Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. május 25., csütörtök

22.227 - ​A MAGYARSÁG és a KOMMUNISTA MÉTELY

Feladó: <1952jb@gmail.com>
Dátum: 2017. május 25. 9:37
Tárgy: 
​​A MAGYARSÁG és a KOMMUNISTA MÉTELY​

Címzett: 

               
​​
A MAGYARSÁG és a KOMMUNISTA MÉTELY

„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon.

Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia - s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben. A magára maradt Európában, csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol, - még közvetve sem - igazoljuk a gyilkosokat."  (Nobel-díjas Albert Camus)

               "Én úgy látom, hogy Árpád feledése - a magyar halál." (Badiny Jós Ferenc: Az Istenes Honfoglalók, Ősi Gyökér 1986.) Ezeréves szolgaságunk utolsó, sovány bére, a "művelt nyugat" kegyelem döfése. Ébredjünk végre rá, hogy: a közénk furakodott magyarul beszélő idegenek akarják velünk elfeledtetni Árpád dicsőségét és szent hagyatékát, mert ők nagyon jól tudják, hogy a Magyarság karizmájának ereje legyőzhetetlen egységbe tömöríti a Nemzetet. A Szent Hagyományok feledése, sárba tiprása viszont annak a népnek önmaga felett kimondott halálos ítélete, amelyik hagyományaival ezt teszi, hiszen akinek nincs gyökere - annak jövője sincs. Hát válasszatok Magyar Testvérek. Feltámadás Fénye és a halál ítélete áll előtettek. Amit megragadtok és magatokévá tesztek - az lesz a Tiétek.

               Én nem vagyok jós, de úgy látom, hogy vitéz nagybányai Horthy Miklós feledése - a magyar halál. Ébredjünk végre rá, hogy: a közénk furakodott magyarul beszélő idegenek akarják velünk elfeledtetni Horthy Miklós dicsőségét, és hagyatékát, hogy becstelen tetteiket, az ország kirablását palástolják. Elfeledtetni az Istenbe vetett hitet, a haza, a felebarátiszeretetet, a szent hagyo-mányokat, melyek a csonka hazában naggyá tették a magyar népet. A kommunisták meghazudtolták a történelmünket, kiölték a magyarságból a magyarságot. A kommunista métely elhomályosította az ifjúság elmélyét, nem tudják az igaz történelmet. A jelenlegi generációnak nincs gyökere, s nincs jövője. Ezen változtatni kell, hogy a magyar népnek legyen jövője!

               Árpád fejedelem a Kárpát medencét választotta abban a reményben, hogy ott békében, boldogan éljen a magyar nép. Tudjuk, hogy a remény nem valósult meg. 1241-ben jött a tatárjárásnak nevezett mongol horda, amely a magyarság 50%-át elpusztította. Erről Rogerius, váradi kanonok így emlékezett meg: „Ebben az évben Magyarországot, mely háromszázötven éven át fennállott, a tatárok hada elpusztította."  Még fel sem épült az ország romjaiból, amikor 1365-ben elkezdődött a törökökkel a háború, amely az 1699-es karlócai békével fejeződött be. A törökök elfoglalták az ország több mint 2/3-át. Mikor a törökök Bécset ostromolták az osztrák, német és lengyel csapatok oly veszteséget okoztak a törököknek, hogy menekültek Magyarország területéről is.

               Sajnos az ország nem lett szabad, a Habsburgok uralma alá került. Voltak próbálkozások megszabadulni a Habsburg uralomtól, (Bocskai-szabadságharc, Wesselényi-összeesküvés, Thököly-felkelés) de eredménytelenűl. Csak a Rákóczi-szabadságharcot (1703–1711) követő egyezményekben sikerült biztosítani a magyar rendi jogok helyreállítását. Ez nem elégítette ki a magyarságot. 1830-ban gróf Széchenyi István megírta, hogy Magyarországon fontos változásokra van szükség. Kossuth Lajos, Wesselényi Miklós, Deák Ferenc, Batthyány Lajos felsorakoztak Széchenyihez. 1848 március 13-án Bécsben kitört a forradalom, melynek hírére március 15-én Pesten is kitört a forradalom. Megalakult a Batthyány-kormány. Bécsben leverték a forradalmat. Bár a magyar forradalom győzött, a osztrák császárság vissza akarta kényszeríteni a magyarokat a forradalom előtti helyzetbe, s elindította csapatait Magyarországra. A magyar csapatok több csatában megverték az osztrákokat, de Ferenc József császár 1849. május 1-jén az orosz cárhoz fordultak segítségért, aki 200 ezer katonát küldött a gyéren felszerelt, részben önkéntes magyarok katonák leverésére, akik 1849. augusztus 13-án Világosnál letették a fegyvert.

