Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2018. január 5., péntek

22.741 - ​Prof. Dr. Bokor Imre: ​​MANIFESZTUM A VILÁG ÖSSZES HIVATÁSOS KATONÁIHOZ > ​BUDAPEST, 2018. január 4.


From: Attila Árpád Péteri 
Date: 2018-01-04 21:49 GMT+01:00
Subject: (Magyar Justitia Bizottság) - MANIFESZTUM !
To: 

 BUDAPEST, 2018. január 4.

                   Közreadta a Magyar Justitia Bizottság

                

​ ​
(Prof. Dr. Bokor Imre)
​ ​
MJB elnök

Közvetve  és közvetlenül közreműködők: Péteri Attila Árpád, Lévay Attila, Cs.SzabóBéla, Győrki Imre, Kenessey Csaba,  Vincze János, Németh Nándor

PS.: Tisztelettel kérjük a MANIFESZTUM olvasóit, hogy a 2018. január 4.-i dátumú e-mailes anyagot és az esetleges véleményüket (észrevételüket) szíveskedjenek továbbítani, Hazájuk katonai és polgári vezető személyeihez, az ENSZ-hez, vallási, jogi, tudományos,  valamint  jótékonysági szervezetekhez, (azok vezetőihez). 

Fáradozásukat előre is köszönjük. 

​​
MANIFESZTUM A VILÁG ÖSSZES HIVATÁSOS KATONÁIHOZ

(magyar, francia, orosz, német, angol nyelvű szövegek) 

TÁBORNOKOK, TISZTEK, TISZTHELYETTESEK, KATONÁK! 

TISZTELT  KOLLÉGÁK!

        Az emberiség történelmének elmúlt hatezer évében, a törzsek, a népközösségek, a városállamok, az államok és a birodalmak létrejöttét követően, megjelentek a színen a fegyveres erők, és kezdetét vette a permanensnek mondható háborúk sorozata.  A háborúk indítékai és/vagy céljai közé sorolhatók: a rablás (fosztogatás), a rabszolgák-és a területszerzés (terjeszkedés), a természeti kincsek megszerzése, az ideológiai (vallási) vagy faji nézeteltérések, az uralkodási hajlam (téboly), az erőfitogtatás, stb., stb.

         Becsült adatok alapján - a vizsgált hatezer évben -, mindössze 380 „békeév" volt, viszont hétezer háborús konfliktus zajlott le, mivel egy adott évben, több helyen zajlottak fegyveres összetűzések, bár hatezer békeszerződés is „született", de többségük annyit ért, mint kimúlt ló patáján a patkó.

        Az eddigi háborúkban, mintegy fél milliárd(!)   ember pusztult el  (másfél  milliárd sebesült meg) többségük hivatásos és sorozott (vagy önkéntes) katona volt, de fegyvertelen polgári személyek sokasága  is bekerült az áldozatok listájába, a számuk pedig állandóan növekedett, sőt (az utóbbi évtizedekben) megközelítette vagy (helyenként) meg is haladta a harcoló katonák veszteségi mutatóit.

         Győztesek és vesztesek „váltogatták" egymást, a haditechnikai eszközök fejlődésének „köszönhetően" pedig, az emberi, az anyagi, valamint a környezeti veszteségek exponenciálisan növekvő tendenciát mutattak.

        A háborúk előkészítésében és kirobbantásában meghatározó szerepet játszó: királyok, császárok, fejedelmek, kánok, elnökök, kancellárok, hadvezérek, politikusok, forradalmárok vagy más magas pozícióban lévő személyek elsöprő többségéről bebizonyosodott, hogy súlyos paranoiás betegségben szenvedtek, könnyen befolyásolhatók voltak, cezaromániás beütéssel rendelkeztek, sőt közönséges gyilkosok, szélhámosok, csalók, hazugok és alulképzettek is szép számmal voltak közöttük. Ennek ellenére, sokuk emlékét mauzóleumok, aranyból, márványból, bronzból készült szobrok, terek, utca nevek, iskolák, intézmények vagy helységek őrzik.

        El kell ismernünk, hogy egyes katonai vezetők is döntő szerepet játszottak a háborúk előkészítésében, kirobbantásában és lezajlásában.  A hivatásos katonák,- egy vagy néhány „eszement" döntésére (parancsára, utasításra) gyilkoltak, pusztítottak, raboltak, meghaltak, megrokkantak, kitüntetéseket kaptak, hadifogságba estek, hadbíróság elé kerültek, és nem kevesen koldusbotra jutottak. A forgandó szerencse függvényében - a szemben álló felek közül -, szinte mindenkinek jutott valami a felsoroltakból.

      A jövő esetleges háborújában,- a fenti lista radikálisan lecsökken!  Mindenkinek csak az azonnali halál vagy a lassú (szörnyű) agonizálás lesz az osztályrésze, és ebben a háborúban nem lesz győztes, csak vesztes!   

