Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2016. október 17., hétfő

21.484 - AZ AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZAT FELÉLIK a KOMMUNISTA-NEVELT PAPOK


Feladó: <1952jb@gmail.com>
Dátum: 2016. október 17. 8:31
Tárgy: Közérdekű

AZ AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZAT

FELÉLIK a KOMMUNISTA-NEVELT PAPOK

MAGYAR SORS.  Talán nincs a világon olyan nép, amely oly sok véráldozatot adott a hazáért, a keresztény-ségért mint a magyar. Valószínű fellélegzett a magyarság a törökök kiverése után. Sajnos, a történelemből tudjuk, nem volt mire, Habsburg uralom alá került a magyar nép. Hiába volt a Rákóczi vezette szabadságharc, az 1848 forradalom, idegen elnyomás alatt élt a magyar a saját hazájában. Majd jött 1867-ben a kiegyezés, melynek Trianon, hazánk szétdarabolása lett a vége, a magyarokat büntették meg mások háborúkezdéséért.  A kiegyezés nem hozta meg a magyar nép jobb létét és sokan Amerikába vándoroltak. Ott bányákban vasútépí-tésnél dolgoztak napi 12-14 órán át. Reménykedtek, hogy az Óhazában javul a helyzet és hazamehetnek. De kitört az I-ső világháború, szétdarabolták az országot, látták, hogy a szülőhazában nincs jövő, az Újhazában kell maradni. Soknak még nem volt háza, de istenházát, templomokat építettek. Egyházak alakultak Amerika külön-böző részein, sokan magukkal hozták a bibliát és vasárnaponként felváltva olvastak belőle, kevés volt a pap, vagy azok is bányákban dolgoztak. A magyaroknak idegen volt az angolnyelv, az amerikai szokások, magyar egyházakhoz tömörültek. A Független Amerikai Magyar Református Egyház képviselői 1924 december 9-én Duquesneben (PA) tartotta meg az elő Alkotmányozó Gyűlést és öt Törvénycikket alkotott. A törvénycikkek az USA törvények (Sections 501(c)(3) or 501(c)(6) of the Internal Revenue Code)  alapján adómentes és a Corporation Code szerint kell működni, mely előírja a gyűlések levezetését, a tagság jogait, lelkész fizetését, mely nem lehet több mint egy hasonló gyülekezet lelkész fizetése. Az egyház törvénye előírja, kinek mily joga s kötelessége van az egyháznál. A 10§. törvénycikk meghatározza: Az egyházközségi vagyon tulajdonjoga a gyülekezeté, de a vagyon használata, kezelése és hova fordítása az illetékes egyházi hatósága alá van vetve a jelen törvények határozmánya szerint. A Független Amerikai Magyar Református Egyház törvénye úgy, mint az USA törvénye nem ismeri el más államban szerzet szakképzettséget igazoló oklevelet, diplomát. A 33§. előírja: lelkész csak az lehet, aki sikeresen levizsgázott és lelkészi oklevelet kapott az Egyházmegyei Vizsgáztató Bizottságtól. A magyar egyházak összefogták a magyarságot, iskolát a gyerekeknek, öregotthont az időseknek építettek Amerika különböző részén.

             Majd jött az II-ik világháború, a szovjet horda, az istentelen kommunizmus megszállta Magyarországot. Ők azt hirdették, hogy nincs Isten. Egyházi vezetőket, rendes papokat, akik ellent szóltak elhallgattatták, börtön-be tették. Ismeretes Zadvarecz páter, Mindszenty hercegprímás, Ravasz László, Ordas Lajos püspökök esete. Sajnos akadtak a református egyházi vezetők, akik a kommunisták segítségére álltak. Ilyen volt Tildy Zoltán, akit a nép palástos hóhérnak nevezett mivel nem tíz, vagy száz, hanem több ezer halálos ítéletet hagyott jóvá. Kivégezték a magyarok színe-javát, mert a haza és a kereszténység védelmében harcba mentek. Elkezdődött az egyházak és a hívő keresztények üldözése. A Debreceni Teológia békepapok nevelőintézete lett. Nem kellett az oroszoknak, ÁVH-soknak terror alatt tartani a rendes papokat, a hívő népet, megtették azt az emberi mivol-tukból kivetkőzött sátánt szolgáló egyházi főméltóságok. Ismeretes Roszik Gábor képviselő parlamenti felszóla-lása az egyházakról (1993. november 9)

