Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. november 26., péntek

7.113 - Oravecz Mihály: GENÜNKBEN PROGRAMOZOTT ÉLETRECEPTEK BEÉPÍTÉSA AZ ÚJ ALKOTMÁNYBAN

From: Oravecz Mihály <om1942@t-online.hu>
Date: 2010. november 26.
Subject: Re: GENÜNKBEN PROGRAMOZOTT ÉLETRECEPTEK BEÉPÍTÉSA AZ ÚJ ALKOTMÁNYBAN
To: Oravecz Mihály <om1942@t-online.hu>, Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>
Cc: Onody Gyula <onodygy1@gmail.com>A  MAGYAR KORONAI  JOGOK  ÉLETRE HÍVÁSÁNAK  TERVEZETE.

 

  A Magyar Koronát jogi személyként újra életre kell hívni és  az alábbi jogokkal felruházni :

 

Legyen joga alapítványt létrehozni ahová minden aktívan dolgozó magyar az adójának 0,2 %-át felajánlhatja a felsorolt célok megvalósítására.

Legyen joga ezt a 0,2% összeget  folyamatosan megkapni a szabadon támogatóktól.

Legyen joga  A Földön élő  magyar származású embereknek a nemzetiségi tudatát ápolni és újra éleszteni.

Legyen joga a Földön élő magyarokat jelképesen összefogni és képviselni  a nemzeti ünnepeinken,

                      állami méltóságok kinevezésekor és eskütételi ceremóniákon.

Legyen joga a médián belüli kapcsolattartásra ahol a nemzetiségünk ápolása olyan szintű legyen,

                       ami példa lehet mindannyiunknak, ahol mindég érződik a béke, a szeretet és a tisztelet  más nációk felé.

Legyen joga lovagokat kiképezni, vagy az arra érdemes magyar származásúaknak a példakép értékű 

                       munkásságukért a Korona nevében címeket és  jogokat adományozni. 

Legyen joga arra érdemes magyar ajkúakat felsőfokú intézményben taníttatni, diplomával azt elismerni és

                       lovagi előnévvel és jogokkal felruházni őket.

Legyen joga az  Országház külön termében, helyet kapni, (nem múzeumi tárgyként) és a jelenlétében legyenek

                       a kinevezések az ünnepségek, lovaggá ütés ceremóniái, elnöki szintű fogadások, eskütételek, 

                      és a haza látogató hagyományápoló magyarság tisztelgését, ott fogadja. 

                                                                                                                                  (Ez az ötlet időközben "megvalósult")

 

      Az anyaország  előlegezze meg az alapítványnak a fenti célok megvalósulásának kezdőtőkéjét. Utána a  kül- és  belföldi adományokkal növelt alapból és hozadékaiból az alapítványt folyamatosan életben lehet tartani
 
                                                                                                                                                          ORAVECZ MIHÁLY

Génjeink Alaptörvényei szerint fogalmazódjon alkotmányunk.

    "   Etikai-Béke -Jóléti  "

 

A  F.Ö.L.D.    e t i k á j a .

 

I.    .......Az embertársad tiszteld,  jószándékát keresd,

      kapcsolatotokat  a korrekt  elszámolás védje.

 

II.   .......Segíts  a rászorultaknak, hivalkodás és megalázás nélkül.

       Vállald az igazságos terheket  és óvd  a közjavakat!

 

III.  ..... Gyökereid a szüleid és a nemzeted. Az életfád a családod, és a rokonságod.

       Gondozd és védelmezd e kapcsolatokat  önzetlen áldozattal, és szeretettel.

 

IV.   ......Azonos jogokkal születik mindenki, de eltérő képességekkel. Elemi jogod

        van a tanuláshoz, képességfejlesztéshez. Másoknál  kötelességed azt

        támogatni, és az abból származó hasznot érdem szerint elosztani.

