Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. november 12., szerda

1.278 - Siklósi András: Az EU vezetõinek és tagországainak

Betreff: Az EU vezetõinek és tagországainak
Datum: So, 09. Nov 2008
Von: Siklósi András<siklosi.andras@tvnetwork.hu>

Az EU vezetõinek és tagországainak

Ha az Európai Unió komolyan veszi önmagát és szerzõdéseiben, alapszabályában is deklarált elveit, akkor nem nézheti tovább tétlenül azt, ami napjainkban Szlovákiában történik.
Akik nem ismerik pontosan a tényleges körülményeket, azok számára megemlítem, hogy Szlovákia a hajdani történelmi Magyarországtól a trianoni diktátummal elorzott területeken alakult meg. Ettõl a törvénytelen, sunyi „honfoglalástól" kezdve egészen máig minden téren szünet nélkül gyilkolják, üldözik az ott õslakó magyarságot, mely tevékenység messze kimeríti a tervszerû népirtás fogalmát. A szlovákiai magyarság most is törvényen kívüli (ex lex) helyzetben van, mely botrányos faji-nemzetiségi megkülönböztetés (diszkrimináció) kiterjed jogi, politikai, gazdasági, kulturális és vallási életére, de közvetlenül fenyegeti biztonságát, fizikai megmaradását, anyagi értékeit, ill. anyanyelvének, hagyományainak, iskoláinak, intézményeinek és nemzeti jelképeinek eredményes megõrzését is. Szlovákiában – az EU közepén! – egy olyan fasisztoid, soviniszta rezsim tombol, amely a korábbi háborús Benes-dekrétumokat most is hatályban tartva, napi rendszerességgel követi el szerencsétlen sorsú honfitársaink üldözését, verését és megfélemlítését.
Ez ellen idáig semmilyen megoldást, jogorvoslatot nem nyertünk, noha mind a civil, mind a hivatalos diplomácia bevett módszereit immár többszörösen is kimerítettük. Ha az EU el akarja kerülni azt, hogy a két szomszédos ország közt a közeljövõben egy véres összecsapás robbanjon ki (mely egyre valószínûbbnek tûnik!) akkor haladéktalanul küldjön nemzetközi békefenntartó erõket Szlovákia magyarlakta térségeibe, mely katonai kontingens feladata, hogy megakadályozza az elszakított kisebbségi magyarság bármiféle további elnyomását, ill. biztosítsa valamennyi népet megilletõ önrendelkezését (autonómiáját).
Követelem továbbá, hogy ezt a minden emberi értékrendet áthágó szlovák rendõrállamot azonnal zárják ki az EU becsületes tagjainak közösségébõl mindaddig, amíg a kommunisztikus és fasiszta jellegû Benes-dekrétumokat végleg el nem törli, valamint számon kérhetõ, törvényes és alkotmányos garanciákat nem nyújt arra vonatkozólag, hogy mindörökre megszünteti az ottani magyarság nyílt vagy alattomos, nem ritkán kormányszintû terrorizálását. Követelem azt is, hogy az EU hozzon pénzügyi és gazdasági szankciókat ugyanezen okokból Szlovákia ellen, s egyidejûleg valamennyi tagország szakítsa meg vele diplomáciai kapcsolatait, hogy ezzel is elrettentõ nyomást gyakoroljon ultranacionalista, posztbolsevista vezetésére. Nyilvánvaló, hogy ezek a tömeggyilkos pribékek nem nyugszanak addig, míg az utolsó felvidéki magyar is ki nem hal, vagy el nem menekül szülõföldjérõl! A 21. század elején, Európa centrumában tûrhetetlen és tarthatatlan az az állapot, amiben magyar testvéreink kénytelenek élni a trianoni ország-csonkítás óta, különösképpen az utóbbi években, hónapokban.
A fentiekbõl következõen nem találok más lehetõséget a szlovák barbarizmus megfékezésére, s a küszöbön álló fegyveres konfliktus megelõzésére, mint Szlovákia határozott elszigetelését és kiközösítését a normális, békeszeretõ európai népek sorából. A felelõsség innentõl kezdve az Önöké is, a jövõben nem viselkedhetnek úgy, mintha semmi sem történt volna. Amennyiben mégis szemet hunynak a világosan látható és bizonyítható magyargyûlölet, ill. népirtás (holokauszt) fölött, akkor viselniük kell annak összes következményeit is.
Hangsúlyozom: magyar állampolgárként immár nem kérek, hanem követelem Önöktõl, hogy vegyék komolyan kiáltó szavaimat! Azok az idõk rég elmúltak, amikor kezünket tördelve, alázatos hangon könyörögtünk az EU fórumaihoz, hogy szüntessék meg végre a Kárpát-medence szétdarabolt részeit önkényesen megszálló utódállamokban több-kevesebb rendszerességgel jelentkezõ fizikai, szellemi és lelki magyarellenes genocídiumokat. Ki kell jelentenem, hogy ezek az isteni és természeti rendet megszégyenítõ módon létrehozott szervetlen, gyülevész országok nem csupán a saját testünkbõl haraptak maguknak hatalmas területeket, hanem ráadásul még a többségi „rablók jogán" a tulajdon szülõföldjükön gyalázzák és üldözik jobb sorsra érdemes honfitársainkat. Nem kívánok Önöktõl semmi rendkívülit, csupán azt követelem, hogy juttassák érvényre a minden európai honpolgárt megilletõ igazságot, szabadságot és emberi normákat!
Elfogyott a türelmünk, elég volt, nem várunk tovább! Ha Önök közönyösen elfordulnak, vagy nem megfelelõen cselekszenek, ezzel arra kényszerítenek bennünket, magyar hazafiakat, hogy puszta önvédelembõl, válogatás nélkül olyan eszközökhöz nyúljunk, melyeket magunk is szeretnénk mellõzni, amennyiben lehetséges. Vegyék ezt utolsó figyelmeztetésnek, s ne engedjék, hogy a pattanásig feszített húr végleg elszakadjon! Ez a térség egy idõzített bomba, egy robbanni készülõ puskaporos hordó! Az óra már ketyeg, a gyújtózsinór pedig lángra kapott!

A békés megoldásban reménykedve: Siklósi András író, költõ, lapszerkesztõ, Csonka-Magyarország gondolkodó és érzõ szívû polgára.

Szeged, 2008-11-08-án

Megjegyzés: Kérem azon hazafiak segítségét, akik képesek a fenti szöveg pontos szlovák, angol, német, francia és spanyol nyelvû tolmácsolására, hogy a kész fordításokat továbbítsák a szerkesztoseg@karpatiharsona.info internetes címre, hogy ellenõrzés után megküldhessük azokat az illetékes helyekre. Köszönettel S. A.