Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. október 12., kedd

6.716 - Dr. Léhmann György: Vörös iszappal kapcsolatos kártérítésről!

From: Dr. Lehmann György
Date: 2010/10/11
Subject: A katasztrófa árnyékábano

Vörös iszappal kapcsolatos kártérítésről

 

 

Magyar Televíziónak mai – október 11-i – adásában reggel hét óra előtt a tv riporternek arra a kérdésére, hogy vörös iszap katasztrófa miatt bekövetkezett vagyoni és nem vagyoni polgári jogi kártérítésre kötelezhetőek a MAL Zrt-n, kívül magánszemélyek is, a megkérdezett ügyvéd azt válaszolta, hogy nem.

Tekintettel arra, hogy ily módon több millió ember számára adott nyilvánvalóan téves tájékoztatást jogi kérdésben az ügyvéd, indokoltnak látom azt, hogy a helyes tájékoztatást az alábbiakban ismertessem:

 

A felmerült problémának lényege az, hogy a tv-ben nyilatkozó ügyvéd nem észlelte azt, hogy a gazdasági társaságok ügyvezetőinek jogi státusza nem más mint törvényen – gazdasági társaságokról szóló törvényen – alapuló képviseleti jogosultság a társaság ügyeinek intézése során.

Ugyanis, ha észlelte volna, akkor feltehetően emlékezett volna a BH 2002. 54. számú, alábbi 

 

„A gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos jogcselekményeket és jognyilatkozatokat a felszámoló a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet törvényes képviselőjeként teszi. E jogkörében tanúsított magatartásáért kárfelelősséggel tartozik, ha másnak kárt okoz (1959. évi IV. törvény 306. § 3. bekezdés, 310. §, 339. § 1. bekezdés, 350. § 3. bekezdés)”

 

címen ismertetett döntvény indokolásának következő megállapítására is:

 

„A felszámoló ugyanis a magyar jogban a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet törvényes képviselőjének minősül, így a gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos jogcselekményeket, jognyilatkozatokat is e minőségében teszi…Ez azonban nem jelenti azt, hogy a felszámoló a szerződésen kívüli károkozás általános polgári jogi szabályai szerint ne tartozna felelősséggel a felszámolás alttá ló gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos jogcselekményeiért. Helytállóan hivatkozik a felperes felülvizsgálati kérelmében a Ptk. 350. §-ának 3. bekezdésére, amely szerint a törvényes képviselő károkozásáért a képviselt személy nem felelős. E szabályból ugyanis a contrario a törvényes képviselő saját – a Ptk. 339. §-ának (1) bekezdése általános felelősségi szabálya alapján fennálló – kárfelelőssége következik.”

 

Azért aktualizálható ez a döntvény a vörös iszap helytelen tárolása miatt bekövetkezett katasztrófa kártérítési felelősségének kérdésére is, mert megállapítható az, hogy a döntvényben említett felszámoló éppúgy törvényes képviselőjeként járt el az általa képviselt cégnek, mint ahogy a MAL Zrt ügyvezetői is törvényes képviselőiként jártak el az utóbbi cégnek.

 

Valamint azért is aktualizálható, mert a Ptk. 350. § 3. bek-e  – „A törvényes képviselő károkozásáért a képviselt személy nem felelős” -  törvényszövegből következik az, hogy éppen az dönti el a károkozásért való felelősséget, hogy a törvényes képviselő – jelen esetben a MAL Zrt. ügyvezetői – a Ptk. 339. 1. bek-e – „Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni” – általános felelősségi szabályok szerint kárfelelősséggel tartozik-vagy sem.

 

Ez utóbbi kérdés pedig már akkor eldőlt, amikor a miniszterelnök megfelelő tájékozódás után közölte azt, hogy nem természeti katasztrófa, hanem emberi mulasztás okozta a tragédiát. Mármint valószínűsíthetően a MAL Zrt. ügyvezetőinek emberi mulasztása, azaz az általános felelősségi szabályok szerinti kárfelelősséggel tartozó személyek okozták a tragédiát.

 

Ezek után azt mondani az MTV nyilvánossága előtt jogi szakembernek, hogy nem felelnek magánszemélyek a kárért – nem is értem.

 

Akinek pedig még mindig kétségei vannak az ügyvezetők felelősségével kapcsolatosan, esetleg még megtekinthetik a BH 2002. 142. és BH 2002. 148. számú döntvényeket is, melyekben írtak analógiája folytán megnyugodhatnak álláspontom helyességében.

 

Aki pedig a „törvényes képviselő”-i fogalommal kapcsolatosan kíván akadékoskodni álláspontommal szemben, annak idézem a Ptk. 350. §-hoz fűzött Kommentárnak egy részét:

 

„A bírói gyakorlat a szervezeti képviselőt is törvényes képviselőnek tekinti, mert képviseleti jogukról jogszabály rendelkezik. A Ptk. 29. § 2. bekezdése értelmében a jogi személy létesítéséről szóló jogszabályban, határozatban vagy okiratban meg kell állapítani a jogi személy képviselőjét (például a költségvetési szerv vezetője, a szövetkezet elnöke, a kft. ügyvezetője stb.)”

 

-----------------------------

 

A leírtakból következik az, hogy nem kizárólag az APEH-nél már tudomásom szerint eladósodott MAL Zrt. anyagi helyzete dönti el a károsultak kártérítési igényének lehetőségét.

 

Alkalmazva a Ptk. 344. § 1. bek-ben irtakat,

 

„Ha többen közösen okoznak kárt, felelősségük a károsulttal szemben egyetemleges, egymással szemben pedig a magatartásuk felróhatósága arányában oszlik meg.”

