Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2016. október 13., csütörtök

21.483 - Magyar Fes­té­szet Napja prog­ramja 2016

Magyar Fes­té­szet Napja prog­ramja 2016

   Idén tizen­ötö­dik alka­lom­mal ünne­pel­jük a magyar kor­társ fes­té­sze­tet.
Min­den évben, Szent Lukács, a festők és orvo­sok védő­szent­jé­nek napja, októ­ber 18.-a köré szer­veződ­nek azok a kiál­lí­tá­sok, ahová a kor­társ művé­sze­tet ked­velő nagy­kö­zön­sé­get vár­juk. 2002-ben a Fene­ket­len tónál egy hét­vé­gén indult az első ren­dez­vény. Mára több hetes ren­dez­vény­so­ro­zattá duz­zadva több száz részt­vevő kiál­lí­tó­val, közel száz, orszá­go­san és kül­földről csat­la­kozó galé­ri­á­val büsz­kél­ked­he­tünk. Ala­pít­vá­nyunk kurá­to­ra­i­nak önzet­len, egész éves mun­ká­ján ala­pul a fes­té­szet ünne­pé­nek sikere.

Egye­dül­álló és egyet­len alka­lom Magyar­or­szá­gon, ami­kor több száz kor­társ festőmű­vésszel talál­koz­hat a közön­ség egy idő­ben és tér­ben. Célunk e művé­szeti ág nép­szerű­sí­tése, meg­ked­vel­te­tése, lehető­sé­get teremtve a nagy talál­ko­zá­sok szá­mára. Éppen ezért, tár­la­ta­ink ingye­ne­sen látogathatók.

2016-ban három nagy pil­lé­ren nyug­szik a fes­té­szet ünnepe. Esz­ter­gom­ban a fő hely­szí­nen , Újbu­dán a fővá­ros­ban és Szol­no­kon a Tisza part­ján egy­más után nyíl­nak az izgal­mas kiál­lí­tá­sok. A vidéki hely­szí­nek külö­nö­sen fon­to­sak szá­munkra, ezzel is kinyil­vá­nít­juk nyi­tott­sá­gun­kat az ország más terü­le­tein alkotó festőmű­vé­szek felé. Inno­vá­ciós eleme tevé­keny­sé­günk­nek az is, hogy folya­ma­to­san bővít­jük a hoz­zánk csat­la­kozó galé­riák körét. Ennek köszön­hetően talál­tunk rá új, fris­sen meg­nyi­tott kiál­lí­tó­he­lyekre, ami­ket e prog­ram­so­ro­zat­tal könnye­dén a képzőmű­vé­szet vér­ke­rin­gé­sébe kap­csol­hat­tunk. Inno­va­tív meg­ol­dás az is, hogy lehető­sé­gek sze­rint, egy kiál­lí­tás meg­nyitó ese­mé­nyén több társmű­vé­szet is sze­rep­hez jut, mint szín­ház, zene, lát­vány és előadóművészet.

Hagyo­má­nyo­san a fes­té­szet ünnepe ad alkal­mat a szak­mai díjak átadá­sára. Ebben az évben októ­ber 16-án Esz­ter­gom­ban a Szent Adal­bert Köz­pont­ban ren­de­zett Élő Magyar Fes­té­szet című kiál­lí­tás meg­nyi­tó­já­val egy­be­kö­tött gála­es­ten kerül sor a nagy ese­ményre. Az Életmű­dí­jat egy 70 év feletti doyen kapja. A Magyar Művé­szeti Aka­dé­mia Festészeti-díját egy művé­sze­té­ben érett, szak­ma­i­lag kiemel­kedő sze­mély veheti át a közép­ge­ne­rá­ci­ó­ból. A fia­ta­lon elhunyt nagy­bá­nyai festő­te­het­ségről elne­ve­zett Maticska Jenő-díjat pedig az a pro­fesszi­o­ná­lis fia­tal alkotó kapja, aki­nek mun­ká­ját a szakma is korán elismeri.

