Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. szeptember 11., hétfő

22.439 - ​Tisztelt Rogán Antal úr! Kérjük,tegyen meg mindent a magyar állampolgárokért a levelünkben leírtak szerint!


Feladó: Nemzeti Hírhaló 
Dátum: 2017. szeptember 10. 4:48
Tárgy: [Lapszemle] Kormány-EBRD megállapodás magyarul
Címzett: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>

Kormány - EBRD megállapodás magyarul
2017.08.06 hitelesmozgalom

A Hiteles Mozgalom lefordította az EBRD megállapodást magyar nyelvre. A megállapodás általunk elkészített magyar nyelvű változatát itt eléred:
https://drive.google.com/open?id=0B-taFPpeqhOzOF9TZjg5NjNIT28 

Függelék 1 - EBRD – Kormány kötelezettségvállalási nyilatkozat
EGYETÉRTÉSI MEGÁLLAPODÁS
​ ​
A MAGYAR KORMÁNY
​ ​
ÉS AZ
​ ​
EURÓPAI ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BANK
​ ​
KÖZÖTT
EGYÜTTMŰKÖDÉS A MAGYARORSZÁGI BANKSZEKTOR ÉS A
REÁLGAZDASÁGI SZEKTOR TÁMOGATÁSÁBAN
EGYETÉRTÉSI MEGÁLLAPODÁS (a továbbiakban: „Megállapodás") a Magyar
Kormány és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank között (a továbbiakban: a „Bank"), a
továbbiakban külön hivatkozva: „Fél" és együttesen hivatkozva, mint: „Felek".
Mivel a Bank egy, nemzetközi közjog alapján, egy a létrehozásáról szóló 1990 május 29-i
megállapodás értelmében létrehozott nemzetközi szervezet, módosításaként (a
„Megállapodás") Magyarország csatlakozott a Megállapodáshoz, a Bank tagjává vált 1992.
június 10-én;
MIVEL a Felek egyetértenek abban, hogy egy stabil bankszektor adja kulcsfontosságú alapját a
hosszú távú, fenntartható gazdasági növekedésnek,
MIVEL a Magyar Kormány arra törekszik, hogy megerősítse kapcsolatát a bankszektorral,
annak érdekében, hogy elősegítsen egy stabil és kiszámítható makrogazdasági egyensúlyt
támogató keretszabályozást,
MIVEL a Magyar Kormány nem szándékozik közvetlenül, vagy közvetett módon többségi
tulajdonra szert tenni rendszerszinten fontos helyi bankokban – kivéve egy teljes bankrendszer
stabilitását fenyegető esetben – és elkötelezett amellett, hogy a következő három évben átadja
minden közvetlen-, vagy közvetett részesedését a magánszektornak, amelyet jelenleg birtokol
helyi bankokban,
MIVEL a Felek együtt kívánnak működni különböző fejlesztési kezdeményezésekben a
pénzügyi szektorban,
MIVEL ezzel összefüggésben a Felek meg kívánják határozni az átfogó elsőbbséget az
együttműködésre a reálgazdaság támogatásában Magyarországon az elkövetkező években,

