Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. július 7., szombat

15.189 - Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat > Bogár Gyula > Menekültek a kommunisták

Feladó: NyuMaEgy
Dátum: 2012. július 5. 22:31
Tárgy: Közérdekü
Címzett: Kutasi József Antal


Vigyázat! kommunista hamis pöspökök járnak közöttünk

NYUGATI MAGYAR EGYHÁZ
Kiadja: az Ontarioi Magyar Egyház építői. Email cím: nyumaegy@yahoo.com 2012. június hó
Menekültek a kommunisták
Érezvén, hogy megszűnik a kommuniz-mus, Szabó Sándor az USA-ba menekült. Otthon az egyházak megfigyelésére volt kiszemelve, így papnak adta ki magát, bár nem volt lelkészi képzettsége. Ontarióban hazugsággal, csalással beférkőzött az egy-házba. A hívő tagság a bírósághoz fordult, de mivel az egyház külön van az államtól, a bíró megmondta, hogy neki nincs jogába megszabni, hogy ki lehet pap. A több mint 300 tagból csak 43 maradt, akik valami fór-mában hasznot kaptak a hamis paptól, Sza-bó Sándor használta az egyház pénzét és hamisan püspöknek adja ki magát.
Nem püspök Szabó Sándor
(Pál I,l, Timoth. 2-7:)
Szükséges annak okáért, hogy a püspök fedd-hetetlen legyen, egy feleségű férfiú, józan, mér-tékletes, illedelmes, vendégszerető, a tanításra alkalmatos; 3, Nem borozó, nem verekedő, nem rút nyereségre vágyó; hanem szelíd, versengés-től mentes, nem pénzsóvárgó; 4. Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmesség-ben tartja, tisztességgel; 7. Szükséges pedig, hogy jó bizonysága is legyen a kívül valóktól; hogy gyalázatba és az ördög tőribe ne essék.
Szabó Sándor nem felel meg a bibliában írott feltételeknek. Mint a következők bizo-nyítják; hazug, csaló, bérgyilkos szándékú, romlott lelkű, kommunista, álpap, közön-séges szélhámos, aki nem az Istent és az egyházat, hanem a sátánt szolgálja.
A valóság
Szabó Sándor 1956. júniusban született. Dezső István szerint ö és közeli rokonsága kommunista párttagok voltak. Szabó aszta-los inas volt, de nem tetszett neki a munka. Mint jó káder a Debreceni Teológiába járt, ahol a kommunisták békepapokat neveltek. Ismeretes Roszik Gábor képviselő parla-menti felszólalása; „az egyházak életét ate-ista kommunista, egyház és vallásellenes emberek irányították az Állami Egyház-ügyi Hivatal ördögi központjából, gerinc-telen karrierista püspökök és esperesek személyén keresztül.”
Szabó Sándor osztálytársai szerint meg- játszotta a párttitkárt. Nincs elfogadható adat hogyan lett lelkész. Eskü alatt tett val-lomása szerint 1970-től 1987-ig Ragályon, majd 5 évig Cigándon szolgált. Ez 1992 lenne, de Szabó 1989-ben már Ontarióban volt, miután több mint egy évig Hollan-diában élt. Tehát Szabó eskü alatt hazudott. Kérdésre, hogy volt-e tagja a kommunista pártnak, Szabó megtagadta a választ.
A bíróságon azt vallotta, hogy a presbi-terek írtak levelet a Bevándorlási Hiva-talnak és azok elküldték neki Hollandiába, hogy jöjjön Ontarióba. Ez egy újabb eskü alatt tett hazugság.
Szabó Sándor az Észak Magyarország-nak interjút adott, (részletet) „családommal 1 hónapos vakációra Amerikába utaztunk. Csodálattal töltött el bennünket az egész. A nagybátyám San Diegóban él, ő adott me-nedéket erre az egy hónapra. Az egyik egy-házi rendezvényen találkoztam az akkori ontarioi lelkésszel, Négyessy Bertalannal. Ő megpendítette annak lehetőségét, hogy esetleg a helyébe léphetnék, mert elérte a nyugdíjhatárt, és Magyarországra költözik vissza. Abban az időben még elzárták elő-lünk azt a lehetőséget, hogy ilyenfajta meg-hívás alapján vállaljunk munkát Nyugaton. El is hessegettem magamtól a gondolatot, s annak rendje és módja szerint visszautaz-tunk. Úgy látszik azonban, hogy a lehető-ség nem hagyott nyugodni, és feleségemmel egyik napról a másikra döntöttünk, hogy elindulunk, és megpróbáljuk Amerikát.
