Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. október 20., szombat

15.802 - Siklósi András: Ünnepi megemlékezés > Legyünk magvetők és végvári vitézek!

From: Siklósi András
Sent: Saturday, October 20, 2012 9:46 PM
To: Kutasi József Antal
Subject: Ünnepi megemlékezés

Kedves Jóska bátyám!

Fölhasználva az alkalmat, igyekeztem úgy szólni az olvasókhoz, hogy egy kis lelket is öntsek a közönyösökbe, a küzdelmet végleg föladókba. Még nem veszett el semmi, s bár pokoli helyzetben vagyunk, nagyrészt rajtunk múlik, hogy változtassunk sorsunkon. A versek is szorosan kapcsolódnak a prózámhoz, ezért kérem, hogy az egész anyagot ugyanígy közöld honlapodon, ill. hírleveledben.

Büszke és bátor szellemű ünnepi rendezvényeket kívánok!

Baráti üdvözlettel Siklósi András

Siklósi András

 

Legyünk magvetők és végvári vitézek!

 

Az őszinte, alulról induló forradalmak és szabadságharcok mindig egy nemzet közös szándékát, célkitűzéseit, hivatástudatát fejezik ki; ennél fogva az illető nemzet történetének esszenciáját, legnemesebb sűrítményét is jelentik. Másképpen szólva: a néplélek költői felvillanását, fölszabadult szárnyalását szimbolizálják a téridő rideg, koromsötét, határtalan tengerében. Persze távolról sem minden revolúció ilyen. Gondoljunk csak a szabadkőműves páholyokban kiagyalt, guillotinnal lefejezett, hamis és barbár 1789-es párizsi forradalomra; a bolsevik csőcselék által 1917-ben kirobbantott, vérgőzös nagy októberi borzalomra; a hamvába holt, férfiatlan gyámolatlansága miatt eleve esélytelen 1968-as prágai tavaszra; vagy éppenséggel a szekus ügynökök által kiprovokált 1989-es román palotaforradalomra. Nálunk is van ilyen negatív példa: elsősorban a félrecsúsztatott őszirózsás tüntetések, majd az 1919-es moszkovita patkánykurzus; ezekhez azonban a magyarságnak semmilyen köze nincs, csupán a Trianontól napjainkig ható szörnyűséges következményeiket nyögjük valahányan.

1848 és 1956 szerencsére gyökeresen különböznek a fenti tévutaktól, s mind a magyar, mind az egyetemes história legragyogóbb csillagai. Emberszeretetükkel, humánumukkal, jézusi tisztaságukkal fölülmúlhatatlan megnyilvánulásai egy üldözött, sokat szenvedett nép élni akarásának, törhetetlen hitének. A küzdelem 48-49-ben és 56-ban egyaránt ugyanazért folyt: a zsarnokság, az idegen elnyomás alóli feltámadásért, a magyar érdekek határozott megfogalmazásáért és minél teljesebb képviseléséért. Szigorúan véve egy olyan hármasság megalapozásáért, melynek mindegyik eleme kölcsönösen feltételezi egymást, s bármelyik hiányában a másik kettő sem állhat meg magában. Azaz 48-ban és 56-ban is fő célunk volt az állami függetlenség és nemzeti önrendelkezés megteremtése, a szabadság kivívása, ill. az ősi alkotmányunkon nyugvó igazságos törvényesség bevezetése. Aligha van közöttünk, aki ne ismerné valamelyest e gyakran emlegetett fogalmakat, mégis világítsuk meg pontosan, mit is jelentenek. Annyi kegyetlen rezsim, oly sok népnyúzó hivatalnok próbálta meg őket félreértelmezni, elhallgatni vagy velük visszaélni, hogy nem lesz fölösleges egy kis homály(el)oszlatás.