 

V.    ......A génnel örökölt másságot és személyiséget  tiszteld !

       Ne általánosíts ! Az embert képessége szerint  egyénenként

       mérlegeld !  Tanácsadód a gyűlölet soha ne legyen!

 

VI.  .......Vallásában és érzelmeiben másokat ne zavarj, ne téríts ! A  példás élet-

        módod, ha követik : taníts,  ha hibázol: okulj,  és okíts . Urald  szenvedélyeid,

        miattuk másban sem magadban kárt vagy bajt ne okozz.

 

VII. ...... Ha kötelezettséget  vállalsz, légy meggondolt az ígéreteidben, mert 

       a becsületed, elemi  jog . Erényed legyen a bizalom.

 

VIII. ....A humánus diktatúrát és elkülönítést csak védekezésre alkalmazd

         vallás és politikamentesen, a gyilkosok, az erőszakos garázdák,

         tolvajok, és a halálos fertőzést okozókkal szemben.

 

IX.    ......Alkoss békésen, szorgalmasan, de a megalázást ne tűrd !                                              

         Szándékkal ne ölj,  ne lopj és hamis tanúskodást ne tégy !

 

X.      ......Mások szövetségét, vállalkozásait és pártoskodásait 

         tiszteld,  ha azok nem irányulnak a kizsákmányolás,  az erőszak

         és a természetrombolás felé.

 

XI.    .......Mindég a bevált jóra építs, de légy a  hasznos, új  ötletek tanulója,

        kutatója  és támogatója, hogy jogosan  élvezhesd a sikereket.

 

XII.  ......Támogasd a kultúrát  és élvezd a művészetet. Légy szerető gondnoka a természetnek, amiből Te is úgy születtél,

         mint a legértelmesebben gondolkodó és alkotó a Sapiens homo ludens "-  a gondolkodó alkotó ember -"


A Béke alapkövetelmények .

A  F.Ö.L.D.  BÉKÉJÉNEK  ALAPKÖVETELMÉNYEI .

  I.     A hadügy  nem lehet  egyetlen országnak sem a belügye.        

        Ezen  jogot át kell adni egy közösen irányított szervezetnek,

        amit  minden demokratikusan választott kormány elismer

        alkotmányosan, és azt törvényesíti.

 

II.    Belbiztonsági szervezeteket a megválasztott miniszterelnök

        nem irányíthat, vezetőt erre a posztra nem nevezhet ki .

        Ezt a jogot  az országgyűlés és a semleges államfői  testület  

        gyakorolja.

 

III.   A nemzetközi kapcsolatok vezetőjét  és a nagykövetek ki-

         választását  is a semleges államfői testület gyakorolja

         alkotmányos joggal.

 

IV.   A nemzeti médiák  vezetőit  szintén az államfői testület

        felügyelje és válassza.  Propaganda tevékenységet  személy

        vagy szerv a saját, és nem a köz  nevében végezhet.

       

 V.   Minden embernek elemi joga a  F.Ö.L.D. alaptörvényei

        szerint élni, ebben a hatalom, vagy más  embertársa nem  

        korlátozhatja. Kiváltsággal senki nem születik.

                 

VI.   Minden demokratikus rendszerű kormánynak erkölcsi

        kötelessége, hogy a népükkel a  F.Ö.L.D.  törvényeit

        megismertesse. Az ifjúságot már erre kell nevelni, és a           

        népszavazáskor azt alapprogramként kell felvállalni.


A Jóléti alapkövetelmények. 