Novemberben indultunk útnak meg sem álltunk Hollandiáig. Itt egyéves várakozás következett, amíg megérkezett az amerikai meghívólevél, Ontarióból hivatalos meghí-vót kaptunk, nagybátyám pedig vállalta az anyagi hátteret.”
Szabó Sándor hazudott, kijátszotta a törvényeket.
Ontarióból nem írtak a Bevándorlási Hivatalnak, hogy Szabót engedjék az USA-ba. A presbiterek azt sem tudták, hogy Sza-bó létezik. A nagybátya nem segítette, álla-mi segélyt kapott és a lakók segítették. Négyessyvel megegyeztek, hogy 35 ezer dollárért átjátssza állását Szabónak. Ennek érdekében előszedtek egy Bukarestben szü-letett kommunista ügyvédet, a büntetett előéletű Péter Palit és feleségét, akik az egyház lakótelepén élő öregektől csalással elvett pénzből meggazdagodtak. Szabónak nem volt pénze, de az egyháznak volt 43 dollárja. Ebből szándékozták Négyessyt ki-fizetni. Szabó feláldozta feleségét, mivel letagadta, hogy az leukemiával beteg. Nem kapott kezelést Hollandiában s az USA-ba érkezés után rövidesen meghalt. A gyógy-kezelésre több mint 20 ezer dollár gyűlt össze, abból Szabó Sándor új autót vett magának. Az ügyvédi költségek több mint 150 ezer dollárba került, hogy Szabó az egyháznál maradhasson, de lelkészi képe-sítése nem volt.
Egyházból bűntanya lett
Az egyház közadományokból 31 bérház építésével kezdődött. Voltak, akik kifizet-ték a lakásépítés költségét, azzal az egyez-séggel, hogy nyugdíjba vonuláskor oda költöznek. Négyessy olyan lakókat válasz-tott, akiknek pénzük volt, de rokonságuk nem volt az USA-ban. Többen voltak, akik az északi államokban eladták házukat és az egyház lakótelepére költöztek. Négyessy ezeknek azt mondta, hogy ne tegyék pén-züket a bankba, mert akkor van rekord róla, ő majd elintézi, hogy, mint nincstelenek állami segélyt kapjanak. Voltak, akik hittek neki, ő azt tanácsolta, hogy tegyék a pénzt a jégszekrénybe, szőnyeg alá stb.
Négyessy dr. Minyetől kapott gyógy-szerekkel látta el az öregeket, hogy attól megfiatalodnak. Volt, aki rosszul lett és kórházba vitték. Mikor hazajött, eltűnt a pénz a Négyessy által javasolt rejtek-helyről. A károsultak jelentették a rendőr-ségnek. Négyessy azt mondta a rendőrök-nek, hogy ne hallgassanak rájuk, bolondok azok, nem volt nekik pénzük, segélyből él-tek. A károsultak szidták a hamis papot. Négyessy megfenyegette őket, hogy ha nem hallgatnak el, börtönbe jutatja őket se-gély csalás miatt. A lopott pénzen osztoz-tak a pap, s társai. Másokat Péter Pali laká-sába vitték, hogy a felesége mos, takarít, főz nekik. Ezeket kényszeríttették,hogy va-gyonukat írassák át Négyessy és Péter Pali gyerekeire. Volt, akit addig éheztettek, ver-tek, amíg alá nem írta a dokumentumot. Ismeretes Görgey, Bolyóné, Kővári Sándor Fenyvesné esete, amit előző számainkban részletesen közöltük.
A hamis pap gyilkosságra
bérelt fel embereket
Dezső István NYILATKOZATA
Én, Dezső István a következő nyilatkozom
1992 áprilisban Szabó Sándor kijelölt a 31 lakásos telep gondnokának.
1992. május 15-én rev. Szabó kért, hogy találjak rá módot, megverni vagy megölni Bogár Gyulát, (a templom tervezőjét) aki őt pereli. Megdöbbentem a hallottakon. Mondtam, hogy okay, mert meg akartam győződni, hogy milyen pap lehet Szabó. Mondtam neki, hogy nem tudom, hol van Bogár Gyula. Később a lakásomba jött egy papírral, mondta, hogy ez a címe és jó lenne minél előbb elintézni.