 

a kártérítési peres eljárásban a felperesek jogászának feladata ezek után nyilvánvalóan az kell legyen, hogy a MAL Zrt-nek cégmásolatából megállapítható valamennyi ügyvezetőt, valamint a MAL Zrt-t alperesként perbe kell vonni azzal, hogy a lefolytatandó bizonyítási peres eljárásban bizonyítottan felelős alperesek egyetemlegesen, azaz a kárösszeget bármelyikőjüktől behajthatóan a felelősök fizessék meg felpereseknek.

 

Ennek a pernek elősegítése érdekében az alábbiakban mellékelem a MAL Zrt-nek 2008. április 30-án hatályos volt cégmásolatának ügyvezetőkre vonatkozó részét néhány egyéb adattal együtt. (Frissítési az adatoknak a keresetlevélhez mindenképpen indokolt!)

 

Siófokon 2010. október 11. napján.                                    

 

Dr. Léhmann György

 

=========================================

 

A MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-045091) adatai.

Székhelyáthelyezés miatt a cég korábbi adatai a 19-10-500217 cégjegyzékszám alatt találhatók.

A felhasználó megjegyzései:

I. Nyilvános adatok

1.

Általános adatok


Cégforma:

Részvénytársaság

 

2.

A cég elnevezése

2/1.

MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Részvénytársaság


 Hatályos: 2000. szeptember 29. - 2006. március 7.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2000/43. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/13. számában]

2/2.

MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság


 Hatályos: 2006. március 7. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2006/13. (2006. március 30.) számában]

 

3.

A cég rövidített elnevezése

3/1.

MAL Rt.


 Hatályos: 2000. szeptember 29. - 2006. március 7.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2000/43. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/13. számában]

3/2.

MAL Zrt


 Hatályos: 2006. március 7. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2006/13. (2006. március 30.) számában]

 

4.

A cég idegen nyelvű elnevezése(i), idegen nyelvű rövidített elnevezése(i)

4/1.

angolul:MAL Hungarian Aluminium Producing and Trading Company Limited


 Hatályos: 2000. szeptember 29. - 2001. szeptember 5.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2001/40. (2001. október 4.) számában]

4/2.

németül: MAL Ungarische Aluminium Produktions und Handels Aktiengesellschaft


 Hatályos: 2000. szeptember 29. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2000/43. (2000. október 26.) számában]

4/3.

angolul: MAL Hungarian Aluminium Production and Trade Company Limited by Shares


 Hatályos: 2001. szeptember 5. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2001/40. (2001. október 4.) számában]

 

5.

A cég székhelye

5/1.

8104 Várpalota, Fehérvári út 26.


 Hatályos: 2000. szeptember 29. - 2004. május 1.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/29. (2004. július 15.) számában]

5/2.

1118 Budapest, Beregszász út 84.


 Hatályos: 2004. május 1. - 2007. augusztus 27.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/29. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/38. számában]

5/3.

1012 Budapest, Logodi u. 34/B.


 Hatályos: 2007. augusztus 27. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2007/38. (2007. szeptember 20.) számában]

 

11.

A cég jegyzett tőkéje

11/1.

Megnevezés

Összeg

Pénznem

Pénzbeli hozzájárulás

308,056,000

Ft

Nem pénzbeli hozzájárulás

2,691,944,000

Ft

Összesen

3,000,000,000

Ft

azaz hárommilliárd Ft.


 Hatályos: 2000. szeptember 29. - 2001. július 10.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2001/32. (2001. augusztus 9.) számában]

11/2.

Megnevezés

Összeg

Pénznem

Nem pénzbeli hozzájárulás

2,880,000,000

Ft

Összesen

2,880,000,000

Ft

azaz kettômilliárd-nyolcszáznyolcvanmillió Ft.


 Hatályos: 2001. július 10. - 2002. április 24.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2002/21. (2002. május 23.) számában]

11/3.

Megnevezés

Összeg

Pénznem

Összesen

3,000,000,000

Ft

azaz hárommilliárd Ft.


 Hatályos: 2002. április 24. - 2002. október 29.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2002/47. (2002. november 21.) számában]

11/4.

Megnevezés

Összeg

Pénznem

Összesen

2,916,000,000

Ft

azaz kettômilliárd-kilencszáztizenhatmillió Ft.


 Hatályos: 2002. október 29. - 2003. április 26.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/21. (2003. május 22.) számában]

11/5.

Megnevezés

Összeg

Pénznem

Összesen

3,000,000,000

Ft

azaz hárommilliárd Ft.


 Hatályos: 2003. április 26. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/21. (2003. május 22.) számában]

 

12.

A cégjegyzés módja

12/1.

Az Igazgatóság elnöke, tagjai és a cégvezető /vezérigazgató/ önállóan, az Igazgatóság által erre felhatalmazott munkavállalók ketten együttesen.


 Hatályos: 2000. szeptember 29. - 2007. február 19.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2000/43. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/11. számában]

 


 

13.

A cégjegyzésre jogosult(ak) adatai

13/1.

Dr. Tolnay Lajos (an.: Bota Mária)
1026 Budapest, Kelemen László u. 10.
az Igazgatóság elnöke


 Hatályos: 2000. szeptember 29. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/2.

Petrusz Béla (an.: Uhlárik Erzsébet)
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 23.
igazgatósági tag


 Hatályos: 2000. szeptember 29. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/3.

Dr. Bakonyi Árpád (an.: Aczél Zita)
1022 Budapest, Bimbó út 4.
igazgatósági tag


 Hatályos: 2000. szeptember 29. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/4.

