Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. február 29., péntek

388 - MEGÁLLAPODÁS a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya a földgáz Magyar Köztársaság területén történő...

Készült Moszkvában, 2008. február 28-án, két példányban, mindkettő magyar és orosz nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

( Aláírások )

 

MEGÁLLAPODÁS

a Magyar Köztársaság Kormánya

és az Oroszországi Föderáció Kormánya között

a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya, a továbbiakban Felek,

törekedve arra, hogy elősegítsék a kölcsönösen előnyös együttműködést a földgáz Oroszországi Föderációból a Magyar Köztársaságba irányuló megbízható szállításának, továbbá annak harmadik országokba irányuló tranzitszállításának biztosításában,

a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció, valamint Európa más országai energetikai biztonságának – európai piacokra irányuló földgázszállítási útvonalak diverzifikálása útján történő – növelése céljából,

támogatva az Oroszországi Föderációból a Fekete-tengeren, harmadik országok és a Magyar Köztársaság területén keresztül vezető új gázvezetékrendszer létrehozását a földgáz tranzitszállítása, valamint Európa más országaiba irányuló szállítása érdekében,

figyelembe véve a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1995. március 6-án aláírt Megállapodást, valamint a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén 1994. április 1-jén aláírt Egyezményt,

megállapodtak a következőkben:

1. Cikk

A jelen Megállapodás alkalmazásában használt fogalmak az alábbiakat jelentik:

„gázvezetékrendszer” – az Oroszországi Föderációból a Fekete-tengeren, harmadik országok és a Magyar Köztársaság területén keresztül vezető, a földgáz tranzitszállítását, valamint a Magyar Köztársaságba, illetve Európa más országaiba irányuló szállítását szolgáló új gázvezetékrendszer;

„gázvezeték” – a gázvezetékrendszer Magyar Köztársaság területén vezető szakasza;

„projekt” – a gázvezeték tervezése, kiépítése és üzemeltetése;

„projekttársaság” – SEP Co. Korlátolt Felelősségű Társaság (Magyar Köztársaság), mely az előtervezési munkálatok elvégzése és a gazvezeték műszaki-gazdasági megvalósíthatósági tanulmányának előkészítése céljából jött létre;

— 1 —

„alapítók” – a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (Magyar Köztársaság) és Gazprom Nyílt Részvénytársaság (Oroszországi Föderáció);

„társaság” – az alapítók által a projekt finanszírozására és megvalósítására (kiépítés, üzemeltetés) létrehozandó társaság;

„műszaki-gazdasági megvalósíthatósági tanulmány” – a gázvezeték technikai, gazdasági és pénzügyi megvalósíthatóságának megállapítását szolgáló tanulmányok.

2.Cikk

A Felek elősegítik a gázvezetékrendszer és a gázvezeték tervezését, kiépítését és üzemeltetését, saját államuk jogszabályainak és azon nemzetközi szerződéseknek megfelelően, melyeknek a Magyar Köztársaság, illetve az Oroszországi Föderáció részesei.

3. Cikk

A Felek támogatják az alapítókat a társaság létrehozásában.

A társaság bejegyzési helye a Magyar Köztársaság.

Az alapítók a következő részaránnyal rendelkeznek a társaság alaptőkéjében:

Orosz alapító: 50%,

Magyar alapító: 50%.

A Felek abból indulnak ki, hogy a gázvezeték műszaki-gazdasági megvalósíthatósági tanulmányát a projekttársaság a társaság megalapítása előtt készíti el, és térítéses alapon átadja a társaság tulajdonába.

A társaság megalapítását követően az alapítók mindegyike önállóan – a társaság alaptőkéjében való részesedésének megfelelően – biztosítja a társaság tevékenységének finanszírozását.

4. Cikk

A Felek abból indulnak ki, hogy a gázvezeték áteresztőképessége legalább 10 Mrd köbméter földgáz/év és alapvezetékből, kompresszorállomásokból, gázmérőállomásokból, diszpécser központokból, valamint egyéb, a gázvezeték működéséhez szükséges infrastruktúrából tevődik össze, s működésének biztosításához a Magyar Köztársaság területén lévő, legalább 1 Mrd köbméter volumenű gáztározó kapacitásokat használja.

A gázvezeték nyomvonalát, többek között a Magyar Köztársaság területére való be- és kivezetésének földrajzi pontjait, valamint tervezett áteresztő képességét az alapítók egyeztetik.

Az alapítók megvizsgálják a többlet földgázszállításának lehetőségét az Oroszországi Föderációból a Magyar Köztársaságba a gázvezetékrendszer működtetése révén, a Magyar Köztársaság igényeinek figyelembevételével.

— 2 —

5. Cikk

A gázvezeték, valamint a társaság által a gazdasági tevékenysége során létrehozandó és (vagy) beszerzésre kerülő egyéb vagyontárgy és létesítmények a társaság tulajdonát képezik.

A társaság említett tulajdona nem sajátítható ki, nem államosítható, illetve nem vonható olyan intézkedések alá, amelyek következményeikben a kisajátítással vagy az államosítással egyenértékűek.

6. Cikk

A Felek megteszik a lehetséges erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a gázvezetékrendszer megkapja a transz-európai energetikai projekt státusát, annak érdekében, hogy felhasználják mindazon előnyöket, amelyek a hasonló gázszállítási projekteket megilletik.

7. Cikk

A gázvezeték működtetésével kapcsolatos feladatokat a társaság végzi. A társaság állapítja meg a gázvezetéken történő gázszállítási szolgáltatások díjtételeit, ez a társaság kizárólagos hatáskörét képezi.

