuson keresztül tudta meg Gyurcsány elvtárs, hogy mit művelt a Cigándról elszökött hamis pap Ontarióba, de meg tudta, s méltán örült neki. Éppen ideje, hogy a Horthysta vitézek hozzátartozóit kilakol-tassák. Magyarországon az már rég megtörtént, azoknak Hortobágyon a disznóólban van a helye. Miért lehetne Fenyvesné kivétel, Igaza van Szabó Sándor elvtársnak, ki vele, meg kell büntetni mindazokat, akik a dicső szovjetek ellen és a magyar kommunisták ellen har-coltak. Kár, hogy ezt nem foglaltam a böszödi beszé-demben, de megmondom Lacinak, hogy Szabó elvtársat a legmagasabb kitűntetéssel jutalmazzák az Ontarioban végzett magyar kommunista kultúra ápolásáért.


Szépen, csendben a sátán dolgozott. A főkon- zulátusnak nincs joga, mint szolga teljesíti a parancso-kat. Elmegy magyar egyházakhoz, ahol megvendégelik, mert hát hogyan is fizethet a vendég az ebédért, de se nem hall, se nem lát. Nem volt még olyan főkonzul a világon, aki megkérdezte volna, hogy mi történik egyháznál, van-e folyóvíz, gáz, fűtés/hűtés, vagy eldu-gult vécé az egyház telepén lakóknak. Ilyesmiről és Fenyvesné kilakoltatásáról a beosztásánál fogva nem tudhatott, vagy nem is akart tudni Bősenbacher Ferenc Los Angelesi főkonzul. De jött a parancs. Parancs az parancs a főkonzulnak is. És megtörtént a magyarság szégyene. A Gyurcsány Ferenc által félrevezetett Ma-gyar Köztársaság a lebukott, hazug Sólyom László. elnök aláírásával, az amerikai magyarság közösségi éle-tének szervezéséért, a magyar kultúra ápolásáért végzett munkája elismeréseként Szabó Sándort a Magyar Köz-társasági Érdemrend Lovagkeresztje kitűntetést kapta.

Ehhez van egy pár megjegyzés. Ekkora marha-ságot nem valószínű, hogy egy államfő a világon elkö-vetett, felhasználja az adófizetők pénzt az ezzel kapcso-latos idők töltésére. Elsősorban Bősenbacher  főkonzul


Bősenbacher Ferenc volt Los Angelesi főkonzul


a hibás, mert megmondhatta volna, hogy elnök úr; ne írjon alá semmit ez a Szabó nem szabó, de nem is pap, az nem tett le vizsgát, hogy pap lehessen. Itt félreértés van nem ő énekelte, hogy többet ér az imánál a tánc, hanem Zsóka asszony. Ő az a ki félpuéran táncolt és terjeszti az ő kultúráját s, viszi az embereket Las Vegas-ba és még a Balatonon is kultúrázott. Zsóka előadására telt ház van, őt kell kitűntetni. Szabó meséjére üres a templom és az nem kultúra. Ne hallgasson elnök úr Gyurcsányra, mindenki tudja, hogy ő elqta, de nagyon, ebből még baja lehet s lemondatják, mert meg van írva, hogy: "Nincs oly titok mely nyilvánvalóvá ne lenne; nincs oly elrejtett dolog mely ki ne tudódnék és nyilvánosságra ne jőne."

Szomorú, hogy az adófizetők olyan főkonzult fizettek, aki nem törődött az idős magyarokkal, szó nélkül engedte, hogy egy hazug, okirat hamisító, szélhá-mos landlordnak adja ki magát és kilakoltat egy 83 éves asszonyt a saját lakásából, bérgyilkosságra bérel fel em-bereket, az egyházat a maffia nívójára süllyeszti és engedi, hogy a Köztársaság elnöke kitűntesse a magyar kultúra ápolásáért. Ha az magyar kultúra, amit Szabó Sándor művel, akkor inkább hívjanak cigánynak. Nem tudni mi van Bősenbacher úrral, Sólyom László lebuk-ott, nem tudja visszavonni aláírását a szégyenletes kitűntetésről. Isten malmai lassan őrölnek.                                            Folytatjuk