Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. november 18., kedd

1.309 - Lengyel Károly: NYÍLT LEVÉL Magyar Szociális Fórum tagjaihoz

Betreff: NYÍLT LEVÉL Magyar Szociális Fórum tagjaihoz
Datum: hétfõ, 2008. november 17.
Von: Apu Lengyel
An: Kutasi József - Dág/ Magyarország
Adjon az Isten!

NYÍLT LEVÉL
Magyar Szociális Fórum tagjaihoz


Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kéréssel és kérdéssel fordulok Önökhöz!

A kérésem egyszer?. Arra kérem Önöket, szíveskedjenek nyilvános választ adni, pontos meghatározás alapján nevesítve, hogy mit értenek a „széls?jobb" megfogalmazáson. A csatlakozott szervezetek felsorolásából látom kikt?l kérdezek.

Minden él nélkül szeretném felhívni szíves figyelmüket, hogy sem Önök, sem mások nem sajátíthatják ki a bölcsek kövét.

Talán eljutott Önökhöz is a híre annak, hogy szeretett Hazánk, Magyarország milyen sanyarú sorsnak néz elébe? Nem az adófizet?k tehetnek arról, hogy az országnak olyan a vezetése, amilyen, s hogy olyan helyzetbe kormányozták, amilyenben vagyunk. Ehelyütt nem min?sítek, noha annál sokkal többet érdemelnek.

Megítélésem szerint aki ilyen helyzetben bárki segítségét elutasítja bármilyen ideológiára hivatkozva, az vak, vagy éppen olyan, mint az említett vezet?k. Másképpen fogalmazva, netán egy t?r?l fakadva teszik megbízóik szerinti dolgukat?

Mikor fogja fel végre a sok kicsi csoport - mert Önök is ide sorolhatók, lássuk be - , hogy itt egy
ÚJ PILVAX kell,
fentiek nélkül?!

Igen jól értették! A mostani, önmagát vezet? rétegnek mondók semmit nem tettek Hazánk helyzetének jobbítása érdekében. Semmit. De facto et jure. És pont.

A vadkapitalista és neoliberális, a piac mindenhatóságát istenít? eszmerendszer ezen a bolygón, mint látjuk és b?rünkön tapasztaljuk, végérvényesen és csúfosan megbukott. Bárki bármit mond, Magyarország adóságállománya idegen érdekek mentén, hazai talpnyalóik segítségével egetver? hazugságokra épül. Mindent visszafizettünk tíztetejével. Ezek után vészhelyzetben arról értekezni, hogy az Önök által széls?jobbnak nevezett embereket az ország vezetéséb?l kirekesszék, vakságnál több – elhibázott, legkevesebb félreértett megítélésre vall.

Széls?jobbnak azokat az önmagukat radikálisnak meghatározó csoportokat szokás manapság nevezni - kívülr?l süvít? követelések hatására er?szakkal és koholtan, eleve elrendelt, kimódolt elképzelések mentén -, akik nem hajlandók a nemzetközi pénzipari háttérhatalmat elismerni mindenekfeletti kenyéradójuknak.
Távoli és mer?ben nemzetidegen, emberiségellenes szellemi szalonokban, hogy ne mondjam páholyokban kimódolt politikai divat annak érdekében, hogy a nemzetközi szélhámosok örökre rabszolgasorsra juttassák kifosztott népünket, a máig államalkotó többségben él? keresztény Magyarországot.

Mer?ben kirekeszt? az a magatartásforma, amelynek alapján eretneküldözéshez hasonló rámutatással küldik egzisztenciális máglyára a lehetséges másként gondolkodókat. „Nem mondta, de gondolta!" – elvén ma Magyarországon bárkib?l lehet percek alatt rasszistát, antiszemitát faragni. Kérdés, kinek az érdeke, vagy kinek az érdekét sérti az illet?.
Nem kell ahhoz antiszemitának lennie, vagy fajgy?löl?nek, hogy ezt a bélyeget a homlokára kovácsolják, akár egy szellemi patkót. Ó nem. Csak mutogatni kell, mint azt az elvárók kimondatlanul kérik. Önök is ezt tennék? Érdekb?l, vagy félelemb?l? Mit?l félnek?

