Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2013. szeptember 16., hétfő

17.764 - DR. LÉHMANN GYÖRGY: Magyarország Miniszterelnökének B u d a p e s t


Feladó: Dr. Léhmann György
Dátum: 2013. szeptember 16. 15:04
Tárgy: Egyezségi ajánlat a bankok felé
Címzett:
Kutasi József Antal


Néhány nappal ezelőtt tett arra a felhívásomra, hogy ügyvéd Kollégáim jelentkezését várom abból a célból, hogy közösen október 10-ig munkáljuk ki részletesen annak lehetőségét, hogy miként lehet törvényesen és tisztességesen a devizában nyilvántartott kölcsönszerződés problémáit rendezni, sem Budapestről, sem vidékről egyetlen Kollégám sem jelentkezett. 
Mint ahogy ez előre várható volt. De talán jobb is volt ez így, mert hiszen gondolatban én már hetek óta készen voltam erre a rendezésre alkalmas okirat elkészítésére.
Ezt küldöm el az alábbiakban azzal, hogy elképzelhető az, hogy nem csak az általam képviselt, 700 szerződést aláírt ügyfelem nevében fordulok iratommal a Miniszterelnök Úrhoz, hanem mások is elfogadják a leírtakat, és hozzám csatlakozva kívánnak ajánlatot tenni a bankoknak, illetve a Miniszterelnök Úrnak címzett iratomat megerősítik. 
Erre az esetre számítva a mellékletben is elküldtem az iratomat azzal a szándékkal, hogy az utolsó lap ugy készült el, hogy annak aláírása minden hitelt felvevőnek lehetséges. 
Úgy gondoltam, hogy amennyien ezt az oldalt kinyomtatják, aláírják, nyugodtan megküldhetik e-mailben a Miniszterelnök Úrhoz az alábbi címre:
Amennyiben ezzel a lehetőségükkel élnek, kérem Önöket arra, hogy a küldéssel egyidejüleg iratukat részemre is küldjék el az alábbi címre
annak érdekében, hogy tudjam azt, hogy végül is hányan kérjük a Miniszterelnök Urat arra, hogy az általam javasoltak szerint járjon el.
 
Léhmann György
Siófokon 2013. szeptember 16. napján.
 
--------------------------------------

 

DR. LÉHMANN GYÖRGY  (8600 Siófok Szűcs u. l. - tel. 84/313-176  és 06-20/49-39-85l)  ügyvéd irata  e-mail: lehmann@invitel.hu

==========================================================================

 

Magyarország Miniszterelnökének

B u d a p e s t

Tisztelt Miniszterelnök Úr!


         Hivatkozással Miniszterelnök úrnak Kossuth Rádióban elhangzott arra nyilatkozatára, hogy ”a Fidesz-KDNP a visegrádi frakcióülésén arra szólította fel a bankokat: november 1-jéig javítsák ki a devizahitelek hibáit, a szerződéseken pedig változtassanak az ügyfelek javára”,

Aggódással figyelve hazámnak és honfitársainak sorsát a bankok által diktált devizaalapú kölcsönszerződés hibái miatt bekövetkezett jelenlegi állapot miatt,

Tapasztalva tevékenységem során minden nap a bankok által diktált devizaalapú kölcsönszerződés hibái miatt bekövetkezett emberi tragédiákat,

Ismeretében annak, hogy ugyanaz a devizaalapú banki kölcsönzés, ami nálunk emberi és nemzeti tragédiához vezetett, Lengyelországban a tisztességesen és a törvények betartása mellett készült érvényes szerződés alapján nemzetnek és a hitelt felvevőknek előrehaladását szolgálja,

Tudatában elegendő ismeretanyag birtokában, hogy a magyar emberek tragédiáját okozó hibás kölcsönszerződés létre nem jött szerződésnek tekintendő a Polgári Törvénykönyvnek kölcsönszerződés létrejöttének feltételeit meghatározó 523. § 1. bek. második feltétele szerződésbe foglalásának elmaradása folytán,

Tudatában annak, hogy a létre nem jött kölcsönszerződést módosítani a polgári jog szabályai szerint nem lehet, hanem előbb a felek közös egyetértésével pótolni kell a szerződés létrejöttéhez szükséges törvényi feltétel,

Tudatában annak, hogy a devizában nyilvántartott forinthitel kölcsönszerződésnek adósok számára tisztességes és törvényes módon történő átalakítása a devizára hivatkozás nélkül a Nemzeti Bank Elnökének egyetértésével történt Bankszövetségi Elnöki „A teljes forintosításhoz körülbelül 10-12 milliárd svájci frankra lenne szükség, ekkora frankkereslet drasztikusan rontaná a forint árfolyamát” nyilatkozatra is tekintettel nem lehetséges,

