Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. szeptember 21., vasárnap

19.392 - NEMZETEGYESÍTŐ NEMZETGYŰLÉS > Kiáltvány! Budapest, 2014. szeptember 21. > ELFOGADVA!


Össznépi csevejt hirdetek szeptember 26-án 12 órától a Budai várpalota Turul szobránál. Mindenki elmondhatja, hogyan látja a Magyarság jelenét, jövőjét. Találjuk meg együtt a kivezető utat. Nincs hangosítás, nincs pódium, nincs bejelentés. Feltétel a JÓSZÁNDÉK, a másik tisztelete!. Az elhangzott ötleteket, javaslatokat csokorba gyűjtjük, rendszerezzük és remélhetően egyszer meg is valósítjuk! Fórizs Eszter

KIÁLTVÁNY!

NEMZETEGYESÍTŐ NEMZETGYŰLÉS > Budapest, 2014. szeptember 21. > ELFOGADVA!

Világunkban szellemi erők küzdelme folyik. A sötét, érdekelvű erők, amelyek kiszolgáltatott helyzetbe taszították az emberiséget, igyekeznek elpusztitani a fényesség értékelvű erőit, amelyek igazságos világot és társadalmi berendezkedést teremtenek. A magyarság azért áll a sötét erők útjában, mert ősi hagyományai és szellemisége a szeretetre, és a tudásra épül. Ezen magasrendű szellemiséget, lelkiséget, tudást az anyagba a Szent Korona tükrözi le. Írásba pedig a jogszabályok képezik le, melyeket a történelem során eleink megfogalmaztak, és amelyeknek gyűjteménye a Történelmi Alkotmányunk.
Nemzetgyűlésünk célja ezen igazságosságot hordozó történelmi alkotmányunk jogfolytonosságának helyreállítása.
1944 március 19-én a német haderő megszállása következtében súlyosan sérült nemzeti önrendelkezésünk. Ezt követően 1946-al kezdődően a ránk kényszerített idegen szellemiségű alkotmányok és szerződések működése alatt történhetett az a sok jogi köntösbe burkolt kártékony tevékenység és rablás, ami mérhetetlenül sok szenvedést okozott népünknek.
Fel kell ismernünk azt a tényt, hogy vissza kell térnünk legkiválóbb közjogi hagyományainkhoz, amelyet a Magyarok Szent Koronája képvisel. Szent Koronánk ugyanis a jog, tehát az alkotmányosságunk forrása és hűen képviseli az eredeti magyar társadalmi szerződést, vagyis alapító atyaink eredeti szándékát.
A magyar alkotmányosság folytonossága védelmében a szovjet megszállás idején a koronatanács rangidős tagja a hercegprímás fontos lépéseket tett. 1945 december 31.-én levelet küldött Tildy Zoltán miniszterelnöknek: „Úgy értesülök, hogy a nemzetgyűlés a közel jövőben napirendre szándékozik tűzni az alkotmányreformokat, köztük a köztársaság behozatalát, az ezeréves magyar királyság megszüntetésének tervét. Ha ez a hír megfelel a valóságnak, ha nem is kaptam erről hivatalos tájékoztatást, a magyar prímások több, mint 900 éven át állandóan gyakorolt közjogi tisztéből folyóan óvást emelek eme tervek ellen. Tildy Zoltánt és Varga Bélát figyelmezteti arra, hogy „a marxista pártok a királyság intézménye helyett a köztársaság bevezetését követelik. Ebben a fontos kérdésben semmiképpen nem szabad engedniök a szovjet nyomásnak".." a választásokon egyetlen párt sem vetette fel az alkotmány módosításának szükségességét s így a jelenlegi parlamentnek erre nincs felhatalmazása…Ha a bolsevisták mindenképpen döntést akarnak az ügyben, meg kell kérdezni magát a népet…a kommunisták a köztársaság bevezetését azért követelik, mert újabb helyzeti előnyökhöz akarnak jutni". A Rajk által beterjesztett törvényjavaslatról könnyen meg lehetett állapítani, hogy lemásolása a szovjet „törvénynek" azzal a céllal, hogy a köztársasági államforma védelmének ürügyén félreállítsák és elsüllyesszék mindazokat a politikusokat és közéleti férfiakat, akik útjában álltak a kommunista egyeduralmi törekvéseknek.
A hercegprímás vétója a mai napig fennáll.
A szovjet törekvések a hidegháborúhoz vezettek, és az amerikai elnök Henry Truman a hercegprímást a magyar történelmi alkotmányosság értelmében elismerte magyar államfőnek. Ezért a szovjet hatalom a hercegprímást letartóztatta, és a magyar alkotmányosság gyakorlását megakadályozta. Henry Truman diplomatáját kiutasították Magyarországról, akit az Antall kormány kérése ellenére 199O után nem rehabilitált. Ez súlyos mulasztás, amit helyre kell hozni.
Az 1956-os szabadságharc alatt a Nagy Imre kormány a Mindszenty – perről így nyilatkozott: „A magyar nemzeti kormány megállapítja, hogy 1948-ban Mindszenty József hercegprímás ellen emelt vádak minden törvényességet nélkülöztek. Ennek értemében a hercegprímás ellen történt összes intézkedések megsemmisülnek és a hercegprímás minden eddigi polgári és egyházi tisztségét felveheti és szabadon gyakorolhatja".
Nagy Imre 1956-os kormánya tehát a magyar forradalom által kivívott szabadság óráit fölhasználta arra, hogy a hercegprímás személyén keresztül a magyar alkotmányosságot helyreállítsa. 1956 forradalmárjai az egyedüli, követendő példát mutatták meg napjaink magyar társadalmának. Elvárjuk, hogy mindenki, aki a politikai életben 1956-ra hivatkozik, a magyar történelmi alkotmányosság értelmében cselekedjen a magyar társadalom érdekében annál is inkább, mert ez volt az 1956-os vértanú kormány hagyatéka. Továbbá: mivel az amerikai elnök Dwight Eisenhower titkos táviratban értesítette a szovjet vezetést, hogy nem nézi jó szemmel, ha a szovjetek határain ellenséges rendszer jön létre, ezzel zöld utat adott a szovjet beavatkozásnak és alkotmányos életünk eltaposásának. Ezért elvárjuk a mindenkori amerikai kormánytól, hogy itélje el Eisenhower cselekedetét és Truman politikáját ismerje el, aki akkoriban már a Magyar Korona gyámja volt. A Szovjetunió utódállamától pedig elvárjuk, hogy ítélje el az 1956-os szovjet beavatkozást és ismerje el a magyar történelmi alkotmányt.