A Magyar Fes­té­szet Napja Ala­pít­vá­nyá­nak elsőd­le­ges és fő támo­ga­tója, vala­mint tizenöt éve vál­to­zat­la­nul segítője, Újbuda Önkor­mány­zata. Több éve támo­ga­tók között tud­hat­juk a Magyar Művé­szeti Aka­dé­mia Képzőmű­vé­szeti Tago­za­tát is.

erdo
Az idei kiál­lí­tás soro­za­tunk fővéd­nöke: Dr. Erdő Péter bíbo­ros, esz­ter­gomi érsek
Ren­dez­vé­nye­ink időrendben

Szep­tem­ber 22.

18.00. — Vés­sey Gábor festőmű­vész kiál­lí­tása — „56-os oltár" Szent Ist­ván Bazi­lika / Lovag terem. 1051 Buda­pest, Szent Ist­ván tér 1.

Októ­ber 8.

12.00 — Magyar Rajz­ta­ná­rok Orszá­gos Egye­sü­le­té­nek (MROE) kiál­lí­tása
Ferenc­vá­rosi Hely­tör­té­neti Gyűj­te­mény, Buda­pest, Ráday u. 18.

Októ­ber 11.

18.00 — Mini­ké­pek — Vizi­vá­rosi Galé­ria. Évek óta a szakma egyik leg­si­ke­re­sebb ren­dez­vé­nye.
100 festőmű­vész önval­lo­mása, egyen­ként 20x20 cm-es vász­non.
A kiál­lí­tást meg­nyitja Feledy Balázs művé­szeti író.
1027 Buda­pest, Kapás utca 55.

Októ­ber 14. – egész napos rendezvény

Magyar Fes­té­szet Napja Újbudán

11.00 — Kelen­he­gyi úti Műte­rem­ház­ban meg­ko­szo­rúz­zuk Kokas Ignác festőmű­vész emlék­táb­lá­ját, mert idén ünne­pel­jük szü­le­té­sé­nek 90. évfor­du­ló­ját. Kelen­he­gyi u. 12–14.
13.00 — Újbuda Galé­ri­á­ban a Magyar Fes­té­szet Napja alkal­má­ból a Kelen­he­gyi úti Műte­rem­ház festőmű­vé­sze­i­nek alko­tá­sa­i­ból nyí­lik kiál­lí­tás. A kiál­lí­tást meg­nyitja: Józsa Kitty művé­szet­tör­té­nész.
Helye: Újbu­dai Pol­gár­mes­teri Hiva­tal (1113 Zsom­bo­lyai út 5. I.emelet) A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető 2016. novem­ber 7-ig, a hiva­tali idő­ben.
14.00 — „Galé­ria­sé­ták a Bar­tó­kon" címet viselő galé­ria­sé­ták célja a Bar­tók Béla úton elhe­lyez­kedő galé­riák pro­mo­tá­lása a Magyar Fes­té­szet Napja ese­mé­nyei sorá­ban. Koráb­ban együttmű­kö­dési szán­dé­ku­kat kinyil­vá­ní­tott galé­riák Kult 11, öt perc gya­log­útra fek­sze­nek egy­más­tól. Ennek függ­vé­nyé­ben készült el az idő­be­osz­tás. A kiál­lí­tá­so­kon tör­ténő beszé­de­ket Garami Gréta művé­szet­tör­té­nész és Sipos Endre művé­szet­fi­lo­zó­fus egy­mást váltva végzi. Az idő­be­osz­tás­ban az egyes idő­tar­ta­mok a kiál­lí­tott művé­szek és a galé­riák faj­sú­lyos­sá­gá­tól függően eltérő.