Ha tetszik, ha nem, ebben az országban olyan nyomornak nézünk elébe, amit még a vén Európa nem látott. A két világháború közötti gazdasági szakadékba rugdosott Németország egy Kr?zus volt leend? pénzügyi helyzetünkhöz képest, ha minden így megy tovább, ahogy ezek a vezet?k elgondolják. El?deik meg ezek mind egyt?l egyig részese volt ennek helyzetnek a kialakulásában.
Pedig vannak sokan, akik ezt az egészet teljesen másképpen gondolják. S lehet joggal, egyre feszültebben, határozottabban sürgetnek szájalás helyett kizárólag magyar érdekek mentén végrehajtott valós cselekvést.

Egy szó mint száz, ha Önök kimondanak egy ilyen kitételt, mint alább a teljes írásban olvasható, akkor a Terror Házából a valódi terror háza felé sodorják ezzel a politikai csürhével együtt a belpolitikai helyzetet. Mindegy, hogy melyik valódi széls?ség kaparintja meg a hatalmat. Kommunistákból és ivadékaikból, a társult szabadrabló demokratákból, meg a valódi nácikból ez az ország nem kér. De csupán azért széls?ségezni, mert valaki gyorsabb és teljesen magyar érdekek, és értékek mentén képzeli jöv?nket, mer? tévelygés.

Attól kezdve, hogy bárkire ujjal mutatva széls?séget kiáltanak, önmagukat ugyanolyan helyzetbe hozzák, mint a jelenlegi országvezetés. Kirekesztettek lesznek saját hazájukban. Ha annak tartják ezt az országot.

Régen megérett az ország egy valós változásra. A Rózsadombi paktumok ideje lejárt. Azok, akik még most is abban a hitben élnek, hogy az ott lefektetett pontokat itt meg lehet valósítani, nem a valóságban élnek.

Most pedig, amikor egy világméret? pénzügyi járvány bontakozik ki, aminek nyomán akár a pénz fogalma is megkérd?jelez?dik lassan, új er?k leselkednek a hatalom megkaparintására. Kellene egy szelet a tortából? Nem kérem! Ez szolgálat, aminek ellenkez?jét tapasztalja ez az ország hosszú évtizedek óta. Illik tudomásul venni a realitásokat, hogy vannak, akiket éppen olyan megélt, becsületes szándék vezet, mint akik ?ket mostanság fasisztázzák, nácizzák. A valódi nácik régen fegyvert fogtak volna. ?k nem azok. Türelmetlenek lehetnek, de nem nácik. Arról már szó se essék, hogy a fasiszta és a náci két külön fogalom társadalomfilozófiai értelemben. De ennek elemzését nem várom Önökt?l. Ez a rámutatás másról szól.

Arra kérem Önöket ismét, szíveskedjenek egy jelent?s társadalmi csoportról nem megalázó jelz?k kíséretében nyilatkozni. Arra kérem Önöket, hogy szíveskedjenek pontosan kifejteni a politikai deviza-divatházaktól származó társadalompolitikai meghatározásuk mibenlétét. Hiszen amit alább olvashatunk nem egyéb, mint köd. Szószóró flittercsillogás, hogy hamarabb elfogadtassák elképzeléseiket a megcélzott, eddig is serényen megvezetett nyomorgókkal.

Bizonyító érvekkel levezetett nyilvános válaszukat és megtisztel? figyelmüket köszönöm!

Üdvözlettel:
Lengyel Károly
lengyel-k@freemail.hu

Budapest, 2008. november 17.

Szebb Jöv?t!