Dr. Sillinger Nándor (an.: Jánka Mária)
1015 Budapest , Szabó Ilonka u. 35-37.
cégvezető /vezérigazgató/


 Hatályos: 2000. szeptember 29. - 2001. május 15.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2001/32. (2001. augusztus 9.) számában]

13/5.

Dr. Viszoki Gábor (an.: Szabó Erzsébet)
3535 Miskolc, Tapolcarét 2.
gazdasági vezérigazgató-helyettes


 Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/6.

Dr. Baksa György (an.: Belák Magdolna)
8400 Ajka , Újélet utca 14/D.
timföld ágazati vezérigazgató-helyettes


 Hatályos: 2000. október 3. - 2002. szeptember 27.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2002/47. (2002. november 21.) számában]

13/7.

Csathó Géza (an.: Urbán Katalin)
8000 Székesfehérvár, Rózsahegyi utca 28.
alumínium ágazati vezérigazgató-helyettes


 Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/8.

Szűcs János (an.: Szűcs Teréz)
8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 37.
beszerzési igazgató


 Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/9.

Dekovics Andrásné (an.: Forrai Jolán)
8400 Ajka, Újélet utca 18/ A .
pénzügyi igazgató


 Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/10.

Szabacsiné Vendégh Orsolya (an.: Talabér Orsolya)
8000 Székesfehérvár, Bártfai utca 57/4.
controlling igazgató


 Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/11.

Szántai János (an.: Hopka Mária)
2045 Törökbálint, Világos utca 25-27.
számviteli igazgató


 Hatályos: 2000. október 3. - 2003. szeptember 30.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/48. (2003. november 27.) számában]

13/12.

Dr. Dojcsák János (an.: Balázs Julianna)
1029 Budapest, Sólyomvölgy utca 9.
humánpolitikai igazgató


 Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/13.

Joóné Angeli Magdolna (an.: Bokréta Magdolna)
8100 Várpalota, Aradi vértanuk u. 26.
humánpolitikai igazgató-helyettes


 Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/14.

Ortutay Miklós (an.: Tiliscsán Katalin)
8400 Ajka, Mikszát Kálmán utca 18.
humánpolitikai igazgató-helyettes


 Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/15.

Léber Zoltán (an.: Sárffy Janka)
8000 Székesfehérvár, Budai út 141.
informatikai igazgató


 Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/16.

Sitkei Ferenc (an.: Horváth Erzsébet)
8400 Ajka , Újélet utca 18/A.
timföld ágazati fejlesztési és minőségügyi igazgató


 Hatályos: 2000. október 3. - 2002. szeptember 27.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2002/47. (2002. november 21.) számában]

13/17.

Grélinger Gábor (an.: Horváth Magdolna)
8400 Ajka, Újélet utca 6.
hidrát divízió-igazgató


 Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/18.

Szabó Bálint (an.: Agárdi Ilona)
8400 Ajka , Kohász utca 9.
hidrát-feldolgozás divízió-igazgató


 Hatályos: 2000. október 3. - 2002. május 21.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2002/30. (2002. július 25.) számában]

13/19.

Csende László (an.: Fonyó Margit)
8400 Ajka , Somló utca 27.
zeolit és gallium divízió-igazgató


 Hatályos: 2000. október 3. - 2002. május 21.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2002/30. (2002. július 25.) számában]

13/20.

Dr. Deák József (an.: Tróbert Éva)
8400 Ajka, Béke utca 47.
timföld ágazati műszaki szolgáltatási igazgató


 Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/21.

Temesszentandrási Guido (an.: Horváth Hedvig)
1012 Budapest, Attila út 119.
alumínium ágazati fejlesztési és minőségügyi igazgató


 Hatályos: 2000. október 3. - 2003. szeptember 30.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/48. (2003. november 27.) számában]

13/22.

Huszics Zoltán (an.: Stublák Margit)
8000 Székesfehérvár , Kertész utca 7.
elektrolízis és öntöde divízó-igazgató


 Hatályos: 2000. október 3. - 2001. december 31.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2002/9. (2002. február 28.) számában]

13/23.

Gál János (an.: Ruby Anna)
8000 Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán utca 1.
huzal divízió-igazgató


 Hatályos: 2000. október 3. - 2003. június 11.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/48. (2003. november 27.) számában]

13/24.

Tóth Jenő (an.: Dabronaki Anna)
1046 Budapest , Erdősor utca 32.
tárcsa és szalag divízió-igazgató


 Hatályos: 2000. október 3. - 2001. szeptember 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2001/49. (2001. december 6.) számában]

13/25.

Hajnal János Antal (an.: Aladics Erzsébet)
2476 Pázmánd , Alkotmány utca 26.
ALU-FÉM divízió-igazgató


 Hatályos: 2000. október 3. - 2003. november 30.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/17. (2004. április 22.) számában]

13/26.

Máthé László (an.: Varga Ilona)
8100 Várpalota, Szabolcska utca 67.
alumínium ágazati műszaki szolgáltatási igazgató


 Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/27.

Kántor László (an.: Neubeller Ilona)
1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 16. 3/10.
kereskedelmi igazgató


 Hatályos: 2000. október 3. - 2003. május 7.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/28. (2003. július 10.) számában]

13/28.

Jászberényi-Király Sándorné (an.: Fazekas Julianna)
1204 Budapest, Kakastó utca 57.
pénzügyi vezető


 Hatályos: 2000. október 3. - 2003. május 7.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/28. (2003. július 10.) számában]

13/29.

