Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2018. április 20., péntek

22.989 - ​Morvai​ Krisztina​ felhívása az​ ​EU/Soros-terv újabb elemével szemben > ​2018. április 19. 11:26


Feladó:
​​
JOGI-INFO

Dátum:
​​
2018. április 19. 11:26
Tárgy: Morvai felhívása az EU/Soros-terv újabb elemével szemben (videóval) Köszönjük szépen a megosztást!
Címzett:


​​
Morvai
​ Krisztina​
felhívása
az
​ ​
EU/Soros-terv újabb elemével szemben


Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Érték-eszközök létrehozásának szükségességéről,

az Európai Unióban az alapvető értékeket

​ ​
helyi és nemzeti szinten előmozdító civil szervezetek támogatására (2018/2619 (RSP) B8-0189 / 2018


Az Európai Parlament,
- tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (TEU) és az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSz.),
- tekintettel az Alapjogi Chartára,
- tekintettel az Alapjogi Charta alkalmazásáról szóló Európa-tanácsi következtetésekre,
- tekintettel a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal kapcsolatos uniós mechanizmuslétrehozásáról szóló, 2016. október 25-i állásfoglalására (1),
- tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményre, az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatára, valamint a Parlamenti Közgyűlés, a Parlamenti Közgyűlés, a A miniszterek, az emberi jogi biztos és az Európa Tanács Velencei Bizottsága,
- tekintettel a Bizottság 2017. január 24-i, "A polgárok jogainak erısítése a demokrata változások Uniójában - az uniós polgárságról szóló 2017-es jelentés" (COM (2017) 0030) című jelentésére;
- tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének"2018 januárjábanközzétett" Az emberi jogokkal foglalkozó civil társadalmi szervezetek előtt álló kihívások "című jelentésére,
- tekintettel "A következő MFF: A Parlament álláspontjának felkészítése a 2020 utáni többéves pénzügyi keretről" című, 2018. március 14-i állásfoglalására (2),
- tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság "A civil társadalmi szervezetek finanszírozásának az EU által történő finanszírozásáról" szóló, 2017. október 19-én elfogadott jelentésére,
- tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság állásfoglalásra irányuló indítványára,
- tekintetteleljárásiszabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az EUSz. 2. cikkében foglalt közös európai alapértékek, nevezetesen az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása, beleértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait, a pluralizmus, a megkülönböztetésmentesség, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás és a nők és férfiak közötti egyenlőség nem fogadható el magától, és folyamatosan művelni és védeni kell őket, mivel bármelyik tagállamban történő  romlásuk káros hatással lehet az EU egészére nézve ;
B. mivel az aktív és fejlett civil társadalom valamennyi EU-tagállamban a legmegfelelőbb védelmet jelent ezen értékek eróziójával szemben;
C. mivel számos Civil Társadalmi Szervezet (CTSz) továbbra is támogatja ezeket az értékeket, annak ellenére, hogy egyre nehezebben szembesülnek a szükséges finanszírozás megteremtésével annak érdekében, hogy önállóan és hatékonyan fejlesszék és végezzék tevékenységüket;
D. mivel az EU közvetlen finanszírozást nyújt a harmadik országokban működő civil szervezetek számára ezen értékek előmozdítása érdekében, de az EU-n belül e cél elérését szolgáló CTSz-ek finanszírozási lehetőségei nagyon korlátozottak, különösen a helyi és nemzetiszintű civil szervezetek tekintetében;

1. megismétli, hogy a civil szervezetek létfontosságúak az EUSZ 2. cikkében foglalt értékek - az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartásának - tiszteletben tartása és előmozdítása érdekében, beleértve a és kulcsfontosságú szerepet játsszanak az aktív polgári szerepvállalás előmozdításában az EU-ban, valamint a pluralista demokrácia részeként a tájékozott nyilvános viták elősegítésében;
2. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az EU új és hatékony módszereket dolgozzon ki ezen értékek Unión belüli védelmére és előmozdítására;
3. e tekintetben úgy véli, hogy az EU-nak célzott pénzügyi támogatást kell nyújtania a helyi és nemzeti szinten aktív Civil Társadalmi Szervezetek számára ezen értékek előmozdításában és védelmében;
4. felszólítja az EU-t, hogy hozzon létre egy, az EUSz. 2. cikkében foglalt értékek - különösen a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok előmozdítása és védelme - előmozdítását és védelmét szolgáló, az EU költségvetésén belül a következő, 2020 utáni többéves pénzügyi keretben, legalább olyan finanszírozási szinttel, amely megfelel legalább a hasonló célokra az Unió határain túlmutató európai demokrácia és emberi jogok eszközeihez; javasolja, hogy ez az eszköz strukturális prioritása egy egészséges és fenntartható KSH-ágazat létrehozása legyen nemzeti és helyi szinten, és képes legyen teljesíteni az említett értékek védelmében betöltött szerepét;
5.úgy véli, hogy az eszköznek biztosítania kell a civil szervezetek számára az ezen értékek EU-n belüli támogatását és védelmét működési támogatásokkal (alapfinanszírozás, valamint projektekhez és kezdeményezésekhez nyújtott támogatások);
6. hangsúlyozza, hogy az eszközt a Bizottságnak kell kezelnie, és biztosítania kell a gyors és rugalmas támogatási eljárásokat; különösen azt ajánlja, hogy a pályázati eljárás legyen felhasználóbarát és könnyen hozzáférhető legyen a helyi és nemzeti civil szervezetek számára;

7. úgy véli, hogy az eszköz konkrétan olyan projekteket és kezdeményezéseket céloz meg, amelyek elősegítik az európai értékek helyi és nemzeti szintű előmozdítását, mint például a polgári részvételi projektek és az érdekképviseletek és egyéb felügyeleti tevékenységek; továbbá a transznacionális projekteknek és kezdeményezéseknek csak másodlagos szerepet kell játszaniuk; úgy véli, hogy különös hangsúlyt kell fektetni a civil társadalmi szervezetek kapacitásának növelésére a nagyközönség részvételével annak érdekében, hogy növeljék a pluralista és részvételi demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok megértését;

8. hangsúlyozza, hogy az eszköznek ki kell egészítenie a már meglévő európai és nemzeti eszközöket és tevékenységeket, amelyek előmozdítják és védik ezeket az értékeket, és ezért nem szabad más európai vagy nemzeti alapok és tevékenységek ezen a téren rovására járni;
9. hangsúlyozza, hogy az új eszköz irányításában biztosítani kell a pénzügyi elszámoltathatóságot, különösen a jogi kötelezettségek betartása, az erőforrások felhasználásának teljes átláthatósága, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és az erőforrások körültekintő felhasználása tekintetében;
10. javasolja a Bizottságnak, hogy készítsen éves jelentést az eszköz teljesítéséről és közzéteszi az általa finanszírozott szervezetek és tevékenységek jegyzékét;
11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Európa Tanácsnak.