A szabadság nem csupán a szolgaság vagy rabság ellentéte; nem valamiféle ideális külső állapot; amikor mindenki korlát és mérték nélkül azt tehet, amit akar, fütyölve embertársaira, környezetére. Az én szótáramban ez nem szabadság, hanem önző egoizmus, liberális anarchia vagy marxista szemfényvesztés. Ennél lényegesen pozitívabb, ha figyelünk másokra, ha cselekedeteink senkit sem károsítanak meg, viszont a magunk s a köz javára irányulnak; miközben kerüljük a botrányokat, a törvényszegést s az erkölcstelenséget. Ám még ez is kevés. Mert a valódi szabadság mindig belülről fakad, nem függ semmilyen külső körülménytől, s csak ott lehet jelen, ahol lelki igény van rá. Vagyis a legzordabb elnyomásban, még a börtönben, láncra verve is lehet valaki szabad (miközben rácsokon kívüli smasszerei nem föltétlen azok!); míg a „legtökéletesebb demokráciában” is lehet rabszolga akár egy egész nemzet. A bűnös, hazug, megalkuvó és istentagadó ember sohasem szabad, hiszen a szabadság egyfajta kegyelmi állapot: olyan belső rend, melyben megvalósul az Istennel és a lelkiismeretünkkel való harmónia.

Az alkotmányosság és a törvényesség sem azt jelenti, hogy vakon betartjuk az írott paragrafusokat, akár önkéntesen, akár a büntetéstől, a retorzióktól való félelmünk miatt; mivel maga az alkotmány is lehet nemzetellenes (lásd a mindmáig érvényben lévő, számtalanszor módosítgatott sztálinista „alkotmányunkat”!), a törvény pedig lehet fondorlatos, igazságtalan, sőt törvénytelen. Az efféle törvényt elfogadni, előtte hódolni, a megváltoztatásáért vagy eltörléséért folytatott küzdelmet feladni nemhogy kívánatos, hanem egyenesen becstelenség és gyávaság. A népből eredő törvényesség legfőbb ellenfele, annak megrontója, fölrúgója nem ritkán maga a jogtipró hatalom: a fenyegetéssel, félrevezetéssel, demagóg ígéretekkel vagy választási csalásokkal vezető pozíciókba csörtető nemzetgyilkos hiénafalka. Ezen túlmenően, minden időkre általános érvénnyel megfogalmazható: Csak az az emberi törvény lehet jó, mely összhangban áll a nála magasabb rendű, tökéletes isteni törvényekkel s a Teremtő által alkotott Univerzum természeti törvényeivel. Amelyik ezekkel ütközik, nekik ellentmond, az következésképpen rossz, gonosz és tarthatatlan; ilyenekre egészséges jogállam nem épülhet!

A függetlenséghez s az önrendelkezéshez sem elegendő az, ha területünkről kivonulnak az idegen katonák. Egy ország sokféle módon szállható meg és gyarmatosítható: bankokkal, multinacionális cégekkel, adósságcsapdával, (termő)földjeinek s egyéb javainak fölvásárlásával, érdekeivel ellentétes globális szövetségekbe kényszerítésével (pl. NATO, Európai Unió, IMF, Világbank stb.). Hazánk csak akkor lesz szuverén, ha önálló úton járhat, ha hagyományainak, adottságainak és lehetőségeinek megfelelően cselekedhet, ha nem lesz többé ellenséges vagy „baráti” birodalmak csizmapucolója, ha nem idegen zsoldosok és maffiózók uralják; hanem egy abszolút feddhetetlen, felelős, nemzethű elit kormányozza, ha öncélúan intézheti külső és belső ügyeit, s nem válik semmilyen világállami törekvés játékszerévé.

1848 és 1956 egyaránt az imént kifejtett magasztos elvek jegyében indult harcba, s bár mindkettő elbukott, tragédiájában is fölemelő és páratlan; hiszen a sátáni túlerővel szemben is fölmutatta a magyar virtust, megszólaltatta egy nagy múltú nemzet elszánt halálordítását, kifejezte egy ezer sebből vérző nép reményeit és életszeretetét. S ugyan hol állunk ma, beteljesült-e már 48 és 56 szentséges eszmerendszere? Kossuth apánk éppen a mi városunkban kiáltotta: „Szegednek népe, nemzetem büszkesége!” Vajon most elmondhatná-e ugyanezt itt, vagy bárhol másutt? Nézzünk magunkba, megérdemelnénk-e egy efféle dicséretet, egy ilyen kedvező elismerést? Aligha. Haragos korholást, féltő bírálatot, szigorú megrovást annál inkább.

