Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. május 7., szerda

18.778 - ​A 2014. május 6.-i NYOMÁSGYAKORLÓ TÜNTETÉS RÉSZTVEVŐINEK PETÍCIÓJA


Feladó:
​​
 Fejér Szövetség 
Dátum: 2014. május 7. 20:34
Tárgy: A gazdákat le sem köpve hozott törvények ellen is tüntettek május 6-án a tüntetők
Címzett: 
​Kutasi József Antal​

2014. május 1-én életbe lépett a magyar társadalommal meg nem vitatott és jóvá nem hagyatott új földforgalmi törvény és az EU csatlakozási szerződésben rögzített moratórium lejártával a külföldiek előtt is kitárult Magyarország földpiaca. Nem kevesebb történik, minthogy Magyarország földforgalmi törvényével törvényi erőre emelkedett a kettős beszéd. Ebben bizonyosan egyedülálló Magyarország, hiszen e törvénnyel

 1. belföldi: a külföldi is, az EU és társult államok polgára is,
 2. helyi: a földterületek közelében akár percnyi léttel sem rendelkező ajánlattevő is,
 3. földműves: (többek között) egy ajánlattevő cég képviselője is
  és kétharmados törvényt feles törvénnyel felülírva (ez törvényes?):
 4. helyi földbizottság helyett: járási, megyei és még ki tudja milyen saját szabályok szerint kinevezett agrárkamarai testületek gyakorolják majd a valóban belföldi, valóban helyi és valóban állattenyésztő és földműves magyar állampolgárok jogait is!

2014. május 1. óta ebben az országban fontosabb és Magyarország jövőjét, a magyar nép sorsát meghatározóbb kérdés nem létezik, minthogy az ország vezetése vállalja-e a felelősséget - szó szerint -


Látva és hallva és értve néhány kollégájuk érzékeny lelki megnyilvánulásait Pásztor István - az országot bejárt sajtót olvasva már-már európai példa nélküli esetként kiemelt - leköpése feletti bánatukban, tisztelettel kérjük Önöket, hogy ne felejtkezzenek meg közben a szerkesztőségük írott és íratlan kötelességéről sem, s ha eddig nem tették meg, ismertessék olvasóikkal, hallgatóikkal, nézőikkel a 2014. május 6-án, az Országgyűlés megalakulásának napján tartott "Nyomásgyakorló tüntetés" petícióját! Nem kisebb ügyről szól, mint Magyarország alapvetően meghatározó kincsének, a magyar földnek sors- és lékérdéséről. Arról a magyar földről szól, amelyet a történelemben páratlan módon a Magyarországot kormányzó erők a korábban - az érintetteket, a gazdákat "le sem köpve", őket meg sem hallgatva - meghozott törvényeik és pártharcokká silányított, demokratikusnak csúfolt országgyűlési szerepjátékaik mögé bújva egyszerűen, de mérhetetlenül "kisszerűen" KIÁRUSÍTANÁNAK. Azon helyi földekről, amelyet tőkepiaci játékszerként egy 4-9%-os részvétellel megrendezett eljárással megbízott, ám Nemzeti Agrárkamarának nevezett bábszervezet segédletével játszanak át politikai-gazdasági bennfentesek, s azok között "belföldinek", sőt "helyi földműveseknek" hazudott külföldi állampolgárok és (virtuális) látszólagos személyek (cégek) képviselőinek kezére is.

Mi, jogi és közigazgatási szakértőink által, a földtörvényt és következményeit - bizony - pontosan és nagyon is jól ismerjük, nem úgy, amint a kormánypárti képviselők 99%-a, ezért egyértelműen és világosan állítjuk a fentieket. Nem hisszük, hanem tudjuk, hogy ez az új földtörvény Magyarország felszámolását alapozza meg. Nem tehetünk mást, mint a végsőkig reménykedünk és küzdünk azért, hogy

győzzön a józan ész!

