Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. október 22., szerda

1.173 - NYUGATI MAGYAR EGYHÁZ

Betreff: Kozerdeku tajekoztato
Datum: hétfő, 2008. október 20.
Von: ONTARIOI Egyhaz
An: Kutasi József, Budapest
NYUGATI MAGYAR EGYHÁZKiadja: Magyar Református Egyház épít?i Ontario, Kalifornia. Email: NyuMaEgy@yahoo.com. 2008. október hó II
Az iráni elnök interjú margójára Mivel a magyarokat 600 ezer magyar zsidó, a németek által való elégetése miatt b?nös népnek tartják a zsidók, felfigyeltünk Larry King - iráni elnök interjúra. Az elnök azt mondta, hogy egy semleges bizottság vizsgálja meg, a 6 millió zsidó elégetését. Ebb?l adódott, hogy a magyaroknak is kellene követelni, hogy egy semleges bizottság vizsgálja ki hány magyar zsidót égettek, mily formában b?nös azért a magyar nép. Ha nem a kommunista kormány, de az egyházi vezet?knek kellene követelni a holocaust kivizsgálását, s az alapján lemosni a hazugságot, amit a magyarokra fogtak. Az egyházaknál kell, hogy ott legyen a sok tízezer átkeresztelésr?l a dokumentum, s egyeztetni, hogy azokat a személyeket hogyan könyvelték el a holocaust megállapításánál. El?z?leg közöltük egyik kedves olvasónk hozzászólását, majd arra Nt. Kovács-Hajdu Albert lelkész válaszát. Mind-kett?jüknek köszönjük a közérdek? felvilágosítását melyb?l, kit?nik hogy nem minden úgy volt, ahogy tanították. Alant közöljük a hozzászólások folyatását tanulság végett; Tisztelt Ontarioi Egyház! (és általuk Nagyrabecsült Malomfalvi Szász Ágnes/Ágens, idézve el?z? levelüket) Elektronikus postafiókom takarítása közben még egy pillantást vetettem legutolsó bet?áradatukra, és a következ?ket vagyok kénytelen közölni lefekvés el?tt: . Az Önök által hivatkozott hölgy, bár saját szavai és meggy?z?dése szerint módfelett jól ismeri a Bibliát, vaskos tévedés(ek)ben van. Pont a Bibliát illet?en. Nyugodtan mondják meg neki, hogy nem ismeri. Az nem bibliaismeret, hogy lelkigondolkodásbeli alapállásomhoz, miszerint „a zsidóknak nem lehet igazuk”, képes vagyok szorgosan szentírási példákat, kiragadott részleteket gy?jteni. Éppen a drága hölgy az, aki mazsolázgat, bár megel?z? csapásként ? vágja ezt a keresztyének fejéhez. . A „profetikus héber nyelv” nem ismerésével vádol sokakat - vajon ? milyen szinten áll ebben a kérdéskörben? Mert ha nem képes mondjuk a héber er?s igék ragozási paradigmatáblázatát a hét igetörzzsel álmából is felkeltve oda-vissza elmondani hibátlanul (és van még 9 másik táblázat csak igeragozáshoz), akkor hátrább az agarakkal. Én sem mernék letolni egyetlen autószerel?t sem, ha nem ért naprakészen a legújabb Mercedes Benz modellekhez, mert jómagam nem konyítok hozzá. Ehhez különösebb alázat sem szükségeltetik, de szerz?jük, úgy t?nik, még ennek is híjával van. Lehet „fájó szívvel tudatni”, hogy a Korán kit minek tart, illetve nem tart, attól még egy keresztyén embernek az a mérvadó, amit az Ó- és Újszövetségben Isten kinyilatkoztatott. Ebbe beletartozik a 13 páli levél is (és bár itt MSzÁ úrhölgy ha tud, bizonyára hoz kánontörténeti tárgyú ellenvetéseket) azért a Pál apostol által leírtak még egyel?re hív? ember számára Isten tévedhetetlen Igéjének integráns részét képezik, nem pedig „hülyeségek”, ahogy sztárszerz?jük volt bátor leírni. (Mint „shia” muszlim bizonyára bicskanyitogatónak érezné sok millió hitsorsosához hasonlóan, ha Mohamed prófétát valaki ilyen szövegösszefüggésbe helyezné. Tartsa szerencséjének, hogy keresztyén részr?l sem Malomfalvi Szász Ágnes, sem más fejére nem t?znek ki vérdíjat a Pál apostolos „aranyköpéséért”. Fordított felállásban, iszlámot ért kritika, vagy gúny esetében már folyt vér a világban.) . Pünkösd interpretálásában is kissé elvetette a sulykot, elfeledkezve a zsidó-szapulás kezdetén arról, hogy történetesen az a tanítványi kör, akik a nyelvcsoda beszél? alanyai voltak, lángnyelvekkel a fejük felett, zsidók voltak. Az pedig, hogy írása szerint, idézem: „ISTEN MINDENKIRE KITERJESZTETTE a SZENTLELKÉT”, olyan kaliber? sületlenség, amiért els?