Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. június 8., hétfő

2.743 - Liszt Nándor: "Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész Világon könyörülni!" > Agyarországon múlik a Föld jövője!

Von: Czeglédi N. József
Gesendet: Montag, 8. Juni 2009 11:16
An: Kutasi József

Betreff: agyarországon múlik a Föld jövője!

 

Testvérek!

Rajtunk, a világ szeme. Oly' dicsőséges eseményeknek nézünk elébe,hogy ezzel kéne tele legyen kicsi Hazánkban, minden sajtó.
Ezzel szemben ezt is agyonhallgatják, méghozzá oly eredményesen, hogy még a konzervatív érzelmű, és a hívő magyarok is csak elenyésző hányada tud
ezen dolgok eljöveteléről. Ezért, most közkinccsé teszem, bár ezek a neten bárki számára fellelhetők, csak össze kell szedegetni őket, mint
a puzzle darabkáit, és összeilleszteni a részleteket, hogy kirajzolódjon a teljes kép:

Jézus Kovacsics Mária Natalia nővérnek adott üzeneteiből (1934):
"Anyám országát szeretném megkímélni, ha akad elegendő számú engesztelő lélek. Terveim vannak ezzel az országgal. Ha a magyar nép megszűnik vétkezni, mindenekelőtt a tiszta erkölcs ellen, nem káromkodik, tisztelettel ejti ki Szeplőtelen Anyám nevét, bűnbánatot tart és engesztel, eljövök, és kegyelemmel gazdagon felruházom őt.
Amint a megváltás a betlehemi istállóból indult, úgy fog elindulni Magyarországról nagy művem: a bűnök eltörlése, a lelkek megszentelése, a Sátán letaszítása, az Én győzelmem.
Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész Világon könyörülni!"

Natalia nővér beszámolója a Szűzanya üzenetei alapján (1985):
A Magyarországon végzett, és innen kiindult engesztelések, amelyek az egész világon elterjedtek (pl. Szeretetláng), a Mennyei Atya előtt nagyon kedvesek. Tudom, ha tovább engesztelünk, még vér sem lesz Szűzanyánk eljövetelekor. Ez az ország soha el nem pusztul. Ez az ország mindörökre fennmarad. A Szűzanya megmutatta nekem, hogyan terjed a bűnbánat és engesztelés szelleme Magyarországon. Az országot ekkor kietlen sivatagnak láttam, amelyet régóta hasztalan öntözött a mennyei áldást jelentő eső. Ám hirtelen itt is, ott is, friss rügyek ütköztek ki a földből, s zöld foltokat alkotva egyre terebélyesedtek.
A Szent Szűz értésemre adta, hogy ezek a rügyecskék csak egymást támogatva és egymás közelségében növekedhetnek.
Megértette, hogy Magyarország történetének e kietlen időszakában az Istenben növekvő lelkeknek együtt kell maradniuk, kis közösségeket alkotva. A halállal szemben csak így lesz esélye az életnek.
Nemzetünket az Úr Jézus személyesen készíti fel az előttünk álló világtörténelmi, apokaliptikus fontosságú feladatra, ugyanis a Sátán fölötti végső győzelem és a megváltás beteljesedésének földi eszközéül - bármilyen hihetetlennek látszik is - a Mennyei Atya öröktől fogva Magyarországot választotta. Erre a feladatra azért lettünk kiválasztva, mert Szent István, első magyar királyunk országunkat a Szent Koronával együtt a Boldogságos Szűznek, az Úr Jézus Édesanyjának örökségéül és örökös tulajdonául adta.

Don Stefano Gobbi olasz pap, a Máriás Papi Mozgalom alapító elnöke így írja le az 1981. augusztus 16-án történt látomását:
"Mária így szólt:
Jézusom földi helytartója, tudja..., hogy az Úr tervében különlegesen fontos helyet foglal el egy nép, amelyet első királya, István, majdnem ezer éve már nekem felajánlva tulajdonomba adott, s ezért hazáját századok óta Regnum Marianumnak, az én országomnak nevezik. A Pápa szeme előtt ismeretes e nép isteni küldetése, melyért évezredes történetének vértani sorsával fizetett... Ez a nép évszázadokon át öntestével védte a keresztény Európát a nem-keresztény hadaktól, de nem voltak hálásak e nép mérhetetlen véráldozataiért és emberfeletti szenvedéseiért... ám Isten annál inkább kitüntette ezt a népet azzal, hogy tulajdonomba adta már állama megalapításánál... népemnek lelkileg át kell alakulnia... segítsenek nekem megmenteni népüket és alkalmassá tenni szent hivatására..."

Szent Pio atya üzenete (Tisztesség, 1994, 9-10. szám):
"Mikor az égiek kegyelméből végignézhette a vonatkozó, elméjének képernyőjén pergő video-filmet, élménye után azt mondta:
"Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, (Pio atya 1968-ban halt meg) de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigyelem a magyarokat (mondja a szent Pio atya!), mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"

Mi ezen üzenetek, és próféciák tudatában a teendőnk?