Tudatában annak, hogy a világ egyetlen országában sem hivatkozhat eredménnyel a károkozó arra, hogy a kárt azért nem akarja megfizetni a károsultnak, mert a kár megfizetése esetén családja nehéz anyagi helyzetbe kerül, illetve a gazdasága tönkre megy,

Tudatában annak, hogy a Polgári Törvénykönyv 207. § 1. bekezdése helyes alkalmazása esetén az kölcsönt felvevőnek szerződés megkötésekori értelmezésével a szerződés létrejöttéhez szükséges törvényi feltétele a létre nem jött szerződésnek pótolható a pénzügyi tevékenységet engedélyező PSZÁF-nak lakosság részére kiadott tájékoztatója alapján,

Tudatában annak, hogy a létre nem jött szerződésnek tekintendő devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződések megkötésének időpontjában a bankok tisztában voltak számításaik és szakmai ismeretük alapján azzal, hogy a magyar gazdasági életben jelentéktelen szerepet játszó svájci franknak devizaként történő meghatározása esetén 20 %-kal több pénzhez juthatnak az elkövetkezendő 10 évben annál, mintha devizaként történő meghatározásra a magyar gazdaságban elterjedt EURO-t, vagy dollárt határoznak meg,

Tudatában annak, hogy a bankok által diktált szerződésekben megjelölt CHF devizának a PSZÁF tájékoztatója szerinti jegybanki alapkamatának mértéke 2007-2008 években meghatározott 2,0-2,2 %- ról 2009. évtől kezdődően a mai napig 0,1-0,2 mértékre csökkent, 

Tudatában annak, hogy bankok által diktált létre nem jött szerződésnek tekintendő kölcsönszerződésben az adós törlesztő részletének összegét kölcsönösszeg %-os mértékében meghatározott banki kezelési, illetve adminisztrációs költség is növeli a futamidő végéig,

Tudatában annak, hogy nem létező szerződés esetében jogviszony híján a semmis – érvénytelen – szerződésre meghatározott jogkövetkezmények nem alkalmazhatók azért, mert csak létrejött szerződés lehet érvényes, vagy érvénytelen,

Tudatában annak, hogy jogviszony híján a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerinti elszámolásnak van helye a bankok által diktált létre nem jött szerződés esetében akkor, ha a felek megállapodásra nem jutnak,

Tudatában annak, hogy a létre nem jött szerződésnek tekintendő devizában nyilvántartott kölcsönszerződés módosításának jogi lehetetlensége ellenére egyezséggel lehetséges a hitelt felvevők értelmezése szerinti törvényes és tisztességes kölcsönszerződést visszamenőleges hatállyal megkötni,

Tudatában annak, hogy a hitelt felvevők rendes bírósági eljáráshoz való jogának érvényesülését alkotmánysértően és az európai jogelvekbe ütközően (805/2004 EK rend.) teszik lehetetlenné hazánkban a közokirati formákban rögzített iratok alapján kiállított közjegyzői végrehajtási záradékok,

Tekintettel arra, hogy magyar honfitársaim egyetlen nemzet állampolgárainál nem rosszabbak,

Európai Unióhoz tartozó minden országnak állampolgárai egyenlő jogokkal rendelkeznek,

700 db. devizában nyilvántartott kölcsönszerződést aláíró  ügyfeleim által adott meghatalmazásom alapján

k é r e m

T. Miniszterelnök Urat, hogy bankok által diktált devizában nyilvántartott forinthitel szerződésekből eredő problémák végleges rendezésére alkalmas, törvényes és mindkét fél számára tisztességes megoldásként az alábbiak szerinti egyezség létrejöttét támogassa.

K é r e m    

T. Miniszterelnök Urat, hogy az egyezségi ajánlatnak bankok általi el nem fogadása esetén indítványozza az Országgyűlésnek azt, hogy törvényalkotással a az 1996. évi CXII. törvény 210. §-át egészítse ki akként, hogy

„törvényi feltételeknek meg nem felelő kölcsönszerződéseknek – létre nem jött szerződés – jogkövetkezménye az, hogy a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint a felek az általuk kapott pénzösszeget egymással szemben betudják, és csak a két összeg közötti különbsége esedékes a nagyobb összeget teljesítő félnek. Ennek teljesítésével egyidejűleg az ilyen kölcsönszerződésnek szerződést biztosító szerződései hatálytalanok.”

-------------------------

K é r e m

T. Miniszterelnök Urat, hogy a Bank által diktált devizában nyilvántartott kölcsönszerződések olyan károsultjai részére, akiknek az egyezség megkötése nem lehetséges rajtuk kívül álló okból, vagy tényleges vagyoni káruk már bekövetkezett, pártfogó ügyvédi irodák létrehozatalára utasítsa az Igazságügy minisztert.


Siófokon 2013. szeptember 16. napján.            

                                                        Tisztelettel:             Dr. Léhmann György

                                                                           8600 Siófok Szűcs u. 1. sz. a. kérelmező

       =======================