A Felek a következőkben állapodtak meg:
1. Szakasz – Intézkedések a Magyar pénzügyi szektor hatékonyságának növelésére
A felek úgy ítélik meg, hogy a magyar bankszektor hatékonyságának növelése érdekében egy
sor intézkedést végrehajtása szükséges rövid és távon. Ezen intézkedéseket magában fogva,
de nem kizárólagosan:
3
​ ​
(a)
4
​. ​
A banki adó korrekciója a 2016-2019- es időtartamra, a 2014 évi banki mérlegek alapján
számolva, 2016-tól kezdődően 31 bázispontra, 2017-től 2018 végére 21 bázispontra
csökken. A 2019-es évtől a bankadó mértéke az EU-ban uralkodó normáknak megfelelő
szinten kell lennie. Ennek érdekében a Magyar Kormány 2015 júniusára megteszi a
szükséges lépéseket a jogszabály-előkészítésre és a törvényhozói testület felé történő
benyújtására.
(b) A devizában denominált (a szerk. megj.: „devizaalapú" hitelek) forintosításának
szabályozásáról szóló, 2014. december 15-én kiadott, 2014-es LXXVII. törvény
végrehajtását úgy kell biztosítani, hogy a bankszektorban elkerülendőek legyenek az
árfolyamkockázathoz kapcsolódó további költségek.
(c) Biztosítani kell, hogy a bankok nemteljesítő hitelportfóliójának leépítésére irányuló
kezdeményezésék a nemzetközi legjobb gyakorlatot tükrözzék, különös tekintettel ezen
programok átlátható és piaci alapú működésére. Továbbá a jövőbeni zálogjog
érvényesítések (a szerk. megj.: ingatlanárverések) és kilakoltatások további
korlátozásától tartózkodni kell. A már létező, a bajba jutott hitelesek ingatlanjainak
megvásárlására vonatkozó már létező programot ki kell bővíteni és a jogosultsági
feltételeket pedig lazítani kell.
(d) Jelzés a piacnak és a közvéleménynek, hogy a banki ügyfelek magáncsődjére és
visszamenőleges hatályú felmondási jogaikra vonatkozóan nem kerül új törvény, vagy
jogszabály elrendelésre a Magyar Bankszövetséggel való megfelelő konzultáció és
annak támogatása nélkül.
(e) A hatályos EU-jogszabályok szerinti, Magyarországi kötelezettségek sérelme nélkül a
Magyar Kormány tartózkodik olyan új törvények, vagy intézkedések bevezetésétől,
amelyek negatív hatással lehetnek a bankszektor profitabilitására - azokon kívül,
amelyekre a Magyar Kormány az Európai Uniós tagságából fakadó kötelezet, valamint
(f) Biztosítani kell a fair versenyt és az egyenlő bánásmódot a magyar piacon minden aktív
pénzügyi intézmény részére - méretétől vagy tulajdonosi nemzetiségtől függetlenül,
összhangban az Európai Unió egységes piaci szabályaival és a szabad és tisztességes
verseny elveivel.
2. Szakasz – Közös működési prioritások
A Felek együttműködnek a közös működési prioritások azonosításában, amelyeket az EBRD
5
​.​ 
Magyarországon támogatna, az új EBRD Magyarországi Országsratégiája Igazgatótanácsának
jóváhagyásával, amely tartalmazná a Felek által azonosított prioritásokat. A pénzügyi
szektorban az EBRD támogatni fogja a bizalom megerősítését és újjáépítését, összhangban a
Magyar Kormány erőfeszítéseivel, a bankszektor működési környezetének javítása érdekében.
EBRD fellépései között szerepelhet: (i) Az NPL (a szerk: non-performing loan - nem teljesítő
hitelek) hitelállomány szanálásának elősegítése (szabályozási konzultáció és befektetés), (ii)
eszköz- és adósság-tranzakció a szektor további konszolidációjának támogatása érdekében, (iii)
a kkv- és nagyvállalati hitelezést segítő eszközök biztosítása.