          Közös életterünket (bolygónkat) mérhetetlen nagy veszély fenyegeti! A homo sapiens, a nukleáris pusztító (romboló) eszközök létrehozásával, még azt is elérte, hogy az élővilág irdatlan méretű pusztítása mellett, további katasztrófák előidézője lehet a Föld tengelye körüli forgási sebesség megváltoztatásával, a súlypontjának eltolódásával, valamint a Nap körüli pályáján - mintegy 5-6 milliárd év óta - kialakult, 29,785 km/s sebességének csökkentésével vagy növelésével. 

      Sorsunkat nem bízhatjuk egy vagy egynéhány (hatalmon lévő) személyre! Nem bízhatjuk államfőkre, parlamentekre, miniszterekre, államtitkárokra, tanácsadókra, államok közti barátsági szerződésekre, békeszólamokra vagy fegyverrendszerek korlátozására, ellenőrzésére és csökkentésére tett ígéretekre. Hasonló bizalomra eleddig milliók „ráfizettek" és temetőkben, tömegsírokban vagy ismeretlen helyen lévő gödrökben porladnak csontjaik.

        Meggyőződésünk, hogy a 24. órában vagyunk (!), és csak a hivatásos katonák menthetik meg élővilágunkat a pusztulástól. A hivatásos katonák esküjükhöz vagy fogadalmukhoz hűen, kötelesek hazájuk és népük agresszorok elleni védelmét biztosítani, de meg kell tagadni (!) a határaikon kívüli államokba való behatolásra adott parancsot (utasítást), valamint bármilyen földi, vízi, víz alatti vagy légi eszközökkel történő támadásukat.

          Nem létezik olyan politikai, faji, vallási, terület-hovatartozási vita, amelyet milliónyi vagy milliárdnyi élet kioltása és/vagy az élővilág pusztulása oldhatna meg!   Aki ilyen megoldás híve, az bolygónk ellenségének kell tekinteni!

       Megcáfolhatatlan, hogy a jelenlegi tömegpusztító fegyverek mennyiségét és hatóerejét figyelembe véve, egy harmadik világháború után, a földi élet megszűnésével lehet számolni, azzal a csekély vigasszal, hogy a harcbavetést elrendelők is a túlvilágról szemlélnék kihalt vagy vegetáló stádiumban lévő bolygónkat.

        Hasonló háború beindításáról váltott eszmecserét Sztalin és Mao Ce-tung (Moszkvában, 1949-ben), amikor becslésük szerint, a kapitalista világ teljes megsemmisítése 30 millió ember halálával megoldható lenne! Meg kell jegyezni, hogy az 1949-es állapotokhoz viszonyítva, ma már ezerszer nagyobb hatóerejű nukleáris pusztító eszközök halmozódtak fel a világon.

            Egy harmadik világháború elkerülésére szolgáló javaslatunkat az alábbiakban foglaljuk össze a világ hivatásos állományú katonái számára, nem zárkózva el a közölt anyag kritikájától, bővítésétől, csökkentésétől, valamint a probléma megoldását szolgáló újabb javaslatok felvételéről.

            A/ A hivatásos katonák nyilatkozzanak arról, hogy szent feladatuknak tartják hazájuk szuverenitásának és állampolgáraik védelmének biztosítását;

        B/ Esküjükhöz (fogadalmukhoz) híven,- teljesítik elöljáróik parancsát (utasítását) de megtagadják azokat, amelyek más államok megtámadását tartalmazzák;

          C/ A hivatásos katonák jelöljenek maguk közül egy (vagy több) ügyintézőt (szóvivőt), akik kapcsolatot tartanak a csatlakozókkal, valamint egy (később kijelölt) ENSZ-be delegált képviselőjükkel;

             D/ A hivatásos katonák értsék meg, hogy egy esetleges háború kirobbantását csakis ők akadályozhatják meg, akik tudatában vannak egy háború várható következményeivel, komolyan veszik választott hivatásukat, és képesek megtagadni az élővilág létét veszélyeztető  parancs (utasítás) végrehajtását.

       E/ Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a fenti pontok végrehajthatósága nagyban függ a médiák hozzáállásán, és az INTERNETEN  kialakítandó kapcsolataink biztosításán.

            F/ Az ENSZ-ben el kell fogadtatni, hogy senkinek nincsen joga hadüzenet kiadására, katonák idegen államokba küldésére (egyhangú szavazással hozott döntés kivételével), terrorcselekményekre való felkészülésre, a nemzetközileg elfogadott (engedélyezett) haderőn felüli létszám és fegyverek mennyiségi vagy minőségi növelésére.

             G/ Az egyes államokban lévő jótékonysági szervezetek, vallási vezetők, értelmiségi csoportok követeljék az eddig felsoroltak teljesítését (elősegítését), a hadi kiadások drasztikus csökkentését és a felszabadult hatalmas összegeket fordítsák az éhezők, (alul tápláltak), hajléktalanok és betegek megsegítésére.

