Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. augusztus 25., szerda

6.097 - Dr. Matolcsy György miniszter úr részére Nemzetgazdasági Minisztérium

Von: Nemzeti Hirháló
Gesendet: szerda, 2010. agusztus 25. 15:32
An: Kutasi József
Betreff: Eltussolt fantom felszámolási ügyek!

 

Dr. Matolcsy György miniszter úr részére
Nemzetgazdasági Minisztérium

Tisztelt Miniszter Úr, Tisztelt Minisztérium!

Fenti számon az Ön megbízásából írt - dr. Darányi Péter úr által készített és dr. Kardkovács Kolos helyettes államtitkár úr által aláírt - 2010.08.13-i keltű levelet köszönettel kézhez kaptuk.

Tisztelettel tudomására hozzuk, hogy dr. Darányi úr válasza irat- és tényellenes, az évek óta fennálló orvosolatlan és a jelenleg is 150-nél több céget érintő alkotmányos és törvényességi aggályt nem érinti.

Darányi úr és a felszámolók regisztrációját végző illetékes minisztérium is sokadszor hunyt szemet afölött, hogy felszámolói névjegyzékben és a cégjegyzékben nem szereplő jogosultság nélküli fantom cégek neve alatt (01-10-041457, 01-09-268813) folytattak és folytatnak jelenleg is törvénysértő módon joghatás kiváltására a törvény erejénél fogva alkalmatlan eljárási cselekményeken nyugvóan évek óta felszámolásokat.

Itt hivatkozunk tisztelettel azon tényre, hogy éppen Darányi úr fenti számú levelében rögzítetteket teljes körűen cáfoló közokiratokat nyújtottunk be és az ahhoz tartozó tényállást tártuk fel dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, miniszter úr, valamint dr. Répássy Róbert államtitkár úr megbízásából eljárt dr. Vörös Edit főosztályvezető asszonnyal 2010.08.04-én hivatali helyiségében lefolytatott több órás hivatalos megbeszélésen. Az erről készült hangjegyzőkönyvet és ahhoz kapcsolódó okiratokat Önnek is benyújtottuk, így Darányi úr levelében foglaltak cáfolata rendelkezésükre áll.

Értetlenül és döbbenten állunk továbbra is azelőtt, hogy a Magyar Köztársaság egyes érintett hivatalos minőségben eljáró személyei tudva, vagy tudni kelletten a tételes joggal és a becsatolt közokiratokkal bizonyított tényekkel is szembe haladva különböző minisztériumok nevében azt kívánják velünk elfogadtatni és ezen keresztül a szőnyeg alá söpörni, hogy fantom cégek számoltak és számolnak fel a költségvetéssel történő törvényes elszámolás nélkül több száz hazai társaságot, amely hivatkozott felszámolások között folyó évben már olyat is találtunk, ahol nem csak a felszámoló szerv volt a fantom, hanem a hitelezőként bejelentkezett is. A fantom hitelező ugyanakkor rendelkezett élő bankszámlával, amelyről a Fővárosi Bíróság részére teljesített is, így a hitelezői nyilvántartásba vétel is minden vonatkozó jogszabályt megsértett.

Elfogadhatatlan az is, hogy miközben a vállalkozásokat a legkisebb hibáért, mulasztásért súlyos - a vállalkozás további létét is veszélyeztető - szankcióval sújtják, kíméletlenül behajtva a követeléseket, addig a 2003-tól tartó és 2010-ben is több száz céget érintően folyó fantom felszámolásokkal és az ahhoz tartozó további törvénysértésekkel a költségvetésnek okozott károk ügycsoportját, törvénysértő és a valós tényeket figyelmen kívül hagyó válaszokkal kezelik tendenciát mutató módon.

Darányi úr ismét figyelmen kívül hagyta azon nyomós tényeket, hogy az általa hivatkozott 2010-es ítélet indokolása közokiratilag bizonyítja azt is, hogy a Csődtv. kifejezett tiltó rendelkezése ellenére a kérelmezett KH Zrt. másnak engedte és engedi át a felszámolások folytatását, így a pl. az ARECA Kft-nek és a SZETA Bt-nek is.

