Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. július 21., hétfő

19.064 - ​Szól A VÉSZHARANG Mentsük meg a Magyar Egyházakat a hamis papoktól


Feladó: NyuMaEgy 
Dátum: 2014. július 21. 2:25
Tárgy: Közérdekű
Címzett:
​Kutasi József Antal
 ​
NYUGATI  MAGYAR  EGYHÁZ  
_____________________________________________________________________________________________________________
  Kiadja az: Magyar Református Egyház építői Ontario, Kalifornia.    Email: NyuMaEgy@yahoo.com                                         2014. július hó. 
====================================================================================================.
​​
Szól A VÉSZHARANG
Mentsük meg a Magyar Egyházakat a hamis papoktól
 
Nagy felháborodást keltett az emigrációban élő magyarság körében a múlt havi számban közölt Szilágyi Gabriella kérése a magyar egyházak megmentéséért. Ő leírta, hogy az egyik nagy múltú New Yorki refor-mátus templomban néha 2-3 ember ül a hatalmas csarnokban, és mivel a papnak tartoznak a fizetésével, ezért jelzálogot rakat az egyházra. és meg akarja kaparintani a parókiát saját tulajdonába. Ez a papnak nevezett pap heti 3 óráért kb. 23 millió forint értékű dollárt vesz fel. Talán, még vesz mostani két háza mellé másikakat is, hogy azokat kiadja bérbe, mialatt ő és egész pereputtya a parókián ingyen lakik. Manhattanban az ottani hívők is templomukért harcolnak, amelynek lelkésze a mi vadászó papunk barátja, és pusztán jóin-dulatból saját nevére íratta a templomot. Jogorvoslásért, segítségért az amerikai Egyesült Krisztusi Egyház vezetőihez fordultunk, de azok lepöcköltek minket, s a Kálvini Zsinatra bízták a döntést, amelynek a püspöke a fentebb említett lelkészünk, tehát ő dönt saját maga helyzetéről, írta az egyházakért aggódó nőtestvérünk. 
              A New York és környéke Magyar Programjai hirdetőtáblájára került a felhívás és eljutott szerte a világba. Kiderült, hogy az egyház kisajátítása nem új keletű. A New York környéki magyarság körében köz-ismert Rózsa Ákos írta: "Annyira igaza van, (Szilágyi Gabriellának) hogy mindezt 3 éve én is tudom, így csak megerősít-hetem, amit Póznán Béláról írt. Sajnos Vas Laci katolikus papunk rám irt, hogy vegyem le, mert semmi köze nincs a program-okhoz," Szerintünk igaza van Vas atyának az ügy nem programba való, hanem az Úr elé a legmagasabb egyházi főméltóságosok elé, akiknek kötelességük megtisztítani a hamis papoktól az egyházakat.
              A mai Magyar Református Egyház a szakadék szélére jutott, ideje, hogy megreformálják, de nem úgy, mint a reform kommunistákat. Az istentelen kommunisták az Isten és a hívőket szolgáló Ravasz László püs-pököt elhallgatatták. Jellemtelen papok a kommunistáktól várták a megváltást és elszegődtek a sátán szolgá-latába. Azok rangokat adtak nekik, Tildy Zoltán papból miniszterelnök, majd köztársasági elnököt csináltak, a nép palástos hóhérnak nevezte, amiért sok hazájáért harcoló emberek halálos ítéletét aláírta. Később követték őt a Debreceni Kollégiumban nevelt békepapok, besúgó ügynökök, akiknek a feladata nem Isten és a hívők szolgálata, hanem az istentelen kommunisták szolgálata volt. Ezek közé sorolhatjuk Bölcskei Gusztávot, akiről a III. Bizottság a 3.B/E-199/2002-22 ügyszám alatt a következőket közli:
              "Bölcskei Gusztáv 1978-ban református lelkészi oklevelet szerzett, majd 1983-tól Tégláson teljesített lelkészi szolgálatot. 1986-ban a Debreceni Református Kollégium vallástanárává és teológiai oktatóvá majd 1990-ben tanszékvezetővé nevezték ki. A tények szerint Bölcskei 5 évig állás nélkül volt, annyi év után egy 26 éves ember elvállal mindenféle munkát, s jó alany titkos, vagy piszkos dolgok elvégzésére. Másodszor " A 80-as évek közepén, Bölcskei Gusztáv Debrecenbe kerülését követően került a III/III. osztály látókörébe, akik azzal a céllal keresték őt, hogy együttműködésre bírják, és a szolgálat ügynökeként az egyházi reakció elleni elhárítás területén foglalkoztassák. Bölcskei Gusztáv 1985-86 több alkalommal is találkozott a Református Kollégium épületében a szolgált ezen területén dolgozó tisztjével, N.N. alezredessel. Bölcskei Gusztáv 1986 augusztus 5. napjával a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. osztály nyilvántartásába került, mint titkos megbízott, akit a szolgálat az egyházi reakció elleni elhárítás területén foglalkoztat".