 1. A  F.Ö.L.D.  JÓLÉTÉNEK  ALAPTÖRVÉNYEI 
 2.  
 3. I.   A Pénz nem lehet más, csak értékmérő, vagy  értékhordozó.
 4. Vele ne kereskedjünk, azt áruként ne alkalmazzuk. A kamat 
 5. az értékstabilitást védje.
 6.  
 7. II. A fentiek érdekében modernizáljuk a finánctőkén alapuló spekulációs részvénytőzsdét, és egészítsük ki a találmányokat megvalósító Feltalálók Házának Találmánytőzsdéjén államgaranciával életrehívott  lakossági részvényekkel.
 8.  
 9. III.  A Nemzet léte és fejlődése döntően a BIO és IPARI alapenergia hordozóktól függ. Ezek előállítási vagy import költségeit ellenőrizhetően nyitottá, teher és  spekuláció mentessé kell tenni.
 10.  
 11. IV.   Nemzetközi hitelkihelyezések, vagy kölcsönfelvételek, melyek állami garanciát igényelnek, a felvállalt felelősség mellett legyenek mindig nyíltak, ellenőrizhetőek a kormánycseréktől függetlenül. A nemzetek egymás között csak egy közösen elfogadott értékmérőt  vagy értékhordozó egységet alkalmazzanak.
 12.  
 13. V. A politikai vagy vallási szervezetek lekötelezettei és azok vezetői, a nemzet kül- és belkereskedelmének, állami beruházások, a hon- és belvédelemben, állami privatizációk és jogalkotásoknak az irányításában, még felelősség vállalással sem sajátíthatnak ki vezető tisztséget, az pártatlan, jól képzett, s ezekre kiírt tenderen győztes  szakemberek feladata. A Nemzet fejlődésében a pártok és az egyházak feladata a  lélekgondozás és az építő kritika gyakorlása.
 14.  
 15. VI.   A jogállamiság majdnem egyenlő a fiskális diktatúrával.
 16. A génjeinkkel örökölt törvények az embert és családja biztonságát, fejlődését és az etikai  életmódját védjék a Logikai Demokráciában. A független bíróságok ítélete minden esetben a sértett erkölcsi és anyagi kárának az  államgaranciális helyreállítását biztosítsa. A demokráciánk jogi intézménye  ne diktáljon, hanem legyen  korrekt  szolgáltatás.  
 17.  
 18. VII.  A Nemzet  polgárának születési joga natúr lakóterülethez térítésmentesen hozzájutni. Arra vásárolhat építőanyagot adómentesen, termelői áron, ha  önálló családot alapított. 
 19.  
 20. VIII.  A Nemzet ( civilizációs alapszintjén ) polgárának születési  jogon  járjon gyógykezelés és az elemi létfenntartáshoz szükséges szociális támogatás vagy gondozás és örökös sírhely. A tolerált érdemszerinti  megkülönböztetés függjön az egyén által vállalt és lerótt terhek nagyságától.
 21.  
 22. IX,  Vezessünk be az oktatásban egy ingyenes, kötelező hatéves általános, + hároméves középiskolai rendszert . Korszerűsítsünk a szociális és érdem szerinti teherviselésre épülő III. gimnázium, vagy szakközépiskolákra. A főiskolák és egyetemek működésében a gyakorlati és az elméleti oktatás  egyenlő arányú legyen.
 23.  
 24.  X.    Kiemelt legyen  a tehetségkutatás támogatása. A kitanult fiataloknak
 25.          az önképző gyakorlatszerzésre, 3 évig  joguk legyen a szabad vándorláshoz.  Erre az időre nekik munkalehetőséget  biztosítani kell.  

 

XI.  Hívjuk életre a Tudományos Társadalomfejlődési Akadémiát. A találmány legyen államilag innovált nemzeti vagyon

       a feltalálók és projektszerzők anyagi és erkölcsi megbecsülésük garanciájával.

 

XII.  A közpénzekből a közlekedés infrastruktúrája, az információs  adatbankok, fogyasztói reklámcenzúra  és a termelést lelkesítő

        kampányirodák   kiépítése valósuljon meg  országosan és önköltségesen.

 

XIII.  A közpénzek és a közterhek elosztásánál - az adott ország népesség-viszonyai által meghatározott  - 

          ideális modellű családok kapják a legnagyobb védő támogatást. 