Az EBRD - a magyarországi ország stratégiájával összhangban - növelné a hitelezési aktivitását
a szélesebb értelemben vett magyar gazdaságban, és az ehhez szükséges forrásokat
rendelkezésre fogja bocsátani.
3. Szakasz – A nyilvánosság tájékoztatása
A Felek a pénzügyi szektor fejlesztéséért és erősítéséért kinyilvánítják jelen Megállapodás
szerinti együttműködésüket. Ennek érdekében a Felek a Megállapodás aláírására egy közös
eseményt szerveznek.
4. Szakasz – Kapcsolattartás
Bármely jelen Megállapodással kapcsolatban adott tájékoztatás és egyéb közleményt a
következő kapcsolattartókhoz – vagy egyéb címre – kell intézni, vagy olyan egyéb címre,
amelyet bármely Fél a másik félnek küldött értesítéssel jelöl meg:
5. Szakasz – Záró rendelkezések
Ezen Megállapodás tükrözi a Felek nézeteit és szándékait, hogy nem kizárólagos alapon
működjenek együtt, jóhiszeműen, de bármiféle törvényi kötelezettség keletkezése nélkül, az
alkalmazandó jog alapján, vagy bármelyikük felelősségének keletkezése nélkül. Harmadik fél
sem szerezhet jogi előnyöket ezen Megállapodásból.
A felek megegyeznek abban, hogy ezen Megállapodás egyik rendelkezése sem tekinthető
illetve értelmezhető valamelyik Fél – ezen Megállapodásban szereplő vagy abból következő
bármely tevékenység vagy projekt egészének vagy valamely részének finanszírozására
vonatkozó – ajánlatának, ígéretének vagy kötelezettségvállalásának és bármely projekt
és/vagy tevékenység EBRD-általi finanszírozása – előírás szerint – az EBRD irányító
testületeinek jóváhagyásától, valamint belső előírásaitól és eljárásrendjétől függ.
Abban az esetben, ha erre lehetőség nyílik, a Feleknek minden tevékenységre és projektre
külön egyedi intézkedésben kell megállapodni. A felek mindegyike a jelen Megállapodás
végrehajtásából eredő költségeket maga viseli, hacsak vonatkozó, külön megállapodások
másként nem rendelkeznek.
A jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem korlátozza a Felek azon jogát, hogy a jelen
Megállapodás hatálya alá tartozó tevékenységekkel, projektekkel vagy együttműködési
területekkel kapcsolatos megállapodásokat vagy egyezményeket kössön más felekkel.
A Felek rendszeresen, de hat hónaponként legalább egy alkalommal találkoznak, hogy
felülvizsgálják és megvitassák jelen Megállapodás végrehajtását, értékeljék a fentiekben
meghatározott célkitűzések elérését, és amennyiben szükséges, fontolóra vegyék az
elengedhetetlen kiigazításokat.
A jelen Megállapodásban semmi sem minősül, értelmezhető, úgy, mint az Európai Újjáépítési és
Fejlesztési Bankot létrehozó megállapodás, a nemzetközi egyezmények vagy az alkalmazandó
jogszabályok értelmében a Bank számára biztosított kiváltságok, mentességek és felmentések,
lemondásának vagy más módosításának.
Ezen Egyetértési Megállapodás bármely rendelkezésének értelmezéséből vagy alkalmazásából
eredő, vagy azzal kapcsolatban felmerülő bármely vitás kérdést a Felek békésen, konzultáció
útján rendezik.
Jelen Megállapodás az utolsó fél által aláírt napon lép hatályba és mindaddig hatályban marad,
amíg bármelyik Fél írásban értesíti a másik felet arról, hogy szándékában áll ezt a
7.​
​ ​
Megállapodást megszüntetni. Ebben az esetben ez a Megállapodás az értesítés másik Fél általi
kézhezvételét követően megszűnik, kivéve, ha az értesítés másként nem rendelkezik.
A Megállapodás a Felek kölcsönös írásos beleegyezésével módosítható.