Feleségem látta, hogy Szabó átadta a papírt és kérdezte; mi az? Mutattam neki a melyen Bogar címe és telefonszáma volt
írva, és mondtam, hogy Szabó meg akarja gyilkoltatni Bogár Gyulát.
Szabó többször kérdezte, hogy mi van, mikor lesz elintézve. Mondtam neki, hogy több idő kell rá. Május 26 körül Szabó kérdezte, mi történik? Mondtam neki, hogy küldtem két embert Bogár lakására, azok pisztolyt nyomtak a szájába és mondták neki, hogy ha nem hagyja abba a pert, fejbe lövik. Szabó azt mondta, hogy az nem elég. Bogár Gyulát meg kell ölni.
Meglepett Szabó kijelentése, jelenteni akartam a rendőrségnek, de több bizonyí-tékot akartam. Megtudtam, hogy Bogár azt mondja, hogy Szabó hamis alapon jött Amerikába és törvénytelenül szerezte meg állását Ontarióban.
1992 júniusba beszéltem Bánkuti Ist-vánnal, aki iskolatársa volt Szabó Sándor-nak, ő mondta, hogy őt is, kérte Szabó, hogy intézze el Bogárt.
1992 november 26-án elmentem az On-tarioi rendőrségre, ahol elmondtam a fen-tieket. Mondtam, hogy hajlandó vagyok hazugság-mérő vagy más vizsgálatot tenni a jelentésem bizonyítására.
Büntetőjogi felelőségem tudatában kije-lentem, hogy a fentiek igazak.
Aláírás: Dezső István.
A fentiek és eskü alatt tett vallomások megtalálhatók az Ontarioi rendőrségen és a
SAN BERNARDINO COUNTY, WEST DISTRICT CASE NO.: RCV 55558 szám.
Egyházi Maffia
Elkezdődött a rendőri nyomozás. Szabó Sándor Kovács Sándort hívta tolmácsnak. A rendőri jelentés #92-09-1046-ból olvas-hatjuk: A nyomozás alatt említve lett, hogy a maffia is benne van az ügyben. Érdeklőd-tem más hatóságnál, akinek van informá-ciója a maffiáról és ők informáltak, hogy valóban működik magyar maffia a kör-nyéken írta a detektív.
Pár heti nyomozás után a detektív mondta Bogár Gyulának, hogy meg vannak az adatok Szabó letartóztatására, s írja alá a feljelentést. Bogár azt válaszolta, hogy nem akarja, hogy Szabót börtönbe tegyék, nem rég halt meg a felesége és nem akarja, hogy az öt éves fia apa nélkül maradjon. A detektív kijelentette, hogy ez esetben nem tudja tovább vinni az ügyet.
Az Amerikai Magyar Református Egy-ház nem fogadja el az ateista, kommunis-ta, Állami Egyházügyi Hivatal által nevelt papokat. Az Amerikai Magyar Református Egyház törvénykönyve előírja, hogy rendes lelkész csak az lehet, aki az egyházkerület vizsgáló bizottságtól képesített oklevelet szerzett. Ez a törvénycikk egyezik az USA törvényekkel, amely nem fogad el más országban szerzett diplomát, oklevelet, az USA-ban újra kell vizsgázni.
Szabó soha sem vizsgázott le a Lelkész-képző Bizottság előtt, tehát nem lehet az USA-ban lelkész. Harsányi Lajos püspök eskü alatt tett vallomása szerint több mint 3 év múltán értesült egy jegyzőkönyvből Szabó Sándorról. A püspök és az esperes tudta nélkül nem lehet papi állást betölteni. Tehát Szabó nem lehet pap az Amerikai Magyar Református Egyháznál. Egy pap nem süllyedhet le a róka színvonalára, amely lopakodva megy be a tyúkólba.
Szabó Sándor lehet bárcás cigándi me-gyés püspök, de nem lehet az Amerikai Magyar Reformátusok püspöke. Csalással, hazugsággal nem lehet püspök senki. Aki azt teszi, megveri az Isten, megvetik a hívők s a történelem fertőjébe kerül. Szabó Sándort máris megverte az Isten; magáz-hoz szólította első feleségét, anyját, fiát. Megverte Zsóka asszonnyal és annak fiáival, akik hazugsággal, csalással magyar pápát csinálnak belőle.