14.00–14.20 — Tinta Art Galé­ri­á­ban indul a kiál­lí­tást mél­tató beszéd, a Hód­mező­vá­sár­he­lyi Őszi Tár­lat díja­zott­ja­i­nak tár­la­tán. Bar­tók B. út 1.
14.25–14.40 — Bor és Kézmű­ves Galé­ria Tóth Anna­má­ria és Tóth Marica MKE III. évf. festőmű­vész hall­ga­tók tár­lata, Bar­tók B. út 8.
14.45–15.00 — MOHA Kul­túr­tér — „Idő­kap­szula" Jaschik Művé­szeti Szak­kö­zép festő sza­kos hall­ga­tó­i­nak kiál­lí­tása. Az ani­má­ció és a fes­té­szet kap­cso­lata – moz­gó­ké­pes bemu­tató, Bar­tók B. út 11–13.
15.05–15.20 — Elel­ven Blokk — „Lekép­zés" Jaschik Művé­szeti Szak­kö­zép dekor sza­kos hall­ga­tó­i­nak fes­té­szeti bemu­ta­tója, Kende u. 1.
15.25–15.40 — Három Hét Galé­ria — Wol­sky And­rás képzőmű­vész tár­lata, Bar­tók B. út 37.
15.45–16.00 — La Nube Galé­ria – Mészá­ros Bori festőmű­vész illuszt­rá­ciós kiál­lí­tása.
16.05–17.20 — Arnoldo Galé­ria — Gaj­zágó Sán­dor festőmű­vész kiál­lí­tása, Bar­tók Béla út 46.
17.40 — Koszo­rú­zás a Csont­váry emlék­táb­lá­nál a Gár­do­nyi téren.
Beszé­det mond Szkok Iván festőművész.

18.00 — Kokas Ignác Kossuth-díjas festőmű­vész emlék­ki­ál­lí­tása a B32 Galé­ria és Kul­túr­tér­ben az Újbu­dai Kul­tú­rá­lis, peda­gó­giai és Média KFT. szer­ve­zé­sé­ben. Nem csak a nagy­mé­retű tojás­tem­pera képek lát­ha­tók majd, hanem a kis­mé­retű gyöngy­sze­mek: gvas­sok és akva­rel­lek és gra­fi­kák is kiál­lí­tásra kerül­nek.
Meg­nyitja: Szo­tyory László Mun­kácsy Mihály-díjas festőművész.

Októ­ber 15 Kiemelt ren­dez­vé­nye­ink Szolnokon

A Képzőmű­vé­szet Ünnepe Szol­no­kon a Magyar Fes­té­szet Napja alkal­má­ból az 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 60. évfor­du­lója kapcsán.