MANIFESTE À L'ATTENTION DES SOLDATS DE

​ ​
TOUTES LES ARMÉES DU MONDE
​ ​
CHERS GÉNÉRAUX, 
OFFICIERS, SOUS-OFFICIELS ET SOLDATS NON GRADÉS
​ ​
CHERS COLLÈGUES,

       Au cours des six derniers millénaires de l'histoire de l'Humanité, la naissance des formations tribales, des communautés villageoises, des premiers États et des empires a rendu nécessaire la formation des corps armés. Qui dit forces armées, dit aussi conflits armés. L'histoire de la civilisation humaine est celle d'une série ininterrompue de conflits et de guerres. Les causes et/ou les objectifs des guerres comprennent le pillage (l'accaparement de butins), la traite des être humains, l'esclavagisme et l'expansion territoriale (l'annexion de nouvelles terres), l'exploitation des richesses naturelles, les conflits et différends idéologiques (d'ordre religieux) ou ethniques, la recherche obsessionnelle de la position dominante (la folie de la dominance), la démonstration de forces, etc.

         D'après des calculs effectués à ce sujet, il n'y a eu que 380 années de paix sur Terre sur 6000 années d'histoire contre près de 7000 conflits armés étant donné que ceux-ci pouvaient se dérouler simultanément, sur plusieurs fronts et dans plusieurs pays à la fois. Bien qu'on décompte 6000 traités de paix « nés » au terme de ces conflits, la plupart de ces traités ne valaient pas un clou.

        Les guerres qui ont eu lieu jusqu'à présent ont fait 500 millions de morts (et 1,5 milliard de blessés). Si la plupart de ces victimes étaient des soldats réguliers, recrutés (ou volontaires), le nombre de victimes civiles démunis et sans armes est innombrable et n'a jamais cessé de croître. Qui plus est, les victimes civiles sont (depuis quelques décennies) aussi nombreuses ou plus nombreuses (par endroits) que les victimes militaires.

        Les vainqueurs et les perdants changent souvent de camp. Grâce aux progrès techniques dont bénéficient les équipements militaires, les pertes humaines, matérielles et environnementales connaissent une croissance exponentielle.

        Les personnes à l'origine des campagnes militaires et des guerres, à savoir les monarques, les empereurs, les princes, les chefs de clan, les présidents, les chanceliers et autres chefs d'État, les généraux, les hommes politiques, les révolutionnaires et d'autres personnes haut placées, ont été ou sont, presque sans exception, atteintes de troubles psychiques, de paranoia ou d'autres faiblesses les rendant exposés aux influences néfastes ou propices à la mégalomanie. Certains étaient des meurtriers sanglants ou des tueurs en série alors que d'autres étaient des menteurs, des imposteurs, des usurpateurs, des escrocs, ou simplement des ignares et des idiots. Malgré leur monstruosité, beaucoup d'entre eux sont considérés et vénérés comme des héros avec leurs dépouilles exposées dans des mausolées ou dans des panthéons. Commémorés, ils sont présents dans des statues de bronze ou de marbre. Leur nom se retrouve sur des plaques de rue. Des écoles, des institutions ou des lieux divers leur rendent hommage.

        Nous devons reconnaître que certains chefs de guerre ont joué un rôle décisif pour préparer, faire éclater et mener des guerres.  Les soldats, obéissant à l'ordre (en suivant les ordres de leurs chefs souvent écervelés) ont tué, pillé, saccagé ou détruit... Ils sont morts, se sont fait mutiler, se sont rendus à l'ennemi, se sont exilés ou se sont fait exécuter par des tribunaux militaires... Beaucoup d'entre eux sont devenus des loques humaines ou ont été plongés dans la misère. En fonction des aléas de la fortune, les parties adverses se sont plus ou moins bien tirées de l'affaire.

        Dans les guerres qui sont à venir, cette liste d'aléas sera bien plus courte !  Mort immédiate ou longue agonie, ce sera le tribut de tout un chacun. Cette guerre n'aura pas de vainqueurs. Elle n'aura que des perdants.   

        Notre Terre (notre planète) est exposée à un risque sans précédent ! En créant des armes nucléaires (de destruction massive), l'Homo sapiens réussit à faire disparaître les espèces vivantes et faire de la Terre une hécatombe. Et comme si cela ne suffisait pas, il provoque une catastrophe imprévisible avec l'altération de la vitesse de rotation de la Terre autour de son axe et sur son orbite autour du Soleil, vitesse pourtant bien établie depuis 5 à 6 milliards d'années à 29,785 km/s.

Nous ne devons plus confier notre avenir à une seule personne ou à une poignée de personnes (au pouvoir) ! Nous ne pouvons plus nous fier aux chefs d'État, ni aux parlements, ni aux ministères, ni aux conseillers, ni aux conventions de coopération entre les États, ni aux discours d'appel à la paix, ni aux accords de non-prolifération, ni aux traités sur le contrôle des armes, ni aux belles promesses de désengagement militaire. La confiance qui était accordées à ces personnes et documents peu fiables a été bafouée et des millions en ont payé le prix, qu'ils reposent dans des cimetières, des fosses communes ou à des endroits inconnus.