Nem lehetett szó nélkül hagyni a hamis pap és II. felesége Zsóka becstelen dolgait. Ui. szeretik s megisszák a bort. Ez nem lenne bűn, ha másoknak nem ártanának részeg állapotukban. Egyszer Szabó úgy be volt rúgva, hogy nem tudott bemenni a templomba. Akkor Zsóka asszony próbált prédikálni. Ez érthetően megbotránkozást váltott ki a hívőkből mivel nyilvánosságra került Zsóka asszony erkölcstelen viselke-dései. A bíróságon eskü alatt lett mondva; Jóska látogatóba jött Dani Jánosékhoz. Zsóka elcsábította Jóskát és elment vele Las Vegasba. Hogy ne legyen feltűnő Emőkét hívta az útra. Eljött az este, Zsóka asszony mondta Emőkének, hogy menjen át a másik szobába, ő azt megtagadta. Zsó-ka asszony nem zavartata magát, Emőke jelenlétében fajtalankodott Jóskával. Van, aki azt állítja, hogy Szabó az egyház csekk-jével fizette ki a Las Vegas-i utat. Jóskának lejárt a szabadsága és hazament. Zsóka asszony nem bírta ki nélküle s utána ment Zamárdiba. A bennfentesek úgy tudták, hogy vissza se jön. Zamárdiban nem nézték jó szemmel Zsóka asszony dolgait, s elküldték Jóskával együtt. Soroksárra tették a szállásuk, ahol a hírek szerint az egyház pénzéből, Zsóka fia nevén házat építenek.
Szabó egyedül nem tudta az egyházból lett mexikói csárdát fenntartani. Az egyház tagok tervbe vették, hogy elzavarják a ha-mis papot az egyháztól. Ekkor Szabó üzent Zsókának, hogy gyere vissza minden meg lesz bocsátva. Jóska is megunta Zsóka asszonyt, nem volt tehát sok választás.
Kiderült, hogy Zsóka asszony zöld-kártyával ment el és azzal nem jöhet vissza. Szabó megkörnyékezte a Magyar Konzu-látust, hogy segítsék Zsóka asszony megté-rését. A konzul nem volt hajlandó bele- menni a törvénytelen dologba. Már úgy látszott, hogy megszabadul az egyház a hazug, csaló, bérgyilkos szándékú paptól és erkölcstelen feleségétől. De az ördög segít-tett, ha nem engedik be Zsókát az USA-ba, majd szökve Kanadán keresztül bejön. Úgy is lett. Ment a jegy, jött a Zsóka, Jóska örö-mére, a teleplakók bánatára. Ismeretes, hogy Kanada és az USA között nincs ha-tárzár. Repülőtéren ellenőrzik a fel s leszál-lást, tehát Zsóka nem jöhetett repülővel. Szabó kb. 9 ezer km. tett meg, hogy Zsó-kát átcsempéssze a határon, fia, nevetve mesélte el a részleteket. A hírhedt Péter Paliné megdicsérte az embercsempésző hamis papot, hogy mily ügyesen játszotta ki a hatóságokat.
Soha se derült ki hogy mennyibe került az egyháznak Zsóka asszony erkölcstelen útja. A pénztárt a hírhedt Péter Paliné, aki 6 elemit úgy végezte, hogy télen a hó miatt, nyáron pedig a munka miatt nem ment iskolába. Mikor kérdőre vonták a hamis pénztárkönyv miatt, azt felelte, hogy ő nem tanult könyvelést. Szabónak átad aláírt csekkeket és az arra írja ki, amire akarja. Van pénz bőven, a magyarok által épített lakótelep, a kultúrház, régi és új templom ki van adva bérbe idegeneknek, ami évi bevétel kb. egy negyed millió dollár. Van tehát pénz, lefizetni mindenkit, hogy Szabó Sándor, ha csalással is de pispök lehessen, ahhoz még vehet egy doktorátust is. Elvég-re megszűnt a kommunizmus, párttitkár nem lehet, de ha a III/III-as besúgó ügy-nök, Bőlcskei Gusztáv, 18 évig püspök, s a Zsinat elnöke lehet Magyarországon, akkor miért ne lehetne a kommunista, hazug, csaló, Szabó Sándor püspök, vagy pápa Amerikában, ahol semmi sem lehetetlen. Az amerikaiakat nem érdekli, hogy az Ontariói templomba magyarul az Istent imádják vagy káromolják. Szabó Sándor a magyar reformátusság szégyen foltja.