Dr. Bánháziné Juhász Judit Tünde (an.: Tóth Margit)
2045 Törökbálint , Kastély utca 45.
kereskedelmi igazgató-helyettes


 Hatályos: 2000. október 3. - 2001. szeptember 17.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2001/43. (2001. október 25.) számában]

13/30.

Benesóczkiné Köröspataki Judit (an.: Kolb Judit Katalin)
1022 Budapest , Füge utca 4.
kereskedelmi igazgatóhelyettes


 Hatályos: 2000. október 3. - 2001. szeptember 17.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2001/43. (2001. október 25.) számában]

13/31.

Abonyi Emil (an.: Szentes Edit)
1094 Budapest , Liliom utca 13.
kereskedelmi igazgatóhelyettes


 Hatályos: 2000. október 3. - 2001. szeptember 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2001/49. (2001. december 6.) számában]

13/32.

Kisbejné Házi Andrea (an.: Durst Erzsébet)
1041 Budapest, Szigeti József utca 7.
üzletkötő


 Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/33.

Pogonyi Judit (an.: Holányi Mária)
1134 Budapest , Dévai utca 20.
üzletkötő


 Hatályos: 2000. október 3. - 2002. május 21.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2002/30. (2002. július 25.) számában]

13/34.

Tóthné Oláh Ildikó Lilla (an.: Dr. Molnár Zsuzsanna)
1132 Budapest, Gyöngyház utca 3.
üzletkötő


 Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/35.

Tóthné Fodor Erzsébet (an.: Tomori Erzsébet)
1022 Budapest, Mihályfi E. utca 5/A. I/2.
üzletkötő


 Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/36.

Péter Ágnes (an.: Dévényi Erzsébet)
1046 Budapest, Káposztásmegyer út 12/ A .
üzletkötő


 Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/37.

Kováts Lajosné (an.: Kaviczki Éva)
1143 Budapest, Ilka utca 47.
üzletkötő


 Hatályos: 2000. október 3. - 2003. május 7.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/28. (2003. július 10.) számában]

13/38.

Papp Éva (an.: Vinczellér Éva)
1027 Budapest, Fő utca 90.
üzletkötő


 Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/39.

Ábrahám Magdolna (an.: Jóna Erzsébet)
1024 Budapest , Petrezselyem utca 15-19.
üzletkötő


 Hatályos: 2000. október 3. - 2002. május 21.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2002/30. (2002. július 25.) számában]

13/40.

Freiné Gaál Zsuzsa (an.: Séllai Etelka)
1186 Budapest, Goroszló utca 11.
üzletkötő


 Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/41.

Dr. Murgás Lajos (an.: Kálózy Anna)
8000 Székesfehérvár, Szepesi utca 28.
üzletkötő


 Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/42.

Kelemen Tamás (an.: Zelenák Edit)
8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 5. I/2.
logisztikai vezető


 Hatályos: 2000. október 3. - 2003. szeptember 30.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/48. (2003. november 27.) számában]

13/43.

Érsek István (an.: Érsek Vámos Etelka)
8400 Ajka, Semmelweis utca 9.
beszerzési vezető


 Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/44.

Borbélyné Kiss Erzsébet Zsuzsanna (an.: Czégényi Zsuzsanna)
8000 Székesfehérvár, Kriványi utca 16.
beszerzési vezető


 Hatályos: 2000. október 3. - 2003. május 7.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/28. (2003. július 10.) számában]

13/45.

Fábián Gellértné (an.: Horváth Mária)
8400 Ajka, Nefelejcs utca 46.
beszerző


 Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/46.

Kun Norbert (an.: Kaphegyi Zsuzsanna)
8400 Ajka, Újvilág utca 41.
beszerző


 Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/47.

Rainissné Gáll Magdolna (an.: Koch Margit)
8400 Ajka, Bányász utca 1.
beszerző


 Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/48.

Kápli Tibor (an.: Sillinger Magdolna)
8400 Ajka, Kossuth utca 39.
beszerző


 Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/49.

Duboviczki Zoltán (an.: Kádi Mária)
8400 Ajka, Széchenyi utca 130.
beszerző


 Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/50.

Boldis László (an.: Nagy Anna)
8400 Ajka, Semmelweis utca 5.
beszerző


 Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/51.

Nagy András Lászlóné (an.: Lőcsei Anna)
8104 Várpalota, Baglyasi út 12.
beszerző


 Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/52.

Hermann Györgyné (an.: Nemes Rozália)
8104 Várpalota, Gárdonyi utca 17.
beszerző


 Hatályos: 2000. október 3. - 2003. június 11.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/48. (2003. november 27.) számában]

13/53.

Erdélyi Eleonóra (an.: Kovács Anna)
8104 Várpalota, Szabolcska utca 67. I/6.
beszerző


 Hatályos: 2000. október 3. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/54.

Kis Erzsébet (an.: Mihály Ilona)
8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 40. II/38.
kereskedelmi főmunkatárs


 Hatályos: 2000. december 18. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/55.

Zergi Szilárd (an.: Simon Ida)
8100 Várpalota, Készenléti lakótelep 29. II/1.
kereskedelmi főmunkatárs


 Hatályos: 2000. december 18. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/56.

Tiber Istvánné (an.: Tagaj Erzsébet)
8100 Várpalota, Árpád utca 18. I/6.
kereskedelmi főmunkatárs


 Hatályos: 2000. december 18. - 2003. június 11.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/48. (2003. november 27.) számában]

13/57.

Steinhauer Béla (an.: Soós Irén)
8100 Várpalota, Tési utca 9.
kereskedelmi főmunkatárs


 Hatályos: 2000. december 18. - 2003. június 11.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/48. (2003. november 27.) számában]

13/58.