Nemzeti egységünk jelene és jövője érdekében ki kell jelenteni, hogy a fenti tények megkerülhetetlenek. A magyar társadalomnak saját érdekében következetesnek kell lennie és az alkotmányosság érvényességének megállapítását és helyreállátásit haladéktalanul meg kell kezdenie.


Nemzetegyesítő Nemzetgyűlés Szervező Bizottsága
BEJEGYEZTE: JOZSEF@KUTASI.EU - IDŐPONT: 1:45

1944.03.19-én felfüggesztett Alkotmányunk értelmében az Országnak nincs adóssága, Banki hiteleseknek nincs tartozása! Magyar termékekre nincs áfa és az adó a fizetésed 2%-a! Ha ez nem elég cél, akkor ez az Ország menthetetlen velünk együtt!
https://www.facebook.com/events/1509396949297537
Rendezvényt megnyitó felszólalások:
Bertalan Attila László, Orosházi Ferenc


Minden jelen lévőek köszönöm, hogy veletek lehettem ezen a számomra értékes és felemelő gondolatokat felszínre hozó napon.
Mindenkinek!
De engedjétek, hogy az irántatok érzett tiszteletem mellett külön köszönjem Orosházi Ferencnek, Budaházi Gyurinak, és természetesen Bertalan Attilának a tegnapi napot. Orosházi Feri szellemisége, Budaházi Gyuri örök nyugtalan, elkötelezettsége, tenni akarása és elméleti felkészültsége külön megragadott.
Bertalan Attila barátom pedig szerintem emberfeletti akarással, a tőle megszokott ezer százalékos hőfokkal, elkötelezettséggel "hozta a formáját".
ismétlem számora minden jelen lévő a testvérem volt, és marad. Élményt kaptam tőletek, veletek. És én a magánszemély, az egyszerű, az egyszeri, magyar, köszönöm Nektek a tegnapi napot. Tisztelet a Hazának, tisztelet a Nemzetnek, tiszteletem Nektek!


Mány Péter
KÖZLEMÉNY
A Koronatanács 2014. szeptember 19.-én meghozott döntéseiről
A Szent Korona Országainak Koronatanácsa gyakorlatának megfelelően a munkáját a háttérben, nyilvánosság kerülésével, szakértők közreműködésével végzi.