        Nous sommes convaincus que l'humanité est arrivée à la dernière minute (!) de son existence et ne peut être protégée que par les soldats des armées contre la destruction totale. Les militaires professionnels doivent rester fidèles au serment qu'ils ont prêté. Ils doivent protéger leur patrie et leur peuple contre toute agression venue de l'extérieur, mais ils doivent aussi dire non (!) aux ordres de mobilisation qui les envoie sur des fronts pour pénétrer sur le territoire d'autres États. Ils doivent dire non aux ordres d'attaque terrestre, marine, sous-marine ou aérienne.

        Il n'existe aucun conflit politique, ethnique, religieux ou territorial qui doive ou puisse être réglé au prix de la destruction du monde vivant et de plusieurs millions ou milliards de vies humaines. Ceux qui pensent que la guerre est l'unique solution sont des ennemis de notre planète.

        Il est indéniable qu'après une troisième guerre mondiale, il faudra s'attendre à la disparition de toute forme de vie sur Terre étant donné que le volume et le potentiel de destruction des armes de destruction massive sont immenses avec, comme seule récompense, la disparition des chefs de guerre qui passeront également l'arme à gauche.

        L'idée d'une telle guerre a été évoquée par Staline et Mao (en 1949 à Moscou) qui estimaient qu'il suffirait de faire une trentaine de millions de morts pour faire disparaître les pays occidentaux pour supprimer le capitalisme ! Il faut noter que l'humanité dispose aujourd'hui d'armes bien plus puissantes que celles qu'ils avaient en 1949, si bien qu'il est possible de faire beaucoup plus de victimes.

        Nous proposons de faire une action destinée à éviter une troisième guerre mondiale, proposition que nous allons résumer en quelques points à l'attention des militaires professionnels en nous déclarant prêts à accepter toute critiques ou suggestions pour compléter ou abréger notre liste.

            A/ Les soldats professionnels déclarent qu'ils s'engagent à protéger la souveraineté de leur pays et á assurer la protection des civils de leur pays et ils voient cela comme une mission sacrée ;

            B/ Ils suivent et respectent les ordres donnés par leurs supérieurs pour protéger leur pays, mais refusent d'exécuter les ordres qui prévoient d'attaquer d'autres États ;

             C/ Les soldats officiels désignent une personne (ou plusieurs personnes), un ou des porte-parole qu'ils chargent d'assurer le contact avec tous ceux qui adhèrent à ce mouvement et avec un futur délégué (à désigner) pour les représenter à l'ONU ;

             D/ Les soldats professionnels doivent comprendre qu'ils sont les seules personnes capables d'empêcher une nouvelle guerre parce qu'ils sont les seuls à connaître les conséquences prévisibles d'une guerre. Fidèles à leur mission et à leur vocation, ils sont capables de se dépasser pour réaliser un objectif global en refusant d'exécuter le plan subjectif de leurs chefs.

            E/On ne peut pas ignorer que l'applicabilité des actions présentées dans les paragraphes précédents dépend très largement de l'attitude des médias, des contacts que nous sommes capables de créer sur INTERNET. Il est clair qu'en cas de positions négatives ou en cas d'incertitude, tous auront moins de possibilité de rectification que les acteurs médiatiques des pays agresseurs de la Seconde Guerre Mondiale.

            F/ À l'ONU, il faut faire adopter la position de dire que personne n'a le droit de donner des déclarations de guerre, de déployer des forces armées dans des pays étrangers (sauf en cas de vote unanime), de préparer des corps armés à des actes terroristes ou à faire proliférer les armes ou à multiplier les effectifs militaires, de façon qualitative ou quantitative, pour aller au-delà des contingents et des capacités acceptés (autorisés) par la communauté internationale.

             G/ Les oeuvres humanitaires, les leaders religieux et les groupes d'intellectuels présents dans les États doivent exiger le respect (la mise en oeuvre) des revendications précisées plus haut en réclamant la baisse substantielle des dépenses militaires et l'affectation des montants ainsi épargnés à l'aide humanitaire au bénéfice des populations frappées par la famine (la sous-alimentation), le manque d'habitation et les maladies.

 МАНИФЕСТ ДЛЯ ВСЕХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

​ ​
СОЛДАТ МИР
​ ​
ГЕНЕРАЛЫ, ОФИЦЕРЫ, ЗАМ.ОФИЦЕРЫ, СОЛДАТЫ!
​ ​
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

        За последние шесть тысяч лет истории человечества, после появления племён, населений, городов, государств и империй, на горизонте цивилизации так же появились вооруженные силы  и начали серию, можно сказать, постоянных военных действий. Мотивы и / или цели войн включают в себя: грабеж (рабство) и приобретение рабов и земель (расширение), приобретение природных сокровищ, идеологические (религиозные) или расовые разногласия, склонность к господству (безумие), взлет власти и т.д.

    На основе оценочных данных, за эти рассмотренные шесть тысяч лет, было всего навсего 380 «лет-миротворцев», однако было и семь тысяч военных конфликтов с тех пор, если считать  в течение года несколько вооруженных столкновений на различных территориях. Несмотря на это «родилось» и было заключено шесть тысяч мирных договоров, но большинство из них не стоило ни гроша.

