Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2011. január 30., vasárnap

8.281 - DIE AUFGABE UND DAS ZIEL DER KUTASI JÓZSEF SEITE - THE MISSION AND THE GOAL OF THE KUTASI JÓZSEF PAGE

kj.png

DIE AUFGABE UND DAS ZIEL DER KUTASI JÓZSEF SEITE

 

Dieses Schreiben hier ist eine Wiederholung, denn es gibt immer noch welche, die meine ehrenamtliche Arbeit nicht verstehen, sondern behindern!

Meinen in Ungarn und in der Welt lebenden Nationalgeschwistern sowie Angehörigen anderer Nationalitäten leite ich die wahren Informationen darüber, was im Vaterland geschieht, weiter! Das Ausland hilft nicht, sondern nimmt nur das Vermögen weg, also müssen wir Ungarn den radikalen Systemwechsel aus unserer eigenen Kraft fortführen.

Es kommen sehr viele finanzielle Anfragen an. Ich kann nicht helfen! Auch die Bittbriefe veröffentliche ich nicht, weil dann noch mehr Bitten kommen würden. Das ist nicht mein Ziel! Die Hauptaufgabe: So bald wie möglich ein neues, schöneres, besseres und freies Ungarn zu erschaffen.

Niemand hat mich darum gebeten, diese erschöpfende, nervenzehrende Arbeit zu leisten, aber ich mache es zugunsten meiner in Ungarn lebenden Nationalgeschwister, damit es Hoffnung gibt, und sie die Ankunft des Wandels spüren. Die zwei Millionen Ungarn brauchen es nicht, weil ein Teil von den Korruptionsgeldern gut lebt.

Ich bin kein Dichter, Schriftsteller oder Journalist. Sie können Ihre Gedanken viel besser zu Papier bringen, als ich. Schreiben Sie, aber die Wahrheit! Schreiben Sie über meine Landsmänner – deren Leben, Schicksal, Armut, und so weiter.

Ich arbeite im Hintergrund, innerhalb der Familie! Mich unterstützt niemand und gibt nicht mal ein Stück Eisen. Dieses wenige Geld nehme ich von meiner geringen Rente weg, was für diese Aufgabe notwendig ist. Das ist gut so, weil ich mich an niemanden binde.

Ich war und bin immer aufrichtig, ehrlich, unabhängig, neutral und selbstständig, und werde es immer bleiben.

Ich war nie Mitglied von regierenden, staatlichen, kirchlichen, kommunalen, stiftungsbezogenen, gesellschaftlichen oder zivilen Organisationen und sympathisiere auch nicht mit ihnen. Ich gehöre nicht zu den Medien, Internetbeobachtern, der Polizei, Agenten, Geheimdiensten, Spitzeln, Denunzianten oder bezahlten Spionen.

Ich lebe ein offenes Leben! Auf der Seite „MEIN LEBENSWEG“ habe ich jegliche Schriften freigegeben.

Sie ist auf unserer Familienwebsite einzusehen: > www.jozsef-kutasi.de <

Ich bin nicht für den Inhalt der auf der KUTASI JÓZSEF Seite erscheinenden Schriften, Bilder und verlinkten Seiten, die nicht meinen Standpunkt wiederspiegeln, verantwortlich. Dafür übernehmen nur die Autoren die Verantwortung!

THE MISSION AND THE GOAL OF THE KUTASI JÓZSEF PAGE

 

This script here is a repetition, because there are still people who do not understand, but obstruct my voluntary work!

I forward the true information about what is happening in the homeland to my countrymen who live in Hungary and in the world, as well as to people of other nationalities! Foreign countries do not help, but only take away the capital so that we Hungarians must continue the radical system change by our own force.

Very many financial requests arrive. I cannot help! I do not publish the pleading letters either, since then even more requests would arrive. That is not my goal! The main mission: to create a new, nicer, better and free Hungary as soon as possible.

Nobody has asked me to do this exhausting, tedious work, but I do it for the sake of my countrymen living in Hungary so that there be hope and they feel the arrival of changes. Those two million Hungarians do not need it because part of them live well by money corruption.