A FENTIEK HITELÉÜL a Felek képviseletére jogosultjain keresztül eljárva, jelen Egyetértési
Megállapodást négy eredeti példányban angol nyelven írták alá.

A MAGYAR KORMÁNY RÉSZÉRŐL:
_____________________________
Név: Orbán Viktor
Titulus: Miniszterelnök
Dátum: 2015. February 9.
EURÓPAI ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BANK RÉSZÉRŐL:
_____________________________
Név: Sir Suma Chakrabarti
Titulus: Elnök
Dátum: 2015. February 9.

Angol nyelven 

Appendix 1 – EBRD-Government MoU MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT COOPERATION IN SUPPORT OF THE BANKING SECTOR AND REAL SECTOR IN HUNGARY MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (hereinafter referred to as the "Memorandum") between the Government of Hungary and the European Bank for Reconstruction and Development (hereinafter referred to as the "Bank"), hereinafter separately referred to as a "Party" and jointly referred to as the "Parties". WHEREAS the Bank is an international organization established under public international law pursuant to the Agreement Establishing the Bank dated 29 May 1990, as amended (the "Agreement") and Hungary acceded to the Agreement and became a member of the Bank on 10 June 1992; WHEREAS the Parties agree that a sound banking sector represents a key foundation for longterm sustainable economic growth; WHEREAS the Government of Hungary is seeking to strengthen its relationship with the banking sector in order to promote a stable and predictable framework to support macroeconomic stability; WHEREAS the Government of Hungary does not intend to take direct or indirect majority ownership stakes in systemically important local banks, except in case of a threat to the stability of the overall banking system, and is committed to transferring all direct and indirect majority equity stakes it currently holds in local banks to the private sector within the next three years; WHEREAS the Parties wish to work together on various initiatives to develop the financial sector in Hungary; WHEREAS in this connection the Parties wish to set out the broad priorities for co-operation in support of the real economy in Hungary over the coming years; The Parties have come to the following understanding: Section 1 – Measures for enhancing the effectiveness of the Hungarian financial sector The Parties consider that in order to enhance the effectiveness of the Hungarian banking sector, a series of measures would need to be implemented over the short to medium term. Such measures should include, but not be limited to: (a) Adjustment of the banking tax for the period 2016-2019 so that it is calculated based on banks' balance sheets as of the end of 2014, with the percentage applied being reduced to 31 bps from the beginning of 2016 and to 21 bps from the beginning of 2017 to the end of 2018. From 2019 the level of the banking tax will be further aligned with the prevailing European Union norms. To this end, the Government of Hungary will take the necessary steps for developing and proposing appropriate legislation to its legislative body by June 2015. (b) Ensuring that the conversion of mortgages denominated in foreign currency into Hungarian forints regulated by Act LXXVII published on 15 December 2014 would be completed in such a way as to avoid imposing further costs related to exchange rate risks on the banking sector; (c) Ensuring that initiatives designed to help the banking sector to reduce its stock of nonperforming loans would be designed to reflect international best practices, in particular with respect to the transparent and market-based operation of these programmes. In addition, further restrictions on foreclosures and evictions to be eschewed and the scope of the existing programme aimed at purchasing the properties of troubled retail borrowers is to be expanded, while the eligibility criteria are to be relaxed; (d) Signalling to the market and the public that new laws and/or regulations on private bankruptcy and retroactive termination rights of the banks' clients will not be enacted without due consultation with and support of the Hungarian Banking Association; (e) Without prejudice to Hungary's obligations pursuant to applicable EU legislation, the Government of Hungary is to refrain from implementing new laws or measures that may have a negative impact on the profitability of the banking sector, other than those the Government of Hungary may be obliged to implement due to its membership of the European Union; and (f) Ensuring that there is fair competition between, and equal treatment of, all financial institutions active on the market in Hungary, irrespective of size or nationality of ownership, in line with the single market rules of the European Union and the principles of free and fair competition. Section 2 - Common operational priorities The Parties will cooperate to identify common operational priorities which the EBRD would support in Hungary, subject to approval by the EBRD Board of Directors of a new EBRD Country Strategy for Hungary in 2015 which would include the priorities identified by the Parties. In the financial sector, the EBRD will support the stabilisation and rebuilding of confidence, in line with the efforts of the Government of Hungary to improve the operating environment of the banking industry. EBRD interventions may include: facilitating NPL resolution (policy dialogue and investment); (ii) equity and debt transactions in support of further private sector driven consolidation of the sector; (iii) promoting where possible instruments facilitating lending to SMEs and corporates. The EBRD wishes to increase its lending activity in the wider Hungarian economy in line with its Country Strategy for Hungary and will allocate the resources to do so as needed. Section 3 – Publicity The Parties wish to publicise their cooperation under this Memorandum for the development and strengthening of the financial sector of Hungary. To this end, the Parties will organise a joint event, upon the signature of the Memorandum. Section 4 – Communications Any notice or other communication to be given or made under this Memorandum will be addressed and sent to the following contact points or at such other address as either Party designates by notice to the other Party: For the Government of Hungary: Address: Attention of: Fax: E-mail: For the Bank: Address: Attention of: Fax: E-mail: Section 5 - Final Provisions This Memorandum reflects the views and intentions of the Parties to co-operate on a nonexclusive basis, expressed in good faith but without the creation of any legal obligation under any applicable law or the incurrence of any liability on the part of any of them. Nor shall any third party obtain any legal benefit from this Memorandum. It is understood and agreed that nothing in this Memorandum will constitute, or be construed as, an offer, promise or undertaking by either Party to finance all or part of any activity or project identified in or pursuant to this Memorandum and the financing of any project and/or activity by the EBRD is subject to the approval, as required, by its governing bodies and internal policies and procedures. In the event that opportunities are identified, specific arrangements for any such activity or project would need to be agreed upon between the Parties. Each of the Parties will incur its own expenditures arising as the result of the implementation of this Memorandum, unless otherwise specified in relevant separate agreements. Nothing in this Memorandum will limit the right of, or prevent the Parties from entering into memoranda or arrangements with other parties with respect to any activity, project or area of cooperation covered by this Memorandum. The Parties will meet periodically, but not less frequently than once every six months, to rev


Kormány - EBRD megállapodás magyarul
Úgy gondoltuk először, hogy valószínűleg valami tévedés történt akkor, amikor ezt a fontos dokumentumot csak angolul helyezték el a magyar kormány hivatalos honlapján. Azt gondoltuk, hogy feltehetőleg csak figyelmetlenség miatt nem található meg magyar nyelven.

