Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. október 15., szerda

1.139 - Dr.Halász József: Ne nevezzék nemzeti csúcsnak a nemzet csúfját


A Szent Korona Szolgalat levelezolistaja

A lista tagjai tudjak es erzik, hogy a Szent Korona tagjai és teljesitik az ehhez fuzodo kotelezettseguket.
A lista celja:
Azoknak a magyar embereknek a ismeretkozlo és ismeretcserelo foruma, akik a Szent Korona eszme altal meghatarozott gondolkodasi moddal dolgoznak a liberális diktatura gondolkodasi modjaval rank kenyszeritett gyarmatbirodalmi elnyomas ellen.
A lista moderatora jogosult arra, hogy a lista celjaval ellentetes irásokat ne hozza nyilvanossagra es azok lista-tagsagat megszuntesse, akik a cellal ellentetesen akarjak hasznalni a listat.

Leiratkozas a listarol: https://www.pannoniatv.hu/levlista/signoff/hir


Betreff: [eunyet.hu] Ne nevezzék nemzeti csúcsnak a nemzet csúfját
Datum: kedd, 2008. október 14.
Von: Halász József dr.
An: Kutasi József

function setVideo (connectionSpeed) { if ((navigator.userAgent.indexOf("IE") > -1) && (navigator.platform == "Win32")) {MediaPlayer.autoStart = true; MediaPlayer.Filename = connectionSpeed; } else {document.MediaPlayer.SetAutoStart(true);document.MediaPlayer.SetFileName(connectionSpeed + '.asx');}}
SzentKorona Szolgálat2008.október 14.VeledEurópa, de nélküled EU!Tájékoztatás a SzolgálatrólNenevezzék nemzeti csúcsnak a nemzet csúfját
Tisztelettelkérem Kiss Péter Miniszter urat arra, hogy az alábbi levelet a "nemzeticsúcs" 61 meghívottjához juttassa el.
Tisztelt Hölgyeimés Uraim!
Önök nincsenekabban a helyzetben, hogy továbbra is támogassák a liberáliskapitalizmust.
Nincsenek abban a helyzetben, mert elveszítették alegnagyobbat, ami egy politikust életben tart, azállampolgárok bizalmát(1).
Nincsenek abban ahelyzetben, hogy továbbra is az Önök, valamint a liberálisvilághatalom vezetõinek egyéni érdekeit a tízmillió állampolgár érdekeielé helyezzék, még akkor sem, ha ez a "szabad magdátum"(2) miatt nem jogi kötelességük.
Nincsenek abban ahelyzetben, hogy ne vegyék tudomásul: "Ez a piacifundamentalizmus, amely a reagani-thatcheri idõk óta a meghatározóhitvallás volt, most megbukott" és "A krízis ....újfajta gondolkodást, paradigmaváltást igényel."(3)
Nincsenek abban ahelyzetben, hogy a megbukott liberális kapitalista hitvallástkötelezõen fel ne váltsák azzal a természetes hitvallással, amelyet aSzent Korona értékrendje ad:
1.A magyarpénz alapja a nemzeti vagyon növekedése. A pénz csereszköz. A nemzetivagyon különbözõ részei közötti értékarányt képviseli.


2.Aberuházások a nemzeti vagyon növekedését szolgálják,következésképpen fedezetük egyedül és kizárólag a nemzeti vagyonnövekedése (visszaforgatás).

3.
Magyarországonegyetlen pénzintézet van, a Magyar Nemzeti Pénzintézet, az igények éslehetõségek összhangjának biztosítására, amely a nemzetivagyon növekedésének elvárható mértékében ad pénzügyi lehetõséget aSzent Korona tagjainak. Tehát nincs egyoldalú felelõsségvállalás! Nincsa pénzt annak alapjától elszakító kamat!

4.Az állammindenkit szolgáló kiadásainak fedezetét a nemzeti vagyonnövekedésének az a része biztosítja, amely a Szent Korona tagjai egyénielismerésén (jövedelmén) felül jelentkezik. Tehát nincs adó! Mindenki akötelezettség teljesítésének mértékében élhet jogaival!

5.Az államközérdeket szolgáló kincsei a Szent Koronában megtestesülõ egyetemesmagyarság oszthatatlan és elidegeníthetetlen tulajdonában vannak, annakbirtoklására csak a Szent Korona tagjai jogosultak egységesen,csoportosan vagy egyénileg.

6.Ennek érdekében államosítanikell, és állami-, települési- valamint magánbirtokba kell adni anemzeti vagyon növekedésének tárgyi eszközeit! Minden magyar lelki,szellemi és anyagi érték egyedül és kizárólag az egyetemes magyarságotszolgálja!