              Egy 26 éves ember diplomával a kezében 5 évig nem kap állást s elfogad bármily munkát. De mindennek van határa. Egy istenfélő ember nem fogad el olyan munkát, amely hívő keresztények, Isten törvényei és az egyház ellen van. A III. Bizottság 2002ben hozta a határozatot Medgyessy, majd Gyurcsány kommunista uralma alatt, amikor a III/III-as besúgóknak a hajuk szála sem görbült meg, sőt magas, jól fizető állásokat és nyugdíjat adtak nekik a szolgálatukért. Még ma sem vonták felelősségre a magyar népet terror alatt tartó, majd tízezreket börtönbe juttató ügynököket.  Bölcskei Gusztáv nem méltó püspökségre.
              A III. Bizottság megjegyzi, hogy "Bölcskei beszervezési nyilatkozat nem került elő. A 6-os nyilvántartási karton formailag eredeti, tartalmában azonban hamis. A rendőrtiszt tanú nyilatkozata egybehangzóak. Az 1985-86-ban Bölcskeivel, több alkalommal találkozó, az egyházi reakció elleni elhárítás területén dolgozó alezredes neve titkos.  Ugyancsak titkos a III. sz. Bizottság soros elnöke, és a két Bizottsági tag neve, akik ezt a közleményt aláírták. Egy ilyen Bizottság szégyen az magyarságra. Tehát vakulj magyar, ne láss tót, Bölcskei nyugodtan, dolgozhat az egyházakat építő és fenntartó hívők ellen. Segítheti hasonszőrű elvtársait, hazudni, csalni, kifosztani az egyházakat, bérgyilkosságra felbérelni embereket, hogy ne legyen, aki ellent szól bűnös dolgainak. A kommunizmusban nem lehetett munkát kapni a párttitkár tudta és beleegyezése nélkül. Nincs említés róla, hogy a Téglás-i kispap, Bölcskei valami különlegeset tett, amiért a Debreceni Kollégiumban vallástanár, teológiai oktató, majd tanszékvezető lett. A hasonló állásokért párttagság kellett. Voltak, akik beléptek a pártba, de nem vállaltak, nem kerültek nyilvántartásba, mint titkos ügynök az egyházi és a népi reakció elhárítása ellen. Az N.N. alezredessel való találkák is kétesek, nem mondhatjuk, hogy az alezredes lánynézőbe járt Bölcskeihez 3 éven keresztül.
              A Magyar Egyházak megmentése nemcsak református ügy, hanem magyar keresztény ügy. Clevelandban a Szent Margit, Szent Imre, Akronban a Szent Szív romai katolikus templomokat bezárták. A kommunizmusban nevelt református papok elkommunizálják, kisajátítják saját üzletüknek az egyházakat. Manhattanban magára íratta a pap az egyházat, olvastuk Szilágyi Gabriella tudósításából. A 8-10 templomba látogatóért miniszteri fizetést szabnak ki maguknak. Ha kevés a bejövetel kölcsönt vesznek fel az egyház terhére.. Szabó Sándor a bérgyilkos szándékú hamis pap lassan egy negyed millió dollárkölcsönt vett fel az egyház terhére. A bőröndből, amivel Ontarióba jött, állítólag három házat varázsolt. Azon kívül telik nyaralhatásra Mo, Las Vegas, Hawaii-ba is, az egyház pénzén. Nincs ellenőrzés, a dollárokkal ő rendelkezik. A kommunizmusban azt tanították, hogy nincs Isten. A békepapok ezt jól megtanulták, segítik, takarják egymás bűneit a III/III-as ügynök asszisztálásával. Lassan oda jutunk, hogy Amerikában református pápát válasz-tanak maguk közül a papok, és ha netán a magyar miniszterelnök ide látogatna, csókolgathatná a lopott dollároktól piszkos kezet. Amerika a lehetőségek hazája, s ezt kihasználják a sátán szolgái. Minek ide egyház, istenimádat, amíg az egyháznak pénze van, és ki nem korbácsolják a hamisakat a templomból addig nincs komoly baj.  Sajnos ez a maffia egyházrablás kihat a rendes egyházakra is, és a hívők elhagyják a templomot.         