Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. augusztus 8., szombat

3.207 - OntarioiI Egyház: Kiadja: Magyar Református Egyház építői Ontario, Kalifornia. Email: NyuMaEgy@yahoo.com. 2009. auguszt 1.

Von: OntarioiI Egyhaz [mailto:nyumaegy@yahoo.com]
Gesendet: Sonntag, 2. August 2009 10:11
An: Kutasi József

Betreff: Az elzüllött egyházi vezetők

NYUGATI  MAGYAR  EGYHÁZ    

 

Kiadja: Magyar Református Egyház építői Ontario, Kalifornia.    Email: NyuMaEgy@yahoo.com.                                      2009. auguszt 1.     =======================================================================================================================

 

Az elzüllött egyházi vezetők

A múlt havi számban leközöltük Fenesi Péter segítségkérő levelét. A levélből kitűnt, hogy egy hithű ember megoldást keres az egyházánál fennálló törvényszegésekre. Fenesi többek között írta, hogy a már 21 év óta gondnok úgy beszél a lelkésznővel, mint kocsis a lovával, s valószínűleg zsarolja az esperest. Fenesi a püspöktől kért segítséget, de az „azt válaszolta ő ezt tudja, de ez ellen nem tehet semmit." Fenesi azt az információt kapta, hogy a püspököt és az esperest pénz sikkaszással vádolják, és ezért kellet összefogniuk. Ugyanakkor a hithű atyánkfia feltette a kérdést Van-e a Református Egyháznak mechanizmusa, hogy a palástos hamisprófétákat feltárja, elítélje? Abban a reményben, hogy az egyházi főméltóságosok a dicséretet érdemlő egyház segítségére sietnek közöltük Fenesi Péter egyház érdekében írt levelét. Gondoltuk, hogy felcsendül a Zsinat megmozdulnak a püspökök rendre utasítják a gondnokot, hogy 21 évig nem lehet gondnok, s tartja tiszteletben a lelkésznőt, ugyanakkor kivizsgálják a sikkasztási vádat s bebizonyosodik, hogy pénz nem egyéni célra, hanem életmentő segélyre lett adva. Ezek után egy új gondnokkal elkezdődik egy új egyházi élet Jézus tanításai alapján, s szeretet, béke lesz az emberekben s jóakarat.

                Az első levelet a Keresztény Klub egyik tagjától kaptunk: Igenis van az egyháznak mechanizmusa, aki a palástos hamis prófétákat feltárja és elítéli, Jézus a válasz. Ajánlatos megismerni a Klub építő tevékenyégét. Úgy tűnik, hogy hívő emberek csoportja, akik rájöttek, arra, hogy a kommunista egyházi vezetők letértek az igazság útjáról, nem Istent s a hívőket, hanem az ateistákat a sátánt szolgálják. Ezek a hívők egy Keresztény Klubban folytatják a biblia ismertetését, Jézus tanításait, imádkoznak, segítik a bajban lévőket. Úgy látszik, hogy a református 2 Zsinat és az egyházi törvényeket megcsúfoló örökös püspök, Bölcskei Gusztáv nem alkalmas az egyház vezetésére. A hívők nem hagyják el az igaz útat, a klubok templomokká alakulnak, ahol nem a palástos hamis próféták, hanem a hívő emberek hirdetik az igazságot.

                A második levél Botos Elemér esperes úrtól jött. Íme: 

Kedves Testvéreim a Jézus Krisztusban, remélem még így szólíthatom önöket!

Sajnálattal olvastam, a régóta figyelemmel kísért írásaikat, bár semmi nemű Krisztusra való utalás és Egyház építés már egy ideje nem található írásaikban. Siralmas, hogy egy részemről minősíthetetlen egyén írását azonnal körbeküldik az internetes hálón, hogy le sem ellenőriznék, csak az volna a céljuk, hogy egyházi személyeket sározzanak be, alázzanak meg és Egyházat romboljanak. Ezen levelük után azonnal összehívunk egy presbiteri összejövetelt, de a gyülekezetünk és az Egyházmegye nevében is kikérjük magunknak az ily nemű rágalmakat egy olyan egyéntől, aki csak névlegesen "református" és az Önök részéről is, hogy leközlik, továbbküldik.

Isten áldása legyen református népünkön.

Tisztelettel, Botos Elemér, Bácskai Egyházmegye esperese.

