Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. október 19., vasárnap

1.159 - Nemzeti Hírháló: Ifj. Hegedûs Loránt felhívása a ''Tarka Magyar''-t aláíró Orbán Viktor egyházi szerepvállalásáról - Gyurcsánynak mennie kell!

Betreff: Ifj. Hegedûs Loránt felhívása a ''Tarka Magyar''-t aláíró Orbán Viktor egyházi szerepvállalásáról - Gyurcsánynak mennie kell!
Datum: vasárnap, 2008. október 19.
Von: Nemzeti Hirhalo
An: Kutasi József - Budapest

"Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!"

Lengyel Károly
MEGADTUNK MINDENT

Zsoltáros áhitat és szilaj akarat
összenõtt bennünk néhány év alatt,
meg inszaggatással kényszerû alázat.
Egy világ tapos hajlott hátakat.

Reszketve mindig csak a holnapért,
hogy emésszük jövõnk mindenét,
és hagyjuk a dölyföt kincsekért
kapkodni, féltve régrõl nincseink.

Megadtunk mindent a békességnek,
utca kövére hû magyart levertek.
Mintha semmi sem ártana ezeknek,
úgy tarolnak, hazudnak, lebzselnek.

Kell ez nekünk ennyi hosszú év után?
Egy ripacs lehessen röhögve trágár?
Zászlók és sikolyok egy ma már,
zálogban moly eszi ünnepi ruhánk.

S kinek szava volna, kit úgy vártak,
hívás elõl bújik idegen világban.
Volt vezérek, s levitézlett árnyak,
Cifra termekben szóvirágot szórnak.

Csupa szirom, derû festett holnapjuk,
de holnap talán kenyeret se kapunk.
Aztán ha kínunkban az utcát járjuk,
köröttünk, ameddig látszik zsandárok.

Emlékezünk? Ünnepelünk? Hagyják,
kik könyékig zsebünket feltúrják?
Ha sokkal többen leszünk a soknál,
akkor is lövetnek, ha anyjuk ott áll,

és térden könyörög elõtte mindahány.
Mert nem kell neki, csak a szabadság!
S hogy legyen végre csak igazság
a szó, a szív, a föld, a jog, az ország.

Budapest, 2008. október 18.

*** www.nemzetihirhalo.hu *************
Ifj. Hegedûs Loránt felhívása a "Tarka Magyar"-t aláíró Orbán Viktor egyházi szerepvállalásáról
2008-10-18 11:47 barikád.hu

Kedves Testvéreink!

Mint arról mindnyájan értesülhettek, 2008. október 16-án, a Budapest Hold utcai református gyülekezetben "Egyház a választások idején" címmel konferenciára került sor, melyen a Dunamelléki Református Egyházkerület vezetõ tisztségeire jelölt nyolc személy közül négyen mutatkoztak be. A rendezvény házigazdája Balogh Zoltán a Fidesz parlamenti frakciójának tagja, fõ szónoka Orbán Viktor a Fidesz Magyar Polgári Szövetség elnöke volt.

Orbán Viktor ezen nyílt és egyoldalú szerepvállalása a folyamatban lévõ egyházi tisztújítás során nemcsak egyértelmû politikai nyomásgyakorlási kísérlet, hanem közvetlen demonstratív beavatkozás a (pártoktól is) független református egyház életébe, mely alapjaiban kérdõjelezi meg az egyházunkban folyó választások tisztaságát, s a Dunamelléki Református Egyházkerület autonómiáját.

A "biblikus emberkép" keresztyén erkölcsi szempontjából különösen elítélendõ, hogy Orbán Viktor eme választott témája szerint is képmutató egyházi közszereplésére az ún. "Tarka Magyar" demonstráció nyilatkozatának részérõl történt aláírása után került sor, mely mélységesen megbotránkoztatta nemcsak a keresztyén hitvallás szerint élõ, hanem a jóérzésû emberek millióit.