               1867-ben megtörtént a kiegyezés, Megalakult az Osztrák-Magyar Monarchia melynek következménye az I. világháborúban kényszerített résztvétel lett. A rövidnek képzelt háború 4 évig tartott, melynek Amerika beavatkozása és a bolsevista forradalom vetett véget. 1918. március 3-án aláírták a breszt-litovszki békét. Ezzel a keleti front megszűnt. A magyar csapatok a németek segítségével kiverték Erdélyből a román csapatokat és 1917 december 6-án elfoglalták Bukarestet. 1918 Május 7-én aláírták a bukaresti békét. A háborúban a Monarchia gazdasága kimerült, Magyarországon a lakosság életszínvonala mélypontra zuhant. A nép követelte: kilépés a háborúból és a Monarchiából és általános-titkos választójogot. Ennek érdekében alakult a Választójogi Blokk, melyet a Polgári Radikális Párt, a Polgári Demokrata Párt és a SZDP fogott össze. Tisza István 1918 október 17-én elismerte, hogy a Monarchia elvesztette a háborút, de a Választójogi Blokk követeléseit nem teljesítette. 1918 október 24-én a Választójogi Blokk ellenkormányt alakított Nemzeti Tanács néven és felszólították IV. Károlyt, hogy a Nemzeti Tanácsot hivatalos kormánnyá nyilvánítsa. Az uralkodó vonakodott teljesíteni Károlyiék követeléseit, és október 26-án teljhatalmú magyarországi helytartót nevezett ki József főherceg személyében. Amikor az ország új vezetője nem kezdett tárgyalásokat a Nemzeti Tanáccsal kitört a forradalom. A forradalomhoz csatlakozott az frontról hazajött katonaság, akik felesküdtek a Nemzeti Tanácsra, elfoglalták Budapest középületeit. Egy fanatikus csoport meggyilkolta Tisza István volt miniszterelnököt. A forradalom pár nap alatt győzelmet aratott, József főherceg Károlyit nevezte ki miniszterelnöknek. A balkáni antant erők továbbra is támadták az ország déli határszéleit, ennek megszűnése érdekében Károlyi Belgrádba utazott, ahol megszületett a Belgrádi fegyverszüneti egyezmény 1918 november 13-án.

               Linder Béla hadügyminiszter elrendelte a magyar hadsereg leszerelését. 1918 november 2-án elhangzott híressé vált szavai: „Nem kell hadsereg többé! Soha többé katonát nem akarok látni!" Az ország védtelen maradt a Belgrádi egyezményt megszegő szerb, román és csehszlovák csapatok támadásával szemben. A szerbek Dél-Dunántúlon a Muraközig, a csehek Miskolc, Salgótarján térségéig nyomultak. A románok elfoglalták Budapestet és Észak-Dunántúlt, a Tiszántúl külön román katonai kormányzó irányítása alatt volt. Vagonok százaiban szállították Romániába az új termést, állatállományt, ipari és közlekedési gépeket. A Nemzeti Múzeum aranykincsei eltulajdonítását a szövetség katonai misszió amerikai tagja Bandholtz tábornok akadályozta meg. Közben Károlyi lemondott és 1919 március 21-én Budapesten szórólapokon tudatták,  hogy a kommunisták  s a szociáldemokraták átvették a hatalmat. Kun Béla kommunista vezető kikiáltották a Tanácsköztársaságot. Megindult az államosítás. Kártérítés nélkül állami tulajdonba vették a 20 főnél nagyobb létszámú üzemeket, gyárakat. Államosították az áruházakat, földbirtokokat, iskolákat, a színházakat, mozikat, könyv-tárakat, műkincseket, gyógyszertárakat, lakóházakat, kisiparosok műhelyeit és szerszámait, pénzintézeteket, ipari, bánya és közleke-dési üzemeket. Kisajátították a közép és nagybirtokokat. A földosztás elmaradása miatt a földre hiába váró földműves-rétegek fokozatosan kiábrándultak a proletárdiktatúrából. A Tanácsköztársaság csapatai kezdetben sikeres csatákat vívtak, de a román túlerő meghátrálásra kényszeritette őket és 1919 augusztus 4-én ellenállás nélkül bevonult Budapestre. A Tanácskormány augusztus 1-én lemondott és Bécsbe menekült. A szociáldemokrata politikusokból álló Peidl-kormány vette át a vezetést.