 

XIV.   A megalázó munkanélküliséget  rehabilitáljuk. Az átképző intézetek és a csökkentett vagy  osztott munkaidős 

          foglalkoztatás  és az ideglenes közmunkák  kapjanak létjogot. A munkahelyeken az összetartó, és önmegvalósulást támogató

          program élvezze az elsőbbséget a büntetőszankciókkal szemben.

 

XV. A nagyberuházásoknál és a sok embert foglalkoztató termelőüzemekben az időszakosan megújuló projekteknek

        legyen  elsőbbsége. A  projektszerzők kivitelezési jogvédelmet kapjanak.

 

XVI. A Nemzet polgárának a közterhei  a bruttó keresetének a 6o %-nál több nem lehet. Az adózás és az ellenőrzése egyszerű és közérthető legyen.

 

XVII. Extra jövedelem, csak a vele arányosan növelt értéket teremtő extra profit után  járjon. ( pl. találmányi és szerzői jogdíjak,

          eredményes kutatás, munkahelyet és hasznot teremtő  projektek, menedzselések)

 

XVIII. Minden terméken legyen feltüntetve a termelői,  a csomagolási, a szállítási és kereskedelmi árrés.

            A médiák reklámjai az egészséges piacigényeket szolgálják. A hasznos profitszerzés ne keveredjen a pazarló

            fogyasztást ösztönző és  erkölcstelen nyerészkedéssel.

A piaci versenyben az árut a garanciális minősége, esztétikuma és  korrekt  ára tegye vonzóbbá.

 

Magyar Logikai Demokraták ANGOL.mht Magyar Logikai Demokraták ANGOL.mht
248 KB   Megtekintés szövegként   Letöltés  
Magyar logikai demokraták jav. változat.doc Magyar logikai demokraták jav. változat.doc
114 KB   Megtekintés   Letöltés  
ANd9GcSbzzHJr2K0DpKg4xZk4EiV9rzip5BUrZBXo3XRj6g_rtzZlAno ANd9GcSbzzHJr2K0DpKg4xZk4EiV9rzip5BUrZBXo3XRj6g_rtzZlAno
10 KB   Letöltés  
ANd9GcRSX-ni2dVHEMPA3T3ZSJKfdtWICNai2KBOWsk7pVTSjJUs3uh7 ANd9GcRSX-ni2dVHEMPA3T3ZSJKfdtWICNai2KBOWsk7pVTSjJUs3uh7
13 KB   Letöltés  
ANd9GcR-Phqd0BcUcDUp1T_8u6lXFGIojViNnrSQITet21lJ1bvWE1br2Q ANd9GcR-Phqd0BcUcDUp1T_8u6lXFGIojViNnrSQITet21lJ1bvWE1br2Q
9 KB   Letöltés  
ANd9GcTIZXod8LgYaqowrK3pGWN4sMjmrMhhGfyyZtHxFol5S3GaJOAY ANd9GcTIZXod8LgYaqowrK3pGWN4sMjmrMhhGfyyZtHxFol5S3GaJOAY
8 KB   Letöltés  
ANd9GcRz_jEUfvv_aByPyfbrh8FIRWnlI7AdXNXLJbz9UT9MbpskhQgV ANd9GcRz_jEUfvv_aByPyfbrh8FIRWnlI7AdXNXLJbz9UT9MbpskhQgV
6 KB   Letöltés  
ANd9GcSPvR3IR0INYXkTZ4YeAHgq7qJWODYg2NRZUSRX7NF7Swt53TMQtA ANd9GcSPvR3IR0INYXkTZ4YeAHgq7qJWODYg2NRZUSRX7NF7Swt53TMQtA
8 KB   Letöltés  
ANd9GcQcrV99JxrfL807J0arei-deaYSMUQR-2_hi3c02c1R4FqxpFa6 ANd9GcQcrV99JxrfL807J0arei-deaYSMUQR-2_hi3c02c1R4FqxpFa6
7 KB   Letöltés