Először is ismerni, a helyzetet. Tudnunk kell, hogy a történelem Kb. 26ezer évenként ismétli önmagát. Egész pontosan, a történelmi korok ismétlődnek. Ezek a korok a következők: aranykor, ezüstkor, bronzkor, és vaskor.
Az aranykorban vannak az emberek legközelebb az Istenhez,ekkor nincsenek bűnök, az emberek nem ismerik az erőszakot. A sátán azonban időről időre hatalmat kap a Földön. Ez az időszak, a vaskor, a sötétség kora. Keleten, ezt kalijugának (ejtsd:kálijúga) nevezik. Ez az erkölcsi aláhullás időszaka. Ma ebben a korban élünk.
A vaskor, egy 4ezer éves időintervallum, mely Krisztus előtt 2ezer évvel kezdődött, tehát most lesz vége. (A történelemben, 1 - 2száz év ide vagy oda, nem számottevő, vagyis elhanyagolható.)
Látható tehát, hogy a vaskor végéhez értünk, és a történelem ciklikus ismétlődése miatt át fogunk térni, az aranykorba. Erről szólnak a próféciák is! Isten nekünk magyaroknak szánta azt a feladatot, hogy részt vegyünk művében, vagyis a sátán letaszításában. Kulcsszerepünk van ebben! Ezt tudja a sátán is, de tudják ezt az emberek közül is sokan!

Az emberiség egyik része, várakozón figyel ránk.

Az alábbiakat nepáli szerzetesek nyilatkoztatták ki 2004-ben: "Most vajúdik a Föld és a Kárpát-medencében szüli a jövőt."
A nepáli Fehér Királyi Kolostor vezetője pedig ezt mondta:
"Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra.
Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni. A világ szívcsakrája (csakra = energiaközpont) az Önök országában, a Pilisben található. Ez a spirituális megújhodás már megindult Önöknél!"

Nyugaton pedig, előadásokat tartanak arról, hogy Európa megújulása Magyarországról fog, kiindulni.

Az emberiség egy másik része aggódva, és félve figyel ránk. Igen, félve!
Ők a sátán emberei. Tudják -e ezt vagy nem, azt nem tudom. A sátánért,vagy nem érte, lehet, hogy csak önös érdekből hasznukat féltve, ők akik ezen folyamatot meg akarják akadályozni, mert a jóslatokat ők is ismerik.

Vajon miért van az, hogy nálunk a legrosszabb, a gazdasági helyzet?
Miért csak minket támadnak, ha kinyilvánítjuk nemzeti érzelmeinket?
Miért lopják ki lábunk alól, a talajt? Miért mondják nekünk saját Hazánkban, hogy el lehet menni?
ÉBRESZTŐ!!!
Rakjuk össze e másik kép kockáit is, hisz ez is itt hever előttünk! Nehogy elhiggyük, hogy gazdaságilag tönkre akarják tenni ezt az országot. Ennyi lenne "csupán"?
Dehogy is! Ez pusztán a megtévesztő előjáték.
Az igazi cél,a magyarok kiirtása, a Kárpát-medencéből.

Mi tehát a feladatunk?

Végrehajtani, Isten tervét.
Hinni, és nem meghátrálni. Mert a sátán,most a hitünket akarja aláásni, hogy ha eljön a Magyarok Nagyasszonya,ne találjon elég hitet, elég igaz embert, az Ő országában. Most még ugyan "ember embernek farkasa", ahogyan a mi jó plébánosunk szokta mondani, de ha kitartunk, akkor lesz erkölcsi feltámadás. Jézus azért mondja: "És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja" Mt. 10, 28.

LEGFŐBB TEENDŐNK TEHÁT, AZ ERKÖLCSI MEGÚJHODÁS!
A Szűzanya szavaival:

"népemnek lelkileg át kell alakulnia"


Idézzük fel még egyszer Pio - atya szavait is: "(...) bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"

Ezért Szeretném, ha minél több magyar családban imádkoznánk minden reggel felkeléskor, és este lefekvéskor, Magyarország Őrangyalához, kicsit félrevonulva, elcsendesedve csak úgy, mintha egy barátnak tárnánk ki a szívünket, s mellé elmondanánk a következő imát:

Magyar miatyánk

Miatyánk Úristen, ki vagy a mennyekben,
Ne hagyjál bennünket pusztító könnyekben!
Fáradságos harcunk a szívednek tessék,
A Te áldott neved meg is szenteltessék!
Erős magyar hittel jöjjön el az ország,
Azaz ezeréves régi Magyarország!
Amiként a mennyben sírni sosem kellett,
Azonképpen ott, a Duna - Tisza mellett,
Égjenek az álmok, amik ránk omlanak,
És a kenyerünket add meg nekünk holnap!
Add meg a száraz barna kenyerünket,
Kergesd el innen gaz elleneinket.
Ellenség ne lépjen többé magyar rögre,
Ez a mi kérésünk most, és mindörökre.
Ámen.

Liszt Nándor

"Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész Világon könyörülni!"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------