      На данный момент в войнах погибло около полумиллиарда(!) человек (полтора миллиарда раненых), большинство из которых были профессиональными или же призванными (или добровольцами) солдатами, но в список жертв было включено множество безоружных гражданских лиц, число которых постоянно увеличивалось и это (за последние десятилетия) приблизило или (в некоторых случаях) превысило показатели потерь боевых солдат.

          Победители и проигравшие «чередуются», и «благодаря» развитию военной техники человеческие, материальные, а так же экологические потери демонстрируют экспоненциально растущую тенденцию.

  Подавляющее большинство королей, императоров, князей, мэров, канцлеров, военачальников, политиков, революционеров или других высокопоставленных людей, которые сыграли важную роль в подготовке и детонации войн, как оказалось, страдали от тяжелых параноидных болезней, на них можно было легко повлиять, так же многие страдали от цезаромании. Вдобавок среди них в основном были обычные убийцы, мошенники, плуты, лжецы и недостаточно образованные люди.

         Тем не менее, воспоминания многих сохранились и хранятся в виде мавзолеев, статуй из золота, мрамора, бронзы, площадей, названий улиц, школ, учреждений или мест.

     Мы должны признать, что некоторые из военачальников сыграли решающую роль в подготовке, детонации и развертывании войн. Профессиональные солдаты — по решению (приказу, команде)  одного или нескольких «чокнутых» убивали или уничтожали, грабили, умирали, становились инвалидами, получали медали, попадали в плен, под военный суд и некоторые из них обнищали. В зависимости от удачи - среди сторонников - почти все получили что-то из вышеизложенного списка.

       В возможной войне будущего — а этот список радикально меняется,- у всех будет только немедленная смерть или медленная (страшная) агонизация, и в этой войне не будет того кто одержит победу, будут только проигравшие!

         Нашей общей жизненной среде (планете) угрожает неизбежная  огромная опасность! Homo sapiens, создав ядерные разрушительные (деструктивные) устройства, достигло того, что кроме разрушения дикой природы в огромных количесвах, может вызвать дополнительные катастрофы, сдвинув центр тяжести Земли. Тем самым изменив скорость вращения Земли вокруг оси, уменьшая или  или увеличивая скорость в 29,785 км/с, которая имеет место уже более чем 5 -6 миллиардов лет.

           Мы не можем доверять нашу судьбу одному или нескольким (у власти) людям! Мы не можем довериться обещаниям государственных лидеров, парламентов, министров, государственных секретарей, советников,  дружеских контрактов между государствами, мирных переговоров или ограничений, контролировать или сократить систему оружия. По сей день миллионы доверчивых «заплатили» за подобную степень доверия и их кости разлагаются по разным могильным кладбищам, массовым захоронениям или же в неизвестных местах.

       Мы убеждены, что мы находимся на 24-м часе (!), и только профессиональные солдаты могут спасти нашу дикую природу от разрушения. Профессиональные солдаты, будучи лояльными  своей присяге  или клятве, обязаны защищать свою страну и их людей от агрессоров, но они должны отвергнуть (!) приказы на вторжение в государства за пределами своих границ и любое нападение на любые наземные, водные, подводные или воздушные средства.

      Не существует таких политических, рассовых, религиозных или территориальных споров, которые могут быть преодолены ценой смерти миллионов или миллиардов жизней и / или уничтожением дикой природы! Любой, кто верит в такое решение, должен считаться врагом нашей планеты!

           Неопровержимо и то, что, учитывая количество и силу настоящего ОМУ, после третьей мировой войны можно ожидать конца земной жизни, с тем небольшим поощрением, что инициаторы нападений будут наблюдать на нашей уже либо вымершей, либо же находящейся в вегетативной стадии, планетой, с той стороны своей загробной жизни.

        Идея подобной войны была инициирована в беседе Сталина с   Мао Цзэ-дуном (Москва, 1949), когда они подсчитали, что полное уничтожение капиталистического мира может быть решено ценой смерти 30 миллионов человек! Следует отметить, что по сравнению с состоянием 1949 года в мире накопилось в тысячу раз мощнее ядерных устройств уничтожения.

       Наше предложение об избежании третьей мировой войны приведено ниже для профессиональных солдат мира, воздерживаясь от критики, распространения или сокращения представленных материалов, а также записи новых предложений по решению проблемы.

           A/ Профессиональные солдаты заявляют, что считают своим священным долгом суверенитет своей Родины и защиту своих граждан;

        B/ Своей клятвой (обетом) обещают исполнять приказы (инструкции) своего начальства, но отказываются от тех приказов, в содержание которых входит нападение на другие государства;

      C/ Профессиональные солдаты назначают одного (или более) должностных лиц (представителей), которые будут находится в контакте с аффилированными лицами и одним (позднее назначенным) делегатом ООН;

       D/ Профессиональные солдаты должны понять, что только они способны предотвратить взрыв возможной войны, они осознают ожидаемые полные последствия войны, именно они серьезно относятся к своему избранному призванию и могут подняться выше в целях глобальной цели, отрицая субъективный план своих лидеров.