​​
A 2014. május 6.-i NYOMÁSGYAKORLÓ TÜNTETÉS RÉSZTVEVŐINEK PETÍCIÓJA

Mi, akik a magyar nemzet képviselőiként május 1-jén a gyarmatosító Európai Unió budapesti helytartósági épülete előtt megjelentünk hazánk hazug, megtévesztő és tisztességtelen népszavazást követő kényszercsatlakoztatásának és gyarmati létünk 10. gyászos évfordulóján, amely naptól a Szent Korona fennhatósága alá tartozó magyar termőföld tulajdonjoga és használati joga külföldiek számára hazaáruló döntések következtében megszerezhetővé vált és egyhangúlag közfelkiáltással az Európai Bizottsághoz intézett ultimátumot fogadtunk el, amelyben többek között kifejeztük, hogy:

 • a 2003-as népszavazás tisztességtelensége és illegitimitása miatt nem ismerjük el hazánk EU kényszercsatlakoztatásának hatályát, hazánk EU tagságát illegitimnek tekintjük,
 • a nemzeti megmaradásunk zálogát jelentő magyar termőföld külföldiek számára történő megszerezhetővé tétele a történeti alkotmányunk legjelentősebb garanciális zárkövének, az ellenállási jog gyakorlására világos és egyértelmű felhatalmazást adnak,
 • minden parlamenti képviselettel rendelkező párthoz és megválasztott országgyűlési képviselőhöz nemzeti követelést intézünk, hogy a magyar termőföld külföldiek általi elrablásának megakadályozása érdekében Országgyűlés legkésőbb 15 napon belül tegye meg a megfelelő alkotmányozó és jogalkotási lépéseket,
 • haladéktalanul kezdje meg az Európai Bizottság hazánk EU csatlakozási szerződésének nemzeti érdekű felülvizsgálatára irányuló tárgyalásokat Magyarország Kormányával, különös tekintettel a csatlakozási szerződés által megsértett alapelvek érvényre juttatása, ezen belül a magyar termőföld tőke javak szabad áramlása köréből történő kivétele érdekében,
 • haladéktalanul állítson le az Európai Bizottság minden hazánk ellen indított kötelességszegési eljárást, illetve tartózkodjon minden ilyen eljárás megindításától, különös tekintettel a külföldiek földszerzési tilalmát elrendelő rövidesen megalkotandó jogszabályi rendelkezésre,
 • tartózkodjon az Európai Bizottság minden olyan cselekménytől, amely sérti, illetve veszélyezteti Magyarország alapvető nemzeti érdekeit, különös tekintettel a jelenlegi tagsághoz kapcsolódó kifizetések bármilyen jogcímen történő visszatartásától,
 • 30 napon belül készítsen az Európai Bizottság a pontos kimutatást arról az összegről, amelyet hazánk csatlakozás magyar gazdákat érintő uzsorás feltétele miatt a magyar gazdák nem kaphattak meg ellentétben a földjeinket most elrabolni készülő, illetve már részben bitorló nyugati gazdákkal, továbbá 30 napon belül kezdjék meg ezen elmaradt támogatási összegek kifizetését a meglopott gazdáknak.
 • haladéktalanul kezdeményezze az Európa Bizottság az Európai Unió alapszerződéseinek olyan tartalmú módosítását a tagállamok bevonásával, amely lehetővé teszi, hogy a jelenlegi központosított szuperállamból az EU átalakulhasson minél rövidebb időn belül a tagok egyenjogúságán és kölcsönös érdekein alapuló, önrendelkezést tiszteletben tartó Nemzetek Európájává,
 • haladéktalanul kezdje meg az Európai Bizottság azon jogalkotási munkát, amely a EU területén, számszerű kisebbségbe szorítottan élő hagyományos nemzeti közösségek (köztük a trianoni diktátummal szétszabdalt, önrendelkezési jogától megfosztott magyarság) számára mielőbb lehetővé teszi, hogy amíg a Nemzetek Európája modell meg nem valósul etnikai alapú régiókat, autonóm területeket hozhassanak létre,
 • haladéktalanul kezdeményezze az Európai Bizottság a kollektív bűnösség elvén alapuló, magyarokat és németeket máig sújtó Benes dekrétumok érvénytelenítését és ahhoz fűződő minden hátrányos jogkövetkezmény megszüntetését, illetve az érintettek jóvátételben részesítését, továbbá miután
 •  Magyarország az élet minden területén a nemzeti iparunk és mezőgazdaságunk leépülését, a lélekszám fogyását, fiatalok nagyszámú külföldre menekülését, családok eladósodását, nemzeti újraegyesítésünk megvalósításának megrekedését jelentő drámai mértékű károkat szenvedett tíz évvel azután, hogy hazánkat az Európai Unió halálos csapdájába csalták egy metternichi ravaszsággal megtervezett és haynaui kegyetlenséggel kivitelezett pusztító folyamat keretében a nemzetvesztő 1991-es társulási megállapodást, majd a 2003-as tisztességtelen és ezért legitimnek nem tekinthető népszavazást követően egy olyan uzsorás szerződésnek minősülő, gyarmatosító csatlakozási szerződéssel, amely számos elemében sérti az EU saját értékeinek is számító elveket (esélyegyenlőség, egyenjogúság, diszkriminációmentesség) és a nemzeti önrendelkezés elvét és
 •  hazaáruló kiárusítók és az Európai Bizottság tárgyalásai nyomán véglegesített magyar EU csatlakozási szerződés a magyar termőföldet az Európai Unióról szóló Szerződés azon 345. cikke rendelkezésével ellentétben (miszerint az EU nem érinti a tagállamok tulajdoni rendjét) a tőkejavak szabad áramlása fejezetbe sorolta a régi tagállamok földjeivel ellentétben és ezáltal nemzetünk fennmaradását veszélyeztető módon megnyitotta a magyar termőföld külföldiek általi megszerzését és
 • ebben a kártékony folyamatban az Európai Unió, illetve annak fő végrehajtó szerve, az Európai Bizottság gyarmatosító, központosító, nemzetállamokat szétzilálni törekvő hatása mellett sajnálatos módon az Országgyűlés is meghatározó szerepet játszott, többek között az Európai Unióhoz történő csatlakozást megelőzően, illetve azután számos hazaáruló döntés meghozatalával, többek között az Alkotmány EU csatlakozást szolgáló 2002. decemberi módosításával, az uniós „jogharmonizáció" jegyében nemzeti érdekeinket súlyosan sértő törvények sorozatának meghozatalával, a Lisszaboni Szerződés olvasatlan, szolgai 2007-es megszavazásával, az Alaptörvény EU javára nemzeti szuverenitásunkat korlátozó és a termőföld külföldiek megszerzését ki nem záró tartalmú elfogadásával, továbbá termőföldünket a külföldieknek és hazai oligarcháknak kiszolgáló, mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény elfogadásával.

