Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2013. augusztus 22., csütörtök

17.609 - A magyar állampolgárság megszerzésének feltételei

Alkotmányosalapismeretek-vizsga
Ez a lap egy ellenőrzött változatarészletek megjelenítése/elrejtése
 [bevezető szerkesztése]

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Az alkotmányosalapismeretek-vizsga sikeres letétele a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 4. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a honosítását kérő cselekvőképes nagykorú személynek – a hivatkozott törvény 4/A. § (2) bekezdésében meghatározott kivételekkel kötelező. A sikeres vizsgához az általános iskolai Alkotmányos alapismeretek című tankönyv anyagát és Magyar Köztársaság Alkotmányának tartalmát kell ismerni.[1]

A vizsga helye, jelentkezés[szerkesztés]

A vizsgát a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalban kell letenni, a hivatal vezetője által kijelölt vizsgabizottság előtt, jelentkezni a hivatkozott helyen megadott nyomtatvánnyal lehet.[1]

A vizsga témakörei[szerkesztés]

  1. Magyarország helye a Kárpát-medencébenEurópában és nemzetközi szervezetekben (ENSZEurópa TanácsNATOEurópai Unió)
  2. Magyarország nemzeti jelképei és ünnepei (címerzászlókoronaHimnuszSzózatnemzeti ünnepek)
  3. Magyarország történetének fordulópontjai (honfoglalás-államalapítás; az Árpád-ház kihalása, török uralomHabsburg fennhatóság, 1848–49-es forradalom és szabadságharckiegyezéselső és második világháború1956-os forradalom, 1990. évi rendszerváltoztatás)
  4. képzőművészet, a zene és a tudomány kiemelkedő magyar képviselői
  5. magyar irodalom meghatározó személyiségei
  6. Az Alkotmány alapvető intézményei (Országgyűlésköztársasági elnök, Kormány, az Alkotmánybíróság és az igazságszolgáltatás)
  7. A közigazgatás felépítése (központi, területi, helyi szervek, önkormányzati igazgatás)
  8. Alapvető állampolgári jogok és kötelezettségek (szabadságjogok, gazdasági, szociális és kulturális jogok, állampolgári kötelezettségek és az állampolgári jogok védelme)
  9. A magyar állampolgárság (keletkezése, megszerzése, megszűnése és igazolása)[1]

Minták tételsorokra[szerkesztés]

1. Tételsor[szerkesztés]

3/a. Mátyás állama; Mohács – az ország három részre szakadása
3/b. Választási rendszerünk: az országgyűlési képviselők választása
4/a. Függetlenségi háborúk; Buda felszabadítása
4/b. Választási rendszerünk: a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása
5/a. II. Rákóczi Ferenc szabadságharcaMagyarország a XVIII. században
5/b. A népszavazás, mint a hatalomgyakorlás közvetlen formája
6/a. A reformkor nagyjai (Széchenyi IstvánKossuth Lajos)
6/b. Választási rendszerünk: a köztársasági elnök választása, feladatai
7/a. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
7/b. A magyar művészet világa: mutasson be 1-1 Ön által kiválasztott személyt az irodalom és a festészet világából
8/a. Önkényuralom és kiegyezés
8/b. Az Alkotmánybíróság hatásköre, szervezete, eljárása
9/a. A polgárosodó Magyarország I. (gazdaság)
9/b. A bíróság; Az ügyészség
10/a. A polgárosodó Magyarország II. (politika)
10/b. Az országgyűlési biztosok; A fegyveres erők és a rendőrség
11/a. Magyarország az I. világháborúban és a világháború után
11/b. Az Állami Számvevőszék
12/a. Trianon; A Horthy-rendszer kialakulása és megszilárdulása
12/b. Nevezze meg és ismertesse nemzeti jelképeinket és ünnepeinket!
13/a. Magyarország a II. világháborúban
13/b. Állampolgári jogok (kialakulásaforrásai, csoportosítása)
14/a. A német megszállás és a nyilas rémuralom
14/b. A közigazgatás: a minisztériumok és a megyei közigazgatási hivatalok
15/a. A demokrácia reménye és esélye
15/b. A magyar művészet világa: mutasson be 1-1 Ön által kiválasztott személyt az irodalom és a festészet világából
16/a. A kommunista hatalomátvétel és diktatúra
16/b. A közigazgatás: a Kormány feladata, összetétele
17/a. A Rákosi-diktatúra válsága
17/b. Az államigazgatási eljárás
18/a. Az 1956. évi forradalom és szabadságharc
18/b. Magyarország földrajzi elhelyezkedése, államformája, pénzneme és területi tagozódása
19/a. A Kádár-korszak
19/b. Magyarország helye Európában: az Európa Tanács és az Európai Unió
20/a. A demokratikus Magyarország megszületése
20/b. A magyar művészet világa: mutasson be 1-1 Ön által kiválasztott személyt a szobrászat és a zene világából!
21/a. Önkormányzati igazgatás; A jegyző
21/b. Magyarország helye Európában: az ENSZ és a NATO
22/a. Az állampolgárok egyenjogúsága; Az állampolgárok alapvető kötelezettségei; Az állam-polgári jogok védelme
22/b. A magyar művészet világa: mutasson be 1-1 Ön által kiválasztott személyt a szobrászat és a zene világából!
23/a. A magyar állampolgárság (fogalma, keletkezése és megszerzése)
23/b. Mutasson be 1-1 Ön által kiválasztott személyt a tudományos élet és a hittudomány világából!
24/a. A magyar állampolgárság (alapelvei, megszűnése és megszüntetése)
24/b. Mutassa be Széchényi Ferenc és Széchenyi István szerepét a kulturális életben[2]