10.00 — Buda­pestről indu­lás autó­busszal (Szent Ist­ván kór­ház par­ko­ló­já­ból)
11.30 — László Dániel festőmű­vész kiál­lí­tá­sá­nak meg­nyi­tója A tár­la­tot Bráda Tibor, a Magyar Fes­té­szet Napja ala­pí­tója nyitja meg
Hely­szín: Móra Ferenc Művelő­dési Köz­pont (2730 Alber­tirsa, Pesti út 85.)
14.00 — Sár­közi Antal festőmű­vész egyéni tár­lata
Hely­szín: Szol­noki Művész­te­lep — KERT Galé­ria, a Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság 2015-ben meg­ren­de­zett "Ref­lex" című nagy­ki­ál­lí­tása díja­zottja, (5000 Szol­nok, Guten­berg tér 12/12.)
15.00 — „Fest­ebéd" a Szol­noki Művész­te­lep kert­jé­ben
16.00 — Nádas Ale­xandra képzőmű­vész és Nagy Gábor Munkácsy-díjas festőmű­vész kiál­lí­tása
Hely­szín: Szo­bosz­lai Galé­ria (5000 Szol­nok, Jókai u. 1.)
16.30 — "Az áldo­zat sza­bad­sága" — A Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság kiál­lí­tása
1. Hely­szín: Aba-Novák Agóra Galé­ria (5000 Szol­nok, Hild tér 1.)
17.00 — III. Szol­noki Bronz­öntő Szim­pó­zium záró kiál­lí­tása
Hely­szín: Aba-Novák Agóra Galé­ria kis terme (5000 Szol­nok, Hild J. tér 1.)
18.00 — "Az áldo­zat sza­bad­sága" — A Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság kiál­lí­tása és díj­át­adó gála
2. Hely­szín: Szol­noki Galé­ria (5000 Szol­nok, Temp­lom út 2.)
Ünnepi beszé­det mond: Sza­lay Ferenc, Szol­nok Megyei Jogú Város pol­gár­mes­tere Pogány Gábor Benő szob­rászmű­vész, a Szol­noki Művé­szeti Egye­sü­let elnöke Vere­bes György festőmű­vész, a Szol­noki Művész­te­lep művé­szeti vezetője, a Szol­noki Képzőmű­vé­szeti Tár­sa­ság ala­pí­tója Az ünnep­sé­get, illetve díj­át­adó gálát ugyan­ezen hely­szí­nen a szin­tén az emlékév jegyé­ben zajló Nem­zet­közi Képzőmű­vé­szeti Film­fesz­ti­vál záró– és díj­át­adó ünnep­sége követi 20.00 órá­tól.
– A TISZA­pART Mozi Galé­ri­á­ban Orosz Ist­ván Kossuth-díjas gra­fi­kusmű­vész "Ana­mor­fó­zi­sok" című kiál­lí­tá­sát tekint­he­tik meg az érdeklődők. (5000 Szol­nok, Temp­lom út 4.)
— Mood Kávézó Galé­riaVarga Erik "Az angya­lok hall­gat­nak" című kamara kiál­lí­tása folya­ma­to­san láto­gat­ható.
Nyitva tar­tás: H-P: 10.00–20.00, (Szol­nok, Kos­suth L. út 9.)

A prog­ra­mok rész­le­te­sen 
www.szolnokimuvesztelep.com
Buszt indí­tunk a Szent Ist­ván Kór­ház par­ko­ló­já­ból, 10.00 óra­kor. Buda­pest
Nagy­vá­rad tér.

Októ­ber 16. Kiemelt ren­dez­vé­nye­ink Esztergomban

Tájé­koz­tat­juk, hogy a főren­dez­vény hely­szí­nére, Esz­ter­gomba három autó­busszal ter­vez­zük vinni az érdeklődő­ket.
A buszok indu­lási helye:
Buda­pest, Nagy­vá­rad tér, Szent Ist­ván kór­ház par­ko­lója.
Indu­lás ideje: 9.30 óra. Vissza­in­du­lás Buda­pestre: 20.30 óra.
Az autó­busz igény­be­vé­tele ingye­nes, de ehhez regiszt­rál­nia kell, lét­szám meg­je­lö­lés­sel a festnapinfo@gmail.com címen.
A követ­kező ingye­nes prog­ra­mok­kal tesszük szí­ne­sebbé a napot:

11.30 — Esz­ter­gomi Keresz­tény Múzeum: "Magyar­or­szági szen­tek" orszá­gos pályá­zati kiál­lí­tás díj­ki­osz­tás­sal. Tár­lat­ve­zető: Kont­sek Ildikó a Keresz­tény Múzeum igaz­ga­tója.
12.30 — Dzsámi Galé­ria: „ Fény­bri­gád és meg­hí­vot­tai" üveg­fes­té­szeti kiál­lí­tás.
Meg­nyitja: Sze­ke­resné Czi­nege Erzsé­bet az intéz­mény igaz­ga­tója. Élő zene. Cate­ring.
14.30 — Ron­della Galé­ria: "Üdvöz­let a szabadsághozóknak"-"Salus liber­ta­tem ferentibus"