Fennállása óta soha ilyen katasztrofális állapotban nem volt még Magyarország. Most „élvezhetjük” igazán az utolsó 67 év cucilista-internacionalista „vívmányait”, majd a rendszer-nem-váltás libertinus szabadosságának és kozmopolita nihiljének csapásait. Megkezdődött s immár be is fejeződött a gazdasági s a politikai csúcspozíciók visszajátszása a telhetetlen elvtársurak kezére; a népakarat semmibe vételével, a magyarság félretájékoztatásával, öntudatának, morális és biológiai védelmi képességének megmérgezésével lezajlott a közvagyon magántulajdonná transzformálása; iparunk, mezőgazdaságunk, oktatásunk, egészségügyünk és kulturális életünk jelentős fölszámolása; a stratégiai ágazatok, a pénzintézetek, az energiaszektor s a termőföldek döntő részének idegen elbitorlása; a reprivatizáció, az igazságtétel és kártérítés elsikkasztása; a családok lezüllesztése, a nemzeti alapintézmények szétverése, történelmi keresztény egyházaink judaizálása stb. Mindez a háttérben megbúvó, majd egyre nyíltabban és pofátlanabbul előretörő világuralmi klikk utasítására történt. E gyalázatos rombolás után a cél most már a kárpát-medencei magyarság végleges ellehetetlenítése, aztán maradék hazánk megkaparintása.

Élet vagy halál, enyészünk vagy tenyészünk? – így szól ma a hamleti kérdés. A szervezett pusztítással szemben csak egy sokoldalú, ravasz, huszáros taktika segíthet; a tétlenség s a lapulás árulással ér föl. Ne feledjük: nem mind magyar, aki magyarul beszél; nem mind testvérünk, aki ügyesen hízeleg, vagy jó arcát mutatja. A magyarságot nem elég „megvallani”, fennen hirdetni, hanem újra és újra bizonyítani kell! Nincs semmilyen tegnapi érdem, elődök jogán szerzett pecsétes oklevél; csupán az számít, ha naponta helytállunk, s megtesszük a tőlünk telhetőt, vagy még annál is többet. Ébredj hazám mély álmodból, tömörülj egységfrontba hóhéraid ellen! Többé ne szipolyozzon bennünket se európai, se kínai, se ruszki, se jenki, se zsidó, se cigány – de semmiféle nemzeti gúnyát öltő, magyargyűlölő janicsár se rágja tovább meggyötört testünket! Ocsúdjatok fel honfitársaim! Talpra Petőfi népe! Kerüljön előtérbe a kötelességtudat, az áldozatkészség, a sorsközösség vállalása, s félre minden önzéssel, kapzsisággal és széthúzással. Legyünk ismét Rákóczi, Kossuth és Horthy vakmerő katonái, harcoljunk meg a ránk törő túlerővel, a mellkasunkon, homlokunkon csűrdöngölőt táncoló ocsmány fenevadakkal!

Szinte felsorolhatatlan, mi mindent kéne azonnal megoldanunk ilyen kilátástalan, keresztre feszített állapotban. E fenséges, ünnepi percekhez tán nem illik, hogy bajainkat, feladatainkat leltározzuk, ezért csak 3 vezérgondolatot említek:

1. Küzdenünk kell a magunk és utódaink magyarként való megmaradásáért, rettenetes népességfogyásunk megfordításáért, fajtánk emberibb jövőjéért!

2. Magunkhoz kell ölelnünk, és hatékonyan meg kell védenünk a világ minden tájára szétszórt, nálunk is elesettebb nemzettestvéreinket!

3. Az örökkévalóságig viaskodnunk kell a 8 részre szabdalt, kibelezett, sárba tiport Kárpát-medence visszaszerzéséért!

Ezekhez képest említésre sem méltóak olyan, egyébként kardinális problémák, mint demokratúra, piacvesztés, korrupció, költségvetési hiány, munkanélküliség, médiaháború, Nemzeti(etlen) Alaptanterv, bankkonszolidáció, homoszexualitás, szektásodás, balliberális vagy konzervatív-jobbközép nómenklatúra stb.