Azonban még ennél is nagyobb megütközést kelt az a tény, hogy ebben a színjátékban közegyházi tisztségre jelölt személyek, sõt jelenleg is hivatalban lévõ vezetõ kerületi tisztségviselõk vállaltak szerepet, az egyházkerület püspöki hivatalából küldve ki a fenti rendezvényre szóló meghívót, s mely esemény rendkívül széles körû világi nyilvánosságot kapott, az egyébként a magyar nemzeti és keresztyén értékrendet rendszeresen semmibe vevõ sajtóorgánumok részérõl is.

Ezen súlyosan részrehajló, az egyes kerületi tisztségek betöltésére evilági hatalom erejének igénybevételével és nem az Úr Lelkével történõ nyomásgyakorlás után nem csodálkozhatunk azon, hogy Dr. Szabó István hivatalban lévõ dunamelléki püspök azt állítja a fenti konferenciával egy idõben kiküldött püspökjelölti bemutatkozásában, hogy püspöki ciklusa elején csaknem 400 milliós hiánya volt az egyházkerületnek, ezzel azt a látszatot keltve, hogy ezt az elõzõ - Dr. Hegedûs Loránt püspöksége alatti - vezetés hagyta örökül a most hivatalukat betöltõkre. Az elõzõ kerületi vezetés nyilván megteszi a szükséges lépéseket ezen becsületsértõ látszat akár jogi úton történõ tisztázása érdekében is.

Talán emlékeznek a Testvérek arra, hogy a hat évvel korábbi egyházi tisztújítást megelõzõen és követõen éppen a most Orbán Viktor pártelnökkel Isten házában egyházi választások idején demonstrálók milyen hathatósan mûködtek közre abban, hogy lelkészek pártpolitikai szerepet ne vállalhassanak: a világi alkotmánnyal ellentétesen visszamenõleges hatállyal vonták meg a lelkészek állampolgári szerzett jogát, hogy politikai párt tagjai, ill. tisztségviselõi legyenek.
Ne engedjük, hogy egyházunkat a Balogh Zoltán vezette "egyház az egyházban" különítmény a világi alkotmány után saját egyházi alkotmányával is szembefordítsa.

Végezetül Isten iránti hálaadással köszönjük meg azon Testvéreink szolidaritásvállalását, akik kifejezték együttérzésüket a Budapest Szabadság téri Hazatérés Temploma gyülekezetét ez év szeptember 20-án ért karhatalmi atrocitás miatt. (Csak zárójelben: ez idáig közöttük egyetlen egyházkerületi, ill. zsinati tisztséget betöltõ, ill. jelölt személy nem volt...)

Testvéri köszöntéssel:

Ifj. Hegedûs Loránt és Hegedûs Zsuzsanna
magyar református lelkipásztorok

Budapest, 2008. október 17.

Várjuk kedves Testvéreink csatlakozó aláírásait fenti nyílt levelünkhöz!


Ifj. Hegedûs Loránt a szekszárdi Garay téren,
az Árpád vérei rendezvényen 2007.05.19.

*** www.nemzetihirhalo.hu *************
Nemzeti csúcstalálkozó... avagy "értelmiségi" gitt-rágás
(Beszélgetés Stoffán Györggyel egy jövendõ új világról)

Ismét érdekes, húsbavágó témákat vett elõ annak a hagyományos találkozónak a közönsége, amely találkozók már évek óta szûk baráti körben zajlanak, s amelyet az Európai Idõ fõmunkatársa vezet hónapról hónapra...

- Nemzetközi gazdasági csõd, dr. Jörg Haider halála, a Magyar Tudományos Akadémián megrendezett nemzeti csúcstalálkozó... - volt mirõl beszélgetni ma este.