Több alkalommal kértük, hogy ezt a megállapodást küldjék meg részünkre magyarul, kértük a Miniszterelnöki Kabinetirodától (2016. november 30-án, 2017.június 25-én) és a Nemzetgazdasági Minisztériumtól (2016. december 05-én, 2017. július 4-én) egyaránt.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda, megkeresésünkkel kapcsolatban minden alkalommal, tisztelettel tájékoztatott bennünket arról, hogy a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. §-a alapján a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokat érintő kérdések a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörébe tartoznak, ezért minden alkalommal azt javasolták, hogy kérésével forduljunk közvetlenül az illetékes Nemzetgazdasági Minisztériumhoz.

A Nemzetgazdasági Minisztérium, megkeresésünkkel kapcsolatban minden alkalommal, sajnálattal közölte, hogy az általunk keresett megállapodás kizárólag angol nyelven készült el. Arra kérdésre, hogy megtennék-e, ha szépen kérjük, hogy lefordítják szép Hazánk nyelvezetére, minduntalan azt válaszolták, hogy "Sajnálattal közöljük, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak nem áll módjában elkészíteni az Ön által kért fordítást."

Miért gondoltuk azt, hogy ezt a megállapodást jó volna Magyar nyelven látni, miért is kezdünk el ehhez annyira ragaszkodni?

Azért, mert azt gondoljuk, hogy fontos információról van szó, nyilvánvaló kell, legyen mindenkinek, hogy a jelenlegi Magyar Kormány eladott minket (pontosabban a "deviza alapú" hitelezés kárainak teljes körű felszámolásának ügyét adta el) közvetlenül az Erste Bankban megvásárolt részesedéséért, közvetetten pedig a Magyar Bankszektor megkérdőjelezhetetlen támogatásáért.

Miközben a jelenlegi Magyar Kormány kettő (egy országgyűlési és egy önkormányzati) választást nyert meg a devizahiteleseknek tett ígéreteivel, addig a bankmentő törvényekkel lenyomta a károsultak torkán az "árfolyamkockázatot". Azt az árfolyamkockázatot, amiről minden kormánytisztviselő elmondta már, hogy ezzel a károsultakat "gyakorlatilag megtévesztették és becsapták"[1] és amelynek "egy részét mindenféleképpen a banknak kell állnia". És tudjuk egyébként már azt is, hogy az árfolyam emelkedése valójában nem is kockázat, hanem ennek a csalárd terméknek alapvető - a Kúria által is ismert kamatparitáson alapuló - tulajdonsága.

Azért is fontosnak tartjuk ezt a megállapodást Magyar nyelven látni, mert azt gondoljuk, nyilvánvaló kell, legyen mindenkinek, hogy a jelenlegi Magyar Kormány egy nemzetközi szerződésben nyilvánította ki, hogy a devizahiteles ügyet lezártnak tekinti, hogy "a dolog el van intézve", hogy kötelezi magát arra, hogy nem hoz olyan törvényt, amely az árfolyamkockázat viselését a bankok hátrányára áthelyezi. Tehát minden devizakárosultnak tudatában kell lennie annak, hogy amennyiben a Parlamenti választásokon nem változik meg a Parlament összetétele, ez ügyben, a törvényhozástól csak bankmentő törvényekre és Wellmanni jogértelmezésre, "kegyelemdöfésre" számíthat.

