Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2015. április 16., csütörtök

20.206 - ​Szilas László a Pedagógia doktora: KÉRÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELNÖKÉHEZ > ​ Tisztelt Jean-Claude Juncker Elnök Úr!

Feladó: Dr. Szilas László
Dátum: 2015. április 16. 13:13
Tárgy: KÉRÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELNÖKÉHEZ 

 

Európai Bizottság

Jean-Claude Juncker Elnök Úrnak

B-1049 Brüsszel

Belga Királyság

​​

Tisztelt Jean-Claude Juncker Elnök Úr!

Nagy tisztelettel köszöntöm Esztergomból, Magyarország első koronázó fővárosából.

Szomorúan kell tájékoztatnom, hogy jelenleg olyan kettős állampolgárságról szóló törvény van hatályban, Szlovákiában, ami több ponton sérti az uniós alapértékeket.

Nincs egyenlőség, mert amíg, a Szlovákiában élők elvesztik a szlovák állampolgárságukat, amikor felvesznek egy másik állampolgárságot, addig egy más országban állandó lakhellyel rendelkező szlovák állampolgárok szabadon felvehetnek, egy másik állampolgárságot szlovák állampolgárságuk mellé.

Sokan a törvény szigorától félve, hogy elveszik tőlük  a szlovák állampolgárságukat inkább fájó szívvel, beletörődve, hogy  nem lehetnek szabad európai polgárok, nem veszik fel másodikként a nemzetiségük állampolgárságát,  így az  emberi méltóság, szabadság és emberi jogok is súlyosan sérülnek.

Ennek következtébe négy év alatt 923 személynek kellett leadnia a szlovák útlevelét. Köztük 47 magyar a legtöbb érintett, eddig összesen 284 személy a cseh állampolgárság felvételét követően vesztette el szlovák állampolgárságát.

Ahogy egy édesanyját és édesapját egyformán szerető gyermektől sem kérheti senki azt, hogy válasszon szülei közül, hogy csak az egyiket szeresse. Senki sem kérheti azt  a Szlovákiában élő nemzetiségét büszkén megvalló és ahhoz ragaszkodó magyar, cseh, német, osztrák, brit vagy bármely más nemzetiségű szabad európai Szlovák Állampolgártól, hogy válasszon a meglévő szlovák és a másodikként felvenni kívánt nemzetisége  állampolgársága  közül.

Magyarország és az  Európa Unió  szabad állampolgáraként meggyőződésem, hogy az Európai  Unió egyik tagállamában sem létezhet olyan törvény, ami sérti az uniós alapértékeket.

Ha úgy ítéli meg, hogy a fentiekben említett szlovák kettős állampolgárságról szóló törvény módosítása érdekében, 2015. február 09-én (magyar, szlovák, lengyel, német, spanyol, portugál, orosz nyelven) létrehozott keresztény  indíttatású petíció, aminek sikeréért Istennek hála több Római és Görög Katolikus, Református, Unitárius, Evangélikus és Ortodox keresztény testvérünk is imádkozik, a Mindenhatóhoz, amit több, mint 11 000-ren  írtak alá, megérdemli a kitüntető rokonszenvét. Tisztelettel kérem, hogy támogassa, és ha egyetért vele, vesse fel annak napirendre tűzését.

http://www.citizengo.org/hu/18662-felvideki-magyarok-szivukre-lelkukre-hallgatva-szabadon-felvehessek-magyar-allampolgarsagot?tc=ty&tcid=10202066

Előre is hálás szívvel köszönöm az értékes  segítségét.

​​
Szilas László

a Pedagógia doktora

 

​-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

Dr. Szilas László

Percz utca 3.

H-2500 Esztergom

Magyarország

 

 

Předseda Evropské komise

pan Jean-Claude Juncker

B-1049 Bruxelles

Belgické království

 

Vážený pane předsedo,

 

Pozdravuji Vás s velikou úctou z Ostřihomi, z prvního korunovačního města Maďarska.

S politováním Vám musím oznámit, že v současnosti na Slovensku je v platnosti takový zákon o dvojím občanství, který v mnohých bodech porušuje základní hodnoty Evropské unie. Není zde rovnost, protože zatímco občané na Slovensku ztrácí své občanství přijetím občanství jiného státu, občané Slovenska, s trvalým bydlištěm v jiném státě, svobodně můžou přijat jiné občanství, vedle svého slovenského občanství.

Mnozí, v obavě před přísností zákona, že by byli zbaveni slovenského občanství, raději s bolestí v srdci, se smíří s tím, že nemohou být svobodní evropští občané a nezvolí si jako druhé občanství své národnosti. Tím dochází k těžkému porušení lidské důstojnosti, svobody a lidských práv.