Radó András (an.: Brenner Olga)
8400 Ajka, Semmelweis utca 12.
értékesítési menedzser


 Hatályos: 2000. december 18. - 2003. május 7.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/28. (2003. július 10.) számában]

13/59.

Kovács Zoltán (an.: Rekker Mária)
8400 Ajka, Kinizsi Pál utca 12.
értékesítési menedzser


 Hatályos: 2000. december 18. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/60.

Tóthné Gyutai Marianna (an.: Deák Anna)
8400 Ajka, Újvilág utca 55.
értékesítési menedzser


 Hatályos: 2000. december 18. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/61.

Lukonics Gábor (an.: Bajkán Mária)
8400 Ajka, Újélet utca 12.
értékesítési menedzser


 Hatályos: 2000. december 18. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/62.

Mihályfi Gábor (an.: Krasznai Edit)
8400 Ajka , Ifjúság utca 2/E.
értékesítési menedzser


 Hatályos: 2000. december 18. - 2002. május 21.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2002/30. (2002. július 25.) számában]

13/63.

Jenet Gábor (an.: Frohmann Eszter)
8400 Ajka , Újvilág utca 45.
termelési menedzser


 Hatályos: 2000. december 18. - 2001. december 31.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2002/9. (2002. február 28.) számában]

13/64.

Dr. Sillinger Nándor (an.: Jánka Mária)
2045 Törökbálint, Kastély utca 45.
cégvezető (vezérigazgató)


 Hatályos: 2001. május 15. - 2002. december 31.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/9. (2003. február 27.) számában]

13/65.

Köröspataki Judit (an.: Kolb Judit Katalin)
1025 Budapest, Muraközi utca 12/B. 2/8.
kereskedelmi igazgatóhelyettes


 Hatályos: 2001. szeptember 17. - 2003. május 7.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/28. (2003. július 10.) számában]

13/66.

Juhász Judit Tünde (an.: Tóth Margit)
2045 Törökbálint, Kastély utca 45.
kereskedelmi igazgatóhelyettes


 Hatályos: 2001. szeptember 17. - 2003. május 7.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/28. (2003. július 10.) számában]

13/67.

Bogár János György (an.: Sztojev Desa)
8000 Székesfehérvár, Zsolt utca 44.
tárcsa és szalag divízió-igazgató


 Hatályos: 2001. szeptember 25. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/68.

Pintér Gyula (an.: Jáni Márta Magdolna)
2200 Monor, Németh Ágoston utca 4. 2/7.
kereskedelmi igazgatóhelyettes


 Hatályos: 2001. szeptember 25. - 2003. május 7.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/28. (2003. július 10.) számában]

13/69.

Jenet Gábor (an.: Frohmann Eszter)
8400 Ajka, Újvilág utca 45.
elektrolízis és öntöde divízió-igazgató


 Hatályos: 2002. január 1. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/70.

Csende László (an.: Fonyó Margit)
8400 Ajka, Somló utca 27.
hidrát-feldolgozás divízió-igazgató


 Hatályos: 2002. május 22. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/71.

Mihályfi Gábor (an.: Krasznai Ildikó)
8400 Ajka, Ifjúság utca 2/E.
zeolit és gallium divízió-igazgató


 Hatályos: 2002. május 22. - 2003. március 31.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/21. (2003. május 22.) számában]

13/72.

Salamon András (an.: Bonevácz Margit)
8676 Karád, Máus 1. út 33.
üzletkötő


 Hatályos: 2002. május 22. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/73.

Tóth Sándor (an.: Varga Ilona)
2112 Veresegyház, Regős utca 1.
üzletkötő


 Hatályos: 2002. május 22. - 2003. május 7.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/28. (2003. július 10.) számában]

13/74.

Sitkei Ferenc (an.: Horváth Erzsébet)
8400 Ajka, Újélet u. 18/ A .
timföld ágazati vezérigazgató-helyettes


 Hatályos: 2002. szeptember 27. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/75.

Dr. Sillinger Nándor (an.: Jánka Mária)
2045 Törökbálint, Kastély utca 45.
cégvezető (vezérigazgató)


 Hatályos: 2003. január 1. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/76.

Mihályfi Gábor (an.: Krasznai Edit)
8400 Ajka, Ifjúság utca 2/E.
finom termék divízió-igazgató, alkalmazott


 Hatályos: 2003. április 1. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/77.

Köröspataki Judit (an.: Kolb Judit Katalin)
1025 Budapest, Muraközi utca 12/B. 2/8.
alumínium ágazati kereskedemi igazgató


 Hatályos: 2003. május 7. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/78.

Juhász Judit Tünde (an.: Tóth Margit)
2045 Törökbálint, Kastély utca 45.
timföld ágazati kereskedelmi igazgató


 Hatályos: 2003. május 7. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/79.

Pintér Gyula (an.: Jáni Márta Magdolna)
3770 Sajószentpéter, Kölcsey Ferenc u. 36.
import beszerzési vezető


 Hatályos: 2003. május 7. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/80.

Pánczél Lajosné (an.: Zugor Klára)
8000 Székesfehérvár, Jankovich út 6.
beszerzési vezető


 Hatályos: 2003. május 7. - 2003. szeptember 30.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2003/48. (2003. november 27.) számában]

13/81.

Bauer Izabella (an.: Kovács Erzsébet)
2440 Százhalombatta, Kodály Zoltán sétány 2. 5/17.
üzletkötő


 Hatályos: 2003. május 7. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/82.