A Megállapodás szövege szerint ugyanis a "devizában denominált hitelek forintosításának szabályozásáról szóló, 2014. december 15-én kiadott, 2014-es LXXVII. törvény végrehajtását úgy kell biztosítani, hogy a bankszektorban elkerülendőek legyenek az árfolyamkockázathoz kapcsolódó további költségek". Ez pedig azt jelenti, hogy
ad1) a bank csalása miatt,
ad2) a magyar felügyeleti szerv rendszerszintű mulasztása miatt,
ad3) a Magyar Kormány meghozott bankmentő törvényei miatt és
ad4) a szóban forgó (és már a Kormányt korlátozó) megállapodás miatt a 1) pontban kialakult kárérték a károsult részére inreverzibilis módon realizálódott. És ezt a Magyar Kormány tette - látszólag - visszafordíthatatlanná.

Azt javasoljuk, hogy kérjétek számon a Magyar Kormányt (egyéni levelekben, nyílt levelekben, képviselőjüknek intézett kérdésekben stb.), milyen társadalmi felhatalmazás alapján írt alá ilyen, a devizahitel károsultak egzisztenciális romba döntését elősegítő Megállapodást. Javasoljuk mindenkinek, támadják meg és követeljék a Megállapodás megszüntetését.


Tisztelt Rogán Antal úr!
Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetfőnök úr!
Ön Magyarország 6. legbefolyásosabb embere.
Kérjük, tegyen meg mindent a magyar állampolgárokért a levelünkben leírtak szerint!
[1] http://www.hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/kerdeseink-es-a-kapott-valaszok/tisztelt-rogan-antal-ur-.html
< IDE KATTINTANI!​


