Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. december 31., csütörtök

4.183 - Pálos emléknap a Magyarok Világszövetségének szervezésében Budapest, 2008. december 13.

PÁLOS EMLÉKNAP 2008. DECEMBER 13.

 

BUDAPEST

 

http://jozsef-kutasi.de/emleknap.html  

 

Pálos emléknap

a Magyarok Világszövetségének szervezésében

Budapest, 2008. december 13.

 

Az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, az egyiptomi Remete Szent Pálról elnevezett Pálos Rend teljes körű pápai jóváhagyásának 700. évfordulóján, 2008. december 13-án a Magyarok Világszövetsége a Pálos Rend magyarországi rendtartományával egyetértésben emléknapot szervezett az MVSZ budapesti székházában.

Az emléknapot levélben üdvözölte Dr. Ternyák Csaba egri érsek, valamint az aznap a Pálos Rend jelenlegi központjában, a lengyelországi Częstochowá-ban misét celebráló P. Bátor Botond tartományfőnök.

Az egész napot kitöltő rendezvény keretében a Magyarok Világszövetésége elnökének átadták a rend alapítója, esztergomi Boldog Özséb szent életét dokumentáló, egyedülálló köteteket. A tizenhét kötetet 23 év munkásságával Árva Vince atya állította össze, akit Magyarország bíborosa 1985-ben bízott meg Boldog Özséb szentté avatásának előkészítésével. A Csontváry teremben gyermekrajz-kiállítás nyílt, melynek központi szereplője Boldog Özséb.

A zártkörű rendezvényen az ÁrpádHír televízió kapott filmezési jogot. A Pálos emléknap teljes anyaga a www.arpadhir.tv honlapon lesz megtekinthető december 15. után.

 

A Pálos Rend teljeskörű pápai jóváhagyásának 700. évfordulóján szervezett emléknap az MVSZ székházának Széchenyi termében a Himnusz és a Székely himnusz közös éneklésével kezdődött. A látvány figyelemre méltó: a szónoki pulpitust a Pálos Rend címere díszítette, a színpad közepét Boldog Özsébet ábrázoló festmény foglalta el, a hófehér abrosszal borított és a pálos címer színeit idéző kék- valamint aranyszínű virággal díszített asztalnál fehér szerzetesi ruhában két pálos atya társaságában az MVSZ elnöke ült.

A Cegléden élő, ám ez alkalommal csíki székely ruhát magára öltő Szebeni Szilvia, Almási Sándor trombitakíséretével elénekelte a Pálos himnuszt.

 

Házigazdaként Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke köszöntötte az egybegyülteket. Pázmány Pétert idézve elmondta, hogy a magyar alapítású rend története rendkívül szorosan kötődik a magyar nemzet életéhez, ami az MVSZ-t, mint világi intézményt arra kötelezi, hogy ezen a napon visszatekintsen a rend történetére, és megemlékezzék annak alapítójáról. Esztergomi Boldog Özséb szent életéről Árva Vince atya kellett volna előadást tartson e napon, de közbeszólt három héttel korábban bekövetkezett tragikus balesete. Az elnök kérésére a részvevők Tölgyes Tibor Kálmán pálos atyával imádkoztak Árva Vince atya gyógyulásáért.

Csóka János pálos atya, a pécsi pálos rendház házfőnöke felolvasta P. Bátor Botond magyarországi tartományfőnök levelét, amelyben méltatta a Magyarok Világszövetségének magyarságot összefogó kiterjedt tevékenységét, köszönetet mondott az emléknap megszervezéséért, és bíztosította arról hogy aznap, mint a Pálos Rend jelenlegi központjában, a lengyelországi Częstochowa-ban sorra kerülő szentmise főcelebránsa imádságába kapcsolja a Pálos Rend mellett a Magyarok Világszövetségét és annak minden tagját.

Dr. Ternyák Csaba egri érsek üdvözlő levelét az emléknap moderátora, dr. Bodó Sándor olvasta fel.

            A súlyos balesete miatt kényszerűen távol levő Árva Vince atya helyett dr. Rostás Zoltán tartott előadást, Boldog Özséb szent életét ismertetve, de előadásában méltatta lelki atyját, Árva Vincét is, akit huszonhárom évvel korábban Lékai László bíboros nevezett ki Boldog Özséb szentté avatásának posztulátorává, a szentté avatás előkészítőjévé. Ritkaságszámba menő videofelvételt is bemutatott, amelyen Árva Vince atya egy évvel korábban a pilisszántói templomban tartott előadás keretében ismertette az általa Boldog Özséb szentté avatásának céljából összeállított köteteket.

            Az emléknap csúcspontjára érkezett, amikor Bakk István az MVSZ Pálos Bizottságának társelnöke felolvasta Árva Vince atyának Patrubány Miklóshoz, az MVSZ elnökéhez intézett levelét, amelyben mint a világ magyarsága legnagyobb szervezetének elnökét, felkéri, hogy vegye át az általa huszonhárom év munkájával összeállított, Boldog Özséb szentté avatását szolgáló, egyedülálló dokumentációt. Egyenként színpadra lépve, Árva Vince atya munkatársai átadták az általa összeálltott, magyar és olasz, helyenként latin nyelvű, tizenhét vaskos kötetet.

            Az MVSZ elnöke megköszönte a felbecsülhetetlen értékű kötetek átadásában megnyilvánuló bizalmat, és igéretet tett arra, hogy a Magyarok Világszövetsége vállalja azoknak a Vatikánba való célbajuttatását, és kész – a Pálos Renddel valamint az Egyházzal együttműködve – végigvinni a szentté avatási pert.