**************************************

A Magyar Szociális Fórum alapító szervezeteinek felsorolása

Alapító szervezetek:
Állástalan Diplomások Országos Bizottsága (Egyesület, ÁDOB), ATTAC- Magyarország Egyesület, Baloldali Alternatíva Egyesület (BAL), Budai Munkáskör, Borsodi Civilek Közéleti Szövetsége (BCKSZ), Baloldali Együttm?ködési Tanács (BET), Civil International Polgári Liga, Civil Parlament, Civil Voks, Gondolkodjunk Együtt internetes folyóirat szerkeszt?sége, Eszmélet Baráti Kör, Ferencvárosi Munkás Szabadid? Egylet, Haladó Er?k Fóruma (HEF), Humanista Mozgalom, Kádár János Baráti Kör, Kézfogás újság szerkeszt?sége, Létminimum Alatt Él?k Társasága (LAÉT), Magyar Antifasiszta Liga (MAL), Magyar Cigányok Antifasiszta Szervezete, Magyarországi Vad- és Él?helyvédelmi Egyesület, Marx Károly Társaság (MKT), Munkanélküliek és Álláskeres?k Budapesti és Regionális Egyesülete, Romák Felzárkóztatásáért Egyesület (Gödöll?), Társadalmi Demokráciáért Mozgalom (TDM), Társadalmi Érdekegyeztet? Tanács (TÉT), Világszabadság internetes folyóirat szerkeszt?sége

Idézet az MSZF felhívásából:

A Gondolkodjunkegyütt csatlakozott a Magyar Szociális Fórum Hálózatához
Kedd 2007. június 12.

Civilek! Honfitársak! Munkások, bérb?l és fizetésb?l él?k, fiatalok és id?sek, n?k és férfiak! Harapófogóba kerültünk. Egyik oldalról a neoliberális megszorítások, a TOTÁLIS PIACOSÍTÁS A NAGYOBB PROFITÉRT, a másik oldalról az egyre er?söd? és fert?z? vírus jelentkezik: SZERVEZETT SZÉLS?JOBBOLDALI-NEOFASISZTA POLITIKAI ER? TÁMADJA A TÁRSADALOM EGÉSZÉT, f?leg a munkanélküli, perspektíváját veszített FIATALOKAT.

Védd meg magad a neoliberalizmus és a széls?jobb ellen! Magyar Szociális Fórum Hálózat A Magyar Szociális Fórummozgalmakért Alapítvány (MSZF-A) gy?lésének felhívása - 2007. június. 9.)

Civilek! Honfitársak! Munkások, bérb?l és fizetésb?l él?k, fiatalok és id?sek, n?k és férfiak! Harapófogóba kerültünk. Egyik oldalról a neoliberális megszorítások, a TOTÁLIS PIACOSÍTÁS A NAGYOBB PROFITÉRT, a másik oldalról az egyre er?söd? és fert?z? vírus jelentkezik: SZERVEZETT SZÉLS?JOBBOLDALI-NEOFASISZTA POLITIKAI ER? TÁMADJA A TÁRSADALOM EGÉSZÉT, f?leg a munkanélküli, perspektíváját veszített FIATALOKAT.

Sokan nap mint nap arról beszélünk, hogyan tudjuk megvédeni magunkat a súlyosbodó szociális és gazdasági nehézségekt?l. A széls?jobboldali, újnyilas, neofasiszta csoportok alternatívája - emberellenes, rasszista és er?szakos cselekedeteikkel -, nem a megoldás felé, hanem pusztuláshoz, (polgár)háborúhoz vezet. Van mód azonban humanista ellenállásra a világméret? szociális fórummozgalmak keretében! E mozgalmak alapeszméje a társadalmi szolidaritás, a dolgozó emberek és a munkanélküliek összefogása.
(...)
http://gondolkodjunkegyutt.hu/spip.php?article159

---- weitergeleitete Nachricht Ende ----