Kapcsolódó:
Az államadósság egy mondattal visszafizethető (Teljes)Az államadósság egy mondattal visszafizethető (Teljes) (youtube.com)
Nagyon figyelmesen nézd végig és értelmezd(!) az előadást! Sok ismerős dolog lesz benne, szerencsére már egyre több -magától gondolkodni képes- ember van akik átlátják a pénzügyi rendszer buktatóit. Tehát a miérteket egyre többet értik meg és tudják, de csak kevesen vannak akik azt is tudják, hogy mit lehet/kellene tenni. Az előadás (kb 53-ik perctől) felétől kezdődik az a rész, amikor kész ötletet és könnyen megvalósítható alternatívákról hallhatunk. Ehhez azonban összefogás kell, mert egyedül nagyon nehéz megcsinálni.
SIKOLY (Kilakoltatás Tétényben 1.)SIKOLY (Kilakoltatás Tétényben) (youtube.com)
Egy kilakoltatás története 3 percben. A mai napon Nagytétényben egy 5 gyermekes családtól vette el az otthonát a hatóság. A hivatalos kommentár, vélemény az arra hivatott politikusok dolga. Szerzőnknek csak a népi hagyomány gondolata maradt osztályrészül.
FORINTOSÍTÁS - PADLÓRA KÜLDTÉK AZ ÁRFOLYAMGÁTASOKAT ISForintosítás - padlóra küldték az árfolyamgátasokat is (civilkontroll.com)
Az árfolyamgátas ügyfelek választás elé kerülnek az elszámolás és a forintosítás után, miszerint az átváltott kölcsön csökkentett törlesztőrészleteit fizetik, vagy a rögzítésnek megfelelő törlesztőket választják. Kiszámoltuk, hogyan jár jobban egy átlagos árfolyamgátas ügyfél. A devizahitelek forintosítása során a törlesztőrészletek csökkenése várható, ennek ellenére az árfolyamgátas ügyfelek többsége még így is többet fog fizetni, mint a rögzített árfolyamnak köszönhetően kellett fizetnie az elmúlt években.
Devizahitelek: lejárt az árfolyamgát, megugorhatnak a törlesztőkDevizahitelek: lejárt az árfolyamgát, megugorhatnak a törlesztők (hirtv.hu)
Hirtelen megnőhetnek az árfolyamgátasok törlesztői, és meghosszabbodhatnak a futamidők is. Áprilisban ugyanis lejár a 2012-ben öt évre tervezett árfolyamgát. A devizahitelesek eddig a piaci árfolyamoknál kedvezményesebb, rögzített árfolyamon fizethették hitelüket, a fennmaradó különbözetet pedig gyűjtőszámlára tették. A szabályok szerint a gát lejárta után maximum 15 százalékkal emelkedhetnek a törlesztőrészletek, de növelhetik az összeget az infláció miatt dráguló kamatok is. Az árfolyamgát lehetőségével nagyjából 170 ezren éltek.
Ezermilliárd forintos segítség a devizahiteleseknekEzermilliárd forintos segítség a devizahiteleseknek (origo.hu)
Közleményben cáfolta a jegybank a Magyar Nemzet állítását, miszerint a devizahitelek kivezetésekor keletkezett árfolyamnyereségét a jegybank saját célokra költi. Mint a Magyar Nemzeti Bank közleményében írta, a devizahitelezés az egyik legtöbbeket érintő hitelezési forma a rendszerváltás óta, amelybe családok rokkantak bele anyagilag. A jegybank emlékeztetett, ennek az állapotnak a forintosítás és a bankok elszámoltatása vetett véget még 2014-ben.
Így fosztották ki a devizahiteleseketÍgy fosztották ki a devizahiteleseket (azenpenzem.hu)
2016. március 6. A jegybank 2015-ben saját jelentése szerint majdnem százmilliárd forintot "keresett", jobbára a devizahitelek forintra váltása révén. Ilyen körülmények között nehéz nem cinikusnak minősíteni, hogy most azon dolgoznak, a 144 ezer még mindig bajban levő lakáshitelessel kezdjenek már valamit a bankok.
Így lett Magyarország devizapokol (origo.hu)
Orbán Viktor a múlt héten bejelentette, vizsgálatot vár a nemzetgazdasági minisztertől arról, hogyan szaporodtak el a devizahitelek Magyarországon. A kormányszóvivői iroda szerint a Medgyessy- és Gyurcsány-kormányok tehetnek róla. A baloldali kormányok valóban kockázatos piaci körülményeket hoztak létre, a Járai Zsigmond és később Simor András vezette jegybank, valamint a pénzügyi felügyelet pedig hagyta elszabadulni a frankhiteleket.
Elátkozott idők - a devizahitel-katasztrófa bennfentes történeteElátkozott idők - a devizahitel-katasztrófa bennfentes története (vs.hu)
Milliónyi családot elcsábított, a gazdagság illúziójába kergetett, majd becsapott és megkeserítette az életüket. Nem ismerték fel, hogy a tűzzel játszanak, és nem hitték, hogy megtörténhet, ami megtörtént. A devizahitel mindenkit átvert: azt, aki felvette, azt is, aki nyújtotta, és még azt is, aki bár akaratlanul, de segítette a terjedését. De hogyan történhetett ez meg? Mikor, hol romlott minden el? Mitől vált életveszélyes méreggé egy ártatlannak tűnő szimpla kis banki termék?
Devizahitelek: mi a valódi problémaDevizahitelek: mi a valódi probléma (kiszamolo.hu)
