Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2011. július 29., péntek

10.199 - Egy szlovák-magyar kettős állampolgár közleménye - Oznámenie občana s dvojitým štátnym občianstvom - Statement of a Slovak-Hungarian Double Citizen

From: MVSZ Sajtószolgálat

Date: 2011. július 29.
Subject: Gubík László, felvidéki magyar fiatal példás cselekedete
To: Kutasi József


A mai napon Gubík László, az MKP Lévai Helyi Szervezetének elnöke, a felvidéki Via Nova Ifjúsági Csoport országos alelnöke háromnyelvű közleményt juttatott el a Magyarok Világszövetségéhez, amelyben öntudatosan, a legnemesebb magyar hagyományok jegyében eljárva, nyíltan felvállalja – az amúgy Szlovákiában törvénysértőnek nevezett – magyar állampolgárságának felvételét.
 A Magyarok Világszövetsége gratulál Gubík Lászlónak bátor és igaz magyar értékeken alapuló döntéséhez, és kérésének megfelelően sajtószolgálata révén közzéteszi nyilatkozatát.

 Egy szlovák-magyar kettős állampolgár közleménye

2011. július 19-én Soltvadkerten magyar állampolgársági esküt tettem, és kézhez vettem honosítási okiratomat. Ezáltal közjogi értelemben is a magyar nemzet tagjává váltam. Tisztában vagyok vele, hogy cselekedetemmel felvidéki magyarként a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai alapján törvényt sértettem. Szeretném a legszélesebb nyilvánosság előtt megindokolni döntésemet.

  1. A szlovák alkotmány alapvető rendelkezéseiben – 5. cikk (2) bekezdés – leszögezi, hogy saját akaratán kívül senki nem fosztható meg állampolgárságától, így véleményem szerint a szlovák állampolgársági törvény legutóbbi módosítása – 2010. évi CCL. tv. – alkotmányellenes.
  2. Joghallgatóként és törvénytisztelő állampolgárként nem kívánok rejtőzködni a hatóságok elől, ugyanis semmi olyat nem tettem, amivel sérteném Szlovákia érdekeit, épp ellenkezőleg, továbbra is szülőföldemen szeretnék élni és boldogulni, ezért nem kívánok megválni szlovák állampolgárságomtól.
  3. Szakdolgozatomat a Szent Korona-eszme mai relevanciájának kérdésköréből írom, mely közjogi rendszer évszázadokon át egységes kötelékbe és szerves alkotmányos keretbe fogta a Kárpát-medence népeit. A Magyar Országgyűlés által elfogadott 2010. évi XLIV. törvény épp ezen eszmerendszer egy jogintézményét hívja életre, amely lehetővé teszi, hogy a magyar nemzet ne csupán nyelvében és kultúrájában, de közjogi szempontból is eggyé váljon. Ezen gondolatnak én nem csupán erkölcsi, de jogi, illetve tudományos vetületével is mélységesen egyetértek.
  4. A Magyar Koalíció Pártja Lévai Helyi Szervezete elnökeként, valamint a Via Nova Ifjúsági Csoport országos alelnökeként felelősséggel tartozom mind a helyi magyar közösségért, mind a felvidéki magyar ifjúságért, ezért döntésemet nyilvánosan és büszkén vállalom. Nem kívánhatom, hogy kövessék példámat, vallom azonban, hogy a magyar nemzettel való azonosulás és egyesülés eme módja a követendő irány a felvidéki magyar közösség és a Kárpát-medence magyar közösségeinek jövője szempontjából.
  5. Felmenőim magyar állampolgárok voltak, akiket e köteléktől akaratuk ellenére fosztottak meg. Azzal, hogy magam is magyar állampolgár lettem, csak azt kaptam meg, ami a történelem szerencsésebb alakulása esetén jogosan és teljesen természetesen megilletett volna.
Azok iránti tiszteletemet, akik a vészterhes időkben is vállalták magyarságukat, akiket kényszermunkára hurcoltak, akiket minden vagyonuktól megfosztottak, akik a reszlovakizáció helyett a kitelepítéseket választották, csak úgy tudom méltó módon kifejezni, hogy a 21. században ezt a teljesen természetesnek számító, az ő sorsukhoz és vállalásukhoz mérten rendkívül csekély gesztust megteszem.  

Léva, 2011. július 29.
Gubík László s. k.
Szlovák-magyar kettős állampolgár
 

Gubík László - Állampolgársági eskü aláírása.jpg
             A 24 éves felvidéki fiatal, Gubík László aláírja az állampolgári esküt

Gubík László - Honosítási okirat átvétele.jpg
                                           A honosítási okirat átvétele


Angol nyelven:
Statement of a Slovak-Hungarian Double Citizen

On 19 July, 2011, I swore the oath for Hungarian citizenship in Soltvadkert and received the document certifying my Hungarian citizenship. Therewith, I became a member of the Hungarian nation also in the legal sense.  I, as an ethnic Hungarian from Slovakia, am fully aware of the fact that my act is contradictory to the current laws of the Slovak Republic. I would like to explain my motives to the greater public.