            A Pálos emléknap második részében három előadás hangzott el.

            Dr. Aczél László Csongor pálos atya Adalékok a Pálos Rend történetéhez 1784 után c. előadásában a Pálos Rend lengyelországi rendtartományának kiválásáról, a rend II. József, kalapos király által történt betiltásáról, majd annak lengyelországi továbbéléséről értekezett.

            Bakk István, egy ősi székely család sarja, akinek felmenője, Mátyás király idején a Pálos Rend vezetője volt, Pálos rendtartományok az elmult 700 évben címmel a Pálos Rend megszületéséről és európai, majd Dél- és Észak-amerikai valamint afrikai és ausztráliai elterjedéséről tartott rendkívül dokumentált előadást. Ebből egyértelművé vált, hogy Európa és az Újvilág (Amerika) kereszténysége között a hídat, a Kolumbusz Kristóf hajóin utazó magyar pálosok hozták létre. Ők voltak azok, akik védelmükbe vették a bennszülött indiánokat és a vértanuságig elmenően ellenezték a barbár gyarmatosítást.

            Kiemelte, hogy Mátyás, Magyarország apostoli királya az ország védőszentjévé avatta a Pálos Rendet életútjával megihlető egyiptomi Remete Szent Pált.

            Dr. Tóth Judit A Pálos Rend megtöretése című előadását vastapssal jutalmazták a jelenlévők. Előadásában részletesen tárgyalta a Pálos Rend és a Hunyadiak kapcsolatát, amikor a Pálos Rend és a magyar királyság együttműködése a tetőpontján állt. A történészek által feltárandó feladatként jelölte meg a Vereb család és a Hunyadiak kapcsolatát. Ismertette a Habsburgok és a Fuggerek titkos szövetségét, amellyel vásár tárgyává tették Magyarországot, majd Fráter Martinuzzi György, pálos generális, Magyarország hercegprímása Habsburgok által történt meggyilkoltatásától a II. József általi feloszlatásig mutatta be a Pálos Rend megtöretését, amely egybeesett Magyarország török alóli felszabadításának csúfolt országvesztéssel.

            Zárszavában Patrubány Miklós megköszönte a kiváló szervezést, a tudományos igényességgel kidolgozott előadásokat, és bejelentette, hogy az MVSZ kötetbe foglalva kiadja azokat. Boldog Özséb szentté avatási dokumentációjának átadására visszatérve, személyes élményként elmondta, hogy aligha ért a közelmúltban székely embert nagyobb megtiszteltetés, mint az, hogy a magyar nemzet életében meghatározó szerepet játszó ősi Pálos Rend alapítójának szent életét bizonyító okmányokat rábízták.

            A szünetben az MVSZ-székház Csontváry termében gyermekrajz-kiállítás nyílt, amelynek meghirdetett témája ugyancsak Boldog Özséb szent élete volt. Magyarországról, Felvidékről, Erdélyből és Délvidékről több mint 130 rajz érkezett, amelyek döbbenetes bizonyítékai annak, hogy esztergomi Boldog Özséb emléke mily eleven él a Kárpát-medence magyar közösségeiben.

            A Magyarok Világszövetsége által szervezett emelkedett lelkületű emléknap a Szózat és a Boldogasszony Anyánk közös éneklésével zárult.

Budapest, 2008. december 14.

MVSZ Sajtószolgálat

1453/2008.

MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE

Patrubány Miklós úrnak

a Magyarok Világszövetségének elnöke

BUDAPEST

Semmelweis u. 1-3.

1 0 5 2

 

Tisztelt Elnök Úr!

            Örömmel értesültem személyes beszámolójából és leveléből arról, hogy ünnepi előadás sorozatot rendeznek a 700 éve Boldog Özséb által alapított és az Apostoli Szentszék által jóváhagyott Pálos Rend tiszteletére.

            E szép ünnep alkalmából örömmel adunk hálát a Mindenható Istennek, aki Boldog Özsébet és a hozzá tartozó remetéket összehívta és ebben a rendben egyesítette, hogy a sok kicsi fénypontból egy nagy láng szülessen, amely a hit fényét nem csak a magyar népnek, hanem határainkon túl is fel tudta és tudja ragyogtatni. A magyar történelem során a Pálos Rendnek mindig kiemelkedő szerepe volt az Isten dicsőítésében, Isten országának építésében és a szegények szolgálatában. Ugynakkor, mint magyar alapítású szerzetesrend, nemzeti értékeinknek is mindig hiteles hordozója és a magyar kultúra előmozdítója volt. Viharos történelmünk során a rend tagjai a vértanúk hősiességével álltak ki a hit védelmében és a szegények oltalmazására, és így sokan közülük valóban elnyerték a vértanúság pálmáját is.

            Amikor a 700. évforduló alkalmából rendezett ünnepség részvevőit tisztelettel köszöntöm, szeretném kifejezni reménységemet, hogy a Pálos Rend Isten dicsőségére, az emberek üdvösségének szolgálatára és magyar népünk javára Boldog Özséb nyomdokain járva, továbbra is folytatni fogja áldásos működését.

            Kérem, fogadja Elnök Úr őszinte tiszteletem és nagyrabecsülésem kifejezését.

Eger, 2008. november 21.

                                                                                                Dr. Ternyák Csaba, sk

                                                                                                        EGRI ÉRSEK