                Íme, megtört a jég, örömmel olvastuk a dorgáló levelet. Hála Istennek gondoltuk, ha nem a püspökök vagy a 2 Zsinat de van egy esperes, aki törődik az egyházzal. Nem akartuk elővenni a bibliát és felhívni Botos esperes figyelmét, hogy nem mi sároskodunk, hanem a palást alá bújt, hamis papok, püspökök, akik kiszolgálták az ateista kommunistákat. Ezek a sátán szolgái, Péter II. 2,15: Akik elhagyván az egyenes utat eltévelyegtek, követvén Bálámnak, Bosor fiának útját, aki a gonoszság díját kedvelte. Saját magukat sározták be. Ha ezek a papok, püspökök teológiát végeztek, tudniuk kellene, hogy nem szolgálhatnak két úrnak. 20. Mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ fertelmét elkerülték, de ezekbe, ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő utolsó állapotjuk gonoszabbá lett az elsőnél. 21. Mert jobb lett volna rájuk nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismervén, elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól. 22. De betelt rajtok az igaz példabeszéd szava: Az eb visszatért a saját okádására és a megmosódott disznó a sárnak fertőjébe. Maradjunk kedves esperes úr a bibliánál, s értsük a szentírást Istenben bízva.

Azok a papok, püspökök, akik kiszolgálták az ateista kommunistákat, saját magukat sározták be, saját okádásukat eszik, ezek nem tértek meg, tehát sem Isten, sem emberek nem bocsáthatnak meg nekik. Amíg ezek a sátán szolgái az egyház vezetői, nem várhat a magyar nép Istentől segítséget. Válaszoltunk Botos esperes úr levelére. Íme:

                Kedves esperes úr!

Áldás, békességgel köszönve, nyugtázzuk levelét. Hála az Úrnak, hogy önből nem szállott ki az egyházért, az igazságért való kiállás. Sajnos ezt nem tapasztaltuk a magyarországi esperesektől, püspököktől. Ők szó nélkül hagyják a nagy részben kommunista álpapok hit és egyházromboló munkáját. Mi szégyenkezve írjuk közleményeinket, de ez a valóság s meg kell írni, hogy tanuljanak belőle a hívők. Sajnálatos, hogy ami az itteni egyháznál történik az egyenes ördögi és egyházromboló.

                Mi segítséget kértünk a Zsinattól és Bölcskei püspöktől is. Ő itt volt, de nem volt hajlandó szóba állni a tagokkal. Most, hogy részleteket kaptunk múltjáról, tudjuk miért nem tett semmit az iskolatársa és elvtársa Szabó Sándor bűnös dolgai ellen.

                Kedves esperes úr higgye el, nem volt szándékunk senkit besározni, megalázni és Egyházat rombolni, sőt az ellenkezőjét akarjuk. Mi nem ismerjük Fenesit, de a leveléből az egyházunkra ismertünk. Leközöltük, abban a reményben, hogy elősegítsük az egyházak megtisztulását. Isten dolgai kiszámíthatatlanok. Lehetséges, hogy önök által fog az egyház megtisztulni az hamis papoktól kommunistákat kiszolgáló ügynököktől s rá tér a Jézus által kijelölt útra. S akkor megértés, jóakarat, lesz az emberekben és eljön egy szebb, boldogabb élet a sokat szenvedett magyarságra. Önök tiszteletet érdemelnek, hogy idegenben Isten igéjét hirdetik magyarul. Mi tudjuk, hogy mi az idegen. Abban a reményben, hogy Jézus tanításai alapján megtisztul istenháza az oda nem való személyektől, Isten áldását kérjük további munkájára. Kiváló tisztelettel:

                Levél jött Fenesi Pétertől, bár kérte, hogy ne közöljük, de az ügy fontossága miatt, nyilvánosságra hozzuk. Íme:

Kedves Ontáriói Egyházatyák,

Nagyon kellemetlen helyzetben vagyok. Betörtek a web oldalamba, tönkretetették a feltöltési rendszert, képeket töröltek le, címeket írtak át. A webmesterem anyira rendbe szedte, hogy működik, de nem lehet adatokat törölni vagy feltölteni. Betörtek a számítógépem-be. Letöltöttek adatokat és a képernyőmre kiírták itt járt a killer és elvitte ami kell neki. El sem tudtam képzelni, hogy ilyet megtudnak csinálni. Nem szeretném, ha egyáltalán valamit tőlem közzé tennének. Nem látom hol ennek a vége. Hálás lennék, ha segítenének a Kovács Mihály Önéletrajz kiadásában, de kérem ne tegyenek közzé semmit. Gondolom, hogy ez a helyzet majd elcsitul magától.

