Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. november 30., kedd

7.157 - TEMPO Párt > Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt PSZÁF!

** www.nemzetihirhalo.hu *************

AGRIA Ba-Mat Kft. "fa" tulajdonosai
PEPSZOLG KFT. tulajdonosai
ECOPREVENT Gazdasági Szolgáltató Kft.
Szász Károly elnök úr Saját kezébe!
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Tárgy: Közérdekű bejelentés, személyes megbeszélés / meghallgatás kezdeményezése
Budapest, 2010. november 26.

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt PSZÁF!

Fenti számú 2010.11.12-i keltű válaszlevelét köszönettel megkaptuk. Az abban foglaltak alapján első helyen tisztelettel arra hívjuk fel szíves figyelmét, hogy 2010.07.12., 2010.09.13. és 09.27. napján is nyújtottunk be - szerény jogi ismereteink szerint - T. Cím hatáskörébe tartozó közérdekű bejelentéseket jogellenesen folyó pénzintézeti tevékenységről, és az azokhoz szervesen kapcsolódó, illetve annak alapját képező kiegészítő törvénysértés-sorozatról. A címlapjaiban csatolt fent hivatkozott beadványaink - is - azonban, a vonatkozó törvények és jogszabályok kötelező érvényű rendelkezéseivel ütközően vannak kezelve a mai napig, ami miatt és alapján személyesen Önnél is eljárási kifogást és törvényességi panaszt jelentünk be.

Álláspontunk szerint a hatáskör hiányát tévesen állító és a nyomozati jogkör hiányára utalva tett javaslatát () a 2004.05.01. napjáig hatályban volt 1977. évi I. tv, illetve a 2004.05.01. napja óta hatályos 2004. évi XXIX. tv. 141-143. §-ai kógens rendelkezéseire figyelemmel nem fogadjuk el. Ugyanis a tartalma és megnevezése szerint is közérdekű bejelentésnek minősülő - és T. Cím által csak hiányosan felhivatkozott - beadványokkal feltárt és a most csatolt kimutatások szerint érintett pénzintézetek folyamatos törvénysértő eljárása olyan nem kívánatos körülményre hívja föl a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. T. Elnök Úr javaslata kapcsán a fentiekre is figyelemmel felhívjuk szíves figyelmét a 2004. évi XXIX. tv. 141. § (5) bekezdése szerinti kötelezettségre, illetve a 142. § (1) és (2) bekezdés szerinti elintézési határidőkre, továbbá a 143. §-ának rendelkezésére.

T. Cím törvényben meghatározott feladatai (hatáskörére) körében tisztelettel hivatkozunk a 2007. évi CXXXV. tv. 3. §-a és a 4. § n) pontja szerint a T. Cím hatáskörébe utalt 2007. évi CXXXVI. tv. vonatkozó §-aiban rögzített személyi körre és intézkedési kötelezettségre, így erre tekintettel sem fogadható el számunkra T. Elnök Úr által képviselt álláspont a hatáskör hiányáról, és azon alapuló javaslata, így a hivatalból is megteendő intézkedések megtételének folyamatos elmaradása / elmulasztása.

Az egyértelműség és a teljesen világos kép érdekében csatoljuk a Legfőbb Ügyészség és a borsodi megyei bíróság hivatalos álláspontját, hogy a jogutódlás a felszámolási eljárás során a felszámolási tevékenység tekintetében fogalmilag kizárt.
A csatolt közokiratok vitán felül bizonyítják, hogy a felszámolói névjegyzékből 2002.10.22-én, illetve 2010.05.17-én törölt, így a 167/1993. (XI.30.), és a 114/2006. (V.12.) Korm r-ek 1. §-a értelmében 2002.10.22-ét és 2010.05.17-ét követően felszámolási eljárások folytatására, felszámolás alatt álló társaságok képviseltére már nem jogosult, illetve a cégjegyzékből való 2003.10.31-i, a 2010.03.09-i törlés miatt a megjelölt időpontokban bekövetkezett jogalanyiság megszűnése miatt joghatás kiváltására alkalmas képviselet ellátására - a csatolt kimutatásban nevesített panaszolt pénzintézetek előtti eljárásokat is beleértve - már nem képes fantom "törvényes képviselők" nevében eljáró rosszhiszemű álképviselők jártak és járnak el törvénysértő módon bankszámlákat nyitva, illetve egyes - a korban még jogszerűen nyitott - bankszámlákat jogellenesen tovább működtetve.

A most is logikailag zártan bizonyított - és a PSZÁF tv. hatálya alá tartozó szervezetek tevékenysége fölött - T. Cím által ellátni köteles felügyeleti eljárás körébe tartozó feltárt banki törvénysértésekhez szervesen kapcsolódó azt lehetővé tevő és annak alapját képező egyéb törvénysértések kapcsán T. Címnek hivatalból kellett és (a közérdekű bejelentéseink és mellékleteiből fennálló tudomás alapján) kell észlelni azt, hogy azok olyan konspiratív módon végrehajtott intellektuális törvénysértéseken nyugvó cselekmény-sorozat, amelyek kapcsán T. Címnek a fenti hivatkozott törvények értelmében jelentési kötelezettsége volt korábban és van most is, különös figyelemmel arra a tényre, hogy ezen láncolatosan egymásra épülő törvénysértések jogtalan hasznot is jelentő eredménye a panaszolt bankok / pénzintézetek útján, illetve azok bevonásával, egyéb módú érdekeltté tételével () volt és van tisztára mosva.

