Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. augusztus 6., csütörtök

3.172 - Civil Dobogó Szív Egyesület: A pályázati felhívás és a kapcsolódó anyagok megtalálhatók és letölthetők a www.civildobogosziv.hu egyesületi honlapról.


Von: Deli Árpád
Tisztelettel és szeretettel: dr.Deli Árpád CDSZE elnökségi tag 06-30-2311-331
Gesendet:
szerda, 2009. augusztus 5. 19:02
An: Kutasi József
Betreff:
Civil Dobogó Szív Egyesület pályázati felhívásának megküldése. A pályázatkiírásra Dobogókő védelme érdekében került sor és az összmagyarsághoz szól!
Wichtigkeit: Hoch


Nemzeti térszínbólum kialakítására

valamint

a kapcsolódó környezeti infrastruktúra és tömeges látogatói kiszolgálás feltételrendszerének bemutatására

vonatkozó civil pályázati felhívás Dobogókő belterületére vonatkozóan

 

CDSZE Pályázati felhívás kibocsátása: 2009.08.03.Az elmúlt években végzett önkormányzati előkészítő munka nyomán a  Pilisszentkereszt közigazgatási területéhez tartozó Dobogókő fejlesztésére településfejlesztési koncepcióegyeztetési anyag készült 2009. márciusában. Ezen egyeztetési anyag végleges változatát 2009. június 25-én Pilisszentkereszt-Dobogókő önkormányzata elfogadta.

Dobogókő központi parkolójának teljes beépítésére valamint az északi hegyoldal meglévő beépítettségi állapotának növelésére olyan elképzelések születtek az elmúlt időszakban, amelyek széleskörű tiltakozást váltottak ki hazánkban és a világban egyaránt.

A Civil Dobogó Szív Egyesület (CDSZE) mint dobogókői helyi civil szervezet a fentiek miatt  úgy döntött, hogy pályázatot ír ki annak érdekében, hogy a Kárpát-medencében és a világban élő magyar emberek, alkotók és művészek által beadott pályaművek alapján Dobogókő páratlan adottságaihoz méltó, a természetet és a szakralitást a legnagyobb mértékben tiszteletben tartó olyan megoldások szülessenek a nemzeti térszínbólum és a hozzá méltó infrastruktúra megfogalmazása érdekében, amelyeket széles társadalmi egyetértés övez, amelyek egyszerű módon – szükség esetén közadakozásból, több részletben és ütemesen – valósíthatók meg, és amely elképzelések egyrészt beépíthetők az önkormányzat településrendezési eszközeibe, másrészt elejét veszik a Dobogókőre nem való beépítési elképzeléseknek.

 
A kiíró CDSZE célja Dobogókő közösségi színtereire vonatkozóan olyan középtávú közcélú és közszolgálatú hasznosításra alkalmas - élettiszteleten, hagyománytiszteleten alapuló, az embert a természet részének tekintő - elképzelések, ötletek, javaslatok minél szélesebb körben való beszerzése, melyek széleskörű nemzeti összefogásra ösztökélő és azzal megvalósítható konstrukciót eredményeznek, valamint alkalmasak a közösségi terek környezetének megújítására és a nemzeti térszínbólum megteremtésére.  

A Kiíró az első három helyezett pályázatot Pilisszentkereszt-Dobogókő Önkormányzata számára az eredményhirdetéskor ünnepélyesen és hivatalosan átadja azért, hogy az Önkormányzat a széleskörű társadalmi összefogás nyomán megszületett pályamunkák megvalósításának településrendezési feltételeit mind jogilag, mind anyagilag teremtse meg, és a civil összefogás erejét figyelembe véve tegyen a civilekkel összefogva közös lépéseket az ütemes és gyors megvalósítás érdekében.

Továbbá a Kiíró az alkotók adatainak megjelölésével valamennyi pályaművet közzéteszi a CDSZE honlapján.

 

A pályázat kiírója és lebonyolítója:    
Civil Dobogó Szív Egyesület H-2099 Pilisszentkereszt-Dobogókő, Fény u.5. A pályázat jellege:  

A pályázat általános, nyílt, egyfordulós és lebonyolítását tekintve titkos pályázat. A Kiíró mint civil szervezet fenntartja magának a jogot arra, hogy egyszerű de hatékony eszközökkel végezze el a pályáztatást, a kiértékelést majd pedig az eredmény nyilvánosságra hozatalát. Ennek okán a pályázók semmilyen anyagi díjazásban vagy fizetségben nem részesülnek, a Kiíró és az általa felkért Bíráló Bizottság tevékenységét teljesen díjmentesen végzi; vagyis valamennyi résztvevő Dobogókő és a Nemzet iránti erkölcsi elkötelezettsége és hivatottsága alapján végzi el a munkáját. Az eredményhirdetéskor a kiíró a Nemzet figyelmébe és megbecsülésébe ajánlja valamennyi pályázót a széles nyilvánosság előtt.


A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata:

a)

Pályázat meghirdetése az egyesületi honlapon:

2009. augusztus 3.

b)

A pályázati felhívás és mellékletei regisztrációval egybekötve letölthetők az egyesületi honlapról :

2009. augusztus 3-október 9. között

c)

Helyszíni szemle időpontja:

2009. szeptember 7. 10 óra a Kiíró címén

d)

Kérdések postára adásának határideje:

Válaszadások határideje:

2009. október 29. 24.00 óra

2009. november 17. 24.00 óra

e)

Pályaművek postára adásának határideje:

2009. december 1. 24.00 óra

f)

Tervpályázat eredményének kihirdetése:

2010. január 22.péntek, külön értesítés szerint.                       