Romlásnak indult hajdan erős magyar, / Nem látod, Árpád vére miként fajul?” – bömbölte oroszlánként kortársai süket fülébe Berzsenyi. „Pusztulunk, veszünk, / Mint oldott kéve széthull nemzetünk.” – sikoltotta fájdalmában Tompa Mihály. Pedig egykor mi voltunk a világ tanítómesterei, a világosság és a tudás büszke népe, s a mi magyari fajtánk évezredekkel ezelőtt belakta az egész Földet. Ha csak dicső régmúltunkra nézünk, már akkor sem nyugodhatunk bele „békés” fölszámolásunkba. Őstörténészeink, nyelvészeink, régészeink, néprajzkutatóink sorra tárják föl eleink tárgyi és szellemi magaskultúrájának cáfolhatatlan bizonyítékait szerte a világban. Minket pedig irtanak sortűzzel, akasztófával, szibériai és recski „gyógy-üdültetéssel”, abortusz-rendelettel, adópréssel, agymosással, drogokkal, nyelvrontással és kultúrmocsokkal. Jaj, mivé lettünk, jaj, hová süllyedtünk, s ugyan mi vár még ránk?! S ahelyett, hogy összefogva csatasorba állnánk, még most is kivárunk, némán kushadunk, sőt „derék” öngyilkosként a saját sírunkat ássuk. Pedig egy kurucos rohammal lerázhatnánk kullancsainkat, széttörhetnénk bilincseinket, s átvehetnénk a rendelkezést a magunk sorsa felett. Csak bízni kell, akarni kell, s a boldogító csoda hamarosan megvalósul. Ha magyar vagy, légy büszke származásodra, vállald föl küldetésedet, ápold nemzeti hagyományainkat, keresd a testvéri magyar kezet, légy nemzeted magvetője és végvári vitéze! Most vagy soha, nincs több lehetőség, ez az utolsó pillanat!

Befejezésül hadd idézzek Victor Hugo, a bennünket nagyra becsülő és szeretettel pártoló francia költőfejedelem egyik írásából: „Magyarország a hősök nemzete, a hősiesség megtestesülése. Ez a kiváló nemzet ki fog törni a sírjából. Amíg lesz a világon függetlenségi szellem, erény, hősiesség, dicsőség és szabadságvágy, addig élni fog Magyarország.” Kell ennél több? Isten adja, hogy tényleg így legyen!

Siklósi András versei

 

Menj haza

(Édesapámnak 1986-ban, egy költői versenyünk emlékére)

 

40 éve vérünk iszod

aljas minden gondolatod

Betörtél az életünkbe

belegázoltál lelkünkbe

Csizmáiddal szánkba rúgtál

tankjaiddal letiportál

Jöttél hogy védj óvj bennünket

s megmérgezted a hitünket

Tönkretetted fiainkat

bemocskoltad lányainkat

Tépett szívünk sárban dobog

öntudatunk ronggyá kopott

40 éve fogyunk veszünk

pusztulásba menekülünk

Mindenünket elraboltad

sírunkat is fölforgattad

Bíránk és hóhérunk voltál

mindnyájunkra dögvészt hoztál

 

Mit akarsz itt mire vársz még

helyed otthon lenne már rég

Készülj pakolj szedd a sátrad

hagyd el végre a hazánkat

Érted zeng a Kreml harangja

sír a sztyeppe nyög a tajga

neked intenek a hegyek

jeges tundrák sebes vizek

Határtalan birodalmad

ne falja föl országunkat

 

Menj azonnal fuss el innen

ne képzeld hogy te vagy Isten

Menj rakétán repülővel

– egyenest vagy kerülővel –

ágyútalpon medveháton

csengős trojkán kerékpáron

Menj hajóval gyalogszerrel

tűnj el összes emlékeddel

 

Menj némán vagy trombitával

nyírfasíppal guzlicával

harmonika ritmusára

balalajka bús szavára

Menj aszfalton menj erdőben

víz alatt vagy levegőben

tűző napon s éjszakákon

Vissza se nézz a határon

Vidd el sarlód kalapácsod

bitófád és börtönrácsod

Vár otthonod vár a néped

gyermekeid feleséged

 

Nincs itt dolgod nem volt soha

Mit akarsz még Menj menj haza

Embertelen vad hatalmad

porig égett s összeroskad

Ne kezdd újra soha többször

 

Takarodj a magyar földről

 

Csak és soha

 

Csak a lét nemlét-iszonyata

de soha beteges önmegváltás

 

Csak a földhözragadtság pokla

de soha elérhetetlen álomképek

 

Csak az Ikarosz zuhanása

de soha a meg-se-próbálom

 

Csak a verejtékes szorgalom

de soha a jólét lustasága

 

Csak az érdemből szerzett hírnév

de soha pénzért vett rangok

 

Csak a magunk és társaink becsülése

de soha lenézés elbizakodottság

 

Csak a csontig hasító harcok

de soha a patkányok gyávasága

 