- Olyan világot élünk, amely azt hiszem mindannyiunk elõtt ismeretlen volt eddig. Éltünk (élünk) diktatúrában, ismerjük a történelem ránk vonatkozó drámáit, de a jelent megélve, megtapasztalva mégis valami más, valami sokkal mélyebben erkölcstelen, aljasabb és embertelenebb világ kialakulását, vagy bukását(?) látjuk magunk körül. A gazdasági csõd Magyarországon sokkal intenzívebben jelentkezik, hiszen maga az ország e csõd-helyet nélkül is drámai gazdasági viszonyok közé került, a mai diktatórikus és nemzetellenes kormány mûködésének eredményeképpen. Gondoljunk csak vissza: hazug választási kampány, majd a kiszivárgott, szûkkörben elhangzott öszödi beszéd, amely igazolja a hazudozást, a nép totális hülyének nézését és átverését, ezután semmilyen jogi, lépés nem következett be, mert minden felelõs politikai erõ és politikus a lehetõ legaljasabb és legerkölcstelenebb módon - beleértve a köztár saság elnökét is - sunyin hallgatott. Egy alom tehát az egész mai elitnek nevezett söpredék. Hiszen ezt egyetlen európai nemzettel, országgal nem lehetne megtenni. És minden, ami ma Magyarországon történik ennek a söpredék-elitnek a számlájára írandó, és írható. Nincs magyarázat, nincs mentség, nincsenek alkotmányjogi mellébeszélések. Ma Magyarországon a vezetõ állami szervezetek és politikai személyiségek, a jogászok és az alkotmányjogászok, az ellenzéki pártok és azok vezetõi akarva-akaratlanul cinkosaivá váltak egy olyan hatalmi elitnek, amely a nemzet pusztulását segíti, a magyarokra uszítva a cigányokat, a zsidókat, a nyugati sajtó egyes médiumait. Azt kell mondanom, hogy hazaárulás folyik Magyarországon, bármerre nézünk. De nem is hazaárulás ez, hanem egy megfontolt és elõre eltervezett genocídium, hiszen a nyugdíjasoktól kezdve a ma születettekig minden állampolgárt óriási adóssággal terheltek meg, nincs normális oktatásügy, nincs normális egészségügy, nincsenek erkölcsi normák, és a törvények csak a magyarokra(!) érvényesek, ugyanis a kisebbségeknek CSAK JOGAIK vannak. Ezért van olyan helyzet tehát Magyarországon, amit ma látunk, megélni kényszerülünk.

- De éppen ma volt a nemzeti csúcstalálkozó.

- Igen, de ez körülbelül annyit ért, mint Nemecsek Ernõ gitt-rágása. Osztották a semmit. Gyurcsány, ez a hazudozó szélhámos csupán saját beteges hatalommániájának kielégítésére hívta össze a magyar értelmiségnek nevezett - elõttem immár levegõvé vált - társaságot.

- Miért mondod, hogy levegõvé vált?

- Mert a mai találkozó azt jelzi, hogy minden önbecsülés, erkölcsi érték, és tartás kiveszett ezekbõl az ott megjelent emberekbõl. Aki ma Gyurcsány hívására bármilyen találkozón részt vesz, az bizonyos fokig azonosul a meghívóval. Én nem mennék el, ha effélére hívnának, mert nem ülök egy asztalhoz a nemzetem, az országom, az anyám és a testvéreim kirablójával. Olyan, mintha egy gyilkos meghívná az áldozat családját csúcstalálkozóra... legalábbis ez az én értékrendembe nem fér bele. Akik ott voltak, azok számomra hasonlóvá váltak Gyurcsányhoz, tehát nem lehetnek partnerek a nemzet megújításának ügyében, mert leültek annak az asztalához, aki gyûlöli ezt a nemzetet és tönkre tette az országot, két évig a semmittevésért vette fel a bandája a fizetést... és sorolhatnám, de minek, hiszen mindenki tudja.

- De ott volt Orbán Viktor is, és amit elmondott, az igaz beszéd volt.

- Te magad mondta, hogy ott volt. És ez már alapvetõen nagy baj. Elmondani pedig már sokszor elmondta, de elmondani, szemre hányni valamit nem ugyanaz, mint tenni is érte. Orbán doktor ott volt ezzel a hazudozó elmeháborodottal Brüsszelben is... minek? Kinek használ Orbán Viktor, amikor eleve Gyurcsányt támogatja a megjelenésével? Úgy tûnik más az erkölcsi normánk. Megint azt mondom, hogy egy gyilkos asztalánál ülve a gyilkosnak elmondani, hogy ejnye, mit is csináltál... hát ezt nevezik semminek. Egy gyilkost fel kell akasztani és kész.


