Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2015. július 17., péntek

20.352 -NYUGATI MAGYAR EGYHÁZ > ​A ZABI PAP ESETE A PESTI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁGGAL​ ​ > ​A hamis pap kilakoltatta vitéz Fenyves Józsefnét a saját lakásából


C:\Users\Julius Bogar\Pictures\1970 MP Navigator EX\MP Navigator EX\OntárioTemplom\Ontario templom váz..jpg      

​​
A ZABI PAP ESETE a PESTI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁGGAL
​ ​

Nincs oly titok mely nyilvánvalóvá ne lenne; nincs oly elrejtett dolog, mely ki ne tudódnék és világosságra ne jőne.

​2. ​
FOLYJTATÁS
​ ​


​​
A hamis pap kilakoltatta vitéz
Fenyves Józsefnét a saját lakásából

     Fenyvesné nem akart elmenni a tárgyalásra mondta, hogy ő soha sem volt bíróságon. Barátai biztatták, el kell menni, lássa meg a bíró, hogy kit lakoltatott ki a hamis pap. Egy rendes lelkész a saját házába fogadna egy 83 éves asszonyt, akinek nincs hova menni, de Szabó Sándor, aki csalással jött az egy házhoz, kila-koltatja Fenyvesnét a saját lakásából, azért, mert meg- mondta az igazat¸ hogy Szabó Sándor nem pap, minek megy fel a szószékre. Fenyvesné fogadkozott, nem megyek, nem akarom Szabót látni, igaza volt az any-jának, mikor mondta, hogy ez nem az én fiam, ezt meg- szállta az ördög, ez nem hallgat rám, - mondta elkese-redve. - Inkább hazament a nincstelenbe, minthogy a fia csalással szerzett kenyerét egye.

Az ügyvédje kérésére mégis elment Fenyvesné a bíróságra. Szabó Sándor a II. feleségével, Zsóka asz-szonyal érkezett a bíróságra. A telepről jövő fiatal fiúk Zsóka asszony meztelen fényképét mutogatták a Feny-vesnét támogató embereknek. Zsóka asszony nem állta meg szó nélkül, ott hagyta a II. férjét és kajánul meg kérdezte; ugye tetszett a testem? Ezek nem tartoznak a bírósághoz, de dr. Bősenbacher főkonzul úr figyelembe vehette volna, hogy milyen magyar kultúra ápolásáért tűntesse ki a Gyurcsány kormány a zabi papot.

Szabó Sándor ügyvédje, tudta a Szabó valomá-sából és a hamis dokumentumokból, hogy csal, hazudik, nem is tudott mit mondani a bíróságon a védelmére. Fenyvesnének ott volt a dokumentum, hogy a 35 ezer dollárért, amit nagynénje az új templom építésére adott, az a nagynénje öröklakása és az ő tulajdonába szállt. A bíró döntött; Fenyvesné költözzön vissza a saját laká-sába, Szabó Sándor fizesse meg az összes ügyvédi s bírósági költségeket és 35 ezer dollárt Fenyvesnének. Fenyvesné azt mondta, hogy soha nem költözik vissza a lakásába, éljen ott Szabó Sándor, de soha se legyen nyugalma, amiért csalással átvette az egyházat, és azt kirabolja. A per folyamán a hamis pap a szószékről prédikálta a hazugságot, hogy a Fenyvesné ügye, már el van intézve, megszűnt a per. A bíró döntése után elhall-gatott, de nem mondta meg, hogy elvesztette a pert s büntetést kell fizetni. Fenyvesné nem bírta elviselni, hogy az egyház, ami az ő nagynénje igazolt több mint 86 ezer dolláros adományából épült, egy hazug sutyerák tönkretegye, s nem sokára meghalt. Ő is, mint a régi egyháztagok meghagyták, hogy Szabót még a kopor-sójuk közelébe se engedjék, amerikai papok temették el a magyar egyházépítő embereket. Történtek ezek az Úr 1990-es éveiben miután a szovjet csapatok kivonultak az országból és a magyaroknak meg volt a lehetőségük, hogy mint hívő keresztények egymásra találjanak a hazában és a hazából kiüldözött magyarok, és Isten segítségével újra felépítsék országukat, amelyért évszá-zadokon át oly sok magyar vér folyt.

