Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2013. augusztus 20., kedd

17.590 - Bóna Mária Ilona: Mit is jelent az a fogalom, hogy szocialista?


Augusztus 20-a 1968-2013 

Minden augusztus 20-án folyik a könnyem, miközben ide hallatszik a tűzijáték ágyúdöreje... Már be sem kapcsolom a rádiót, és a tvt-t sem, mert belesajdul a lelkem, ahogy a fiatal riporterek örömködnek a médiában... Az egyik mondta még a múltkor, hogy neki ez "a legszebb nemzeti ünnepe"! 
Milyen jó ezeknek a tudatlan fiataloknak! 
Hol a csudában voltak az ő őseik (apjuk, nagyapjuk) hogy semmit nem tudnak elmondani mindarról, ami 1968. augusztus 20-án történt? 
Mekkora történelmi mulasztás erről hallgatni aug. 20-án? 
Akik akkor voltak sorköteles "kiskatonák" és átvezényelték őket Csehszlovákiába, azoknak megpecsételődött a sorsuk egész életükre!!! 
Ők azok, akiket tartalékosként, 50 éves korukig nyilvántartásban tartottak és egész életükben mozgósíthatóak voltak!!! Rendszeresen berendelték őket un. továbbképzésre és nem mehettek külföldre 1968-at követően 5 élvig!!! 
Majd később, őket irányították mindenhova, ahol a Varsói Szerződés tagállaminak - akár stratégiai szempontból - fontos "természetátalakító" munkát kellett végezni és ahol mindenféle konfliktust meg kellett "oldani"! Ott aztán összeszedtek mindenféle titokzatos betegséget, amibe hamarosan belehaltak! 
Azok, az akkori sorköteles katonák, főleg, a harckocsizók, a mai napig - ha még életben vannak - miért nem mesélhetnek minderről?!?!? 
Amikor olyan korúakkal találkozom és rákérdezek, hogy részt vett-e a "Prágai Tavasz" leverésében, egészen biztosan, hogy elmismásolja a választ! 

Pedig, most már legalább 25. éve el kéne mondani - legalább az utódaiknak - hogy miért olyan hallgatagok és szomorúak aug. 20-án? 

Egyáltalán mit is jelentett a "prágai tavasz"? 
1968-ban, a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának január 3-5-i ülésén felmentették Antoni Novothyt, a párt akkori főtitkárát, s helyére Alexander Dubceket, a Szlovák Kommunista Párt főtitkárát választották meg. Ez ellen való tiltakozásként létrejött a független nyilvánosság, a szabad közvélemény újjászületett. Spontán módon autonóm szervezetek és intézmények keletkeztek az országban. Legfőbb követelésük az állami függetlenség volt, s ezzel próbáltak nyomást gyakorolni a bizonytalankodó új CSKP-vezetésre. A "prágai tavasz" fogalma egy nép szabadságmozgalmát, a polgári társadalom megvalósulásának kezdeményezését jelentette, miközben politikusai közül mindenki ragaszkodott a Párt vezető szerepéhez és a régi politikai rendszer megmaradásához. Olyannyira, hogy segítséget kértek a Varsói Szerződés tagállamaitól egy esetleges "ellenforradalmi fordulat veszélyének" elhárításához. 
A "prágai tavasz"-mozgalomnak öt szocialistának nevezett ország (Szovjetúnió, Lengyelország, NDK, Magyarország és Bulgária) 200ezer főnyi csapatai 1968. augusztus 20-i bevonulása vetett véget. 
A CSKP ugyan elhatárolta magát az ország megszállásától, de a népi mozgalom hamar lehanyatlott, szertefoszlott az éledező polgári szolidaritás is, a helyére pedig mélységes kiábrándultság és csalódás lépett. 
Maguk a "prágai tavasz" hősei arra kényszerültek egy év múlva: 1969. augusztus 22-én, hogy "törvényen kívül helyezzenek" mindent, amit korábban ünnepélyesen kinyilvánítottak." 
Talán, mindezek ismeretében sikerülne megértenünk mindazt az ellenségeskedést a szlovákok részéről, amivel a magyarokhoz viszonyulnak. 
A rendszerváltozással megvalósulhatott mindaz a törekvése mindkét népnek - amikor létrehozták Cseh- és külön a Szlovák Köztársaságot - amit a Magyar Néphadsereg harckocsi századának segédletével 1968-ban levertek. 
Micsoda paradoxona, vagyis ellentmondása ez is a magyarság sorsában, hogy mindez nem jöhetett volna létre a környező országokban, ha nem következik be az 1989-es "magyar fordulat"?!? 
Vagyis, az un. "szocialista táborba" kényszerülő országok és államok mind kivívták függetlenségüket, csak egyedül a magyarnak nem sikerült ezt megvalósítania. 

