Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. április 23., szerda

18.683 - Szilágyi Gabriella: ​Mentsük meg a Magyar Egyházakat a kommunista-nevelt hamis papoktól


Feladó: NyuMaEgy
Dátum: 2014. április 23. 9:03
Tárgy: Megkondult a Vészharang. Közérdekű
Címzett: 
​Kutasi József Antal​


MEGKONDULT A VÉSZHARANG

​​
Mentsük meg a Magyar Egyházakat a kommunista-nevelt hamis papoktól

Gabriella Szilágyi posted in New York és környéke Magyar Programjai!           

                Mi van a gondolatomban? A szerencsevadász papok, lelkészek, akik idejöttek az Óperenciás tengeren túlra, és pocsolyává próbálják süllyeszteni az amerikai magyarság tisztán csörgedező iden-titástudatának folyamát. Persze tisztelet a kivételnek, mert akadnak jócskán valódi a Jóistent, a templomi gyülekezet tagjait becsületesen szolgáló igaz lelkészek is. Itt az USA-ban évtizedek óta a magyar ajkú templomok köré csoportosulnak az emigránsok, és itt tartják kulturális programjaikat, összejöveteleiket. Az itteni magyarság életének fontos, említésre méltó eseményei mindig az itteni templomok vala-melyikéhez kapcsolódnak. Csodálkozva észlelem, hogy egyre több templom zár be. Eddig nem tudtam, miért, de január óta egyre világosodik a válasz. Ma pedig kiderült egyértelműen.

 

                                Kérlek, olvassátok el figyelmesen, mert ez nem egyedi eset,

                               és nemcsak az amerikai magyarok problémája!           

                                                                              .
                Most érkeztem haza az egyik sok évtizeddel ezelőtt magyarok által épített református templomból, ahova evangélikus létemre azért járok, mert ez az egyetlen magyar istentiszteletet tartó protestáns templom a környéken. A gyülekezet pici, néha csak 2-3 ember ül a hatalmas csarnokban. Néhány éve j
árok ide, s a lelkész állandóan arra hivatkozik, hogy a hívek mindenfélét kitaláltak róla, s ő a szegény, mennyire szenved ettől, de hát jó pásztor révén megbocsájtja nekik. Én, naiv, jóhiszemű bolond el is hittem. Gyakran reggeltől késő estig segítettem a konyhán paprikás csirkét, töltött káposztát készíteni eladásra, hiszen a templomnak szüksége van a pénzre. Évekig nem volt évkönyv, nem láttunk elszámolásokat. Ebben az évben elterjedt a hír, hogy mivel a papnak tartozik a templom a fizetésével, ezért jelzálogot rakat a házra. és meg akarja kaparintani a parókiát saját tulajdonába. Ehhez tartozik, hogy évi három rendezvényen kívül semmi aktivitás nincs, se bibliakör, se vasárnapi iskola, se egyéb esemény, a pap heti maximum 3 órát tölt a Jóisten igéjének továbbadásával, és ezért évi több mint 100.000 dollár juttatásokkal megfejelt fizetést markol föl!!!!! Heti 3 óra munka szorozva 52-vel az egyenlő 156 óra munka egy évben kb. 23 millió forintért!!!! Ez amerikai viszonylatban még az elnök fizetésénél is több, ha az óradíjat számoljuk! A templomnak 42 tagja van, tőlük várja ez a nagyétvágyú vadász a saját és családja eltartását. Oh, vadászt említettem? Igen. Ez az Isten szolgája kedvtelésből ártatlan őzikékre, morcos vaddisznókra, vidám nyuszikra lövöldözik. Vajon imádkozik-e , amint csodálkozó szemükből kialszik az Élet lángja? Ugyanígy akar végezni a templommal is, bár előbb még megfizetteti a hívekkel mindkét gyereke mester diplomáját, talán még vesz mostani két háza mellé másikakat is, hogy azokat is kiadja bérbe, mialatt ő és egész pereputtya a parókián ingyen lakik, még a falevelek összeszedését is a templommal fizetteti.    

                                                                                
                                Jézus nem lakott luxus házban, nem vett fel hatalmas fizetést, juttatásokat,

                               nem tartott szolgákat, egyszerűen csak a szeretetet hirdette, de ha kellett

                               kiverte a kufárokat a templomból!

 

                Véleményem szerint ma megint ellepték a kufárok templomainkat, s a céljuk tönkretenni hitünket, szent helyeinket az egész világon. Ma a fentebb említett pap magát Jézushoz hasonlította! A hívők egytől egyig kivonultak a templomból még az istentisztelet közben, mert olyan undorító és felháborító volt a pap és felesége viselkedése! Ne hagyjuk érvényesülni őket! Véleményem szerint még ha papi reverendába bújtak is, fel kell ismernünk, meg kell keresnünk a megtévesztőket, manipulátorokat, mert az ő céljuk a viszály, ellentét szítása az emberek között. Véleményem szerint ők valami egész más urat szolgálnak, és az ő érdekük, hogy templomaink bezárjanak, gyermekeink erkölcse lerombolódjon, anyanyelvünk, identi-tástudatunk, különösen magyarságtudatunk megsemmisüljön. Nézzetek környezetetekben körbe, hány templom zárt be vagy vette át őket valamilyen újmódi szervezet. Mialatt ezt a bejegyzést írom, Man-hattan-ban az ottani hívők is templomukért harcolnak, amelynek lelkésze a mi vadászó papunk barátja, és pusztán jóindulatból saját nevére, mint tulajdonoséra íratta a templomot.                                  .                        
                Jogorvoslásért, segítségért az amerikai Egyesült Krisztusi Egyház vezetőihez fordultunk, de azok lepöcköltek minket, s a Kálvini Zsinatra bízták a döntést, amelynek a püspöke a fentebb emlegetett vadász-lelkészünk, tehát ő dönt saját maga helyzetéről. Bocsánat, de a következő mondás jutott eszembe: " A szarnak adtak egy pofont."                                                       .                                                              
                Hát ezért zárnak be a templomok, mert a lelkészek nem a JÓISTEN IGÉJE szerint élnek sok esetben. Ne haragudjatok, hogy Virágvasárnap írom mindezeket, de hát közeledik Nagypéntek, amikor Jézus Urunkat keresztre feszítették, s én most úgy érzem, úgy vélem, hogy napjainkban is üldöznek ben-nünket, keresztényeket. IMÁDKOZZUNK ÉS FOGJUNK ÖSSZE, HOGY AZ IGAZSÁG ÉS A SZERETET GYŐZELMESKEDHESSEN A GONOSZSÁG FELETT!