Kápli Tamás (an.: Sillinger Magdolna)
8451 Ajka-Padragkút, Padragi út 139.
beszerző


 Hatályos: 2003. május 7. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/83.

Séllei Albert (an.: Kemele Mária)
8066 Pusztavám, Felszabadukás u. 12.
huzal divízió-igazgató


 Hatályos: 2003. június 11. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/84.

Temesszentandrási Guidó (an.: Horváth Hedvig)
1012 Budapest, Attila út 119.
fejlesztési igazgató


 Hatályos: 2003. október 1. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/85.

Dr. Fazekas János (an.: Gyerák Margit)
8300 Tapolca, Radnóti Miklós u. 32.
bauxit stratégiai igazgató


 Hatályos: 2003. október 1. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/86.

Kelemen Tamás (an.: Zelenák Edit)
8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 5. I/2.
beszerzési és logisztikai vezető


 Hatályos: 2003. október 1. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/87.

Kovács Zoltán János (an.: Barna Piroska)
8400 Ajka, Korong utca 2.
ALU-FÉM divízió igazgató


 Hatályos: 2003. december 1. - 2004. március 25.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/88.

Dr. Tolnay Lajos (an.: Bota Mária)
1026 Budapest, Kelemen László u. 10.
tisztségviselő (vezető tisztségviselő)
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2000. szeptember 29.
Jogviszony vége: 2004. június 30.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2004. június 30.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2004/50. számában]

13/89.

Petrusz Béla (an.: Uhlárik Erzsébet)
8000 Székesfehérvár, Rekop u. 9.
tisztségviselő (vezető tisztségviselő)
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2000. szeptember 29.
Jogviszony vége: 2004. június 30.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2004. június 30.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2004/50. számában]

13/90.

Dr. Bakonyi Árpád (an.: Aczél Zita)
8220 Balatonalmádi, Budatava u. 1.
tisztségviselő (vezető tisztségviselő)
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2000. szeptember 29.
Jogviszony vége: 2004. június 30.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2004. június 30.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2004/50. számában]

13/91.

Dr. Viszoki Gábor (an.: Szabó Erzsébet)
3535 Miskolc, Tapolcarét u. 2.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2005. április 22.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2005/27. számában]

13/92.

Csathó Géza (an.: Urbán Katalin)
8000 Székesfehérvár, Rózsahegyi utca 28.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2006. február 27.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/17. számában]

13/93.

Szűcs János (an.: Szűcs Teréz)
8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 37.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.


 A változás (törlés) időpontja: 2007. január 1.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2007. február 19.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/11. számában]

13/94.

Dekovics Andrásné (an.: Forrai Jolán)
8400 Ajka, Újélet utca 18/ A .
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2006. június 6.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/37. számában]

13/95.

Szabacsiné Vendégh Orsolya (an.: Talabér Orsolya)
8000 Székesfehérvár, Bártfai utca 57/4.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2006. június 20.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/37. számában]

13/96.

Dr. Dojcsák János (an.: Balázs Julianna)
1063 Budapest, Kmety György utca 20.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.


 Hatályos: 2004. március 25. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/97.

Joóné Angeli Magdolna (an.: Bokréta Magdolna)
8100 Várpalota, Aradi vértanúk utca 26.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2006. május 31.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/30. számában]

13/98.

Ortutay Miklós (an.: Tiliscsán Katalin)
8400 Ajka, Mikszáth Kálmán utca 18.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2006. május 31.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/30. számában]

13/99.

Léber Zoltán (an.: Sárffy Janka)
8000 Székesfehérvár, Budai út 141.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2006. június 6.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/37. számában]

13/100.

Grélinger Gábor (an.: Horváth Magdolna)
8400 Ajka, Újélet utca 6.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2006. június 6.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/37. számában]

13/101.

Dr. Deák József (an.: Tróbert Éva)
8400 Ajka, Béke utca 47.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.


 Hatályos: 2004. március 25. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/102.

Máthé László (an.: Varga Ilona)
8100 Várpalota, Szabolcska utca 67.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.


 A változás (törlés) időpontja: 2007. június 1.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2007. július 3.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/103.

Kápli Tamás (an.: Sillinger Magdolna)
8451 Ajka-Padragkút, Padragi út 139.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2003. május 7.


 Hatályos: 2004. március 25. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/104.

Tóthné Oláh Ildikó Lilla (an.: Dr. Molnár Zsuzsanna)
1132 Budapest, Gyöngyház utca 3.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.


 Hatályos: 2004. március 25. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/105.

Tóthné Fodor Erzsébet (an.: Tomori Erzsébet)
1022 Budapest, Mihályfi E. utca 5/A. I/2.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.


 A változás (törlés) időpontja: 2007. június 1.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2007. július 3.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/106.

Péter Ágnes (an.: Dévényi Erzsébet)
1046 Budapest, Káposztásmegyer út 12/ A .
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.


 A változás (törlés) időpontja: 2007. június 1.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2007. július 3.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/107.

Papp Éva (an.: Vinczellér Éva)
1027 Budapest, Fő utca 90.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.


 A változás (törlés) időpontja: 2007. június 1.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2007. július 3.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/108.

Séllei Albert (an.: Kemele Mária)
8066 Pusztavám, Felszabadulás utca 12.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2003. június 11.


 Hatályos: 2004. március 25. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/109.

Dr. Murgás Lajos (an.: Kálózy Anna)
8000 Székesfehérvár, Szepesi utca 28.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.


 A változás (törlés) időpontja: 2007. június 1.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2007. július 3.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/110.

Érsek István (an.: Érsek Vámos Etelka)
8400 Ajka, Semmelweis utca 9.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.


