Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2015. március 3., kedd

20.060 - Czike László: Kiáltvány a magyarokhoz az államadósságról


Czike László: Kiáltvány a magyarokhoz az államadósságról 

Rendszerváltás jelzáloggal 

Senki, sohasem látta azt a levezetést, vagy bizonylati alá támasztást, amely hitelt érdemlően megmagyarázta, bizonyította volna: miből keletkezett a + 22 milliárd USD adósság, egyetlen év alatt - közvetlenül az első szabad választások előtt, 1990-ben? 
Hiszen 1973-1989. között mindössze 1 mrd USD kölcsönt vettünk fel, a melyet 12-szeresen vissza is fizettünk. 
Mit takar ez a 22 mrd USD, utólag előtalált "adósság", melyet azután a rendszerváltó Antall-kormány készségesen, teketória és verifikálás nélkül, maradéktalanul átvállalt, noha erre a tanúk szerint senki nem kötelezte? 
Egyáltalán: miféle demokrácia s független jogállam az, amelynek KORMÁNYA, "NEMZETI" BANKJA úgy és akkor vesz fel az országgyűlés megkérdezése nélkül bármekkora hiteleket, s vállal át illegitim elődjétől, bármekkora államadósságot, ahogy és amikor csak akar? Aztán eladja a nemzeti termelő tőkét, ugyanígy... 

Kitalált államadósság 

Becsapták a népet: valójában ez az "államadósság" soha nem is létezett. 
Kitaláció az egész, mint nagyjából minden globális elmélet és gyakorlat, ami ennek a hazug, nemzet áruló "reformkommunista" pénzelitnek a nevéhez fűződik. 
Az IMF-fel és a Világbankkal összefogva és összefonódva, szisz­tematikusan eladósították Magyarországot, hogy az­után potom áron, mindenestül kiárusíthassák a nemzet év tizedek alatt felépített összes termelőerejét, vagyonát. 
Ameddig Magyarországon is ez a külföldi, szuprana cionális hódítókkal, jutalékért (rózsadombi-) paktumot kötött janicsár-klikk uralkodik, addig soha nem lesz itt - sem az olajfák alatt - sem béke, sem jólét. 

A Rózsadombi Paktum 

Íme a PAKTUM, amelyről nem lehet beszélni. Ez volt írásom kiinduló pontja. Most pedig közlöm a magyar népre erőszakolt gyalá zatos szerződés szövegét. Egy otthoni publicista, mint Benedek István, nem teheti meg ezt, saját jól felfogott érdekében, az Angliában élő Révffy László azonban a közel múltban nyilvánosságra hozta ezt a megdöbbentő árulást. 
Szövegét Németországban élő barátom küldte, az­zal a kéréssel, hogy terjesszük a magyarság minél szélesebb köreiben. Kívánságának eleget teszek, mert teljesen egyetértek vele: ezt mindenkinek meg kell ismernie." 
Írását azzal kezdi, hogy 1989. március 15-én, amíg hazánk népe első szabad megemlékezését tartotta - egy budai villában titkos tárgyalás volt, melyen a kö vetkezők vettek részt: a távozó szovjet hadsereg tábornoka, a szovjet titkos-rendőrség (a KGB) ezredese, az amerikai követség első titkára, a CIA egyik tisztje, az izraeli titkosszolgálat (a Mossad) képviselője, a római katolikus, a református, az izraelita egyház egy-egy megbízottja, és öt magyar politikai vezető, akik kö zül négy ma is vezető pozícióban van. 

A Paktum kötelező előírásai 

Akkor most a Paktum, lényegében maradéktalanul meg valósult 20 pontja, lényegtelen rövidítésekkel: 

1. A szovjet csapatok békés és barátságos kivonulása 

2. A Szovjetúnió kárpótlása a hátrahagyott javakért 

3. Barátságos viszony kiépítése a Szovjetúnióval 

4. A szovjetellenes tevékenységek megakadá lyozása 

5. A határok kölcsönös megnyitása a Szovjetúnióval 

6. A volt párttagok mentesítése minden büntetés a lól 

7. A volt karhatalmisták megvédése a megtor­lástól 

8. A kommunisták beépítése a választási pártokba 

9. Az államvagyon átmentése a kommunisták kezébe 

10. Az igazságszolgáltatás a kommunistáké marad 

11. Minden zsidóellenes megnyilatkozás megtorlása 

12. A jobboldali pártok szervezésének akadályozása 

13. A magyar határokon többé nem lehet változtatni 

14. A magyar kormány nem tarthat kapcsolatot jobb oldali emigrációs személyekkel vagy szervezetekkel 

15. A volt kommunista országok irányában csak ba rátságos nyilatkozatok láthatnak napvilágot 

16. Az 1956-os eseményeket a kommunizmus megja vítását célzó mozgalomnak kell beállítani, és csak a zokat szabad szóhoz juttatni, akik ezt így értelmezik 

17. A hadsereg létszámát egyharmadára csök­kentik 

18. A Szovjetúnió megőrzi a politikai befolyását, az USA pedig megerősítheti befolyását az üzleti életben. 

19. Magyarország garantálja a nemzetiségek nyelvi, kulturális, politikai, gazdasági jogai gyakorlását 

20. Magyarország kártalanítja a magyar zsi­dóságot a II. világháborúban elszenvedett vesz­teségeiért. 

A fenti megalázó feltételek megfogalmazásukkor mégköt hették az aláírókat, de ma, a Szovjetúnió, Jugoszlávia és Csehszlovákia összeomlása után semmi esetre sem. 
Akik 1989. március 15-én aláírták a fenti 20 pontot, még akkor sem mentesülhetnek a vádtól, ha kényszerhelyzetben tették ezt. Viszont ha 1992-ben, a közép-és kelet-európai események után is érvényesnek tartják a Paktumot, akkor ez a magatartás hazaárulásnak minősül, amiért a tör vény előtt kell felelniük. 
Íme, a sokat emlegetett "Rózsa dombi Paktum", mely mindeddig megakadályozta hazánk valódi politikai átalakulását, a magyar milliók emberi élet nívójának megteremtését, mely népünk fejlődésének, jövő­jének, demokratikus életének és jólétének alapfeltétele. 
magyarokhoz 
(Aminek létezését, minden kormány tagadja, de betűről betűre betartja!) 
Czike László további írásai a honlapon: 
http://nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=public&iro=czike 

Kapcsolódó: 
   1990. december 30.: Antall József és Orbán Viktor előszilvesztere a Fehér Házban 
   Olaj ügyek, Orbán 500 milliárdos vagyona 
   Portik szerint hamarosan bukni fog a belügyminiszter, Pintér Sándor 
   Mi volt Antall József őszödi beszédében? 
   Lehet tudni, hogy Antall József mit mondott Orbán Viktornak a halálos ágyán? 
   Antall József még mindig titkos beszéde 
   Régebben még Orbán szerint is volt rendszerváltás 
   Mindig a munkavállaló jár rosszul 
   Konkurencia kilőve - Százezernyi kacsát öltek le Füzesgyarmaton