Hiszen, Magyarországon annak - a cseh- és szlovák nemzethez tartozók szemében - az olyan gyűlöletessé vált Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) jogutódjának tekinthető MagyarSzocialista Párt lehetett évekig hatalmon, amelyik már rég csak a nevében szocialista. 


Mit is jelent az a fogalom, hogy szocialista? 

Az bizony azt jelenti a világon mindenhol, hogy a szocializmus híve. Vagyis, "olyan társadalmi rend, amelyben a termelőeszközök köztulajdonban ("társadalmi" tulajdonban) vannak és az egész társadalom jólétét szolgálják. 
A marxista megfogalmazásban: "...a tőkés társadalom megdöntését és a kizsákmányolás megszüntetésével a kommunizmus első szakaszát jelenti a szocializmus. Éppen ezért: feltételezhető, hogy a szocializmusban mindenki képességei szerint dolgozik és a termelt javakból teljesítménye alapján részesül." (Ez sem valósulhatott meg 1990 előtt - a numerus clausus-szal felérő - KONTRASZELEKCIÓ MIATT!!!) 
"A szocialisták alapvető célul jelölik meg a szélesebb tömegek, az alsóbb rétegek anyagi viszonyainak megjavítására irányuló (tisztázatlan elvi alapokon álló) törekvést." 
Teljesen nyilvánvaló már réges-régen, hogy a magyarországi szocialista párt és magát baloldalinak mondók mindezt csak HAZUDJÁK! 
Egyértelmű, hogy - az osztálytársadalom megszűntével - megszűnt a politikai LÉTJOGOSULTSÁGA is a BALOLDALISÁGNAK. 
Arról nem is beszélve, hogy 1990-től a legvadabb kapitalistákká és a munkásosztály és az egész nemzet árulóivá váltak. 

Ennek ellenére még mindig itt ronthatják a közéletben való szereplésükkel az életünket. Lejárathatják közös hazánkat közvetve és közvetlen módon - folyamatosan... Ott ártanak Magyarországnak (és benne élőknek) ahol csak lehet! Ártanak az ELHALLGATOTT IGAZSÁG-ról, ami a legalattomosabba HAZUGSÁG, mert ellne nem lehet védekezni, életstratégiát kialakítani. Be kellene már végre vallani a múltat és a jelent is. Mindaddig, míg ez nem történik meg, olyan ez az ország, mint a lusta asszony takarítása: aki mindent besöpör a szőnyeg alá... Gyűlik a sok rossz szennyes dolog... és folyamatosan ÁRTANAK MAGYARORSZÁGNAK ÉS A BENNE ÉLŐKNEK! 

Tehetik, hiszen senki nem kéri rajtuk számon mindezt! Pedig, már több szemét nem fér az alá a bizonyos "szőnyeg" alá! 

EL KELL ŐKET VÉGRE SZÁMOLTATNI! Ez az ELSZÁMOLTATÁS NEM BOSSZÚ, hanem JOGOS ÖNVÉDELEM! Ugyanis, ha valaki önmaga, vagy mások számára ártó szándékkal cselekszik és ezért őt soha nem vonja senki felelősségre, akkor mindaddig fenn áll a VESZÉLYEZTETETTSÉG helyzete. 
Ha az ÁRTÓ SZÁNDÉKOT és CSELEKEDETET tetten-érjük, LELEPLEZZÜK az NEM BOSSZÚ, hanem JOGOS ÖNVÉDELEM! 
Ha erre a LELEPLEZÉSRE és ELSZÁMOLTATÁSRA egy társadalmi berendezkedésben - ha csak egyetlen-egy személynek, akinek ÁRTANAK - nincs lehetősége, akkor az NEM DEMOKRÁCIA, hanem az ártó szándékúak diktatúrája!!! 

Bp. 2013. augusztus 20. 

Bóna Mária Ilona 
furaila.blog