A gázvezeték összes kapacitásának felhasználási joga az orosz alapítót illeti.

8. Cikk

A Magyar Fél garantálja a földgáz gázvezetéken történő akadálymentes és teljes volumenű tranzitszállítását, a megkötésre kerülő szerződéseknek (magánjogi szerződéseknek) megfelelően.

A Magyar Fél megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy a gázvezeték Magyarország területén áthaladó nyomvonala kerüljön be a Magyar Köztársaság Országos Területrendezési Tervébe.

9. Cikk

A Felek támogatást nyújtanak az alapítóknak és a társaságnak, hogy az érvényes rendnek megfelelően megkapják a projekt megvalósításához, továbbá a szükséges gépek és berendezések, építési-szerelési munkálatok és egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges összes engedélyt.

Az alvállalkozót (alvállalkozókat), valamint az anyagi-technikai források beszállítóit, illetve a projekt megvalósításához szükséges szolgáltatásokat nyújtó szervezeteket a társaság pályázati úton választja ki.

A Felek megbízzák az illetékes állami szerveket, hogy a projekt megvalósításához szükséges munkálatok elvégzéséhez – a hatályos törvényi jogszabályoknak megfelelően – egyszerűsített határátlépési rendet biztosítsanak a Felek szakértőinek, valamint az anyagok, építési-szerelési eszközök és berendezések szállításához.

— 3 —

10. Cikk

A projekt megvalósításához a Magyar Fél a következőt biztosítja:

a projekt céljainak és megvalósítási feltételeinek megfelelő földterületek rendelkezésre bocsátása, valamint az említett földterületekre vonatkozóan olyan visszavonhatatlan jogok biztosítása, ami a projekt akadálymentes megvalósítását szavatolja;

a projekt megbízható és folyamatos energiaellátása.

11. Cikk

A Magyar Fél a gazdasági hatékonyság növelése érdekében a projekt megvalósítása során, az érvényes jogszabályoknak megfelelően vállalja, hogy a társaságot a legkedvezőbb vám- és adófeltételekben részesíti, amelyek többek között előirányozzák a projekt megvalósításával kapcsolatos munkálatok elvégzéséhez szükséges berendezések és részegységek, illetve anyagok és szolgáltatások ÁFA mentességét, a megtérülési határidő eléréséig.

12. Cikk

Jelen Megállapodás keretében megvalósuló projektben résztvevő társaság, alapítók és alvállalkozók megadóztatása azon Fél állama törvényi jogszabályainak megfelelően történik, mely területén ez a tevékenység megvalósul.

13. Cikk

Jelen Megállapodás megvalósítására meghatalmazott szervek:

Magyar Fél részéről – a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériuma;

Orosz Fél részéről – az Oroszországi Föderáció Ipari és Energetikai Minisztériuma.

Amennyiben a meghatalmazott szervek vonatkozásában változások következnének be, a Felek diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatják egymást.

14. Cikk

Amennyiben olyan körülmények következnének be, amelyek akadályozzák bármely Fél kötelezettségeinek teljesítését, illetve nézeteltérések keletkeznének a jelen Megállapodás vonatkozásában, a Felek meghatalmazott szervei konzultációkat folytatnak, hogy kölcsönösen elfogadható megoldásokat találjanak a felmerült körülmények és nézeteltérések áthidalására, a jelen Megállapodás végrehajtásának biztosítására.

A Felek közötti nézeteltéréseket a jelen Megállapodás rendelkezéseinek értelmezésével és (vagy) alkalmazásával kapcsolatban, melyeket a meghatalmazott szervek közötti konzultációkon nem lehetséges rendezni, a Felek közötti tárgyalások útján, jegyzőkönyv felvételével szükséges megoldani.

— 4 —

15. Cikk

Jelen Megállapodás rendelkezései nem érintik a Felek más, jelen Megállapodásban nem említett kétoldalú, illetve sokoldalú nemzetközi szerződésekből eredő jogait és kötelezettségeit.

A Felek nem viselnek felelősséget a társaság és alapítók azon kötelezettségeiért, amelyek a projekt megvalósításából adódnak. Mindkét Fél ésszerű és megengedhető intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a társaság és az alapítók eleget tehessenek a projekt megvalósításában vállalt kötelezettségeiknek.

16. Cikk

 

1. Jelen Megállapodás aláírása napjától lép hatályba és 30 évig hatályban marad.

 

 

2. Ezen időtartam leteltével a jelen Megállapodás hatálya további ötéves időszakokra automatikusan meghosszabbodik, amennyiben a Felek egyike sem értesíti a másik Felet – legkésőbb 9 hónappal a vonatkozó határidő lejárta előtt – a Megállapodás felmondására irányuló szándékáról. Az ilyen értesítés írásban, diplomáciai úton kerül továbbításra.

 

3. Jelen Megállapodás a Felek írásos beleegyezésével módosítható. Jelen Megállapodás valamennyi módosítása a jelen Cikk 1. pontjának megfelelően lép hatályba.

 

4. Jelen Megállapodás hatályának megszűnése nem érinti azoknak a kötelezettségeknek a teljesítését, amelyeket a jelen Megállapodás keretében – hatályának ideje alatt – kötött szerződésekben (magánjogi szerződésekben) irányoztak elő.

 

Készült Moszkvában, 2008. február 28-án, két példányban, mindkettő magyar és orosz nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

( Aláírások )