V důsledku toho za čtyři roky 923 osob bylo nuceno odevzdat své slovenské cestovní pasy. Mezi nimi 47 Maďarů a nejvíce dotčených 284 osob přijetím českého občanství ztratilo slovenské občanství. 

Tak, jako svou vlastní matku a otce stejně milujícího dítěte nikdo nemůže žádat, aby jenom jednoho z nich mělo rádo. Stejně nikdo nemůže žádat na Slovensku žijícího, ke své národnosti hrdě se hlásícího a oddaného Maďara, Čecha, Němce, Rakušana, Brita nebo jakékoliv jiné národnosti svobodného evropského občana, vlastnícího slovenské občanství, aby si vybral jedno ze slovenského občanství a druhého občanství, které chystá přijmout podle své národnosti.

Jako svobodný občan Maďarska v Evropské unii jsem přesvědčený, že ani v jediném členském státě Evropské unie nemůže existovat zákon, který porušuje základní hodnoty unie.

Doufáme, že křesťansky zaměřena petice, zahájená dne 9. 2. 2015 (v maďarštině, slovenštině, polštině, němčině, španělštině, portugalštině a ruštině) pro modifikaci uvedeného slovenského zákona o dvojitém občanství, pro jejíž úspěch, chvála Bohu, se modlí mnozí římskokatoličtí, řeckokatoličtí, reformovaní, unitářští, evangeličtí a ortodoxní křesťanští bratři a sestry k Všemohoucímu, kterou podepsalo 11 000 osob, Vás zaujme.  S úctou Vás prosíme, abyste ji podpořil a jestli s tím souhlasíte, nastolil na program dne.

 

http://www.citizengo.org/hu/18662-felvideki-magyarok-szivukre-lelkukre-hallgatva-szabadon-felvehessek-magyar-allampolgarsagot?tc=ty&tcid=10202066

 

Předem Vám srdečně děkuji za cennou pomoc  

 

László Szilas

doktor pedagogiky

 

​---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

 

Dr. László Szilas

Perc utca 3.

Esztergom

H-2500

 

 

Mr Jean-Claude Juncker

President of the European Commision

B-1049 Bruxelles

Belgium

 Dear Mr Juncker,

 I am sending you my respectful greetings from the city of Esztergom, the first capital of Hungary, where kings were crowned.

I need to inform you with regret that there is currently a law in Slovakia relating to dual citizenship that violates the basic values of the European Union in several respects.

There is no equality, because while those living in Slovakia lose their Slovak citizenship when they take up another citizenship, Slovak citizens who have permanent residence in another country are allowed to take on another citizenship next to their Slovak citizenship.

Many people, scared of the strict laws that may deprive them of their Slovak citizenship, rather resign themselves sadly to the fact that they are not able to be free European citizens and do not take on a second citizenship matching their ethnicity and therefore human dignity, freedom and human rights are seriously violated.

As a result of this 923 individuals had to surrender their Slovak passports in the course of four years. The individuals affected most are 47 ethnic Hungarians and altogether 284 individuals lost their Slovak citizenship when they took on Czech citizenship.

As nobody can ask a child who loves both his or her mother and father equally to choose only one parent to love. Nobody can ask an ethnic Hungarian, Czech, German, Austrian, Briton or a free European Slovak citizen of another ethnicity living in Slovakia who is proud of and attached to his or her ethnicity to choose between Slovak citizenship and and another citizenship that he or she wishes to take on.

As a free citizen of Hungary and of the European Union I strongly hold the view that in any member state of the European Union there should not be a law that violates basic values of the Union.

If you are of the opinion that the petition of  9 February 2015,  based on Christian motivation, for the modification of the Slovak law relating to dual citizenship ( in Hungarian, Slovak, Polish, German, Spanish, Portuguese, Russian and English languages) and for the success of which several of our Roman Catholic, Uniate, Presbyterian, Lutheran and Orthodox brethren are praying to the Almighty, and which has been signed by more than 11000 individuals, deserves your favosurable consideration then please support it and suggest that it be put on the agenda.

http://www.citizengo.org/hu/18662-felvideki-magyarok-szivukre-lelkukre-hallgatva-szabadon-felvehessek-magyar-allampolgarsagot?tc=ty&tcid=10202066

I would like to thank you in advance for your valuable help.

Szilas László

Doctor od Pedagogy

Dr. Szilas László

Percz utca 3.

H-2500 Esztergom

Hungary

 

​-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​