       E/ Нельзя не учитывать, что осуществимость вышеуказанных пунктов во многом зависит от отношения средств массовой информации и от ссылок, которые мы делаем в Интернете, поскольку в случае отрицательной или неопределенной резолюции, мы должны учитывать что на их коррекцию у нас не будет даже мизерной возможности, как например в случае Второй мировой войны - для тех, кто работает в средствах массовой информации государств-агрессоров.

      F/ ООН должно признать, что никто не имеет права направить военное сообщение, отправлять солдат в другие страны (за исключением единогласного голосования), готовиться к террористическим актам, увеличивать количество и качество оружия сверх международно-санкционированного.

      G/ Пусть благотворительные организации, религиозные лидеры, интеллектуалы некоторых государств требуют выполнения (продвижения) вышеупомянутого, резкого сокращения военных расходов и пусть направят это огромное количество денег на выделение помощи голодающим, бездомным и больным.

MANIFEST ZU ALLEN PROFESSIONELLEN SOLDATEN DER WELT 

​ ​
GENERALE, OFFIZIERE, UNTEROFFIZIERE, SOLDATEN! 
​ ​
SEHR GEEHRTE KOLLEGEN!

   Die Streitkräfte erschienen in den vergangenen sechstausend Jahren der Menschheitsgeschichte nach der Entstehung der Stämme, der Völkergemeinschaften, der Stadtstaaten, der Staaten und der Reiche, und eine Reihe von Kriegen begannen, die als permanent galten. Zu den Ursachen und/oder Zielen der Kriege gehören der Raub (Plünderung), Erwerb der Sklaven und der Gebiete (Ausdehnung), Erwerb der natürlichen Schätze, Meinungsunterschiede aus ideologischem (religiösem) oder rassischem Grund, herrliche Neigung (Wahnsinn), Machtdemonstration, usw., usw.

         Nach Schätzungen gab es – in den untersuchten sechstausend Jahren – insgesamt 380 „Friedensjahre", aber siebentausend Kriegskonflikte fanden statt, da die bewaffneten Konflikte in einem bestimmten Jahr an mehreren Orten stattfanden, zwar wurden mehrere Friedensverträge geschlossen, aber das war nur ein Schlag ins Wasser.

      In den bisherigen Kriegen starben etwa halbe Milliarde(!) Menschen (anderthalb Milliarden Menschen verletzten sich) die meisten von ihnen waren professionelle Soldaten und Wehrpflichtige (oder freiwillige Soldaten), aber eine Menge der unbewaffneten Staatsbürger gehörten auch zur Liste der Opfer, und die Zahl an dieser Liste wurde immer größer, sogar (in den vergangenen Jahrzehnten) war diese Zahl fast so groß, wie die Zahl der gefallenen Soldaten, oder (an manchen Stellen) eben größer.

        Sieger und Besiegten „wechselten" sich ab, und „Dank" der Entwicklung der wehrtechnischen Mittel zeigten sich die menschlichen, materiellen, sowie die ökologischen Verluste eine exponentiell wachsende Tendenz.

        Es erwies sich, dass die wesentliche Mehrheit der Könige, der Kaiser, der Fürste, der Khane, der Präsidenten, der Kanzler, der Feldherren, der Politiker, der Revolutionären oder anderer Personen in hoher Position, die in der Vorbereitung und der Auslösung der Kriege eine wesentliche Rolle hatten, litten an einer schweren paranoischen Krankheit, sie konnten leicht beeinflusst werden und hatten einen Anflug von Cäsarenwahnsinn, unter ihnen waren auch zahlreiche Mörder, Betrüger, Schwindler, Lügner und Unterqualifizierte. Trotz allem wird ihnen durch Mausoleen, Skulpturen aus Gold, Marmor und Bronze, Platz- und Straßennamen, Schulen, Instituten oder Orte ein Andenken bewahrt.

        Man muss auch einsehen, dass gewisse militärische Führer in der Vorbereitung, der Auslösung und dem Verlauf der Kriege auch eine entscheidende Rolle spielten.  Die professionellen Soldaten mordeten, zerstörten, raubten, starben, wurden behindert, bekamen Kriegsauszeichnungen, gerieten ins Kriegsgefängnis, gerieten vor das Kriegsgericht, und Viele nagten am Hungertuch wegen der Entscheidung (auf Befehl, Anweisung) einer oder einiger „Verrückte". Im Sinne des wechselnden Glückes - von den gegenüberstehenden Parteien – bekamen fast alle aus den oben genannten Dingen etwas.

        In dem eventuellen Krieg der Zukunft wird die obengenannte Liste radikal kürzer sein! Jeder wird sofort sterben oder langsam (qualvoll) in Agonie verfallen und es wird in diesem Krieg kein Sieger, nur Besiegten geben!   

      Eine riesige Gefahr droht unsere gemeinsame Natur (unseren Planet)! Homo Sapiens erreichte mit der Schaffung der nuklearen zerstörenden (vernichtenden) Werkzeugen auch, dass er neben der riesigen Naturzerstörung mit der Änderung der Drehgeschwindigkeit der Erdrotation, mit der Verschiebung der Schwerpunkt der Erde, sowie mit der Verringerung oder Steigerung ihrer – seit 5-6 Milliarden Jahre existierende – 29,785 km/s Geschwindigkeit um die Sonne weitere Katastrophen hervorrufen kann.