TÉNY
Sok kommunista menekült az USA-ba. Volt, aki orvosnak, mérnöknek, papnak ad-ta ki magát. Az utóbbiak betelepedtek a magyar egyházakba, melyek, ha a tagság lecsökken a magyarországi egyházak vagy árvaházakra szállna a vagyon. Most azok nagy részét csalással átvették a kommun-isták, akiknek nincs lelkészi képzettségük. Ezek egymás múltját takarják, rangokat adnak egymásnak és dőzsölnek az egyház vagyonával. Ne várja otthon a magyar nép, hogy ezektől segítséget kapjon.
A kiadvány hiteléül: Bogár Gyula
--------------------------------------------------------------------
Sajtóközlemény
A magyarországi Református Egyház Elnöksége ex-kommunista ‘Ötödik Hadoszlop’
A Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat elnöksége közli:
Szolgálatunk elnöksége levelet írt Semjén Zsoltnak, Magyarország miniszterelnök-helyettesének, mivel Szolgálatunk nem kapott meghívást a Magyar Diaszpóra Tanács alapító ülésére 2011. november 17-én. (A levél mellékleteivel teljes egészében magyarul és angolul olvasható a Lelkigondozó Szolgálat honlapján: http://nyemrlsz.newlights.info.)
A Lelkigondozó Szolgálat hangsúlyozza egyházjogi legitimitását mint magyar református egyházi szervezet Nyugat-Európában, 1944, azaz 68 év óta. A Szolgálat felhívja a figyelmet arra, hogy a Magyarországi Református Egyház degradálta magát egyféle ex-kommunista ‘Ötödik Hadoszlop’-szerepre Magyarországon, Közép-Európában és az egész világon. Ez az erkölcsi önmegsemmisítés kéz a kézben politikai terjeszkedéssel az ex-kommunista Hálózat tevékenységének a következménye. Ennek központi személyisége Dr. Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelkészi elnöke. Ő a kommunista időben saját kérésére csatlakozott a Titkosrendőrséghez ‘Bátori’ fedőnév alatt. A Hálózat a szovjet-időszakban munkamegosztásként állt elő Moszkvában. Ez a ‘Moszkvai Stratégia’, amely mindmáig működik, igyekszik
világszerte a saját embereit elhelyezni kulcspozíciókban mind az egyházi mind az általános társadalmi életben az egész világon. Csak azzal a céllal, hogy minden hatalmat a Hálózat kezébe kaparintson, Bölcskei/Bátori Gusztáv ellehetlenítette és megszüntette a nagy sikerrel működő ‘Magyar Református Világszövetséget’, amely 1990-ben északamerikai magyar református egyházi kezdeményezésre alakult.
Ugyanezt próbálja megtenni a kiváló eredményű Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatával (MRETZS, 1995), amelynek a világon minden magyar református egyház tagja (ami azonban mégsem sikerül). (A négy magyarországi egyházkerület Dr. Bölcskei/Bátori Gusztáv nyomására tagságát néhány éve ‘szünetelteti’.) Dr. Bölcskei/Bátori Gusztáv kezdeményesésére 2010-ben kikiáltották egy látszat-egyház, egy úgynevezett ‘Magyar Református Egyház’ megalakulását a Kárpátmedencére egy úgynevezett ‘Generális Konventtel’ mint annak legfontosabb szervével. Ennek a látszat-egyháznak a bejegyzését az illetékes Magyar Bíróság háromszor elutasította. Ez az úgynevezett ‘Egyház’, amelynek nincs semminemű jogi alapja, amely nem is folytat egyházi tevékenységet, nem is ‘egyház’. Ez csupán egy színfal – egy nagy hókusz-pókusz – kizárólag azzal a céllal, hogy mindenkit a régi (ex-) kommunista Hálózat pórázán tarthassanak. Közönséges hazugság, de egyben a Magyarország és a szomszédos államok közötti konfliktusok komoly kockázatával. (Többek közt azért választotta a Tanácskozó Zsinat – MRETZS – a nevét és jogi formáját, hogy ez ne történjék meg). Ez az ‘egyház’ csalás, ami a Magyar Büntetőtörvénykönyv 318. paragrafusába ütköző bűncselekmény. Továbbá a név maga nemzetiségi problémákat hív ki, amint az kitűnt a Szlovákiában, ahol két szlováknyelvű egyházmegye ellenszegül annak, hogy egyházuk belépjen ebbe az úgynevezett egyházba. Mindez ennek a politikailag motivált színfal-‘egyháznak’ a következménye. A Lelkigondozói Szolgálat levele annak mellékleteivel részletes áttekintést ad etekintetben a Magyarországi Református Egyház helyzetéről, aholis Dr. Bölcskei/Bátori Gusztáv nyomására gyakorlatilag a régi kommunista rendszer uralkodik mindmáig.