7.A 93 ezernégyzetkilométernyi országban lévõ 4 és fél millió hektár Szentmagyar termõföld háromszor annyi embert el tud látni egészségesélelemmel, ahányan a Csonkaországban maradtunk. A felesleget kellelsõsorban cserealapként használni olyan szellemi és anyagilehetõségek elérésére, amelyet mi nem tudunk megteremteni. Idegentermék csak ennek értelmében kerülhet be Magyarországra!

Gazdaságilag ez Magyarország, Európa és aFöldkerekség szerves egységének alapja!
Önök nincsenekabban a helyzetben a Magyarországot fenyegetõ gazdasági és társadalmiösszeomlás veszélye miatt, hogy a magyar érdekek húsz évetartó elárulási folyamatát azonnal be ne fejezzék, akkor sem,ha az EU vezetõi "lehetõvé teszik az állami támogatást nehézgazdasági idõkben, de még ekkor is tiltják a verseny megzavarásáta kormánysegítséggel"(4)- figyelmeztetve arra, hogy Önök lemondtak Magyarországfüggetlenségérõl a szubszidiaritás megcsonkításával(5)és a négy liberális alapelv gátlástalan garázdálkodásának szabad utatadva(6).
Ezértkövetelem, hogy ne nevezzék "nemzeti csúcsnak" az Önök diktatúramentõösszejövetelét, ami nem nemzeti, mert nem a nemzet érdekében ülnekössze, és nem is csúcs, mert egy hatalmat gyakorló kisebbségitámogatottságú helytartótanács kibõvített ülése.
Önök nincsenekabban a helyzetben, hogy az Alkotmány 61. §-ának folytatólagosmegsértésével továbbra is megfosszák az állampolgárokat aközérdekû adatok megismerési jogának gyakorlásától, még akkorsem, ha a sajátos felfogású jogalkalmazási szervezetük, a KözpontiNyomozó Fõügyészség, Nyom. 44/2007. sz. határozatával kivonta Önöketa választók felé történõ igazmondás kötelettsége alól.
Követelem, hogy anemzeti csúcsnak nevezett nemzet-csúfság helyett
aparlamenti pártok vezetõi álljanak ki a nyilvánosság elõtt egyérvütköztetõ vitára dr. Drábik Jánossal és velem a jelenlegi rendszeráltalános hitvallásának felfedésére, a magyar érdekeknek megfelelõmegoldás megtalálására.
Ezeredményezheti egyedül a nemzeti felemelkedés programját(7),amely nem a diktatúra továbbélését, hanem a magyarság érdekeinekérvényesülését szolgálja.
Kelt Szegeden,2008. október 14-én.
Tisztelettel:
Dr. Halász József
info@szksz.hu, 30/6163894
Kelt Szegeden,2008. október 14-én.
A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:
Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája
1 Történelmicsúcson a politikai elittel szembeni elégedetlenség SzázadvégPolitikai Elemzések Központja Forsense Piac- és Közvélemény-kutatóIntézet 2008. szeptember 10. -
Orbán továbbrais hitelesebb, mint Gyurcsány Századvég Politikai ElemzésekKözpontja Forsense Piac- és Közvélemény-kutató Intézet 2008. szeptember30.
2 2/1993. (I.22.) AB határozat
3 Népszabadság: Soros még nemlátott ekkora válságot mti.hu 2008. október 14. 08:00 -
4 Pénzügyi válság: mentésiútmutatót adott ki Brüsszel az EU-tagállamoknak mti.hu 2008.október 13. 17:48
5 "Aszubszidiaritás elvének megfelelõen azokon a területeken, amelyek nemtartoznak kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban járel, amikor és amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamoksem központi, sem regionális vagy helyi szinten nem tudják kielégítõenmegvalósítani, így azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatásamiatt az Unió szintjén jobban megvalósíthatók."
LISSZABONI SZERZÕDÉS - AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZÕDÉS ÉS AZ EURÓPAIKÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZÕDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL Az Európai Unióról szólószerzõdés 5. cikk (3)
6 "(2) A belsõpiac egy olyan, belsõ határok nélküli térség, amelyben e szerzõdésrendelkezéseivel összhangban biztosított az áruk, a személyek, aszolgáltatások és a tõke szabad mozgása." LISSZABONI SZERZÕDÉS - AZEURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZÕDÉS ÉS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓSZERZÕDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL Az Európai Unióról szóló szerzõdés 26. cikk (2)
7Sólyom László nem kíván résztvenni a nemzeti csúcson mti.hu 2008. október 14. 07:10


© 2007, Szent Korona Szolgálat minden jogfenntartva.
6701 Szeged, Pf. 2443. Tel.: 30/616-3894 E-mail: info@szksz.hu