         Wir sollen unser Schicksal nicht in die Hand einer oder einiger Personen legen (die an der Macht sind). Wir sollen nicht auf Staatsoberhäupter, Parlamente, Minister, Staatssekretäre, Berater, Freundschaftsverträge zwischen den Staaten, Friedensphrasen oder Versprechungen auf die Beschränkung, Kontrollierung und Verminderung der Waffensysteme vertrauen. Bei ähnlichem Vertrauen zahlten bisher Millionen von Menschen drauf und ihre Knochen wurden in Friedhöfen, Massengräbern oder in unbekannten Gruben zu Staub.

       Unsere Überzeugung ist, dass wir in der 24. Stunde sind (!), und nur die professionellen Soldaten können unsere Natur von der Zerstörung retten. Die professionellen Soldaten sind gemäß ihrer Vereidigung oder ihrem Gelöbnis verpflichtet, die Verteidigung ihrer Heimat und ihres Volkes gegen den Aggressoren zu sichern, aber sie müssen den Befehl (die Anweisung) auf den Angriff auf die Staaten, die außer ihrer Grenzen sind, verweigern, sowie auch ihren Angriff mit irgendeinem terrestrischen, Wasser-, Unterwasser- oder Luftwerkzeugen verweigern (!)

         Es gibt keine politische, rassische, religiöse, Gebiets-Zugehörigkeitsdebatte, die durch Beendigung von Millionen oder Milliarden Leben und/oder die durch Zerstörung der Natur gelöst werden kann! Wer diese Lösung mag, soll als Feind unseres Planeten betrachtet werden!

        Es ist unwiderlegbar, dass man nach einem dritten Weltkrieg in Berücksichtigung der Menge und Wirkungskraft der heutigen Massenvernichtungswaffen mit dem Ende des Erdenlebens rechnen kann, mit dem schwachen Trost, dass die, die den Krieg verordneten, würden auch von der Überwelt unseren ausgestorbenen oder vegetierenden Planeten betrachten.

         Stalin und Mao Tse-tung hatten einen Meinungsaustausch über die Auslösung eines ähnlichen Krieges (in Moskau 1949), nach ihren Schätzungen könnte die Vernichtung der kapitalistischen Welt mit dem Tod von 30 Millionen Menschen verwirklicht werden! Es muss angemerkt werden, dass es im Vergleich zu 1949 in der Welt heute schon nuklearen Zerstörungsmittel gibt, die tausendmal größere Wirkungskraft haben. 

 Unseren Vorschlag für die Vermeidung eines dritten Weltkrieges fassen wir für den professionellen Soldaten in den folgenden zusammen, wir schließen uns von der Kritik, Erweiterung, Reduzierung des veröffentlichten Stoffes, sowie von neuen Vorschläge für die Lösung des Problems nicht ab.

         A/ Die professionellen Soldaten sollen sich darüber äußern, dass sie es für eigene Aufgabe halten, die Souveränität ihrer Heimat und die Verteidigung ihres Volkes zu sichern;

       B/ Gemäß ihrer Vereidigung (Gelöbnis) führen sie den Befehl (die Anweisung) ihres Vorgesetztes aus, aber sie verweigern die Befehle, die sich auf den Angriff anderer Staaten beziehen;

        C/ Die professionellen Soldaten sollen von ihnen einen (oder mehreren) Sachbearbeiter (einen Sprecher) auswählen, die mit den neuen Personen und ihrem (später ausgewählten) in den Vereinten Nationen delegierten Vertreter den Kontakt halten;

        D/ Die professionellen Soldaten sollen verstehen, dass nur sie die Auslösung eines eventuellen Krieges verhindern können, sie kennen genau die Folgen eines möglichen Krieges, sie nehmen ihren gewählten Beruf ernst und können sich im Interesse des Ziels erheben und den subjektiven Plan ihrer eigenen Vorgesetzten zu verweigern.

        E/ Man darf nicht unbeachtet lassen, dass die Durchführung der obigen Punkte in einem größeren Maß von der Einstellung der Medien und unseren auf dem INTERNET aufzubauenden Beziehungen abhängt, da sie im Falle einer negativen oder unsicheren Stellungnahme damit rechnen müssen, dass sie wenigere Möglichkeiten zu korrigieren haben, als die, die nach dem zweiten Weltkrieg in den als Aggressor geltenden Staaten in den Medien tätig waren.

         F/ In den Vereinten Nationen muss genehmigt werden, dass keiner das Recht hat, eine Kriegserklärung auszugeben, Soldaten in einen fremden Staat zu senden (mit der Ausnahme einer einstimmigen Entscheidung), auf einen Terrorakt zu vorbereiten, den international genehmigten (bewilligten) Stand der Streitkräfte und die Waffen quantitativ und qualitativ zu vermehren.