Sajnos nem így történt. A szovjet csapatok kivonultak az országból, de nem vitték magukkal az istentelen kommunistákat, a sátán szolgákat. Maradtak a temetők békéjét hirdető békepapok a III/III-as besúgó püspökök, gyilkos ÁVH-sok, pártfunkcionáriusok. Nos, ezek megváltoztak, elvtársakból urak lettek, egymásnak adták a rangokat, elfoglalták a vezető állásokat, eltulaj-donították az állami vagyonokat, majd eladták azt is, ami nem volt mozdítható. Mire a nép felébredt, már késő volt, szavazhatott arra, amire megengedték az elvtárs-urak. A hívők látták, hogy az egyházaknál nincs változás, még mindig a besúgó püspök és a békepapok szajkózzák Isten igéjét a történelmi egyházakban. Elhagyták a régi egyházukat, új egyházat alapítottak, ahol nem az istentelen kommunisták szájából hallják Isten igéjét. Több pap Amerikában próbálkozott álláshoz jutni. Itt természetesen, nem érvényes más országban szerzett diploma. Az itteni törvény szerint, csak az tölthet be lelkészi állást, aki a Synod Vizs-gáztató Bizottsága előtt levizsgázott és attól lelkészi diplomát kapott. Szabó Sándor mivel megszegte eskü-jét, s megszökött a Cigándi Egyháztól nem kaphatott volna lelkészi oklevelet, s ha lett volna azt is megsemi-sítették volna becstelen tettei miatt. Igaza volt tehát Fenyvesnének és mindazoknak, akik tiltakoztak, hogy egy csaló, szélhámos nem lehet Ontarioban lelkész.

       Az ördög nem alszik

Az ördög már régen nem létezne, ha nem hasz-nálna ki minden percet, hogy tervét végrehajtsa. Onta-rioban egy magyar oázist terveztünk, magyar templom-mal, ahol a magyarok felekezeti különbség nélkül imád-koznak az Istennek, hogy áldja meg a magyart, szaba-dítsa meg a gonosztól, hozzon rá vígesztendőt, mert megbűnhődtünk már másokért is. Húsz ólomüveg ablak volt a templomra tervezve, történelmünk egy egy évszázada jelentőségét szimbolizálva. Péntek András, aki Pesten templomi festményeket restaurált s a Pono-ma Collegen ólomüveg készítést tanított, tervezte meg az ablakokat. Mind a húsz ablakra már adtak adományt és a hűtés-fűtésre gyűjtött összeggel 43 ezer dollár volt az egyház pénztárába. Ezt az összeget használta Né-gyessy Bertalan, hogy Vissen házat építsen magának. Egyedül nem vehette ki a bankból a pénzt, kellett neki egy bűntárs, aki mindenre hajlandó. Lucifer segített neki. Talált egy magához valót Szabó Sándor személyé-ben, akivel azt tanították Magyarországon, hogy nincs Isten, tehát nincs kitől félni. Hármasban a sátánnal elkezdték a Gyurcsány kormány kultúra terjesztését, csalni, lopni, hazudni, kirabolni az Egyházat.