1.      In the general provisions of the Slovak Constitution – Article 5, Section (2) – it is clearly articulated that one may not be deprived of his or her citizenship against one’s will. Consequently, in my opinion the latest modification of the Slovak Citizenship Act – Act no. 250 of the year 2010 – is unconstitutional.
2.      As a student studying law and a law-abiding citizen I do not wish to hide from the authorities, as I did nothing that offends the interests of Slovakia. On the contrary, I would like to live and succeed in my homeland and accordingly I would not like to give up my Slovak citizenship.   
3.      I write my dissertation on the relevance of the Holy Crown Doctrine, a public law system that yielded a constitutional framework for each and every ethnicity in the Carpathian basin and united them for centuries.  The objective of Act no. 44 of the year 2010, accepted by the Hungarian Parliament, is to establish a legal provision of this doctrine that allows the Hungarian nation to be unified not only on the grounds of common culture and language, but also on legal basis. I deeply support this thought on moral, legal and academic grounds.
4.      As president of the local organization of Magyar Koalíció Pártja (Party of the Hungarian Coalition) in Léva (Levice) and territorial vice-president of the Via Nova Youth Organisation I feel responsible both for the local Hungarian community and for the Hungarian youth of Slovakia, thus I openly and proudly take responsibility for my decision. I cannot wish my example to be followed, however, I profess that this manner of integration with the Hungarian nation is the most favourable course to follow for the Hungarian community of Slovakia and for all Hungarian communities in the Carpathian basin to secure their future. 
5.      My ancestors were Hungarian citizens deprived of their citizenships against their will. By obtaining Hungarian citizenship I only received my rightful and natural heritage, which I would have gained automatically had Hungarian history taken a more fortunate course. 

I can only express my consideration for those, who suffered for being Hungarians in the dark times, who were hauled into labour camps, who were dispossessed of all of their belongings, who chose deportation instead of re-slovakisation, if I make this  gesture – considered completely natural in the 21st century – that barely compares to my ancestors’  fate and commitment.

29. 07. 2011, Léva
László Gubík SGD.
Slovakian-Hungarian double citizen

Szlovák nyelven:
                 Oznámenie občana s dvojitým štátnym občianstvom
 
Dňa 19. júla 2011 som v meste Soltvadkert zložil občiansku prísahu a prevzal som certifikát o získaní maďarského štátneho občianstva. Týmto aktom som sa stal aj v zmysle verejného práva členom maďarského národa. Som si vedomý toho, že týmto krokom som porušil platný zákon Slovenskej republiky, preto chcem zdôvodniť svoje rozhodnutie pred širokou verejnosťou.

  1. Ústava SR vo svojich základných ustanoveniach – čl.5. ods.2 – konštatuje, že „Nikomu nemožno odňať štátne občianstvo Slovenskej republiky proti jeho vôli.“ Na základe tohto  ustanovenia podľa môjho názoru posledná úprava zákona o slovenskom štátnom občianstve je protiústavná. (Zákon č.250/2010 Zz.)
  2. Ako študent práva a občan vážiaci si zákony sa nechcem skrývať pred verejnými orgánmi, keďže ničím som sa neprevinil proti záujmom Slovenskej republiky, naopak, naďalej chcem žiť a pracovať na svojom rodisku, preto sa nemienim vzdať slovenského štátneho občianstva.
  3. Vo svojej diplomovej práci sa zaoberám otázkou aktuálnej relevancie idey svätej koruny. Tento verejnoprávny systém celé stáročia držal v jednotnom  a organickom verejnoprávnom zväzku národy Karpatskej kotliny. Zákon č. XLIV./2010, prijatý Parlamentom MR umožňuje, aby sa v zmysle tejto idey maďarský národ zjednotil nielen na základe spoločného jazyka a kultúry, ale i verejnoprávne. Plne súhlasím s etickým, právnym i vedeckým priemetom tejto myšlienky.
  4. Ako predseda ZO MKP-SMK Levice aj ako podpredseda celoštátneho vedenia             Občianskeho združenia Via Nova  som zodpovedný tak za miestne spoločenstvo Maďarov, ako i za maďarskú mládež žijúcu na Slovensku, preto sa k svojmu rozhodnutiu verejne a hrdo hlásim. Nemôžem očakávať, aby  každý nasledoval môj príklad, ale som presvedčený, že tento spôsob zjednotenia sa s maďarským národom je správnym smerom pre maďarské spoločenstvo žijúce na Slovensku, ako i pre budúcnosť maďarských spoločenstiev Karpatskej kotliny.
  5. Moji predkovia boli maďarskými štátnymi občanmi,  ktorí toto občianstvo stratili proti svojej vôli. Tým, že som sa i ja stal maďarským štátnym občanom, som získal iba to, čo by mi zákonito a prirodzene patrilo, ak by sa historické udalosti odohrali inak.

Tým, ktorí ani v najhorších časoch nezapreli svoju príslušnosť k maďarskému národu, ktorých odvliekli na nútené práce, ktorým zhabali všetok majetok, ktorí si namiesto reslovakizácie radšej zvolili presídlenie, len tak môžem primerane vyjadriť svoju úctu, že učiním toto – v porovnaní s ich kalváriou – malé gesto, ktoré by malo byť v 21.storočí úplne prirodzené.

 Levice, 29. júla 2011

          László Gubík
slovensko-maďarský občan
Továbbította az MVSZ Sajtószolgálat
7250/110729