I am not a poet, writer or journalist. You can bring your thoughts on paper much better than me. Write, but the truth! Write about my eight million countrymen’s lives, fates, poverty, and so on.

I work in the background, within the family! Nobody supports me and nobody gives me even a piece of iron. I take that little money from my low pension, which is necessary for this mission. It is good like that because I do not bond myself to anybody.

I was, am and will always remain true, honest, independent, neutral and self-reliant.

I am not a member of any governmental, public, churchy, communal, foundational, societal or civil organizations, and neither do I sympathize with them. I do not belong to the media, internet observers, the police, agents, secret services, snitches or paid spies.

I live an open life! On the “MY PATH OF LIFE” page, I released every script.

It can be viewed on our family website (Hungarian and German only): > www.jozsef-kutasi.de <

I am not responsible for the content of the scripts, pictures and linked sites published on the KUTASI JÓZSEF page, which do not reflect my point of view. For those, only the authors take the responsibility! 

A  KUTASI JÓZSEF OLDAL FELADATA ÉS CÉLJA!

 Ez az írás itt egy ismétlés, mert még mindig vannak olyanok, akik nem értik meg, hanem akadályozzák a tiszteletbeli munkámat!

 

Magyarországon és a világon élő Nemzettestvéreimnek, és más nemzetiségűeknek, továbbítom az igaz tájékoztatót arról, ami az Anyaországban történik! A külföld nem segít, csak a vagyont viszik el, így nekünk magyaroknak kell saját erőnkből a radikális rendszerváltást tovább folytatni.

 

Nagyon sok anyagi kérés érkezik. Nem tudok segíteni! A kérő leveleket sem hozom nyilvánosságra, mert akkor még több érkezne. Nem az a célom! A fő feladat: Minél előbb egy új, szebb, jobb, és szabad Magyarországot alkotni.

 

Senki sem kért meg arra, hogy ezt a fáradságos, idegfeszítő munkát végezzem, de csinálom a Magyarországon élő Nemzettestvéreim javára, hogy legyen remény, és érezzék a változások jövetelét. Annak a két millió magyarnak nem kell, mert egy része a korrupciós pénzekből jól él.

 

Nem vagyok költő, könyv vagy újság író. Önök sokkal jobban tudják papírra írni gondolataikat, mint én. Írjanak, de az igazat! Írják meg a nyolc millió Honfitársaim életét, sorsát, szegénységét, és így tovább.

 

Háttérben, családon belül dolgozok! Engem senki nem támogat és nem ad egy darab vasat sem. Azt a kis pénzt abból a kevés nyugdíjból veszem el, ami erre a feladatra szükséges. Ez így jó, mert senkihez nem kötöm magamat.

 

Mindig igaz, becsületes, független, semleges és önálló voltam, vagyok és maradok.

 

Kormányi, állami, egyházi, önkormányzati, alapítványi, társulati, vagy civil szervezeteknek tagja nem vagyok és nem is szimpatizálok velük. Nem tartozok a médiához, internet figyelőkhez, rendőrséghez, ügynökökhez, titkos szolgálatokhoz, kémekhez, besúgókhoz, vagy fizetett spiclikhez. 

Nyílt életet élek! Az "ÉLETEM ÚTJA" oldalán minden írást szabadra adtam. 

Megtekinthető a családi weblapunkon:  > www.jozsef-kutasi.de <

Nem felelek a KUTASI JÓZSEF oldalán megjelenő írások, képek, valamint linkelt oldalak tartalmáért, ami nem az én álláspontomat tükrözi. Azért csak a szerzők vállalják a felelősséget!


 jozsefkutasi.jpg

Auszeichnung „Für den Nationalen Journalismus”, bronzene Stufe

Bund der Unabhängigen Journalisten Budapest 2009

http://www.fusz.hu/index.php?op=full&q=9370


„For national journalism” award, bronze level

Association of Independent Journalists Budapest 2009

http://www.fusz.hu/index.php?op=full&q=9370


http://hirfutar.kutasi.eu/polhirfut.pdf

http://kutasi.blogspot.com

www.kutasi-jozsef.de.vu

www.jozsef-kutasi.de

http://goo.gl/wqnfn

jozsef@kutasi.eu