 

Nincsenek véletlenek.

                Szilágyi Gabriella gondolatai talán azon az évfordulón, hogy Jézus korbáccsal kiverte a kufárokat a templomból a New York és környéke Magyar Programjai közé tette, hogy mentsük meg a pénzéhes hamis papoktól az egyházakat, akik annak vagyonát saját vagy hozzátartozójuk részére kisajátítják. Azt gondolná a hívő ember, hogy a gondolatot felkarolják a rendes lelkipásztorok, egyházi, társadalmi vezetők és ösz-szefogva elűzik az Isten és egyházat üzletnek használó becstelen papokat az egyházaktól és az igazság és a szeretet győzni fog a gonoszság felett és megtelnek újra a templomok ahol imádkoznak a hívők az Istennek, hogy segítse meg a sokat szenvedő magyar népet.

                De sajnos nem így történt, a sátán nem alszik és nagy a hatalma a magyarság között. Jött a sátán határozata burkoltan: "Annyira igaza van, (Szilágyi Gabriellának) hogy mindezt 3 éve én is tudom, így csak megerősíthetem, amit Póznán Béláról írt. Sajnos Vas Laci katolikus papunk rám irt, hogy vegyem le, mert semmi köze nincs a programokhoz, így rá az egyenlő bánásmód megilleti, mint ahogy bántam vele is." Sajnos, hogy a sátán határozatát követő igazságot beismerő magyarnak nem volt annyi bátorsága, hogy megmondta volna, hogy Laci atya! ez igenis beillik a programba Isten és a magyar egyház és tagjai érdekében. Ezt nem hagyhassuk szó nélkül. Imádkozzunk és fogjunk össze, hogy az igazság és a szeretett győzelmeskedjen a gonoszság felett. A reformátusok olyan törvényt hoztak, hogy ha lecsökken a tagság, az egyház vagyonát az otthoni rászorult egyházaknak adják, nem pedig a papnéra íratni.

                Sajnos erre nem került sor, a gondolat lekerült a programról Vas Laci katolikus pap parancsára. New Yorkban és környékén nincs változás, a pap elmegy vadászni, a felesége pedig vásárolni az egyház pénzén. New York és környékén nincsenek rendes papok, aki zablát tennének az elkanászkodott becs-telen palást alábújt kommunista nevelt papok szájába és rendet teremtenének az egyházaknál, betartanák az Isten és az emberek törvényeit. Sajnos, hogy ezek a hamisak lezüllesztették a magyar egyházakat korcsma, kabaré nívójára, mint az Ontariói egyház, ahová az emberek mulatni s nem imádkozni járnak.

                DE MÉGIS, Szilágyi Gabriella gondolatai felkerült az internetre és világgá szállt még a mennyekbe is elért, ahol a Mindenható Isten lakozik, aki irgalmas és kegyelmes, de megbünteti az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen. De az Isten elvárja tőlünk, hogy megvédjük az egyházakat, ne engedjük, hogy a becstelen hamis papok saját üzletüknek használják. A vészharang hangja keltse fel lelkiismere-teteket, New Yorktól Ontarióig, fel barátim drága Jézus zászlaja alá, tisztítsuk meg a magyar egyházakat a kommunista nevelt hamis papoktól, akik az egyházat kirabolták. Szilágyi Gabriella megtette kötelességét, feltárta mily gonoszság folyik a magyar református egyházaknál. sajnos ez nem egyedülálló. Hasonló a helyzet Ontarióban is ahol a csaló, hamis pap gyilkosságra bérelt fel embereket, hogy a csalással szerzett állását megtarthassa. Lassan milliós kárt okoz az egyháznak, bűnös dolgai fedezésére és luxus élet, nyara-lásra a II. feleségével együtt.  Ezek a szélhámosok nem papok, hanem Antikrisztusok, a sátán szolgái. Ezek átvették a történelmi egyházakat és azokat tönkretették, kirabolták. A hívők elhagyták a templomokat, megalakult a hitgyülekezet ás több száz különböző szekta, még az Isten is elhagyta a kommunista nevelt papok által uralt egyházakat. Az egyházaknál Isten és emberek törvényeit be kell tartani, kell, hogy legyen pénztáros, aki a pénzt kezeli nem a pap. Kell, hogy legyen egyházi bíróság, mióta a kommunista nevelt papok átvették az uralmat az USA-ba lévő egyházakat azóta nincs. aki  ellenük szól, megmondja az igazat, azokat megpróbálja elhallgattatni a sátán, szolgái­ Bölcskei Gusztáv, Szabó Sándor, Vas Laci és társaik segítségével. De a romlott lelkűek nem érik el céljukat, az igazság győzni fog a gonosz felett.

Köszönet Szilágyi Gabriellának az egyház megmentéséért való bátor kiállásáért. Isten segítse továbbra is.

 

a kiadvány hiteléül: Bogár Gyula, az Úr 2014 évében.