1.

​ ​
Ezért ma május 6-án itt, a magyarság központi terén, a Kossuth téren, a Nemzet Háza, az Országház épülete előtt a 2014. április 6-án megválasztott Országgyűlés alakuló ülésének időpontjában az Európai Bizottsághoz intézett ultimátumunk 2. pontja értelmében a mai napon a Haza és a Nemzet szolgálatára esküt tevő minden országgyűlési képviselőt felszólítjuk arra, hogy a magyar termőföld külföldiek általi elrablásának megakadályozása érdekében tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az Országgyűlés legkésőbb 15 napon belül meghozza az alább részletezett megfelelő alkotmányozó és jogalkotási lépéseket, amelyet már a mai ülésnapon kezdjen meg:

1.1

​ ​
Történeti alkotmányosságunk jogfolytonosságának helyreállítását, az elmúlt évtizedek nemzetárulói felelősségre vonását lehetővé tevő, illetve egy nemzeti érdekeket védő, jelenlegi pártdiktatórikus rendszert felváltó kormányzati rendszer létrehozatalát célzó Nemzetgyűlés döntéseinek meghozataláig csupán ideiglenesnek tekinthető, egypárti Alaptörvény módosítása a külföldiek termőföldszerzésének megtiltása, továbbá hazánk EU tagságának megszüntetése érdekében mielőbb megtartandó népszavazás lehetővé tétele és 2003. április 12-i népszavazás idején hatályos korábbi szabályok szerinti megtartása érdekében.

1.2

​ ​
A hazaáruló földtörvény (mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény) hatályon kívül helyezése, a termőföldet hazai kézben tartó és egyúttal az oligarcháktól is megvédő Nemzeti földtörvény, illetve üzemszervezési törvény elfogadása, továbbá ezen törvények megalkotásáig a korábbi termőföld-forgalmazási szabályok alkalmazását lehetővé tevő törvény meghozatala, ideértve mindennemű termőföldszerzésre irányuló szerződés ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének moratóriumát is.