Csak az olthatatlan hit lángolása

de soha elvtelen megalkuvások

 

Csak az igaz ügy s a valódi érték

de soha népámítás és talmi kincs

 

Csak az alázatos szolgálat

de soha hajlongó megalázkodás

 

Csak az emberség és a jóság

de soha a mások letiprása

 

Csak az önzetlen nemzetmentés

de soha áruló bűnszövetség

 

Csak a farkasok büszkesége

de soha a kutyák konc-lesése

 

Csak a magyarság nyomasztó terhe

de soha hazátlan kozmopolitizmus

 

Csak az örökös vesszőfutás

de soha gengszterek békejobbja

 

Csak a börtönök láncai

de soha a lélek rabsága

 

Csak a keserédes élet

de soha az önkéntes halál

 

Háborgás

 

Tomboló vulkánok

szültek és neveltek

tűzvészben tanultam

tisztelni a rendet

 

Ócska idők járnak

gyűlölet vesz körül

kevesen élnek ma

igazán emberül

 

Sötétség zord hideg

mardossa az arcom

Beteg rút a világ

jajgat ezer hangon

 

Botorkál az ember

s mint a vak eltéved

Nyugtalanul alszik

és fél ha fölébred

 

semmi sem vár majd rá

se élet se jövő

csak úttalan puszta

sírás és reszkető

 

létbizonytalanság

Igen barátaim

őrlődünk és fogyunk

Az évek szálain

 

lassan mocsárba vész

a hit s a szeretet

kialszik a remény

romlik a becsület

 

Elfut a szabadság

vásott ruhájában

bujdosik mint leprás

mikor halálán van

 

Változtatni tenni

néhány fecske kevés

Nincsen ifjúságunk

kitépve a vetés

 

Idegen vérivók

zsarnoksága terjed

s borzalmas terhektől

roskad le a nemzet

 

Lesz még lehetőség

ki sejti ki tudja?

Az Isten türelmes

de egyszer megunja

 

Kivégzés

(Politikai üldözött testvéreimnek)

 

Fegyverrel kísérik egy borús hajnalon

bajtársak dobolnak a cellarácsokon

Csupa kék-zöld sebhely kínzó láztól remeg

csattogó bilincsben végső útjára megy

Kötéllel fojtják meg a szadista latrok

s egy gödörbe dobják mint elhullott barmot

Dolgozik a hóhér némán sír az ország

Ömlik a magyar vér dühöng a zsarnokság

 

De fordult a kocka itt az új virradat

Véget ért a rabság minden ember szabad

Hanem a farkasok báránybőrbe bújtak

tovább lopnak-csalnak és folyton hazudnak

A kétes jövőbe simán áteveznek

nem gyilkosok többé csak „megtévesztettek”

Jöjj szabadság segíts Fújj süvíts át rajtunk

nehogy az új korban is rabok maradjunk

 

Gyászbeszéd a kommunizmus fölött

 

Kettétörted életemet

kiskoromtól gyűlöltelek

Megkínoztad a világot

megölted a szabadságot

eltiportad a hazánkat

az Istent is leigáztad

 

Patkányok ültek lábadnál

hiénák az asztalodnál

varjak voltak a fiaid

farkasok a barátaid

hóhér az édestestvéred

gyilkos tőr a feleséged

Korhadt odú az otthonod

börtönudvar az udvarod

könny és vér a fürdővized

tömegsír az öltözeted

bilincscsörgés a muzsikád

sikoly hörgés volt az imád

Ágyúcső a lábad kezed

tányérakna a két szemed

beleid bélsáros utak

vállaid leszakadt hidak

a bordáid éles kések

az ágyékod genny és méreg

Tüdődben kígyó sziszegett

atombomba volt a szíved

puskaropogás a hangod

karvaly a békegalambod

 

De most holt vagy de most véged

a hatalmad semmivé lett

Zsarnok voltál erőszakos

törvénytelen gyalázatos

Senki se tart többé veled

nem érdemelsz kíméletet

Nélküled az élet szebb lesz

már az ördögnek se kellesz

 

Hulla vagy rothadó halott

rút szörny ezerszer átkozott

Körötted gyűlölet-hegyek

férgek rágják szét testedet

 

Uralmad borzalmas tél volt

vessen ki a föld s az égbolt

Ne kerülj sohase fényre

tűnj el a fekete éjbe

 

(Szeged, 1989. október 23-án)