A pályázati felhívás és annak mellékletei beszerzésének módja: A pályázati felhívást és annak mellékleteit a Kiíró honlapjáról lehet díjmentesen letölteni. A honlap elérhetősége: www.civildobogosziv.hu


Helyszíni szemle:  A Kiíró az egyesületnél történő írásos pályázói bejelentkezés és kérés esetén a fent megjelölt  időpontban helyszíni szemlét tart, amely nem minősül konzultációnak. A helyszíni szemlével kapcsolatos kérdéseiket a Pályázók írásban, a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabályok szerint tehetik meg.

A helyszíni szemlén a Kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik. Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a pályázati felhívás Dobogókő belterületén valamennyi közösségi tér méltó fejlesztésére irányul.


Kérdések felvetése: 


Azok a személyek/szervezetek, akik/amelyek a pályázati felhívást és annak mellékleteit regisztrált módon az egyesületi honlapról letöltötték, a dokumentációval kapcsolatos kérdéseiket – kizárólag írásban, emailben vagy postán, és névaláírás nélkül de postai/email feladási címmel ellátva – legkésőbb 2009. október 29. 24.00 óráig adhatják fel a Kiíró címére:

H-2099 Pilisszentkereszt-Dobogókő, Fény u. 5. vagy email: dobogokoert@gmail.com

A fenti időpontig postára adott és 2009. november 6-ig beérkezett kérdésekre vonatkozó válaszokat a Kiíró legkésőbb 2009. november 17-ig postára adja a kérdést feltevőnek, valamint a Kiíró valamennyi feltett kérdést és ezekre adott választ a Kiíró honlapján 2009. november 17-ig közzé teszi a kérdést feltevő megjelölése nélkül. A kérdésekre adott válaszok november 17-i közzétételi időpontjáig a Kiíró – a bírálati szempontok és az alkalmassági feltételek kivételével – a pályázati dokumentáció részletes programjának tartalmát módosíthatja, illetve a pályázat lebonyolításától visszaléphet. A kérdésekre adott válaszok a kiírás részét képezik.

 

A pályaművek benyújtási határideje, módja:


A pályaműveket lezárt csomagban, kizárólag postai úton ajánlott tértivevényesen feladva kell megküldeni a Kiíró részére. Az egyéb kézbesítési módon (pl. futárpostán, kézben) eljuttatott pályaműveket a Bíráló Bizottság kizárja.

A beküldés (postára adás) határideje 2009. december 1. 24.00 óra.

A benyújtás időpontjának a csomagon lévő postai bélyegző keltét kell tekinteni.

Az ajánlott tértivevényes feladású csomagra címzésül a Kiíró nevét és címét kell feltüntetni, a Feladó-hoz a jelige és a postacím írandó.

A csomagban 2 példányban kell megadni:     a csak jeligével ellátott  pályázati anyagot, a jeligés lezárt A5-ös borítékot (ebben kell megadni az adott jeligéhez tartozó valamennyi pályázó egyértelmű azonosításához és eléréséhez szükséges összes adatot), és a pályázati anyagot tartalmazó elektronikus adathordozót.

 

 

A pályaművek elbírálásának szakmai szempontjai: 


A bírálóbizottság döntő módon veszi figyelembe, hogy a benyújtott pályaművek mennyiben segítik a Kiírót a pályázati felhívásban rögzített céljainak elérésében, ezért a pályaművekben javasolt megoldásokat komplexen, az alábbi részletes elvárások teljesítése szerint fogja értékelni:

- a javasolt közösségi színtér kialakítások igazodása a természeti, nemzeti, történeti, szakrális környezethez és értékrendhez

- a javasolt épületek és színtér-kialakítások épületeinek és környezetének illeszkedése a különlegesen védett természeti környezethez  

- a javaslat művészeti és építészeti minősége

- a javasolt megoldások illeszkedése az ütemes, több szakaszban de egymásra épülő megvalósítási elváráshoz

- a javasolt megoldások becsült bekerülési és fenntartási összegének minimalizálása, közadakozásra alkalmas és takarékos volta

Az értékelési szempontrendszer a pályaművek elbírálása során értéksorrendet is jelent.


A Bíráló Bizottság összetétele: 


Elnök:             Patrubányi Miklós MVSZ elnöke
Titkár:             Nagy László Civil Dobogó Szív Egyesület elnöke
Tagok:            Kondor Katalin újságíró,  Vásárhelyi Judit könyvtáros, 

                       Szák Kocsis Pál építész, dr.Cey-Bert Róbert tanár,

                       dr.Gyeney Mária szakközgazdászA pályaművek díjazása:   A pályaművek nem kerülnek anyagi díjazásra semmilyen formában.


A CDSZE honlapjáról letölthető pályázati anyagok pdf-ben: 

pályázati felhívás, valamint

mellékletei: a 2009.06.25-én elfogadott településfejlesztési koncepció, a  2009.május 11-i CDSZE civil egyeztetési észrevételeink és ennek a levélnek valamennyi melléklete, továbbá a hatályos szerkezeti és szabályozási tervlap.

2009. augusztus 03.     Nagy László CDSZE elnök s.k.