éves teológushallgatókat kukoricára térdepeltetnének. Kaliforniából nézve lehet, hogy igen. Apró „nyalánkságok” ezek, alaposabban is ki lehetne ?ket vesézni, de tartok t?le, hogy nem érdemes. Sem azzal a haszonnal nem kecsegtet, hogy valaki odaát megérti, és változtat valamit a hangsúlyain, de még azzal sem, hogy egyáltalán elolvassák. Minden mindegy alapon azért leírom, hogy MSzÁ úrhölgy keresztyénség, bibliaismeret dolgában nem mutatott fel figyelemre méltó kompetenciát, és megdöbbent?, hogy egy „egyház” ilyen silányságú összedobált fércmunkát, mint támogatható, tanulságos véleményt terjeszt, százszámra összegy?jtött címekre. . Az ároni áldást bizonyára ismerik. Mindhárom mondata lényegében ugyanazt jelenti, mégis azt a szövegsort emelem ki és kívánom Önkre nézve, amely így szól: „Világosítsa meg az Úr az ? orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad.”Kovács-Hajdu Albert Kedves Tiszteletes Úr! Ön valahol nem olvasott rendesen. Engem 8 évesen 1955-ben, pont a Református Egyház besúgó és ÀVH-s papja (sok ilyen volt akkoriban, meg most is) rúgott ki a templomból, azért mert kérdeztem valamit a Bibliából, hiszen egy 8 éves kisgyerek nem érti a Bibliát a koránál fogva. Ott, a Fasori templom lépcs?jén, a sok ember el?tt lehordott mindenfajta mocskos pogánynak és közölte, hogy sosem konfirmálhatok...és nem jöhetek a templomba, még hittanórákra sem..... Ezzel be is fejez?dött a pályafutásom egy életre, hiszen maga a Református Egyház dobott ki....nem pedig fordítva. A katolikus nagyanyám próbált vinni a katolikusokhoz, de ?k közölték, hogy nem kellek, mert református vagyok....Mivel a családom NEM-ZSIDÒ, így az apám az iszlám hitre nevelt. ?k elfogadtak engem. A húgom lánya ezzel szemben református lelkész lett, miután nyakig benne ült a Pártban meg a KISZBEN. Ez nem okozott fejfájást a Református Egyháznak, legfeljebb id. Heged?s Lórántnak, aki az utolsó évben nyíltan elmondta a negatív véleményét err?l a kis hölgyr?l. Ez a kis lelkészn?, ellopta az örökségem, ellopta, amim volt még Magyar-országon és csúful megsértett. Én 61 éves vagyok ö pedig 35 éves. Minden alkalommal a templomban rosszul lesz, mert hazudik a híveknek, vallási megélhet?, mint a többi pap, aki szerint Isten nem terjeszti ki a Szent Lelkét mindenkire. Ez egy példátlan marhaság, hiszen a teológiát a Jezsuita atyáknál elvégeztem és a jezsuita atyák, pont ezt hangsúlyozzák, hogy kiterjeszti mindenkire. A héber nyelvet pedig tanultam, a kis lelkészhúg mellett, amikor MÈG normális volt, de mivel nem készültem rabbinak, így nem fektettem nagy súlyt erre, hiszen a Bibliát már lefordították, jó régen. Ha már a vérontásról beszélünk. Nekem nem jutott eszembe, hogy felrobbantsam a Fasori templomot dühömben, hanem csendben odébbálltam. Ha nem kellettem a Református Egyháznak kisgyerekként, akkor most már feln?ttként, nekem sem kell a Református Egyház a páli hülyeségekkel.....az az Egyház, amelyik kihajít nyilvánosan egy ártatlan 8 éves kisgyereket, és ezért sohasem kért/kér bocsánatot, az MÀR elvesztette a Hitelét