SIKKASZTANAK a PAPOK

Szabó Sándorról úgyszólván le se száradt a Cigándi sár, de már reverendnek adta ki magát a perna-hajder és készpénzre írta ki az egyház csekkjeit. Talán életében először látott csekket és nem tudta a szeren-csétlen flótás, hogy aláírva az pénzt jelent, vagy ha tudta annak jelentőségét, akkor tudatosan csalt, sikkasz-tott, lopta az egyház pénzét. Az Egyház egy corpora-tion, amelynek a pénztárosa kezeli a csekk könyvet, de a csekket számlákra írja ki s nem készpénzre. Kész-pénzre kiírni az egyház csekkjét, lopást jelent, de ezt nem vette figyelembe Szabó, végül rá szokott és meg tömte zsebeit az egyháztól ellopott dollárokkal. Ha valaki oda vetemedett, hogy lop, az rendszerint a bankot lopja, nem az egyházat, ahol Istendicsőségére adják a pénzt. A csekk és a pénztárkönyvet az egyház irodá-jában tartotta a pénztáros, Négyessynek volt kulcs hozzá. Ő sem volt szent, a zsebe felé hajlott a keze, nem akart nyugdíjba menni, amíg az egyház pénztárában dollár volt. Nem riadt vissza semmitől különösen, ha van egy társ, aki mindenre hajlandó. Alant két egyházi csekk másolata van, cash, vagyis készpénzre kiírva. Aláírás rev. Sandor Szabo és rev. Bertalan Négyessy, a sátánnak nem kellett aláírni, a csekket, az röhögött a markába a jól sikerült munkája után. Négyessy és Szabó megelégedve tért nyugovóra, lelkiismeret furdalás nélkül, mert ők már eladták a lelküket Lucifernek. Szabó Sándor azt tanulta a kommunizmusba, hogy nincs Isten, nem kell tehát félni. Ha sikerült csalással jönni Ontarióba, egy két csalással landlord és pápa is lehet, aláír ő mindent, amiből hasznot lát.
A két csekk összege $1,900.00, majdnem egy hónapon belül. Ez egy év alatt több mint húszezer dollár is lehet, amit a két istenverte csaló az egyháztól ellopott. A pénztáros megkapta a havi kimutatást a bankból, de arra nem gondolt, hogy a két nem tiszteletes sikkasztó készpénzre írt ki csekkeket. A hívő emberek nem azért mennek a templomba, hogy megszámolják az egyház pénzét s ellenőrizzék a pénztárkönyvet, hanem imád-kozni az Istennek, hogy segítse meg őket. Nem gondol-ják, hogy a palást alatt nem Isten, hanem a sátán szolgá-ja szajkózza a bibliát, és lopja az egyház pénzét.

Nemcsak ezt a csekkcsalást alkalmazták a tisz-teletlen sátán szolgái az Egyház bankszámlájáról kiven-ni pénzt. Találtak modernebb lehetőséget; Visateller kártyával vették ki a dollárokat. Nem kellett a bankba bemenni az AUTÓ TELLER szó nélkül kiadta a pénzt. Sági Tivadar jött rá, hogy a havi bankkimutatáson ezer dollár debit szerepel. Megkérdezték a pénztárost, hogy mit jelent a debit, annak fogalma se volt, hogy az mit jelent. Nem tudta a pénztáros, hogy Vizateller kártyával vették ki készpénzbe az autó teller-ből az egyház bank-számlájáról a dollárokat.
Négyessy Bertalan hazament Viss-re, de a hazug csaló társát Szabó Sándort Ontarioban hagyta, az egyháztagok bosszúságára. Volt több állásnélküli lel-kész Los Angelesben, dr. Berzevizy László a telepen lakott, de nem volt meghirdetve, hogy az Ontariói Egy-háznál Négyessy távozásával megüresedett a lelkészi állás, így ők nem is jelentkeztettek az állás betöltésére. Szabó Sándor csak akkor tölthetett volna be állást, ha van USA-ban szerzett lelkészi oklevele és az állásra USA állampolgár nem jelentkezik. Ezen kívül a Beván-dorlási Hivataltól munkavállalási engedélyt kellett szerezni. Szabó nagybátyja szégyellte Sándor csalásait és megtagadta az ellátását. Az egyház befogadta a beteg felesége miatt, fizetést kapott, de nem volt munkaválla-lási engedélye, azért letagadta a fizetést és állami segélyt kapott. Négyessy az állásáért 35 ezer dollárt kért, Szabónak nem volt pénze, de az összeget az egyház pénztárából szedték ki a fent írott csalásokkal. Négyessy nem tudta magával vinni mind a dollárokat, Szabó a hamis pap, Péter Palinéval és Goldsmith Bélá-val küldte utána a pénzt. Szabónak akadtak elvtársai, akik segítették a további csalásba. Előzőleg írva lett, hogy a v. kommunista párttag Toczauer Tibor ügyvéd intézte a csalásokat 150 dolláros órabérrel. Ő Elöed Lászlóval akarta Szabó piszkos csalásait kiigazítani. Az sikerült egy ideig, de összekeverték az egyház nevét is a csalások közben, és büntetést kellett fizetni az egyháznak, végül Elöed megmondta Szabónak, hogy eleget loptál tűnj el az Egyháztól. Szabónak nem volt hova menni, s az Ontariói Egyház jó húsosfazéknak számított. Szedte a dollárok a két templom és a Zágonyi Hall béréből. Az utóbbit esküvőkre, születésnapi és más rendezvényre adták ki.