Hága, 2012, június hó.
A Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat elnöksége:
Lázárné Zahn Dalma Enikő, ref. lelkész, lelkészi elnök
Dr Békássy N Albert, világi elnök
Dr. Tóth Miklós, titkár
NYILATKOZAT
A Magyarországi Református Egyház zsinati elnöksége által 2008. november 17-18-án Budapesten a Zsinatszékházában rendezett úgynevezett ‘Diaspora-konferencia’ első napján, november 17-én Dr. Tóth Miklós, a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat titkára a Szolgálat nevében a következő Nyilatkozatot olvasta fel:
A Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat mint az egyedüli legitim magyar református egyházi szervezet Nyugat-Európában ezennel az alanti nyilatkozatot teszi. (Ehhez meggondolandó, hogy minden esetleges együttműködés alapjait tüzetesen szemügyre kell vennünk s arra vonatkozólag mindent világosan és félreérthetetlenül ki kell mondanunk.) Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinata lelkészi elnökének egy ‘Kárpátmedencei Generális Konvent’ és egy az egész világ minden magyar református egyházi szervezetére – azok megkérdezése nélkül - kiterjedő úgynevezett ‘Alkotmány’ (egy jogi fércmunka, szégyen a
Református Egyházra) létrehozatalára vonatkozó kísérlete jellegzetes kommunista politikai trükksorozat. Mindennek a célja az, hogy az 1995-ben Debrecenben a világ összes magyar református egyháza által
alkotmányosan szabályszerűen megalapított és Budapesten hivatalosan bejegyzett Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatát – egy fennálló, aktív jogi személyt - aláaknázza és szétrombolja. Ebből a hamis gondolatból állt elő ez a ‘Diaspora Konferencia’is, amelynek szervezői, élükön Bölcskei püspükkel, úgy tesznek, mintha ezelőtt nem lett volna semmi. Az említett Tanácskozó Zsinat, amely óriási munkát fejtett ki a világon élő magyar reformátusok összefogása érdekében, komolyan figyelembe vette és veszi a fennálló állami kereteket, jogi tényeket és lehetőségeket a különböző országokban. A Tanácskozó Zsinat komoly szervezet. A Tanácskozó Zsinat, amint jól ismert, eredmények hosszú sorát valósította meg. Azon gondolatnak a terjesztése, hogy semmi ilyen jellegű munka nem lett volna a multban, égrekiáltó hazugság, amelyről mindeki tudja, hogy hazugság: az is, aki mondja s az is, aki hallja. Ez tiszta kommunizmus.
Az is tipikus kommunista hazugság – amely mesét szerte terjesztenek -, hogy a Tanácskozó Zsinat már nem működik. E nyáron, július 19-én tartotta meg a Zsinat évi rendes ülését Balatonszárszón s elnökségi ülését tegnapelőtt, november 15-én itt Budapesten. Mindkettőt nagy tagsági részvétel, nagy érdeklődés és sajtóérdeklődés mellett. Mindezt annak ellenére, hogy a Tanácskozó Zsinatot senki anyagilag nem támogatja. A Tanácskozó Zsinat tovább működik, mert a Tanácskozó Zsinat az igazság útján jár, nem pedig a hazugság útján, mint a Magyarországi református Egyház Zsinata és ez a ‘Diaspora Konferencia’.
Mi az igazság keskeny útján járunk (Máté ev. 7:13-14). Az lehet kemény, de egyenes. A Magyarországi Református Egyházat a multban és a jelenben olyan személyek irányították, irányítják és ellenőrzik, akik a kommunista titkos rendőrség ügynökei, illetve azok voltak, az egyházon belül. Az említett Bölcskei Gusztáv püspök szintén ilyen ügynök (volt), aki ilymódon az ex-kommunista közösséghez
(establishmenthez) tartozik, amely jelenleg Magyarországot uralja. Az efajta tagságnak sosem szakad vége. Itt említjük néhány a Magyarországi Református Egyházban fontos személy titkos rendőrségi fedőnevét annak bizonyítására, hogy ez az egyház kommunisták által uralt szervezet.
Bölcskei Gusztáv: Bátori
Bartha Tibor: Debreceni
Békefi Benő: Varga Dénes
Szamosközi István: Szatmári
Aranyos Zoltán: Timár Lajos