Köszönöm, Tisztelettel Fenesi Péter 

                E levélre nem kell külön megjegyzés, mint hogy az ördög nem alszik, nem tetszik neki, ha valaki az egyház megtisztítása érdekében felszólal. Ez történt Ontarióban is, a csalással idejött kommunista hamis pap, Szabó Sándor terrort idézett elő az egyháznál, bérgyilkosságra bérelt fel embereket, hogy elhallgattassa az ellene szólókat. Ott is több mint 21 éve pénztáros Péter Paliné, aki börtönt érdemel az egyháznál és az öregeken elkövetett bűnös dolgaiért.

                Ment egy levél az egyik közismert weblapnak is. Íme:

Tisztelt Szerkesztőség,

Szomorúan olvasom tovább is, hogy még mindig helyreigazítás nélkül továbbra is támogatják a magyarság rombolását hazugságok terjesztése által. Tisztelettel kérem, vegyék le honlapjukról a rágalmakat, különben hivatalos úton fogjuk indítványozni az eljárást az honlap tartalma miatt. tisztelettel, Botos Elemér, lelkipásztor

                A levélből nem tűnik ki, hogy Botos Elemér lelkipásztor azonos-e Botos Elemér esperessel, nem valószínű, hogy lefokozták az említett azonnal összehívott presbiteri összejövetelen. Sajnálatos, hogy nem kaptunk másolatot a gyűlés jegyzőkönyvéről s ismertetnénk kedves olvasóinkkal, hogy megoldották a problémát s békében dicsérik az egyháztagok az Istent, aki irgalmas és kegyelmes. Teljesítjük az esperes úr kikérő kérését a gyülekezet és az Egyház-megye nevében, mi kiadjuk a szabad véleménynyilvánítás jogán, s meg adjuk a nevezett személyeknek a jogot, hogy ellen véleményüket leközöljük. Ez természetesen vonatkozik a bérgyilkos szándékú Szabó Sándorra és az örökös püspökre, Bölcskei Gusztávra is. Mi hajlandók vagyunk fedezni a hazugságmérő vizsgálat költségeit az igazság érdekében.

                Nem közöljük a Honlap válaszát, de a szerkesztőség nem ijedt meg a fenyegetéstől. A mi meggyőződésünk szerint az említett Honlap az igazság terjesztésesével felvilágosítja az embereket az egyházi vezetők Isten és a magyarság ellen elkövetett hazugságaikról. Nem véletlen, hogy Hit Gyülekezet és Keresztény Klubok alakulnak, és a templomok kiüresednek a kommunistákat, a sátánt szolgáló békepapok, a besúgó püspökök miatt. Mérget vehet az esperes úr, hogy az említett Honlap nagyobb szolgálatot tett/tesz a magyarságnak, mint a hamis, hazugságot terjesztő egyházi vezetők összesen. Az, hogy ily sorsra jutott a magyarság nem a pár éve működő Honlap okozta, hanem az emberi mivoltukból kivetkőzött, a lelküket a sátánnak eladott magyar békepapok okozták. Ezek a sátán szolgái nem hisznek Istenben, nem csak hitüket, de az eszüket is elvesztették, nem értik a bibliát, Jézus tanításait. Azt gondolják, hogy a palást eltakarja bűnös dolgaikat. Pedig rájuk is vonatkozik Jézus szava: Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belülről pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakván. Épen így ti is, kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel.

                Nem kapott levelet a Pirosi Egyház a 2 Zsinattól sem a magyar püspököktől, akikből már annyi van, hogy a Dunát lehetne velük elreteszelni Csepelnél. Nem érdekli őket egy bácskai magyar egyház. A zsinat hallgat, a püspökök megeszik a püspökfalatját s azzal az egyházat is. Mi ajánljuk a Pirosi Egyháznak vegyék figyelembe a Keresztény Klubtag hitét, Jézus a válasz, ha hiszünk benne nincs lehetetlen. Kérjük a Keresztény Klub tagjait, hogy imádkozzanak a Pirosi Egyháznál lévő problémák megszűnéséért, hogy visszatérjen a felebaráti szeretet és békességben éljenek s dicsérjék az Istent az egyház tagjai. Kérjük Sípos Sándor gondnokot, hogy adja át állását egy fiatalabb egyénnek, akit a tagság megválaszt. Hívő emberi módon beszéljen a lelkésznővel. A pénzt a pénztáros kell, hogy kezelje s azért ő a felelős, tehát kit vádolnak pénzsikkasztással. Kövessék a biblia és Jézus tanításait, hogy kősziklán legyen az egyház, s világítótorony a Magyarországon sötétben lévő templomok részére, hogy ott is megtalálják az igaz utat, s megtisztítsák az egyházat, a  kommunistákat kiszolgálóitól s egy jobb élet kezdődjön a sokat szenvedett népnek.      A kiadvány hiteléül Bogár Gyula

----------------------------------------------------------------------------------------------