Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. augusztus 25., szerda

6.100 - Borbély József elnök úr részére TEMPO Párt

Von: Nemzeti Hirháló
Gesendet: szerda, 2010. agusztus 25. 15:32
An: Kutasi József
Betreff: A Kossuth Holding Rt-veI kapcsolatos bejelentés

VÁLASZ:

Ügyintéző: dr. Darányi Péter
Tárgy: A Kossuth Holding Rt-veI kapcsolatos bejelentés

Borbély József elnök úr részére
TEMPO Párt

Tisztelt Elnök Úr!

Dr. Matolcsy György miniszter úrhoz címzett, 2010. július I3-án érkezett, a Kossuth Holding Válságkezelő és Felszámoló Zrt. törlésére irányuló ismételt beadványaival kapcsolatban miniszter úr megbízásából az alábbiakrói tájékoztatom.

Beadványában ismételten a Kossuth Holding Válságkezelő és Felszámoló Zrt. törlését kéri a felszámolók névjegyzékéből, tekintettel arra, hogy Kovács Péter felszámoló biztost - nem jogerősen - vesztegetés és vesztegetés kísérlete bűntette miatt szabadságvesztés büntetésre, mellékbüntetésként foglakozástól eltiltásra ítélte a Vas Megyei Bíróság.

Amint arról már korábban is több ízben tájékoztattuk, a felszámolók névjegyzékéről szóló 11412006. (v.12) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R) 5. §-ának (1) bekezdése alapján a névjegyzéket vezető közigazgatási hatóság a felszámoló gazdasági társaságot törli a néljegyzékből
a) a Cstv. által törlési okként nevesített esetekben,
b) a megyei (fővárosi) bíróság elnökének vagy a felszámolók érdekképviseleti szervezetének jelzése, hivatalos tudomásszerzés vagy a hatósági ellenőrzés alapján megállapítja, hogy a felszámoló gazdaságí társaság a névjegyzékbe történő felvétel feltételeinek nem felel meg.
c) a megyei (fővárosi) bíróság kezdeményezésére, ha a felszámoló gazdasági társaság ismételten vagy súlyosan jogszabálysértő tevékenységet folytat, és ezt jogerős bírósági határozat állapította meg,
d) ha a felszámoló gazdaságl társaság ezt kéri,
e) az új névjegyzék felállítására irányuló eljárások lezárásakor, amennyiben a felszámoló társaságnak az új névjegyzékbe való vételére nem kerül sor.

A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XI-IX. törvény 27/C §. (1) és (2) bekezdése a névjegyzékbe történő felvétel feltételeit az alábbiakban határozza meg:
27/C. § (1) Felszámolói tevékenységet a gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha a felszámolói tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább két oIyan személy van, aki jogszabályban foglalt felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel (a továbbiakban: szakképzettség) rendelkezik.

(2) A felszámolók névjegyzékébe az a gazdasági társaság vehetó fel, amely
a) nem rendelkezik lejárt koztartozással,
b) rendelkezik a kormányrendeletben előírt biztosítékkal,
c) ellen a kérelem benyújtásakor nincs jogerősen elrendelt fizetési haladék, felszámo1ás vagy végelszámo1ás,
d) nem tagja oiyan gazdasági társaságnak, amelyben felelőssége korlátlan,
e) írásban hozzájárul a névjegyzékben szereplő adatok nyilvánosságához, és az abban foglaltakra vonatkozóan a névjegyzékbe való jelentkezéssel egyidejűleg - aZ adataik nyilvánosságra hozatalával érintett magánszemélyek hozzájáruló nyilatkozatának csatolásával - adatokat szolgáltat,
f) írásban vállalja, hogy az a)-e) pontokban és a (4) bekezdésben meghatározott adatokról, feltételekről, azok változásáról, valamint a (3) bekezdésben jelölt tényről a névjegyzéket vezető szervezetet legkésőbb a váItozás. illetve tény bekövetkezését követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja, továbbá közzéteszi a honlapján azoknak a gazdálkodó szervezeteknek a nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, ahová felszámolóként, ideiglenes vagyonfelügyelőként vagy vagyonfelügye1őként kijelölték, továbbá a kijelölés kezdetének és megszűnésének dátumát,
g) igazolja hogy a gazdasági társaság legalább két-két olyan közgazdászt, jogi szakvizsgát tett jogászt, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett és könyvvizsgálói igazolvánnyal rendelkező könvvizsgálót foglalkoztat - akik közül legalább egy-egy fő a társasággal munkaviszonyban áll -, továbbá a 27/B. § (9) bekezdése szerinti hatósági bizonyítvány eredeti példányávai igazolja, hogy e személyekkel szemben nem á11 fenn a 27/B. § (8) bekezdésében meghatározott körülmény.