ÚJRA SIKKASZT a HAMIS PAP

Volt olyan hét, amikor szombat és vasárnapra is ki volt adva a Zágonyi Hall. Kezdetben 500, ma már 2,000 dollárért mulathatnak a mexikóiak a magyar oázisban. Ez természetesen titok, hogy mikor van kiad-va a terem, a pénz a hamis pap zsebébe vándorol. A pénztárkönyvet ő kezeli s azt ír be amit akar. Így sike-rült elérni, hogy a csalással Ontarióba jött Szabó Sándor zabi pap a leggazdagabb pap Amerikában, ha egyáltalán papnak lehetne nevezni az egyházrabló. A csalással szerzett pénzből jut bőven a csalási eltakarására. Az öreg teleplakók nem tudnak pihenni a nagy zajtól, hiába zárják.  De nem törődik azzal a hamis landlord, a sutykó zabi pap. Szabó Sándornak egy aranybánya az menekült magyarok által létesített Egyház. Volt pénz a III/III-as besúgó püspök Bölcskei Gusztáv amerikai utazására. Ő nem volt hajlandói meghallgatni telepen élő magyaro-kat, akik meg mondák volna, hogy Szabó Sándor nem lehet pap az USA-ba. Ontarióban csalással, hazugsággal jött és lopja az egyház pénzét, kommunista terrort alkalmaz az egyháznál.

Az alanti RECEIPT világosan mutatja; számo-zatlan elismervények. Volt olyan, amelyikre rá se írták, hogy ki adta. A pénztárosnak nem volt fontos, úgyis a zabi pap zsebébe kerül a Zágonyi Hall bére. Ez is hoz-zátartozott a Gyurcsán kormány magyar kultúra ápolá-sához. Sikkasztás, csalás a magyar református lelkészek dicsőségére

Szabó Cigándon 8 ezer forint havi fizetést kapott. Itt egyik évben több mint 84 ezer dollár fizetést és magán költségeket számolt el neki az általa kijelölt pénztáros. Az a mai árfolyam szerint több mint huszon-négy millió háromszázezer Ft, több mint Orbán Viktor miniszterelnök fizetése. Lucifer szemszögéből nézve érthető, hogy Szabó Sándor mindent elkövetett, képes volt bérgyilkosságra is, hogy a jól fizető csalással szer-zett állást megtarthassa. Kiss Olga egy új menekült volt, a lakótelepen kapott szállást, Szabó őt használta, hogy adjon számozatlan elismervényeket a mexikóiak-nak. Szabó mondta neki, hogy az elismervényeket el kell égetni. Olga készített egy másolatot és átadta a régi gondnoknak. Így tudták meg hogy Szabó Sándor több tízezer dolláros sikkasztást csinált.

         Fel akarták jelenteni a sikkasztó, hamis papot, de az ügyvéd azt mondta, hogy mivel Kiss Olga írta ki az elismervényeket, őt is meg büntetnék. Így a sikkasztó zabi pap megúszta a börtönt. Kiss Olgát ismeretlen tettes megtámadta a lakótelepen, szerencsére egy autó akkor érkezett és a tettes elmenekült. Ezután Kiss Olga ismeretlen helyre költözött. Közben megjelent Zsóka asszony Roland fiával. Szabó elintézte, hogy mind-kettőn fizetést kapjon az egyháztól. Rolandot, mint kutyát uszította a hamis pap a csalásai ellen szólókra, Zsóka asszony pedig megmondta régi gondnoknak és a feleségének, hogy menjenek, haza ne jöjjenek a temp-lomba. A fiatal fiúk körében elismerést szerzett a hastánccal és mikor elénekelte, hogy többet ér az imád-ságnál a tánc. Ö szervezte a társasutazásokat Sin City, Las Vegasba, a barátoknak fizették az költségeket. Annak idején megírtuk és a bíróságon is elmondta a szemtanú, hogyan ápolta Zsóka asszony Jóska barát-jával a Gyurcsán féle kultúrát a las Vegasi hotelban. Szabó választott gondnoka a büntetett előéletű Péters Pál fiatal lányokat hozatott ki Magyarországról, akik eltűntek a lebúj helyeken. Természetesen a hamis pap tudtával. Az Ontariói Egyház megváltozott, ott az istentisztelet helyett az utcán szendvicset árulóból zabi papné lett Zsóka asszonyt és a csaló, hazug zabi papot kellett tisztelni az elbutított embereknek. Pénz volt bőven volt a számozatlan elismervényekből. Szabó testőröket vett magának, egyik Sándor László személy-ében, akit a rendőrök húzták le Horváth Jánosról a templom tövében. Nem volt ez akkor titok, megírta ezt az Új, Világ helyi újság is. Igaz megfenyegették, hogy felgyújtsák a szerkesztőséget. El volt intézve, hogy Jancsó Zsuzsa, az újság munkatársa riportot készít az Ontarioi Egyház telep lakóiról, de az nap reggel meg-gyilkolva találták a lakásában. A rendőrség a magyar maffiánál kereste a tettest, de soha sem találták meg a gyilkost.

