Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. január 24., csütörtök

147 - Dr. Halász József: Magyar Köztársaság Kormánya - Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr részére!

Von: Nemzeti Hirhalo

Gesendet: szerda, 2008. január 23. 15:05
An: Kutasi József
Betreff: Gyurcsány Ferenc

 

 

Magyar Köztársaság Kormánya
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr részére

Tisztelt Miniszterelnök úr!

A Magyar Országgy
űlés 2007. december 17-én hozott, "Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés kihirdetéséről" szóló, 2007. évi CLXVIII. törvény érvénytelenítési eljárását kezdeményeztük 2007. december 18-án az Alkotmánybíróságnál (1. sz. melléklet).

Az Alkotmánybíróság a mai napig nem indította meg a szükséges eljárást, így - az ügy jellegére tekintettel - megsértette az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, Rómában, 1950. november 4-én kelt, az emberi jogok és alapvet
ő szabadságok védelméről szóló Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv (továbbiakban: Emberjogi Egyezmény) 6. cikkében meghatározott ésszerű időn belüli tárgyalás elvét, ezért alkotmányos és emberi jogaink érvényesítéséért az Európai Bíróságnál (2. sz. melléklet) és az Emberjogi Bíróságnál (3. sz. melléklet).keresetet indítottunk.

Bizonyítva, hogy mindenek el
őtt a békés megoldást keressük, eleget teszünk az Emberjogi Egyezmény "békés rendezésre irányuló eljárást" megfogalmazó rendelkezésének (38. cikk), tisztelettel közöljük, hogy hajlandóak vagyunk visszavonni kereseteinket, ha a Kormány és az Országgyű teljesíti alábbi feltételeinket:


1. A Kormány el
őterjesztésére és az Országgyűlés sürgős eljárásban tárgyalt határozatban érvényteleníti a 2007. évi CLXVIII. törvényt.

2. Az Országgy
űlés népszavazást ír ki a Lisszaboni Szerződés megerősítésére.

3. A Kormány és az Országgy
űlés tegye lehetővé a választók számára az Alkotmány 61. §-ában biztosított közérdekű adatok megismeréséhez való jog gyakorlását azzal, hogy a Lisszaboni Szerződés hatásáról
- a parlamenti pártok képvisel
ői, szakértői és
- az EU csatlakozást, valamint a Lisszaboni Szerz
ődés megerősítését érvekkel ellenzők
között nyilvános, érvütköztet
ő vita történjék, és azt minden közszolgálati tájékoztatási eszköz a szükséges időtartamban, kiemelt helyen közvetítse.

4. A Kormány biztosítsa és az Országgy
űlés elnöksége érvényesítse az alábbi demokratikus elveket:
a./ Az Országgy
űlés által torvényelőkésíztésként tárgyalt kérdésekről a képviselők a tárgyalás megkezdése előtt folytassanak a nyilvánosság előtt választói véleménymegismerő megbeszélést, a parlamenten kívüli ellenzék bevonásával.
b./ Minden képvisel
ő a pártérekek helyett a nyilvános viták eredményeként megmutatkozó választói érdeket képviselve szavazzon a törvényhozás alkalmával.

5. Ezzel egyidej
űleg - elismerve, hogy a "szabad mandátum" elvének követése a gyakorlatban megbukott - kezdeményezzék az Alkotmánybíróságnál az országgyűlési képviselők "szabad mandátumának" "kötött mandátumra" változtatását, ami a 2/1993. (I. 22.) AB határozatának részbeni módosítását jelenti.

Ez alapján az Országgy
űlés kszítsen új választási törvényt, a parlamenten kívüli erők bevonásával, amelyet alkalmazva, a 2010-es választás után társadalmileg folyamatosan ellenőrzött törvényhozói-képviselői munkával biztosítani lehet a demokratikus állam-működés alapját.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Kérjük, vegye tudomásul, hogy a - különösen az Ön önkéntes beismer
ő vallomása után bizonyítottan - de facto köztörvényes bűncselekménnyel megalakult Országgyűlés tevékenysége a Lisszaboni Szerződés megerősítésével olyan határt lépett át, ami - minden állampolgár számára - bármilyen törvényes hatalommegdöntési eszközt jogossá, sőt kötelezettséggé tesz az Alkotmány 2. § (3) bekezdés szerint.


Jelen békés rendezésre irányuló eljárás-kezdeményezéssel (éppúgy, mint a nemzetközi bíróságokhoz eljuttatott keresetekkel) a törvényes lehet
őséget gyakoroljuk.

Azt, hogy a parlamenten kívóli ellenzék mekkora politikai er
őt képvisel - a közvéleméy-kutatási eredmények mellett - abból mérheti le Ön, Kormánya és az összes parlamenti párt, hogy

ezt a békés kiegyezés-követelést az elkövetkezendő időben hány választópolgár fogja alírásával támogatni.Kelt Szegeden, 2008, január 22-én.
A békés kiegyezéssel egyetért
ők nevében tisztelettel:
Dr. Halász József
6701 Szeged, Pf. 2443. 30/616,3894, info@szksz.hu
A benyujtók és a támogatók adatait a postai levélben elküldött feljelentés tartalmazza.

Tájékoztatásul kapják:
Sólyom László Köztársasági elnök,
az Alkotmánybíróság,
Szili Katalin, a Magyar Köztársaság Országgy
űlésének elnöke,
Kóka János, az SZDSZ elnöke,
Orbán Viktor, a FIDESZ elnöke,
Semjén Zsolt, a KDNP elnöke,
Dávid Ibolya, az MDF elnökeMellékletek (elérési címei az interneten):
1. Kifogás a 2007. évi CLXVIII. törvény érvénytelenítése ügyében az Alkotmánybírósághoz, 2007. december 18-án - http://eunyet.hu/hirlevel/08012003.doc
2. Kereset az Európai Bírósághoz - <http://eunyet.hu/hirlevel/080120.doc
3. Kereset az Emberjogi Bírósághoz - http://eunyet.hu/hirlevel/080121.doc