A svájci frank árfolyam-emelkedése sok családot hozott nehéz helyzetbe, olyanokat is, akik annak idején viszonylag megfontoltan döntöttek a hitelfelvétel mellett. A kormány álláspontja szerint minden problémának a gyökere a devizahiteles konstrukció, "amely egy elhibázott konstrukció, amitől meg kell szabadulni.". Természetesen ez is az "emútnyócév" miatt van, mert az előző kormányzat szűkítette le a Fidesz által kitalált oly nagyszerű és népszerű államilag támogatott hitelt és "hajszolta a tömegeket a hibás devizahitel-konstrukciókba."
Végtörlesztés: tízmilliókat is spóroltak maguknak a képviselőkVégtörlesztés: tízmilliókat is spóroltak maguknak a képviselők (hvg.hu)
Nemcsak a fideszesek, hanem azok az ellenzéki képviselők is éltek a kedvezményes végtörlesztéssel, akik nem szavazták meg azt. Kósa Lajos 58 millió helyett 42 milliót fizetett így vissza, Kocsis Máté is 15 milliót takarított meg. Ám hogy honnan volt pénzük a végtörlesztéshez, az a vagyonbevallásukból nem minden esetben derül ki. Csak egy év múlva derül ki a teljes igazság arról, hogy melyik képviselő élt a kedvezményes végtörlesztés lehetőségével. Azt ugyanis január végéig igényelhették, a politikusok vagyonnyilatkozata viszont a 2011. december 31-i állapotokat tükrözi.
Forintosítás: ébresztő, nem mentettek meg semmitől!Forintosítás: ébresztő, nem mentettek meg semmitől! (tozsdeforum.hu)
Halogatom, mert annyira fontos, hogy valami grandiózusat terveztem írni, valamit, amitől mindenki hanyatt vágja magát. Aztán csak nem jött a nagy ihlet, így hát belekezdek, mert erről kötelező beszélni még akkor is, ha a bankok annyira nem is szeretnének. A forintosítás közel 1 millió hitelszerződést érintett és most következik az autóhitelek és személyi hitelek frontosítása. A devizahitel valamilyen formában mindenkit érint ügyfélként, családtagként vagy ismerősként. Ehhez képest az elmúlt hónapokban nem az ezzel kapcsolatos lehetőségekkel volt tele a média.
Sosem volt ilyen drága a frankSosem volt ilyen drága a frank (index.hu)
Kedd délelőtt új történelmi csúcsra emelkedett a svájci frank árfolyama. egy frank 216,77 forintba is került (az eddigi csúcs 216,5 forint volt). A forint az euróval és a dollárral szemben is tovább gyengül, nagyobb mértékben, mint a cseh vagy a lengyel pénz. A frank közben újabb rekordszintre erősödött az euróval szemben. A svájci frank árfolyama kedd reggel többször is átlépte a 216 forintos szintet. Úgy tűnt, itt megnyugszanak a kedélyek, ám nem ez történt: újabb forintgyengülési hullám indult, így fél 11 előtt nem sokkal 216,67 forintra, majd 216,77 forintig emelkedett az árfolyam.
A DEVIZAHITELESEK FOGADÁST IS KÖTÖTTEK A PÉNZÜKRE - SZEGEDEN JÁRT JÁRAI ZSIGMONDA devizahitelesek fogadást is kötöttek a pénzükre - Szegeden járt Járai Zsigmond (szegedma.hu)
Magyarország 1974 óta "játszotta" azt, hogy gazdaságának finanszírozására felvett hosszú távú hiteleinek törlesztőrészleteit újabb hitelek felvételével fizeti ki, a válság ennek a folyamatnak vetett véget. A lakossági megszorítások politikája helyett pedig az Orbán-kormány választott egy új utat a hiány lefaragására. Járai Zsigmond szerint az irány jó, de több kompromisszumon nyugvó, szélesebb körben megvitatott döntésekre lesz majd szükség.
MAGYARORSZÁG CSATLAKOZÁSA AZ IMF-HEZ ÉS A VILÁGBANKHOZMagyarország csatlakozása az IMF-hez és a Világbankhoz (archivnet.hu)
Magyarország csatlakozása a nemzetközi pénzügyi intézményekhez 1973 végén azért került ismét napirendre, mert egyrészt a románokat időközben felvették az IMF-be és a Világbankba (Magyarország és Románia között kimondatlanul is mindig folyt egyfajta versengés), másrészt 1972 októberében parafálták, majd 1973. március 6-án aláírták azt a pénzügyi egyezményt, amellyel Magyarország rendezte - a fejlett tőkés országok közül már csak az USA-val szemben fennálló - a háborús károkból és az államosításból adódó tartozását. Ezzel a csatlakozás elől elhárult a legfontosabb akadály. Ezt követően rövid idő múlva sikerült a háború előtti kötvényadósságok ügyére is pontot tenni.
Így is lehet: eredeti árfolyamon váltják át a román frankhiteleketÍgy is lehet: eredeti árfolyamon váltják át a román frankhiteleket (168ora.hu)
A svájci frankban felvett lakossági hiteleket eredeti árfolyamon váltják lejhitelre - az erről szóló törvénytervezetet egyhangúlag fogadta el a román képviselőház kedden. A jogszabály szerint a frankhitelesek adósságát azon a jegybanki árfolyamon kell a bankoknak lejre váltaniuk, amely a szerződéskötés napján volt érvényes. A képviselőházban elfogadott tervezetből törölték azt az előírást, hogy csak a jövedelmük 50 százalékánál nagyobb törlesztőrészleteket fizető frankhitelesek jogosultak az előnyös konverzióra.
Szeptember 18-án ott a helyedSzeptember 18-án ott a helyed (youtube.com)
Köztünk élő hazaárulókKöztünk élő hazaárulók (youtube.com)
Így is lehet: eredeti árfolyamon váltják át a román frankhiteleketKényszerzubbonyt a parlamenti politikusoknak! (youtube.com)