- Most Gyurcsányról beszélünk...

- Persze... nem azt mondtam, hogy Gyurcsányt kell felakasztani... csupán hasonlat volt ez az akasztós mondat. Mondhattam volna, hogy egy ócska proli házmesterrel nem ülünk le - Mozart és kora - konferenciát tartani. Mindazonáltal közvetve Gyurcsány is gyilkos, hiszen az õ kormányzása idején pontosan az õ gazdasági dilettantizmusa miatt Magyarországon számos öngyilkosságot követtek el, gyilkosságok sorozatát viszi végbe a ránk uszított kisebbség, és aki védi a saját vagyonkáját, az börtönbe kerül, mert áramot vezetett a saját kertjében a kerítésén belül, hogy aki odamegy lopni, az érezze, hogy ezt nem szabad. Amerikát ezek csak a pénzügyi válságban követik, nem abban, hogy vannak államok az USA-ban, ahol lelõheted azt, aki hívatlanul és rossz szándékkal átlépi a kerítésedet. Magyarországon inkább ezt kellene bevezetni...

- Apropó: USA. Mi a véleményed az elnökválasztási kampányról.

- Hát ez olyan lesz az amerikaiak számára, mintha Magyarországon egy kisebbségi lenne a köztársasági elnök. De megérdemlik az amerikaiak, hiszen olyan buta és primitív népség, hogy ideje már valamitõl felébredniük. Keserves ébredés lesz, mert Obama nem is lehetne elnök. Nem Amerikában született. Kenyai. És ez alkotmányos válságot okoz és a mai helyzetben ehhez még sok probléma társul. Ilyen a nap-mint nap tapasztalható zsidóellenes tüntetések sorozata, a négerek elleni lázongás, a pénztelenség, a lakás, a teljes vagyon hitel miatti elvesztése, az egészségügy ellátás csõdje. Szóval, Amerika ma már nem "Amerika". Csak ezt a liberális cionista sajtó nem nagyon feszegeti...

- Mi a véleményed a vízumkötelezettség megszüntetésérõl?

- Ez egy hazugság. Ugyanis beutazási engedélyt kell kérni. Ha nem adják meg, akkor vízumot. De ezt hagyjuk is. Aki Amerikába vágyik, az megérdemli. Én nem készülök oda, mert undorom van tõlük. Igaz, a nyelvünket beszélõ indiánokkal szívesen találkoznék, de ezért nem fogok odamenni.

- Meghalt dr. Jörg Haider Karintia kormányzója...

- Egyetlen európai politikus halála sem rázott volna meg. Haidert azonban nagyra becsületem, mert élete árán is szembe mert szállni a globalizációs cionista és szabadkõmûves irányvonallal. Szerette a hazáját, és nem szerette a bevándorlókat, a bûnözõket, a homoszexuálisok önmutogatását... õ egy klasszikus európai politikus volt, akiért nagyon nagy kár egyfelõl. Másfelõl viszont a halála Európában is - ma még talán nem érezhetõ - ébredést vált, váltott ki. Ugyanis dr. Jörg Haider halálát Ausztriában nem lehet csak úgy hazudozással és félrevezetéssel elintézni. Nemrégen beszéltem egy német nyomozóval, és egy osztrák rendõrségi szakértõvel, akiknek a tények ismeretében az a véleményük, hogy egyrészt nincs meg fél óra az utolsó biztos pont - a barátoktól való elbúcsúzás - és a balesetnek álcázott gyilkosság között. De ebbe ne menjünk bele, mert még nagyon képlékenyek az információk. Az tény, hogy egy volt munkatársa a Moszadnak (is) dolgozik, és Izrael mint ismeretes vindikálja a jogot magának, hogy az által a veszélyesnek vélt politikusokat, de bárkit megölhet a világon. Ez történt dr. Haider esetében is. Ez az én meggyõzõdésem. Ha nem így lenne, akkor talán Magyarországon nem én lettem volna az egyetlen, aki nekrológot írtam a kiváló ember, a remek politikus és keresztény hitében tántoríthatatlan osztrák polgár emlékére. A temetésérõl a magyar sajtóban szinte egy szó sem hangzott el... és ez nagy szégyene a nemzeti oldalnak... dr. Haider az osztrákok jelenkori Teleki Pálja. Õrá azt mondták, hogy öngyilkos lett, Haiderre pedig, hogy részeg volt. Telekit a németek ölték meg, Haidert a szabadkõmûvesek. Ez a politika. Mindig annak kell meghalnia, aki a saját nemzetét félti, védi, óvja. A sátáni erõk mûködnek még... de a hatalmas birodalmat fenntartani egyre nehezebb, fõleg úgy, ha a birodalom bitorlói túlzottan is magabiztosak. Na ilyenkor vétik el a lépést.