:             Az egyházak tekintélyének és hitelességének, megújulási készségének nem az a bizonysága, hogy a vétkeit eltitkolja, hanem az, hogy élenjár bűnei felismerésében, megvallásában, megbánásában s amennyire lehet, jóvátételében. Isten az egyházat ebben is példává akarja tenni. A továbbiakban szeretném ismertetni a pártállam és az egyházak múltban meglévő kapcsolatát, hogy mindenki számára meggyőző módon tegyem elfogadhatóvá azt, hogy erre a lépésre az egyházakkal kapcsolatban szükség van. Aki nem élt benne az egyházakban, vagy szoros kapcsolatban nem állt vele, talán nem tudja, vagy kételkedik benne, hogy az egyházak életét ateista, kommunista egyház és vallásellenes emberek irányították az Állami Egyházügyi Hivatal ördögi központjából, megalkuvó, gerinctelen, karrierista püspökök, esperesek, egyházi főméltóságok személyén keresztül. Valóban, rombolást ördögi módon nem a párt pribékjei, nem rendőrök, vagy munkásőrök végezték, hanem a beépített eszközként használt egyházi vezetők.

           Sajnos, Roszik képviselő bölcs szavait nem értetették meg a parlamentben ülő elvtársak, nekik nem volt fontos az egyházak megújulása. Ők hagyták, hogy továbbra is a kommunistákat kiszolgáló, gerinctelen püspö-kök, esperesek uralják az egyházakat. Ismeretes, hogy a III/III-as hírhedt besúgó ügynök Bölcskei Gusztáv 18 évig uralta a Zsinatot és a püspökséget. Nem csoda, hogy a hívők elhagyták a történelmi egyházakat, nem voltak hajlandók hallgatni a kommunistákat kiszolgáló békepapok prédikációját. Amiért ezer éven át oly sok vér folyt, azt pár év alatt romlott lelkű, kommunisták bérencei lerontották. Ezért alakult több száz szekta a Hit Gyüleke-zettel az élen, melynek tagjai lassan eléri a reformátusok számát. A történelmi egyházak vezetőinek bűne a Hit Gyülekezet létezése. Nincs Magyarországon, aki felelősségre vonná a felelőtlen püspöki nevet bitorló személy-eket, Lucifer táncol örömében.

