Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. október 22., péntek

6.825 - Vattay Szabolcs: Örömmel továbbítom Kőműves Géza alább olvasható, Végkövetkeztetés (Konklúzió.) - ELŐRE !!!: ...

* www.nemzetihirhalo.hu *************
Helyesbítés

című, nagyon bölcs fejtegetését a szeretetről.

Én ezt egy remekműnek tartom, és annyit fűznék csak hozzá, hogy a szövegezés nagyon tömör, ezért nagyon figyelmesen, ha kell, kétszer-háromszor is el kell olvasni ahhoz, hogy pontosan értelmezni lehessen. Érdemes ehhez venni a fáradságot!!!

Kérek Mindenkit, szíveskedjen terjeszteni ezt az üzenetet, mert a benne foglaltak segítenek hozzá mindnyájunkat a tökéletes tisztánlátáshoz. Most, az utolsó pillanatokban, hazánk tönkretételének végjátszmában, igen nagy szükségünk van tisztánlátásra!

A szeretettel kapcsolatban pl. én nem tudom elképzelni, hogy ha engem megdobnának kővel, akkor kenyérrel dobnék vissza. Vagy ha megütnék az egyik orcámat, odatartanám a másikat!

Miután több forrásból hallottam már, hogy meghamisították, manipulálták az Újszövetség egyes részeit, joggal tételezem fel, hogy Jézus ilyen képtelen, életszerűtlen dolgokat soha nem is állított; ilyen képtelenséget soha nem kért tőlünk, hiszen az önvédelem minden élőlénybe belekódolt reflex, ezért éppen azt tartom ördögtől valónak, ha ezen ösztöneink ellen cselekszünk.

Ha elfogadjuk a feltétlen szeretetet, akkor ezen a Földön minden törvénykezés ördögtől való dolog, és nem szabad még a legelvetemültebb rablógyilkos feje felett se ítéletet mondani, nem szabadna semmitlen ügyben törvényt ülni. Nem is beszélve az egész nemzetet sanyargató, kifosztó, meggyalázó, népirtó gazemberekről, kiknek kiiktatása nem csak szükségszerű, hanem becsületbéli kötelességünk is egyben!

Jézus nem anarchiát akart itt a Földön!

Az alábbi üzenetben van egy nagyon jó példa is arra, hogy feltétlen szeretet nem létezik. Nem is létezhet; így ellene érveket egyetlen józan ember se hozhat fel!

Üdvözlettel:
Javítottam, ill. pontosítottam a szöveget fenn, az első sorban, 2010. október 21-én. Egyúttal felhatalmazást adtam Kőműves Gézának arra, hogy helyreigazítást kérjen és adjon ott, ahol ezt ő szükségesnek tartja!
Vattay Szabolcs

Végkövetkeztetés (Konklúzió.)-, ELŐRE!!!:

Meggyőződésem, hogy a szeretet nem mindenre megoldás, de a szeretet vezérelte megoldás az bizony igen.

Feltétlenül olvasd el, nem filozófus, nem politikus, hanem egy megszállt hazájú, elnyomott, magyar gyalog írtam!

Nem véletlen, hogy a YouTube, mint CIA portál ilyen videókkal, mint az "Angyalok üzenete", avagy "A szeretet a megoldás mindenre" című videókkal manipulál a fejekben.

Félreértés ne essék, ezért előre bocsátom, mindenek felett a szeretet, az önzetlen szeretet és az igazság szeretetének feltétlen híve igyekszem lenni, viszont számomra az önzetlenség nem egyenlő az ostobasággal.

Az ilyen videók az ugyancsak manipulált Saul rabbi féle (Pál apostol.) judeo- "keresztény" egyházból kiábrándult és más zsidó szekták csapdájába bele nem sétált emberek útólérésére készülnek.

Az új zsidó világrendet építő hitványság ellen esetleg fellépni merészelő, jószándékú, szeretetre méltó emberek ártalmatlanításának előkészítését a szeretet manipulációjával végzik a leghatásosabban.

Az egyáltalán nem tabu, minden gondolkodó ember számára ismert, már közhelyszámba menő, roppant igazságokkal szinte licitálhatatlanul operálnak és készítik elő a terepet a teljes agyatlanításra, a feltétel nélküli szeretet elfogadására. Vagyis: "tűrd, sőt szeresd az elnyomóid, őseid, fajtestvéreid, Nemzeted és más nemzetek, más ártatlan népek parazitáit, tönkretevőit, gyilkosait. Szeresd Föld tönkretevőit, a magyarság és az úrnépek és minden jóravaló nép legelvetemültebb ellenségeit. Szeresd a hitvány népet és a hitvány "embert" és szeresd a sátánt, mert ez viszi jó irányba a világot."

Hát ez a dörzsölt elvetemültség nem döbbenet?!