A T. Cím előtt szintén panasz tárgyává tett KDB Bank (Magyarország) Rt-nél a 2003.04.29-én jogutód nélkül bizonyítottan megszűnt, így ettől kezdődően fantom cég neve alatti kettő millió forintot meghaladó Smart Recycling Kft. és PEP-Roll Kft. részére történt törvénysértő törzstőke befizetésről kiadott hamis banki igazolás alapján a cégjegyzékbe bejegyzett törvénysértő pénzügyi adat is felhasználásra került a milliárdos értéket képviselt fűzfői Nitrokémia 2000 Rt. meghatározó részvényhányadának 2004. márciusi fantom cég neve alatti megvételére, így a csalás és pénzmosási folyamat dr. Pintér János rosszhiszemű álképviselő útján való tovább vitelére. Új tény és körülményként hozzuk T. Cím tudomására, hogy a tudottan fantom cég nevében a csatolt iratokkal is bizonyítottan jogellenesen eljárt dr. Pintér János ellen 2010.09.24. napján csak 7 rendbeli közokirat-hamistás miatt emeltek vádat. Ugyanakkor a Pintérrel közölt és vádemelés alapját képező gyanúsításban a Btk. 318. § (1) bekezdésébe ütköző és az (5) bekezdés a) pontja () szerint minősülő csalás bűntettével is meggyanúsították, ami a csak nagy nehezen bíróságra került vádiratból már - ismeretlen okból - kimaradt. A vádhatóság alig csak hat évnyi nyomozás, a 2008-as nyomozás megszüntetése után 2010. májusi keltezéssel csak a mi idén szeptemberi határozott fellépésünk nyomán 2010. szeptember 24-én benyújtott vádiratban lévő lényegi tévedést feltártuk a vádat képviselő ügyészi szerv mellett a Legfőbb Ügyész Úr előtt is, aki a tévedést feltárt bejelentést a Fővárosi Főügyészséghez továbbította 2010.11.12-én a csatolt irattal igazoltan.

A 2002.10.22-e óta felszámolások folytatásra már nem jogosult, a 2003.10.31-i jogalanyiság megszűnése miatt pedig már joghatás kiváltására alkalmas módon nem képes Kossuth Holding Rt. (01-10-041457) fantom cég nevében is aggálytalanul a tudottan törvénysértően kiállított aláírási címpéldány (100%-ban állami tulajdonú Budaprint Pamutnyomóipari Vállalatnál) konspiratív módú felhasználásával eljárt Szendrődi József ellen közokirat-hamisítás miatt közölt gyanúsítást a csatolt 2010.10.20-i áttételt elrendelő határozattal igazoltan polgári ügyben elkövetett hamis tanúzás bűntettére módosították.
A gyanúsított Szendrődi József volt az, aki a Budaprint Vállalattal szembeni hitelezői igény törvényes engedményezésével érintett Minda Zoltánnal szemben tett 2009.11.10-étől több feljelentést T. Címnél jogellenes pénzintézeti tevékenység miatt. A 2003 óta folytatólagosan elkövetett saját bűncselekmények leplezhetősége érdekében jól láthatóan koholt vádakon alapján feljelentést tett Szendrődi József kezdeményezésére T. Cím előtt Minda Zoltánnal szemben indult eljárás piacfelügyeleti intézkedés alkalmazása nélkül került megszüntetésre idén májusban.

A fenti tényekkel és a 83 számozott lapból álló mellékletekkel hézagmentesen bizonyítottak alapján és miatt a T. Cím hatáskör hiányáról képviselt álláspontját, illetve javaslatát a bejelentésünk büntetőjogi minősítésű cselekményeket felvető részével az illetékes Rendőrkapitányság általunk történő megkeresésére nem fogadjuk el, utóbbi esetben a 2004. évi XXIX. tv. 141-143. §-ai kógens rendelkezéseire is figyelemmel.

A most feltárt új tényekre is figyelemmel tisztelettel rögzítjük, hogy a

személyes megbeszélés

-t - akár megbízott témafelelős útján is - elengedhetetlennek tartjuk, így azt kifejezetten indítványozzuk és kérjük annak időpontjáról történő értesítésünket. Intézkedéséről kérjük hivatalos tájékoztatását.
Kérjük jelen közérdekű bejelentésünket tartalma szerinti is értékelni és az alapján minden további szükséges intézkedést a 2004. évi XXIX. tv. 141-143. §-ai szerinti is megtenni.

Tisztelettel:
TEMPO Párt
Nagy Lajos
Borbély József
Minda Zoltán
Keller István