Szinte hihetetlen, hogy egy Főkonzul, akinek az a feladata, azért kapja a fizetését, hogy a magyar népet képviselje abban az országban, ahová kinevezték és képviselje az ott élő magyarokat, nyitott szemmel és füllel jár. Nem feltételezhető, hogy Bősenbacher Úr nem tud magyarul olvasni, nem olvasta a magyar újságokból az Ontariói Egyháznál lévő törvényszegé-seket, amit a csalással, hazugsággal oda jött, hamis pap Szabó Sándor művel. Az sem valószínű, hogy a főkon-zul úr Zsóka asszony vendégségétől, vagy az áldozó bortól rózsaszínben látta a hamis pap magyar kultúra ápolását. A sok titkos semmitmondó jelentéseken kívül, már csak kíváncsiságból is, odafigyelhetett volna a fő-konzul úr hogy ki, s hol miként ápolja a magyar kultú-rát, miért hívja az Ontarioi rendőrség maffia churchnek az Ontarioi Egyházat. De ha a főkonzul úr túl el volt foglalva, nem volt ideje tájékozódni, hogy ki ápolja Kaliforniába a magyar kultúrát ott volt Vadas Károly konzul, aki megtehette volna kötelességét, pótolta volna a főkonzul úr tájékozatlanságát. Megtudhatta volna ki az a híres nevezetes, aki ápolja a beteg magyar kultúrát Kaliforniába. Időt, fáradságot, az adófizetők pénzét nem kímélve keresztes lovagrenddel tűntessék ki. Meg kapta már ő a keresztet az Istentől, aki irgalmas és kegyelmes, de nem hagyja a bűnt büntetés nélkül. Megbünteti az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen.

AZ ADÓFIZETŐK PÉNZÉN FENNTARTOTT
KONZULÁTUS ÉS a ZABI PAP
       Nem kétséges ily baklövés a magyar diplomácia történelmében ritkán akad, kitűntetni egy hazug, sik-kasztó szélhámost a magyar kultúra ápolásáért a guin-ness rekordba való. Ha ilyen diplomatáik vannak a ma-gyaroknak, akkor nincs szükségük ellenségre. De néz-zük csak tovább milyen kapcsolata van a magyar diplo-máciának a magyar kultúrát ápoló zabi paphoz. Sikerült megtudni, hogy az Amerikai Magyar Református Egy-ház Bíróság fö tagja Magyari-Köpe Gábor, konzul a San Franciscói és Környéke Református Egyház papja.

                         
Magyari-Köpe Gábor

Neve nem található az Amerikai Magyar református lel-készek taglistáján. Ismerősei szerint Romániából szár-mazik. Feltételezhető, hogy tud magyarul olvasni. Az Egyházi Bíróságnak a kötelessége, hogy az egyháznál történt törvénysértéseket kivizsgálja és elbírálja. Köpe úr volt Ontarióban, mint egyházi bíró, egy kicsit körül nézhetett volna, hogy mi történik az egyháznál. Dol-lárfáról hullik a pénz a hamis pap zsebébe, vagy Las Vegasba nyerte a házai árát. Mert a statisztika szerint a rendes lelkészek a parókián élik le az életüket, nem járnak Las Vegasba, nem lopnak, nem csalnak nem telik házakat venni. Nem tűnt fel Köpe úrnak, hogy a Magyar Egyházak 1990-től az USA-ban New Yorktól Ontarióig omlik, mint a szikla?  Köpe úr megkapta a feljelentést Szabó Sándor ellen. Mit tett a Bíróság az egyház érdekében?                        (Folytatás köv.)