A hatóság rendelkezésére álló iratok alapján megállapítható, hogy társaság a jogszabályban foglalt személyi és tárgyi feltételeknek egyaránt eleget tesz.

A társaság a jogszabályban előírt minimumfeltételeken túl több szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy (felszámoló biztost), illetve a 21/C. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott képzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat. (A társaság jelenleg öt felszámoló biztost foglalkoztat)

Fentiekből következik, hogy amennyiben a Vas Megyei Bíróság 7.B. 108/2009/45. számu ítélete jogerőre emelkedik, és emiatt Kovács Péter a továbbiakban felszámoló biztosi tevékenységet nem láthat el, illetve a felszámolók névjegyzékébe nem vehető fel, a társaság akkor is megfelel a jogszabályban foglalt személyi és tárgyi feltételeknek, így a társaságnak az R. 5. § (1) b pontja alapján történő törlése nem lehetséges.

Tájékoztatom továbbá, hogy a társaság törlésére irányuló bírósági kezdeményezés sem azzal a jogszabályban meghatározott. indokkal, hogy a felszámoló gazdasági társaság ismételten vagy súlyosan jogszabálysértő tevékenységet folyat, sem pedig egyéb indok alapján nem történt. Ilyen, a felszámoló gazdasági társaság jogszabátysértő tevékenységét jogerősen megállapító bírósági hatátozatról a hatóságnak nincs tudomása. A Vas Megyei Bíróság tájékoztatásul megküldte azonban az önök beadványát, valamint a 7. B,108/2009. 45. számú, ítéletét, s egyidejűleg felhívta a hatóság figyelmét arra a tényre, hogy az ítélet nem jogerős.

Fentiek alapján a névjegyzéket vezető közigazgatási hatóságnak az R. 5. § (2) bekezdés c) pontja alapján sincs jogi lehetősége a társaság törlésére.

Természetesen az ítélet jogerőssé válása esetén Kovács Péter az abban meghatározott ideig felszámoló biztosként nem járhat eI, s a fe1számolók névjegyzékében nem szerepelhet.

A társaságnak a Cstv. 27/C §. (2) bekezdés f) pontja alapján a bejeientett adatok váitozásairól 5 munkanapon belül be kell jelentenie a neljegyzéket vezeto közigazgatási hatóságnak.

A Cstv. 27/C § (5) bekezdése értelmében a nyilvántartó szerv a felszámoló szervezet vezetőjére 10 000 forinttól 200 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, ha hamis vagy valótlan adatot, dokumentumot szolgáltatott, megszegi a (3) bekezdés szerinti tilalmat, nem teljesíti vagy késedelmesen teljesíti a (2) bekezdés/ pontja szerinti kötelezettségét, ismétlődő kötelezettségszegés esetén pedig törölheti a nyilvántartásból.

Fentiek alapján, amennyiben a társaság nem jelenti be a - akár a szóban forgó ügyben, akár más, bejelentési kötelezettséggel járó - adat váItozásait, ismétlődő kötelezettségszegés esetén a hatóságnak módja van a törlés lehetőségét mérlegelni.

Ismételten felhívom továbbá a figyelmét arra a tényre, hogy a felszámolók által a felszámolási eljárás során elkövetett esetleges jogszabálysértések vizsgáIata a felszámolást elrendelő bíróság feladatkörébe tartozik, amennyiben pedig e cselekmények bűncselekményt valósítanak meg, annak feltárása a nyomozó hatóságok, a bűncselekmények elkövetésének jogeros megállapítása pedig a bíróságok feladatkörébe tartozik.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2010. augusztus 13.

Üdvözlettel
dr. Kardkovács Kolós
helyettes államtitkár