Darányi úr figyelmen kívül hagyta azon nyomós tényeket is, hogy a KH Zrt. PM-hez, NGM-hez bejelentett kötelező könyvvizsgálója, Kissné Ágics Ilona cégvezető, felszámoló biztos volt éppen az, aki a 30 napos bejelentési kötelezettségét megsértve 2010-ben is a tudottan 2002-től jogosítvány nélküli, 2003-tól pedig jogalanyiság nélküli fantom cég nevében folytatott, 2009-ben pedig a fantom cég nevében zárt le felszámolásokat, a Fővárosi Bíróság által a törvénysértő állapot megszüntetésére 2008.11.19-én kiadott felhívás figyelmen kívül hagyását követően.

Fentiekből következik, hogy az NGM és jogelődje a PM, súlyos és folyamatos törvénysértésekről fennállt és fennálló a hivatalos tudomása ellenére a Magyar Köztársaság hatályos törvényeivel megy szembe, ezzel a társminisztérium által vezetett közhiteles cégnyilvántartás adatait is kizárva eljárásából, a saját koncepcióhoz illő irat- és tényellenes adatokat hivatalos okiratokba foglalva.

A már csatolt okiratokkal is feltárt és most hivatkozott új tények és körülmény alapján kifejezetten hivatkozunk az Abtv. 27. § (2) bekezdésére, az Alkotmánybíróság 2005.10.10-i 333/B/2002 AB számú határozatára, valamint a Btk. 137. § (1) bekezdése szerint meghatározott hivatalos személy fogalmára és abból következő hivatali kötelezettségükre. Előzőekre is tekintettel nyomatékkal kérjük a releváns okiratokkal bizonyított közérdekű bejelentés és hatékony jogorvoslati kérelem tartalmú beadvány alapját képező tényeket és körülményeket az Alkotmány, a Ptk, a Btk., a Csődtv., a Gt., a Ctv., a Pp., az 1997. évi LXVII. tv. (63 - 79. §), az OIT 10/1999. és a 15/1999. számú szabályzatainak, az Ütv., a felszámolók névjegyzékéről szóló Kormányrendelet hatályos rendelkezéseire,, továbbá a Magyar Közlöny 2000/95. számában kihirdetett, "A pénzmosásról, a bűncselekményekből származó dolgok felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról" szóló, a Magyar Közlöny 2002/152. számában kihirdetett "Büntetőjogi egyezmény a korrupcióról", valamint a Magyar Közlöny 2004/76. számában kihirdetett "Korrupcióról szóló polgári jogi" hazánkban is hatályos nemzetközi egyezményekre, valamint Sántha Ferenc úr büntetőjoggal foglalkozó "A jogi személyek büntetőjogi felelősségéről" címmel kiadott, illetve Kondorosi Ferenc, Uttó György és Visegrády Antal urak közös munkájaként "A bírói etika és a tisztességes eljárás" címmel 2007-ben - dr. Lomnici Zoltán elnök úr előszavával () - kiadott szakmai anyagként ajánlott könyvekben nyilvánosság elé tárt egységes eljárási gyakorlatra, továbbá a Magyar Nemzet 2010.03.12-i számának 4. oldalán a belföld rovatban dr. Lomnici Zoltán "Minden sérelmet tisztelni kell" címen közölt interjúban tett kijelentésekre () is figyelemmel hivatalból értékelni és intézni, a 2004. évi XXIX. tv. 141-143. §-ainak és a Be. 171. § (2) bekezdésének is a szem előtt tartása mellett, tekintettel a Be. 171. § (1) bekezdésének is kógens előírására.

Válaszát - annak irat- és tényellenes volta, törvénysértő tartalma miatt - tisztelettel nem fogadjuk el, kérjük hivatalbóli intézkedését.

Navracsics miniszter úr megbízottjával a már benyújtott hangjegyzőkönyv szerint folyó hónapban lefolytatott érdemi megbeszélésre hivatkozással, a további félreértések megelőzése és az érdemi továbblépés érdekében tisztelettel kérjük T. Címmel is történő személyes megbeszélésre időpont biztosítását, így kérjük annak idejéről való tájékoztatásukat.

        Tisztelettel:

        Borbély József elnök
        06-20-417-5539