 A változás (törlés) időpontja: 2007. január 1.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2007. február 19.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/11. számában]

13/111.

Fábián Gellértné (an.: Horváth Mária)
8400 Ajka, Nefelejcs utca 46.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.


 Hatályos: 2004. március 25. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/112.

Temesszentandrási Guidó (an.: Horváth Hedvig)
1012 Budapest, Attila út 119.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2003. október 1.


 A változás (törlés) időpontja: 2007. június 1.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2007. július 3.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/113.

Rainissné Gáll Magdolna (an.: Koch Margit)
8400 Ajka, Bányász utca 1.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2006. május 31.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/30. számában]

13/114.

Kápli Tibor (an.: Sillinger Magdolna)
8400 Ajka, Kossuth utca 39.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.


 Hatályos: 2004. március 25. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/115.

Dr. Fazekas János (an.: Gyerák Margit)
8300 Tapolca, Radnóti Miklós utca 32.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2003. október 1.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2005. június 18.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2005/31. számában]

13/116.

Kelemen Tamás (an.: Zelenák Edit)
8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 5. I/2.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2003. október 1.


 A változás (törlés) időpontja: 2007. április 1.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2007. július 3.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/117.

Nagy András Lászlóné (an.: Lőcsei Anna)
8104 Várpalota, Baglyasi út 12.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2006. május 31.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/30. számában]

13/118.

Erdélyi Eleonóra (an.: Kovács Anna)
8100 Várpalota, Szabolcska utca 67. I/6.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.


 A változás (törlés) időpontja: 2007. június 1.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2007. július 3.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/119.

Kis Erzsébet (an.: Mihály Ilona)
8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 40. II/38.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. december 18.


 A változás (törlés) időpontja: 2007. január 1.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2007. február 19.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/11. számában]

13/120.

Zergi Szilárd (an.: Simon Ida)
8100 Várpalota, Készenléti lakótelep 29. II/1.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. december 18.


 A változás (törlés) időpontja: 2007. június 1.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2007. július 3.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/121.

Kovács Zoltán (an.: Rekker Mária)
8400 Ajka, Kinizsi Pál utca 12.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. december 18.


 A változás (törlés) időpontja: 2007. június 1.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2007. július 3.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/122.

Tóthné Gyutai Marianna (an.: Deák Anna)
8400 Ajka, Újvilág utca 55.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. december 18.


 Hatályos: 2004. március 25. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/123.

Lukonics Gábor (an.: Bajkán Mária)
8400 Ajka, Újélet utca 12.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. december 18.


 Hatályos: 2004. március 25. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/124.

Bogár János György (an.: Sztojev Desa)
8000 Székesfehérvár, Zsolt utca 44.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2001. szeptember 25.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2004. december 1.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2005/11. számában]

13/125.

Jenet Gábor (an.: Frohmann Eszter)
8400 Ajka, Újvilág utca 45.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2002. január 1.


 A változás (törlés) időpontja: 2007. június 1.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2007. július 3.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/126.

Csende László (an.: Fonyó Margit)
8400 Ajka, Somló utca 27.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2002. május 22.


 Hatályos: 2004. március 25. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/127.

Salamon András (an.: Bonevácz Margit)
8676 Karád, Május 1. út 33.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2002. május 22.


 A változás (törlés) időpontja: 2007. június 1.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2007. július 3.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/128.

Sitkei Ferenc (an.: Horváth Erzsébet)
8400 Ajka, Újélet utca 18/ A .
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2002. szeptember 27.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2006. május 31.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/30. számában]

13/129.

Dr. Sillinger Nándor (an.: Jánka Mária)
2045 Törökbálint, Kastély utca 45.
cégvezető
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2003. január 1.
Jogviszony vége: 2007. december 31.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2006. május 31.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/30. számában]

13/130.

Mihályfi Gábor (an.: Krasznai Edit)
8400 Ajka, Ifjúság utca 2/E.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2003. április 1.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2006. június 6.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/37. számában]

13/131.

Köröspataki Judit (an.: Kolb Judit Katalin)
1025 Budapest, Muraközi utca 12/B. II/8.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2003. május 7.


 A változás (törlés) időpontja: 2007. június 1.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2007. július 3.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/132.

Juhász Judit Tünde (an.: Tóth Margit)
2045 Törökbálint, Kastély utca 45.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2003. május 7.


 Hatályos: 2004. március 25. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/133.

Kovács Zoltán János (an.: Barna Piroska)
8400 Ajka, Korong utca 2.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2003. december 1.


 Hatályos: 2004. március 25. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. (2004. június 3.) számában]

13/134.

Bauer Izabella (an.: Kovács Erzsébet)
2440 Százhalombatta, Kodály Zoltán sétány 2. V/17.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2003. május 7.


 Hatályos: 2004. március 25. - 2006. május 31.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/23. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2006/30. számában]

13/135.

dr. Tolnay Lajos (an.: Bota Mária)
1026 Budapest, Kelemen L. u. 10.
vezető tisztségviselő
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2004. július 1.
Jogviszony vége: 2008. június 30.


 Hatályos: 2004. június 30. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/50. (2004. december 9.) számában]

13/136.

Petrusz Béla (an.: Uhlárik Erzsébet)
8000 Székesfehérvár, Rekop u. 9.
vezető tisztségviselő
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2004. július 1.
Jogviszony vége: 2008. június 30.


 Hatályos: 2004. június 30. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/50. (2004. december 9.) számában]

13/137.

dr. Bakonyi Árpád (an.: Aczél Zita)
8220 Balatonalmádi, Budatava u. 1.
vezető tisztségviselő
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2004. július 1.
Jogviszony vége: 2008. június 30.