               Három és fél hónapban Magyarországon három hatalmi központ alakult ki: az egyik a megszálló román csapatok, második a budapesti Peidl-kormány, harmadik a Friedrich-kormány. Az utóbbi megindította a forradalmak és a Tanácsköztársaság részt-vevőinek felelősségre vonását. Közben 1919 április 12-én Bécsben gróf Bethlen István antibolsevista kormányt szervezett a Tanács-köztársaság megdöntésére. Ugyancsak gróf Károlyi Gyula 1919 május 5-én Szegeden alakított ellenkormányt a proletár-diktatúra megdöntése céljából. A két csoport hamarosan összehangolta a munkát a közös célok érdekében, de az antant 1919 augusztus 19-én feloszlatta. Ekkor Horthy Miklós, aki a románok által megszállt Kenderes miatt Szegeden tartózkodott jött Magyarország megmentésére. Megszervezte a Nemzeti Hadsereget és 1919 november 16-án Horthy Miklós darutollas és Bocskai-sapkás hadserege élén, fehér lovon bevonult Budapestre. Megmentette a Trianonban szétdarabolt csehek, románok, szerbek, által kifosztott, letarolt csonka, de 1699 óta független Magyarországot.

Részletes tájékoztató Horthy Miklósról a következő youtube-on található:

https://www.youtube.com/watch?v=YobXDVaDkak  és a https://www.youtube.com/watch?v=_p74aXQjEeA

                    Lehetetlennek látszott a vasút, nyersanyagtól megfosztott idegen hordák, majd az istentelen kommunisták által szétzül-lesztett csonka országból egy ép országot teremteni, de Horthy Miklós, Isten és az igazi magyarok segítségével megteremtette. E rövid írásban nincs lehetőség leírni érdemeit, csak azt, hogy a magyar megmaradásért hősiesen küzdők elismeréséül Vitézi Rendet alapított 1920-ban. Ezzel kapcsolatban folytatódik ez írás. Horthy tudta, hogy mi a harc, súlyosan megsebesült, de tovább folytatta a harcot. Többek között vitézzé avatták Gorka Pált az I. világháborúban tett hősiességéért. A vitézi cím a legidősebb fiúra száll. 1945-ben az istentelen szovjet hordával jöttek a magyarul beszélő idegenek, szovjet álampolgárok: Rákosi, Münnich, Gerő, Nagy Imre, Kádár János és elvtársaik, akik kiölték a magyarságból a nemzet dicsőségét és szent hagyatékát. 1945-ben betiltották a Vitézi Rendet. A hazájukért harcoló hősöket a kommunisták ellenségnek nevezték, börtönbe tették, megkínozták, halálra gyötörtek, felakasztották.  Ifj. Gorka Pál látta Rákosi és elvtársai terrorját és az istentelen kommunisták elleni csoporthoz csatlakozott az egyetemen a szovjet elnyomás elleni küzdelemhez 1952-ben. Hamarosan az ÁVH-sok elfogták és hamis vádakkal a börtönbe tették. Két év magánzárka után éveket töltött felváltva kényszermunkával és a kínzókamrában.

