Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. május 15., hétfő

22.174 - Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter: Egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség


Feladó: mandinka.bt
Dátum: 2017. május 14. 13:03
Tárgy: Egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség
Címzett: 
 
A tervezett törvényi módosításokat a történelmi egyházak képviselőivel való egyeztetés során megvitatta a kormány, és azokat a történelmi egyházak elfogadták.Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosításánakcélja, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény  és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályait pontosítsa és kiegészítse a vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló és a nemzetiségi oktatásra vonatkozóan, összhangban az egyenlő bánásmód alkotmányossági követelményével és a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelvvel. A javaslat a joggyakorlat megfelelő orientálása és egységesítése érdekében a hatályos jogban is meglévő garanciális rendelkezések részletesebb kibontását, az uniós joggal összhangban álló értelmezésük kifejtését tűzte ki célul. (Előadó: Trócsányi László, igazságügyi miniszter. Szövege: PDF.)

***

A törvényjavaslat általános vitájában a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportjának vezérszónoka fejtette ki a frakció álláspontját.

Dr. VEJKEY IMRE: - Képviselőtársaim! Magyarország az egyenlő bánásmódot és az esélyegyenlőséget az élet minden területén, különösen a köznevelés területén igyekszik előmozdítani. Ennek ellenére hazánkkal szemben az Európai Bizottság 2016. május 27-én mégis kötelezettségszegési eljárást indított, álláspontja szerint az oktatásban megvalósuló etnikai alapú szegregáció miatt, hivatkozva arra, hogy a vonatkozó hatályos magyar rendelkezések néhány részletszabálya a 2000/43/EK irányelvvel ellentétes.

- Az eljárást megindító hivatalos felszólítás kifejezetten kifogásolta az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCIV. törvény egyes részletszabályait, illetve az ezen alapuló magyar bírósági jogértelmezést és joggyakorlatot.

- Hölgyeim és Uraim! A kormány nevében az igazságügyi miniszter úr 2016. október 4-én nyújtotta be a tisztelt Házhoz az Ebktv. és az Nkt. módosításáról szóló, T/12363. számú törvényjavaslatot. A tervezett módosítások lényegi eleme egyrészről annak megállapítására irányul, hogy az Ebktv.-ben a vallási meggyőződésen alapuló oktatás nem vezethet etnikai alapú, tiltott megkülönbözetéshez; másrészt ezzel összefüggésben annak rögzítésére a köznevelési joganyagban, hogy jogszerű az olyan oktatás, amely egyidejűleg megfelel a vallási meggyőződésen alapuló oktatás és a nemzeti oktatás követelményeinek; harmadrészt annak a követelménynek a deklarálására, hogy a nemzetiségi oktatás az állami oktatással megegyező, átlagos színvonalon biztosítsa az ismeretátadást, illetve feleljen meg az ilyen típusú oktatásra előírt, jelenleg is létező törvényi feltételeknek; negyedrészt pedig az Nkt. 94. § (4) bekezdés z) pontja szerint felhatalmazó rendelkezés hatályon kívül helyezésére.

 - Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A tervezett törvényi módosításokat a történelmi egyházak képviselőivel való egyeztetés során megvitatta a kormány, és azokat a történelmi egyházak elfogadták. Ezek előnye, hogy az egyházi iskolák túlnyomó része kapcsán megmarad a hatályos normaszöveg, és csak azon iskolák esetében változik, ahol felmerül az etnikai alapon való jogellenes elkülönítés.

- Hölgyeim és Uraim! A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakciója támogatja a törvényjavaslatot. Kérem, támogassák önök is! (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

Bartha Szabó József