Egyébként a páli bölcsességek szószerit olvashatók ..., a következ? szerz?knél: Seneca, Epikuros, Epiktetos, Marcus Aurélius római császár. Ezeket is az Isten ihlette??? Bulányi atya sem tartja Pált mérvadónak, de nem ö az egyetlen.. Ami Mohammad Prófétát és az iszlámgyalázását illeti, Önök már jóval el?bb megtették, nem is egyszer, s?t, mint iráni állampolgárnak azt is végig kellett néznem, hogy micsoda hazugságok jelennek meg az Önök SZTÀR Honlapján Magyarországon. Ifj. Heged?s Lóránt vette a fáradtságot, hogy a feldühített irániakat, a Hazatérés Templomában lenyugtassa (ott voltam). Annyit szeretnék csak hozzáf?zni az Ön szóáradatához, hogy a protestánsokat els?sorban a katolikus Medici Katalin irtotta Szent Bertalan éjszakáján (ez a születésnapom!) és nem a muszlinok. A protestantizmus Erdélyben pont a muszlim törökök alatt tudott felvirágozni a katolikus Habsburgok vallási türelmetlensége miatt és a muszlimok toleranciája miatt. Fájdalmas Igazság!!!. 61 évesen én már nem vágok és nem is vágtam semmit az Önök fejéhez, csak kimásoltam egy egész fejezetet az Új-Testamentumból. Nekem semmi bajom Önökkel, csak azt nem értem, he ennyire ismerik a héber nyelvet és imádják a zsidó farizeus Pált, akkor miért nem fuzionálnak direkt a Zsidó Hitközséggel ??? Egyszer?bb lenne mindenkinek....A HIVEKNEK is... Azonkívül nincs szükségem ilyen ároni áldásokra. Àron EMBER volt, aki csinált egy csomó hibát, engedetlen volt, s emiatt több ezren haltak meg. Rossz vezet?je volt a népnek. Én inkább az Isten áldásáért imádkozom MAGAM, papi közrem?ködés nélkül, és az Istennel akarok jó viszonyban lenni...nem a papokkal. Az alábbi sorokhoz csak annyit f?znék hozzá, hogy tényleg nincs igazuk...mert kegyetlenkedtek (Ó-Testamentum ) és ma is kegyetlenkednek (Palesztina) Ezért az istenük Jehova büntette ?ket, tehát még a SAJÀT Istenük szerint sem volt igazuk, miszerint „a zsidóknak nem lehet igazuk”, Drága Uram végtelenül örülnék, ha nem provokálna a soraival, hiszen én nem vagyok Sztáríró semmilyen honlapon Leírtam a saját önálló tapasztalatom, véleményem, és emellett ki is tartok. A Református Egyház tele van tolvaj, hazug, és köpönyegforgató vallási megélhet?kkel, akik már régen nem ismerik azt, amit Jézus mondott, nevezetesen: Szeressétek felebarátotokat....ön ismeri a folytatást. A keresztény vallás Jézushoz kapcsolódik, nem Pálhoz. Könyörgöm, úgy néz ki ez a világ, mint ahol mindenkire ki lenne áradva Isten Lelke? Nem Kedves Uram nem úgy néz ki a világ, de mi köze van ehhez az Istennek? Ez az ember SZABADAKARATÀNAK az egyenes következménye. Továbbá: Akik kihajítanak egy 8 éves kisgyereket a templomból, egy ártatlan és nem is provokatív kérdés miatt, az az egyház MÀR nem követi Jézust és nincs hitele és ezek felett sincs kiöntve Isten Szent Lelke.A goromba sorai ellenére. Szerettel üdvözlöm Önt Malomfalvi Szász Ágnes Ui. Nem szapultam a zsidókat, nem vagyok antiszemita a Biblia pedig Izraelitákról ír akik nem azonosak a mai zsidókkal. ÖK azonban szapulták EGYMÀS !! Az iszlámban nem divat az antiszemitizmus, hiszen a zsidók MINDIG !! az iszlám fennhatósága alá menekültek a keresztények kegyetlenkedései, elöl. Az Inkvizíciót, sem a muszlimok találták ki, hanem a katolikusok, s?t még Kálvin is gyakorolta, és elégetette Servetust, a barátját, egy tudományos felfedezés miatt. Szóval Ön ne írjon valótlanságokat rólam, s f?leg azt ne, hogy zsidógy?löl? vagyok, számomra teljesen érdektelenek, nem foglalkozom sem velük sem a vallásukkal. Mégegyszer üdvözlöm Önt. M.SZ.À