1956-ban a forradalom alatt szabadult a börtönből, látta, hogy a kommunisták folytatják a hatalmat a szovjetekkel s ez miatt Londonba menekült, ott elvette rabtársa lányát és egy fiú gyerekük született, akit magyarnak neveltek. A fiúnak Sebestyén, Lukács nevet adták. Sebestyén a londoni egyetem filozófiai és teológiai karán szerzett diplomát. A brit hadsereg terrorelhárító részlegének tartalékos tagja volt. 1992-ben szüleivel visszaköltöztek Magyarországba, hogy segítsék építeni az országot. Sebestyén főelőadóként az Antall-kormány Honvédelmi Minisztériumába bekerült. Később a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiához tartozó Stratégiai Védelmi Kutató Intézetben volt tudományos munkatárs. Ezután a Budapesti Corvinus Egyetemen védte meg PhD disszertációját a terrorizmus témakörében. Tagja volt az 1996-ban alapított Magyar Politikai Intézetnek, és a Fidesz szakértője volt biztonságpolitikai kérdésekben. 2003-ban erőteljesen bírálta a Fidesz Amerika-ellenességét. A Fidesz 2006-os választási veresége után a hvg.hu-ra írt cikkében élesen bírálta Orbán Viktor politikáját a párton belüli demokrácia hiánya, USA-ellenessége és oroszbarátsága miatt, a közéletből távozásra szólította fel. Gorka  Sebestyén Demokratikus Koalíció néven új pártot alapított de látta, hogy a népet elnyomó, országrabló kommunisták által megfélemlített néppel nem lehet demokráciát csinálni, s megszűnttette a próbálkozást.

2008-ban amerikai feleségével az Egyesült Államokba távozott, ahol közösen indították el a Knowledge Group nevű „think-tank"-et. Emellett tanított a washingtoni National Defense Universityn és részt vett a hadseregen és a titkosszolgálatokon belüli kiképzésben. Nemzetbiztonsági szerkesztő és rovatvezetőként bekapcsolódott a Breitbart internetes újság munkájába, a portál az „alternatív jobboldal" szócsövéből az elnökválasztási kampány idején Donald Trump egyik vezető orgánumává alakult át. Az amerikai média más intézményeiben, tv-csatornákon is aktívan részt vett a kampányban Trump oldalán. Az új elnök beiktatásának napján bocskai viseletben, vitézi jelvénnyel nyilatkozott az amerikai jobboldali Fox News tv-csatornának. President Donald Trump appointed  v. Dr. Sebastian Gorka to be his deputy assistantnt. Vagyis Trump elnök magához vette tanácsadónak.

Erre kitört a háború. A magyarul beszélő idegenek Lili Bayer-el az élen elkezdték a támadást Horthy Miklós, Gorka Sebes-tyén és a Vitézi Rend ellen. Mind nácik, Horthy ölte meg Ábelt nem Kain, ő felelős a holokausztért, aki őt követi el kell tűntetni. a föld színéről. a jó náci a halott náci mondta a söpredék. Lilihez csatlakozott egy pár analfabéta szenátor és rádióbemondók, köve-telték, hogy Gorkát távolítsak el a Fehér Házból. Magyarországon nem akadt, aki a magyar Gorka érdekében szólt volna. Orbán Viktor kijelentette, hogy Horthynak le kellett volna mondani, mikor a németek megszállták az országot, nem járul hozzá, hogy szobrot állítsanak Horthynak. Nos ezzel a bölcsességgel, hogy lehet országot vezetni? De igen is lehet, mondta egy Fideszes, itt a bizonyíték nézd meg, mert Magyarország jobban teljesít: https://www.youtube.com/watch?v=uWZkUdiThNc

Az ifjú kommunisták arra vártak, hogy befagyjon a Duna és azon kikiáltják a Tanácsköztársaságot. Közben kiloccsant a kommunista métely, az elbútított nép azt sem tudja mi a náci, de fújja a kommunista szólamot.   Egy igaz magyarnak nincs szüksége mások védelmére, vitéz Gorka Sebestyén megvédte magát, március 22-én a Fehér Házból kommentálta Trump elnök érkezését Jeruzsálembe.                    

 v. Julius Gy. Bogár