- Mi lehet a politikai következménye világviszonylatban mindannak, amirõl ma beszélgettünk?

- Nem vagyok jós, de valami nagy változásnak kell következnie. Részben mind Amerikában, mind Európában éled egyfajta, súlyos következményekkel járó antiszemitizmus. Ennek pedig akár háború is lehet a vége, hiszen az arab államokban sem túlzottan rajonganak a világgazdaság irányítóiért, azaz a cionista elveket valló politikusokért és a liberális szemléletért. Másrészt komolyan megerõsödik az iszlám világ, hiszen ma Amerikában már az iszlám bankok hiteleznek az eladósodott amerikai polgároknak. Oroszország, Kína és India is távol áll attól a befolyástól, amely ma krachot teremtett a világgazdaságban. És mindez miért? Mert néhány kapzsi milliárdosnak több és több kellett... Nos, ezeknek a helyében semmiképpen sem lennék ma szívesen. Mert nem holnap vagy holnapután, de hamarosan földönfutóvá, hullává válhatnak. Ember-milliárdokat nem lehet még törvényekkel sem arra kényszeríteni, hogy szeressék azokat, akik értékeiket lerombolják, életüket semmibe veszik, családjaikat sárba tapossák, gyermekeik jövõjét megse mmisítik saját érdekükben. Nem lesz itt világkormány, és Amerika világra szóló terrorizmusa is hamarosan véget ér. Újra szuverén keresztény államok lesznek Európában, mert nem lesz vezetõje, és szervezete annak a cionista hatalmi elitnek, aki ma a parancsokat, az eszméket osztogatja. Önállóan pedig egyetlen állam, egyetlen nép sem vágyott és vágyik ennek a cionista tákolmánynak a tagjává lenni. Most igazolódik két régi gondolatom: - az egyik, hogy az erkölcs éppen úgy regenerálja magát, mint a természet a tiszai ciánszennyezés után, a másik, hogy a Sátánnak is határokat szabott az Isten. Istennel pedig nem lehet hadakozni. Vége lett a kommunizmusnak, és vége lesz ennek a tragikus liberális, vad-kapitalista korszaknak is, amelynek a vezetõi ugyanazok, akik a kommunizmus vezetõi és kitervelõi is voltak. És hadd mondjak el neked egy saját történelmi felfedezést: - mindig akkor voltak a világégések, amikor a magyart gyökerestõl ki akarták pusztítani az ellenségei. Valami misztikus erõ védi a nemzetet, és hiszem, hogy a Kárpát-medence magyarságának ebben a ma szárba szökkenõ új, erkölcsös és tisztességes világban hivatása, európai viszonylatban nagy szerepe lesz. Mert talán mi vagyunk az egyetlen európai nép, amelyet nem ordas eszmék, hanem a szeretet vezérel. Csak fel kell végre ismerni mi a feladatunk... de errõl talán legközelebb.
Lejegyezte: Dr. Emõdi K. Béla - európai idõ
*** www.nemzetihirhalo.hu *************
Gyurcsánynak mennie kell!
Mivel hogy õ a változásoknak nem letéteményese, hanem sokkal inkább az akadálya.
Michnai Attila, Heti Válasz 2008.10.19.