A keserves tapasztalatok okán résen lévő ember számára a rossz irányba küldött szeretet pozitív hatását alátámasztandó, általánosítható, kézzelfogható példák hiánya miatt is hiteltelen próbálkozás.

Az teljesen világos, hogy a manipulátorok nem kockáztatnak, inkább a demagógiát vetik be, mert az estleges példázatok, többszörös ellenpéldával lennének cáfolhatók és inkább, mint mindenható varázsszerrel, megkérdőjelezhetetlen tabuval, a bárgyú, feltétel nélküli szereteten és még ezen is túlmenően, mivel a szeret önmagában nem létezik, a rossz, a rosszak szeretetének demagóg hitével vezeti falnak az esetlegesen gyanútlan, jó szándékú hallgatóságot.

Ez a profeszinálisan kiagyalt, zsidó süketelés, hiszen szándékosan, félrevezetően mellőzi a valódi törvényszerűségeket, a dualitást, az ebből adódó, természetes következményeket, melyre a természetes, kézzel fogható realitáshoz és transzcendens szálakhoz is kötődő egészséges reflexió a helyes válasz, jelesül, hogy a jót, a jó rezgést kell szeretnünk, nem a rosszat és önmagában nem létezik szeretet, valamint a rossz szeretete, a rossz cselekedet, rossz gondolat szeretete semmiképpen nem lehet jó és embert nem választhatod el a cselekedeteitől, gondolataitól, a lelkétől, mert a porhüvelye marad, tehát olyan nem lehetséges, mint mondják, hogy az alávalóban az embert szeretem, mert ez az ember az alávalóságával együtt " ember".

A földön, ebben az életében levezekelhető bűnt elkövető embernek adott esély nem szeretet, hanem méltányosság és esély arra, hogy a jót, nemest, igazságost szerető, szerethető emberré váljon. A kisugárzott lélek szeretetét, ne keverjük a test által keltett szexuális, esztétikai vonzalommal!

Tehát a jó, a szeretni való szeretete és rossz, a megvetni való elutasítása sugározzék a világban, ne a hitványság szeretete, mert a hitványság szeretete, a hitványságot erősíti, a csak, a semmiért való, tulajdonképpen nem létező "szeretet", csak ostoba tehetetlenség, a kényelmeseknek könnyen elfogadható, önző semmittevés és ők ezt akarják, mint mindig, rafinált módon, hogy az ő békességük érvényesüljön a világban, ami nekünk roppant békétlenség, szeretetlenség és halál.

A jó és igazságos, ennek ellentéte a rossz és igazságtalan valamint ezek fokozatai és Isten és sátán csakis egymás viszonylatában, de mindig és mindenkor külön egységként, egymásban soha fel nem olvadhatóan léteznek, még önmagunkon belül is így van és mindig viszonyban állnak valamivel, valakivel és ezért áll az ember örökké döntés előtt, tehát a szeretet nem önmagáért való, mint ahogyan a lét sem.

A szeretet, az igazság tevékeny, nem önző, harcol a hitványság ellen, mert védi a szeretni valót és mozgatórugója a jó, az igazság szeretete, melyért, ha más út nincs, gonoszt ölni és magasabb fokon, saját maga irányában tanúsított óriási felelősséggel mindent mérlegre téve és nem elvakult, szemellenzős hit alapján, hanem tiszta ésszel, önön életét feláldozni is képes, ellentétben a hitványsággal, melynek motivációja jellemzően önző és hitvány.

Gondolom sokak számára ez utóbbi bekezdésem kiverte a biztosítékot, ezért roppant egyszerű példával élek:

- Borongós éjjelen családodra tör egy rablógyilkos és magasra tartott gyilokkal szeretteid ágyához osonva a rablás előtt végezni kíván velük, hogy zavartalanul, tanúk nélkül fosztogathasson, de te felébredsz a másik szobában, mit tennél?

Ha a kezed ügyében lévő piszkavassal nem loccsantanád szét a fejét, magad is gyilkos lennél, közvetetten ártatlan, jóravaló, szeretetteljes emberek életét oltanád ki, gyávaságból, ostobaságból és ezért súlyos büntetést érdemelnél.

- Hazádat, a Földet, mindenre elszánt parazita, rablógyilkos nemzetközi banda fosztogatja, népedet genetikailag, szellemi, egészségi értelemben tönkreteszi, különböző módszerekkel öli és immáron ezer éve szinte töretlenül manipulálja. A törvényeket, alkotmányodat ő alkotja, "kormányodat", " elnöködet", a parlamenterek vezetőit kivétel nélkül mindig ő adja és reményed sincs az ő hatalma fenntartásához részedre alkotott, békés lehetőségekkel ellene fellépned, - mit kell tenned?!

Nem csak a fegyverek, az echelon technológiák, hanem a hagyományos pszichológiai módszerek is fejlődnek!

        Kőműves Géza
        Magyar Nádori Szövetség ( MNÁSZ)
        apor45@gmail.hu