        G/ Die gemeinnützige Organisationen in den einzelnen Staaten, die Religionsführer, die Intellektuellengruppen sollen die Durchführung (Förderung) der bisher aufgezählten Punkten, die drastische Minimierung der Kriegsausgaben fordern, und mit der freiwerdenden riesigen Summe sollen den Hungernden (unterernährten Menschen), den Obdachlosen und den Kranken geholfen werden.

MANIFESTO TO ALL THE PROFESSIONAL

​ ​
SOLDIERS OF THE WORLD
​ ​
GENERALS, OFFICERS AND SOLDIERS!
​ ​
RESPECTED COLLEGUES! 

During the last 6000 years of the History of Mankind, following the emergence of Tribes, Communities, City States, Empires; Armies, Armed Forces also appeared and so begun one could say, a permanent State of War. The reasons for starting a war could be various; robbing stealing, getting slaves, living space, religious, ideological, or racial differences, just to prove who is stronger, etc, etc..

It is estimated that during these 6000 years there were only 380 peaceful years, but 7000 wars took place and 6000 Peace Trieaties were also made, but they were worth about as much as a horse shoe on a dead horse.

In the various wars to date about 500 million men (!) have died, (1milliard 500 thousand were wounded) the majority of them were professional and enlisted soldiers, or volunteers, but many unarmed, non combatant civilians have also been killed whose numbers approached and especially during the 20th. Century sometimes exceeded that of the fighting soldiers.

Winners and losers have changed places and followed each other and thanks to the increased efficiency of war materials, the damage to buildings bridges and the environment increased.

In the preparation and starting of wars, the majority of those who played a decisive role: kings, emperors, presidents, revolutionary leaders, etc, were proved to be paranoids, megalomaniacs, ignorant uneducated nonentities. Despite this, their memories are preserved

in mausoleums, gold, marble or bronze statues, street names, schools, buildings, etc. are named after them.

We have to admit that in some cases military leaders also played a role in the starting of wars. Ordered by their superiors, professional soldiers killed, robbed, destroyed, died, became crippled, were decorated with medals, became prisoners of war, were put on trial as war criminals, and many of them became home and penniless, etc. As luck sometimes changed, this was true for the soldiers of all sides.

In any accidental future war the above listed possibilities will be radically reduced. There will not be winners or losers, only immediate or slow death.  

Our one and only common home Planet Earth is threatened by immeasurable dangers. With Nuclear Power the Homo Sapiens, apart from destroying living organisms, is now capable of causing changes  in the speed of Planet Earth's, journey around the Sun, which for the last 5 - 6 milliard years was 29,785 km/s.

We cannot let our lives, fate be in the hands of one, or a few powerful persons. Nor to Heads of State, Parliaments, Ministers, State Secretaries, Advisers, Friendship and Arms reducing promises between States. Those who believed in the above often paid dearly and their Earthly Remains are in Mass Graves or even in unmarked holes in the ground.

We are convinced that we are in the 24th.(!) hour and only the Professional Soldiers can save our World from destruction, who according to their Oaths must defend their own Country, but should refuse to obey an order to attack by any means another Country.

There could not possibly be such a Political, Racial, Religious, Territorial argument which may only be solved by killing millions of people and other living organisms. Those, who want to solve any of our problems by these methods, should be seen as the Enemies of Planet Earth!

It is irrefutable that after a Third World War it is likely that all forms of Life will cease to exist on Planet Earth with the small consolation that those who brought it about, or caused it will also be looking at it from the Other World.

In 1949 Stalin a Mao in Moscow discussed the possibility of starting a War when according to their estimate Victory over the Capitalist World could be achieved by the death of 30 million men! It should be noted, that in contrast to the available means of destruction in 1949, the effectiveness and quantity of Nuclear Weapons have been multiplied a thousand times by now.

Our suggestion to avoid the possibility of a Third World War will be summed up below for the Professional Soldiers of the World. We welcome criticism and possible new suggestions as well.

A/   The professional should declare, that they consider it as their sacred duty to defend and protect the sovereignty of their country and their citizens;

B/   As stated in their Oaths, they will carry out the orders of their superiors, but refuse to obey orders to attack another Country.

C/   The Professional Soldiers should elect one or more Spokesman    

       from among themselves who would keep contact with other   

       joining units and (at a later stage) with the member delegated to   

       the United Nations. 

D/   The Professional Soldiers should understand that it is only they,

       who can prevent a War breaking out, as they are aware of the   

        likely consequences of it.

E/    It must be taken into consideration that the attitude of the

        "Media" and Internet can influence the success of the above

        points. There is very little possibility to correct possible

        mistakes later.

F/    The United Nations must unanimously accept that no one has              

        the right to declare war and send soldiers to another country,

        (except in the case of unanimous decision), to prepare and plan

        terrorist actions, to increase the size and efficiency of armies

        above the Internationally agreed levels.

G/    Religious leaders, Charity organisations in the various countries

        should demand that the above listed points should be adhered to.

        The huge sums saved should be used to help those in need;

        the homeless and the hungry. 

​​
 
​​
BUDAPEST, 2018. január 4.

Közreadta a Magyar Justitia Bizottság

(Prof. Dr. Bokor Imre)

​ ​
MJB elnök