Ilyent már láttunk egyszer idehaza, amikor a végsõ baj közeledtével a pozícióikat veszélyben érzõ vezetõk a külsõ kényszert gáláns gesztusnak mímelve segítségért a nemzethez fordultak, összetrombitálva annak hatalommal, befolyással és/vagy nagy tudással rendelkezõ krémjét. Amazt Nemzeti Kerekasztalnak hívták és véghezvitte az akkor még totálisnak gondolt rendszerváltást, míg ez a mostani Nemzeti Csúcsnak neveztetett, holott a Nemzeti Csüccs név talán jobban passzolna hozzá.

Amennyiben a párhuzam helytálló, és ugyan miért ne lenne az, a folytatás is tudható, hogy tudniillik rövidesen iszonyú megszorítások hullanak majd a köznép fejére. Csakhogy akkor és ott, közel húsz évvel ezelõtt a sok kínért kapott legalább a jónép néhány régen vágyott, nagy dolgot cserébe, olyanokat, amelyekkel a mostani helyzet aligha szolgálhat. Jött ugye a szólás-, az utazási és vagyonosodási szabadság a szabad választásokkal és persze a legfontosabb, hogy ment a szochaza legnagyobb, igaz, a végére már erõsen lepusztult képességû, ráadásul némileg véres kezû apukája, a Kádár.

A példából mára jól láthatóan csak annyi vehetõ át, mégpedig egy az egyben, hogy ötletgazdaság ide, ötletgazdaság oda, most éppen Gyurcsány lesz az, akinek mennie kell, mivel hogy minden erõlködése ellenére õ a változásoknak nem letéteményese, hanem sokkal inkább akadálya. Persze a Nemzeti Kerekasztal mintáját átvevõk, a Nemzeti Csúcs kiagyalói, a régi marxi tanok jó ismerõi pontosan tudják, csontjaikban érzik, hogy mivel is jár egy nagy valószínûséggel bekövetkezõ, pusztító erejû gazdasági világválság. Olyan, amikor a köznép más vagyona híján már csak láncait, netán karikagyûrûjét veszítheti el. Ezt az állapotot nevezte klasszikusuk forradalmi helyzenek, s ez az ami az igazán radikális társadalmi változások melegágya, táptalaja, és ami õkelméik pozicióit a legjobban fenyegeti.

Ezért hát a tisztelt ellenzék most kapja össze magát igazán, közhitele érdekében azonnal rostálja ki elitjébõl a nem odavalókat, ez alkalommal tényleg könnyen teheti, hisz a hatalom rövidesen készen fog ölébe hullani, kihúzva a szõnyeget holmi helyi választási - nem éppen tiszta erkölcsû - bajvivó potentátjainak lába, zsarolási lehetõsége alól. Elõrehozott választások helyett jöjjön tehát a jól kitalált, igazi Nemzeti (Csúcs) Kerekasztal, kezdõdjenek a tárgyalások a nagy változások mikéntjérõl, hogyanjáról, éspedig lehetõleg még azelõtt, hogy az elkeseredett, végsõkig kétségbeesett tömegek valamely utcai megoldáshoz találnának folyamodni, ami senkinek sem érdeke.

2008.10.18.

Hírháló rádió

Tárhely szolgáltatás javaslatunk
Ajándék domain név, 500Mb tárhely PHP és MySQL támogatás 10 e-mail cím évente bruttó 10 000,- Ft
www.nlgsys.net

BANNERCSERE

Dobogó
Best of Gyurcsány 2
tovább dübörög a hazugság
és gyûjtemény
Hírháló archívum CD
Programajánló!
FEKETELISTA
Székely miatyánk
Magyar Kézikönyv
Magyar Arcképcsarnok
Nemzeti Hírháló blog
Egységben a Szent Koronával!
Civil Jogász Bizottság
Nemzeti Jogvédõ Alapítvány

Debreceni tüntetõk
Újra Zenit TV
EURÓPAI IDÕ
Erdélyi tájakon
Trianon Emlékmû
Szent Korona rádió
Kossuth Tér Rádió
Szent István Rádió
Feltöltõdés zenével
Hírvonal: 1/222-0343

"Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és a csalárd nyelvtõl!"
Zsoltárok k. 120:2