            Az Amerikai Magyar Református Egyház vezetői szomorúan tapasztalták, hogy az Óhazában a kom-munisták mily terror alatt tartják az egyházakat. A vezetőit, akik ellent szónak koncepciós perekben elítélik, majd a gerinctelenek az elnyomok segítségére szegődnek, nincs, aki a hívők érdekeit világi Forumokon képvi-selje. Az AMRE-nek nem volt püspöke 1958-ig, akkor Béky Zoltánt választották meg püspöknek, aki beikta-tásakor mondta: Nem az élre állítást, az elsőséget köszönöm, mert ebben a mai világban, amikor megbomlott a fegyelem és nem kívánatos korlát lett a törvény nem irigylendő dolog a törvények őrének és megtartójának lenni.  Mi vagyunk Isten után az otthoniak reménysége. Mi vagyunk az egyetlen szabad református földdarab az egész világon, nekünk kell képviselni, védelmezni Őket. Azt a rettentő igazságtalanságot, melyet velünk elkövettek világgá kell kiáltani. A szabad magyar református egyházaknak rajtunk keresztül kell megújhodni. Béky Zoltán nem csak püspök volt, hanem a magyarság képviselője, napszámosa. Sokszor éjfél után is kihallatszott az írógép kopogása a szobájából. Írt leveleket, elnököknek, szenátoroknak, Egyesült Nemzeteknek, World Council of Church-nek, 28 könyvet a magyarság, a székelyek érdekében. Ismeretes Ceasescu magyar műemlékeket, falvakat, temetőket romboló, székelyeket elnyomó intézkedései, amit Kádár és elvtársai szó nélkül tűrték. Béky püspök volt, aki elérte, hogy egy küldöttség vizsgálja és szűntesse meg Ceasescu intézkedéseit és elérte, hogy megtorlásul törőlték a legnagyobb kedvezménybe részesült államok közül Romániát. A Congressional Recordban meg van örökkítve Béky püspök önzetlen küzdelme a magyarságért. 1969-ben a Washingtoni Award kitüntetje, 1970-ben az USA elnöke az Elnöki Bizottságba jelöli. A Congressus mindkét házát 4 alkalommal imával nyitotta meg, úrvacsorát osztott Johnson, Nixon és Ford elnök-nek. Az Amerikai Magyar Szövetség és az Árpád Akadémia elnöke. Ezeken kívül Jézus és a hívők szolgája. A papifizetéséből nem telt autóra, az egyháztagok vették neki, nyugdíba vonulásáig a parókán lakott. Dr. Béky Zoltán nemcsak Amerikában, hanemhanem világfórumokon, négyföldrészenbeszélt szeretett népe bánatáról a vele történt igazságtatanságról. Az amerikai magyar életünk legelső szolgájának, prófétájának és vigasztalójának Béki Zoltánt tartom. Emlékezett meg róla Nagy Lajos püspök. Volt idő, mikor a természet is a magyarok ellen fordúlt, kiöntött a Maros és a Tisza. Béky Zoltán püspökilevelet küldött az egyházakhoz, hogy segítsenek az árvízkárosúltaknak Erdélyben, Felvidéken. Adakoztak a hívők, megtelt a persely, írták a több százdolláros csekkeket. Majd karácsonyi csomagküldésről szólt a püspöki levél, éveken át több tízezer csomagot küldtek az egyházak a rászorúltaknak. Dr. Béky Zoltán a biblia értelmében püspök volt, úgy élt és cselekedett, béksség, felebaráti szeretet és rend volt az egyházaknál.

MI VAN MA AMERIKÁBAN? Süketnéma, analfabéta kommunistanevelt, papnak, püspöknek, egyhá-zibírónak nevezett törvénytelen személyek, akik felemésztik az egyházakat. Varga Ferenc állitólag püspök, és Magyari Köpe Gábor egyházi bíró nem válaszolt a feljelentésre, mely Szabó Sándor zabi pap csalásai, hazugsá-gai, sikkasztásai, bérgyilkossára felbújtás, s törvényszegés miatt lett beadva. Mos más ügyben kérünk intézkedést.

 Tárgy: Segítség kérése. Kedves Barátom, Kedves Testvérem! 2016. október 1-én leégett a kárpátaljai BeregCamp gyermekevangelizációs központ főépületének tetőszerkezete, ezzel több tíz millió forintos kár keletkezett az épületben. A BeregCamp évente több 100 rászoruló gyermeknek biztosított lelki feltöltődést, alapozta meg az Úrhoz vezető utat. Az evangelizációs központot üzemeltető alapítványnak nincs pénze a tetőszerkezet újjáépítésére. Tudnod kell, hogy ebben a központban önkéntes kárpátaljai testvérek dolgoznak, akik szabadságot vesznek ki, csak hogy az Úrnak szolgáljanak. Szinte minden kárpátaljai hitben járó református család lelki otthona ez a központ. Elvesztése egy református nemzet lelki tragédiája. Kérlek Téged, amennyiben arra indítja szívedet az Úr Jézus Krisztus, hogy támogasd ennek a központnak az újjáépítését, akkor adományodat juttasd el a Számlaszám: 10701403-66188087-52200005 Abaújvári Református Egyházközség CIB Bank Tel: Tóth István 06/30/265-48 95.                                                                                                                                                                    Kiadvány hiteléül: Bogár Gyula                      (Folytatjuk)