1.3

​ ​
Országgyűlési határozat megalkotása, amely felülvizsgálati szempontokat és tárgyalási alapelveket is egyidejűleg meghatározva Magyarország Kormányát felszólítja arra, hogy haladéktalan kezdeményezze az Európai Bizottságnál az EU csatlakozási szerződés teljes körű, nemzeti érdek alapú felülvizsgálatát, addig pedig tartózkodjon minden olyan, nemzeti érdekeinkkel össze nem egyeztethető jogszabály kezdeményezésétől, megalkotásától és végrehajtásától, amely az EU tagság miatt válna szükségessé.

2. A fentiekre is tekintettel felszólítjuk Önöket arra, hogy a petíciónk szerinti lépések megtétele érdekében gyakoroljanak nyomást saját országgyűlési képviselőcsoportjuk, illetve pártjuk vezetésére, illetve működjenek közre elkészítőként és előterjesztőként a petíciónk szerinti döntések mielőbbi meghozatala érdekében, illetve szavazatukkal támogassák az ezen célt szolgáló előterjesztések Házszabálytól eltérő, lehető leggyorsabb megtárgyalását, a vitákban alkotó, előmozdító módon vegyenek részt, s végül szavazatukkal támogassák a föld védelmét szolgáló, fent részletezett előterjesztéseket. Most az Önök kezében van a Nemzet megmentésének kulcsa.

3. Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy szorosan figyelemmel kísérjük az Önök tevékenységét és amennyiben nem a petíciónak megfelelően járnak el annak következményeit Önöknek személyesen viselniük kell. Nyilvánosság elé tárjuk minden ezzel kapcsolatos lépését, esetleges mulasztásait és a vélemény-nyilvánítás szabadságával és egyéb politikai szabadságjogaink gyakorlásával lépünk fel, amennyiben azt szükségesnek tartjuk a közvélemény tájékoztatása és a társadalom nyomásgyakorló mozgósítása érdekében.

4. Ezúton közöljük Önökkel, hogy ez a mi Hazánk és nekünk csak ez az egy Hazánk van, amely egyesítésre vár és hazafias kötelességnek teszünk eleget, amikor ebben a sorsfordító időszakban a cselekvés útjára lépünk és mozgalmi erővel gyakoroljuk a nemzeti ellenállás jogát a Szent Korona tulajdona és dicső eleink hosszú sorának vérével oltalmazott, s megtartott Nemzetünk szabadsága védelmében. Mivel az eddigi eszközök nem bizonyultak elégségesnek, ezért most a küzdelem új útjára kell térnünk, szabadságküzdelmünk új módszerekkel is kell folytassuk, úgy mint a polgári engedetlenség, együtt nem működés, bojkott, blokád, sztrájk és más most közelebbről megjelölni nem kívánt eszköz minden gyarmatosításunkat fenntartó, előmozdító intézkedésekkel, szervezetekkel és személyekkel szemben.

5. Emlékeztetjük Önöket arra, hogy nemzeti ellenállási hagyományunk a janicsárokkal, labancokkal és hódítókkal szembeni kíméletlen fellépés. Ennek jegyében a nemzeti önrendelkezésünk érdekében folytatott küzdelmünk új szakaszában élni kívánunk mindazon módszerekkel, amelyekkel a rab népek a történelem során éltek, illetve a jelenben élnek, különös tekintettel az írekre, baszkokra, koszovóiakra, indiaiakra, kelet-ukrajnai oroszokra.

„Ébredj, hazám, mert ha most nem ébredsz, Soha többé nem lesz ébredésed." (Petőfi Sándor)

Isten óvja és vezesse Magyarországot!

Budapest, 2014. május 6.

A petíciót elfogadók képviseletében:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás országgyűlési képviselő,

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője

gaudi-nagy.tamas@parlament.hu

www.gaudinagytamas.hu

A petíció IDE kattintva letölthető.

Az Összefogása a Magyar Földért és Vidékért Egyesület - Fejér Szövetség nevében, bizalommal az ősi erényben és tisztelettel:
Tamási Béláné és Dr. Boór Ferenc

Az országgyűlési nyitónapon az érintetteket LE SEM KÖPVE hozott törvények ellen tüntetők petíciója