Nem engedhető meg, hogy hamis papok saját üzletüknek használják az egyházakat. Aki nem tesz ellene semmit az Isten ellen vétkezik és bűnpártoló. Az Ontarioi egyházat nemcsak reformátusok alapították, építették a Magyar Történelmi Templomot, melynek alapkövét Mindszenty hercegprímás szentelte meg. Ott katolikus miséket is kellene tartani, de inkább idegeneknek van kiadva, s azok fizetnek, s azt nem ellenőrzi senki, oda költi Sanyi és Zsóka, ahová akarja. A hamispap kezeli az egyház pénzét, nem csak magának, de a feleségének és annak, fiának is fizetést ad, s többet utazgat, nyaralgat Zsóka asszonnyal, mint az eddigi püspökök egybevéve. Az egyháztól jogtalanul elvett dollárokkal illegeti magát, mint az amerikai magyarság képviselője, püspöke a soha nem létező Hawaii és más Magyar Református Egyházaknak. Azt gondolja a balga, hogy az Isten nem veri meg a bűnös dolgai miatt.
              Mindezek után, aki Istenbe hisz és kereszténynek vallja, magát nem tűrheti, hogy az egyházakat kisa-játítsák, tönkretegyék a hamis papok. Mentsük meg a Magyar Református Egyházakat Amerikában melyeket megszállták a kommunista nevelt békepapok. Nincs egyházi bíróság, Lukács László, meghalt,  Dozsa György miután elintézte, hogy a hamispap Szabó Sándor $100,000 vegyen fel az egyház terhére, vese, máj és más betegségre hivatkozva lemondott kötelessége teljesítéséről. Mikó Béla, Fövényessy Károly úgy látszik, hogy csak a szám miatt lettek bírók, Magyari-Köpe Gábor meg ígérte, hogy majd, de úgy látszik köpött egyet az egyházi bíróságra, neki fontosabb az a konzulátusa. Tehát a törvény szerint az espereseknek kell az egyhá-zakat ellenőrizni s az oda betolakodott hamis papokat eltávolítani az egyházaktól. Ne várjuk, hogy az USA hatóságok tisztítsák meg az egyházakat a csalóktól, a hamis papoktól, a sátán szolgáitól.
              Kong a vészharang, az esperesek teljesítsék kötelességüket, keleten Ft. Újj László, nyugaton Ft. Nagy Bálint. Az Egyház törvénye 73. § előírja: Az esperes évente meglátogatja az egyházakat. 74. § A látogatásról jelentést ír, melyben fel kell tüntetni a követ kövezőket: (f) Gyarapodás és veszteség az egyház tagságában. (g) Jótékonysági adakozás. (k) A presbiter gyűlések vezetéséről. (o) Leltár az egyház vagyonáról. (p) Az adóság és a beterhelés az egyház vagyonára. (r,) A könyvelés, pénztárkönyv ellenőrzése.  Az esperes esküdött az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök Isten, hogy az egyházi törvényeket híven és lelkiismeretesen teljesíti. Ennek elmulasztása Isten és emberek ellen elkövetett vétek, büntetendő cselekmény. Ha az esperesek elkerülik az emberek büntetését, nem tudják elkerülni Isten büntetését.  A Magyar Református Egyház történelmében egyedülálló, hogy egy pap magára írassa az egyházat, kezelje az egyház pénzét, magas fizetést adjon magának. Szilágyi Gabriella nem magától, Isten akaratából hívta fel a figyelmet az egyházaknál elkövetett törvényszegésekre. Az Isten irgalmas és kegyelmes időt ad a megté-réshez. Itt az idő, az esperesek teljesítsék az esküvel vállalt kötelességüket, tisztítsák meg az egyházakat a hamis, üzletelő bérgyilkos szándékú papoktól, amíg Isten és az USA Hatóságok időt adnak nekik. Nem engedhető meg, hogy megszűnjenek a magyar templomok. Szükséges, hogy a hívők visszatérjenek a templomokba és kérjék az Istent, hogy segítse meg a sokat szenvedett magyar népet.
              A kiadvány hiteléül: Bogár Gyula