2. Tételsor[szerkesztés]

1/a. Ismertesse, milyen kiemelkedően fontos nemzetközi szervezeteknek tagja a Magyar Köztársaság! Röviden mutassa be ezeket a szervezeteket!
1/b. Az Alkotmány fogalma, alapvető intézményei. Az Alkotmány általános rendelkezései.
2/a. Röviden mutassa be az Európai Uniót (szervezete, működése)! Mi az Európai Unió célja? Hogyan találkozik nemzetközi érdekeinkkel?
2/b. Az Országgyűlés (az Országgyűlés feladatai, működése, a képviselők jogai és kötelességei)
3/a. Ismertesse Magyarország földrajzi elhelyezkedését, államformájátpénznemét és területi tagozódását!
3/b. A magyar választási rendszer (választási alapelvek, választási eljárás)
4/a. Adjon rövid leírást a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeiről, valamint nemzeti ünnepeiről!
4/b. Az országgyűlési képviselők választása.
5/a. A nemzeti zászló és a nemzeti szimbólumok. Mondja el a Himnusz első versszakát!
5/b. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása.
7/a. A honfoglalás és az államalapítás (Árpád vezérGéza fejedelem és Szent István király szerepe a magyar történelemben).
7/b. A köztársasági elnök választása, hatáskörei.
16/a. A II. világháborút követő időszak (1945-1956.). A kommunista diktatúra évei (Rákosi-rendszer)
16/b. A közigazgatási szervek eljárása.
17/a. Az 1956. évi forradalom és szabadságharc. A kádári konszolidáció.
17/b. Az állampolgári jogok csoportosítása. Magyarázza el az egyes állampolgári jogok tartalmát!
18/a. A politikai rendszerváltozás: a demokratikus Magyarország megszületése.
18/b. Az állampolgári jogok állampolgári jogok védelme. Az állampolgárok kötelezettségei.
19/a. A magyar ősköltészet és a magyar korai középkor irodalma.
19/b. Ismertesse a magyar állampolgárság fogalmát, alapelveit és a magyar állampolgárság keletkezését!
20/a. A reneszánsz és a barokk irodalom, valamint a felvilágosodás és a klasszicizmus Magyarországon.
20/b. A kormány összetétele és működése.
21/a. A magyar irodalom a romantika korában.
21/b. A magyar állampolgárság megszerzése, megszűnése. A magyar állampolgárság igazolása[3]

Külső hivatkozások[szerkesztés]

Lábjegyzet[szerkesztés]