Orszá­gos fes­té­szeti pályá­zati kiál­lí­tás az 1956-os for­ra­da­lom és Mind­szenty bíbo­ros úr emlé­ké­nek szen­telve. A néző­ket üdvözli Dr. Erdő Péter bíbo­ros, prí­más, esztergom-budapesti érsek. Meg­nyitja: Kont­sek Ildikó a Keresz­tény Múzeum igaz­ga­tója. Díj­ki­osz­tás.
Elő­ze­te­sen beje­lent­ke­zés­sel — 10 fő feletti cso­port ese­tén a varmegom@invitel.hu címre
leg­alább 1 mun­ka­nap­pal koráb­ban, vagy sze­mé­lyes jelent­ke­zés­sel a Vár­mú­zeum pénz­tá­rá­ban (Szent Ist­ván tér 1) — ( 10–15 perc vára­ko­zás szük­sé­ges lehet)
Szombat-Vasárnap 10-16h óráig a helyszínen

16.30 — Esz­ter­gomi vár: „FÉNY ÉS ÁRNYÉK" Atlasz Gábor festőmű­vész kiál­lí­tása
A meg­nyi­tón bemu­ta­tásra kerül: "Veláz­quez asz­tala" c. tánc — moz­gás­szín­házi előa­dás
Előad­ják: Hor­váth Ange László és Atlasz Gábor.

Főren­dez­vény

18.00 — Szent Adal­bert Köz­pont: „Élő magyar fes­té­szet" Magyar­or­szág három fes­té­szeti gene­rá­ci­ó­já­nak monstre bemu­ta­tója. A közön­sé­get üdvözli Dr.Erdő Péter prí­más, érsek úr. Meg­nyitja Szur­csik József festőmű­vész a Magyar Művé­szeti Aka­dé­mia ren­des tagja.

Díj­át­adá­sok:
Életmű­díj (EMMI)
Maticska Jenő-díj (EMMI)
Magyar Művé­szeti Aka­dé­mia Festészeti-díja
Élő zene. Catering.

Októ­ber 17.

18.00 — "Női vonal"
Évente nagy érdeklő­dést kiváltó tár­la­tunk
Pró­féta Galé­ria. Buda­pest, Szt. Gel­lért tér 3.

Októ­ber 18.

16.00 — IX. kerü­leti diá­kok festő per­for­man­sza,
A Magyar Fes­té­szet Napja alkal­má­ból a Kál­vin téren (a temp­lom előtt) tehet­sé­ges IX. kerü­leti művé­szeti isko­lá­sok óriás fest­mé­nye­ket készí­te­nek. Rend­ha­gyó módon szó­lítja meg az utca embe­rét: főleg azok­nak kínál vizu­á­lis élményt, akik nem szán­nak időt egy kiál­lí­tás meg­te­kin­té­sére, Buda­pest, Kál­vin tér
18.00 — Made in Country című kiál­lí­tás, Karin­thy Sza­lon.
10 magyar és 10 Magyar­or­szá­gon élő kül­földi képzőmű­vész páron­ként készí­tett közös mun­kái kerül­nek bemu­ta­tásra. A fes­té­szet, mint közös plat­form. Buda­pest, Karin­thy Fri­gyes út 22.

Októ­ber 19.

17.00 — Művé­szeti isko­lá­sok kiál­lí­tása, Deák 17 Gyer­mek és Ifjú­sági Művé­szeti Galé­ria. Buda­pest, Deák Ferenc u.17.

Októ­ber 20

18.00 — „Átszel­le­mí­tett tár­gyak" Plasz­ti­kus képek tár­lata – Kle­bels­berg Kul­túr­kú­ria
A kiál­lí­tást meg­nyitja Sipos Endre művé­szet­fi­lo­zó­fus.
Buda­pest, Temp­lom u. 2–10.

Októ­ber 21.

17.00 — Vin­cze Angéla festőmű­vész "Sza­bad­ság" című kiál­lí­tása, Erdei Éva Galé­ria. 1028 Buda­pest, Kon­dor u. 29.

Októ­ber 22.

18.00 — "Tra­dí­ció és meg­úju­lás" üveg­fes­té­szeti kiál­lí­tás a Róth Miksa Emlék­ház­ban. Élő zene. Buda­pest, VII. Nefe­lejcs u. 26.