 Hatályos: 2004. június 30. - 2005. március 31.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/50. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2005/19. számában]

13/138.

Szokodiné Barkóczi Rózsa (an.: Barkóczi Erzsébet)
7081 Simontornya, Sándor József u. 4.
munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2004. július 1.


 Hatályos: 2004. június 30. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/50. (2004. december 9.) számában]

13/139.

Kecskésné Sütő Szilvia (an.: Zagyva Irma)
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 10/B.
munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2004. július 1.


 A változás (törlés) időpontja: 2007. január 1.


 Hatályos: 2004. június 30. - 2007. február 19.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/50. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/11. számában]

13/140.

Boldizsár József (an.: Oláh Rozália)
8300 Raposka, Szentgyörgy út 5.
munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2004. július 1.


 Hatályos: 2004. június 30. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2004/50. (2004. december 9.) számában]

13/141.

dr. Nagy Ferenc (an.: Nagy Mária)
8000 Székesfehérvár, Orgona u. 16.
munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2004. december 1.


 A változás (törlés) időpontja: 2007. június 1.


 Hatályos: 2004. december 1. - 2007. július 3.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2005/11. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/142.

dr. Bakonyi Zoltán (an.: Wache Mária)
8220 Balatonalmádi, Budatava u. 1.
igazgatósági tag
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2005. április 1.
Jogviszony vége: 2008. június 30.


 Hatályos: 2005. április 1. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2005/19. (2005. május 12.) számában]

13/143.

Kovacsics Árpád (an.: Papp Margit)
8200 Veszprém, Galamb u. 4.
munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2005. június 18.


 Hatályos: 2005. június 18. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2005/31. (2005. augusztus 4.) számában]

13/144.

Pelikán Lőrincné (an.: Barka Ilona)
8300 Tapolca, Semmelweis u. 18/1.
munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2005. június 18.


 Hatályos: 2005. június 18. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2005/31. (2005. augusztus 4.) számában]

13/145.

Károly Ferenc (an.: Bakonyi Mária)
8300 Tapolca, Vajda János u. 101.
munkavállaló
A képviselet módja: együttes


 Hatályos: 2005. június 18. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2005/31. (2005. augusztus 4.) számában]

13/146.

Fekete István (an.: Söveg Mária)
8430 Bakonyszentkirály, Ady Endre u. 17.
munkavállaló
A képviselet módja: együttes


 Hatályos: 2005. június 18. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2005/31. (2005. augusztus 4.) számában]

13/147.

Kis István (an.: Sabjanics Teréz)
8300 Tapolca, Vajda János u. 102.
munkavállaló
A képviselet módja: együttes


 Hatályos: 2005. június 18. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2005/31. (2005. augusztus 4.) számában]

13/148.

Dezső Imréné (an.: Nemes Rozália)
8100 Várpalota, Rákóczi út 12.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2005. december 12.


 A változás (törlés) időpontja: 2007. május 1.


 Hatályos: 2005. december 12. - 2007. július 3.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2006/13. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. számában]

13/149.

Fréh Éva (an.: Bakos Magdolna)
8100 Várpalota, Nagy Gyula u. 6.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2005. december 12.


 Hatályos: 2005. december 12. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2006/13. (2006. március 30.) számában]

13/150.

Babics Lászlóné (an.: Hajtó Teréz)
8400 Ajka, Semmelweis u. 5.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2005. december 12.


 Hatályos: 2005. december 12. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2006/13. (2006. március 30.) számában]

13/151.

Sitkei Ferenc (an.: Horváth Erzsébet)
8400 Ajka, Újélet utca 18/ A .
cégvezető
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2006. június 1.
Jogviszony vége: 2008. szeptember 30.


 Hatályos: 2006. június 1. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2006/30. (2006. július 27.) számában]

13/152.

Dekovics Andrásné (an.: Forrai Jolán)
8448 Ajka, Bakony u. 52.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.


 Hatályos: 2006. június 6. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2006/37. (2006. szeptember 14.) számában]

13/153.

Léber Zoltán (an.: Sárffy Janka)
8000 Székesfehérvár, Zentai utca 20/ A .
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.


 A változás (törlés) időpontja: 2007. január 1.


 Hatályos: 2006. június 6. - 2007. február 19.

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2006/37. számában]
[Megjelent a Cégközlöny 2007/11. számában]

13/154.

Grélinger Gábor (an.: Horváth Magdolna)
8449 Magyarpolány, Bakony utca 33.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2000. október 3.


 Hatályos: 2006. június 6. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2006/37. (2006. szeptember 14.) számában]

13/155.

Mihályfi Gábor (an.: Krasznai Ildikó)
8400 Ajka, Ifjúság utca 2/D II/5.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2003. április 1.


 Hatályos: 2006. június 6. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2006/37. (2006. szeptember 14.) számában]

13/156.

Beszerdik Csilla (an.: Rábaközi Mária Emerika)
8400 Ajka, Rákóczi utca 5 III/11.
más munkavállaló
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2006. június 6.


 Hatályos: 2006. június 6. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2006/37. (2006. szeptember 14.) számában]

13/157.

Gábora András (an.: Berki Terézia)
8400 Ajka, Újélet u. 12.
munk. v. beszerzési vez .
A képviselet módja: együttes
Jogviszony kezdete: 2007. április 1.


 Hatályos: 2007. július 3. - ...

 

[*]

[Megjelent a Cégközlöny 2007/30. (2007. július 26.) számában]