Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. október 25., szombat

1.182 - Orbán Éva: Emlékezzünk 1956.október 23-ára! Zas Lóránt: KIABÁLNÍ MÁR NEM

Betreff: Emlékezzünk 1956.október 23-ára!
Datum: csütörtök, 2008. október 23.
Von: Nemzeti Hirhalo
An: Kutasi József - Budapest"Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!"

Zas Lóránt
KIABÁLNI MÁR NEM
(In memoriam 1956. október 23.)

Kiabálni már nem érdemes,
a tank rozsdás lett meg véreres,
a csillagok is porba másztak:
szobrok és ócskavas a pártnak.
A pártnak, amely bak volt, kecske,
kertünk és szántónk lelegelte.
Az ökröt tették meg titkárnak,
bõgött és csuklott. Inhaláltak,
lélegezték a meddõ rendet:
az elvtársaknak befellegzett.
De újra jöttek, újra vártak,
az emelvényre álltak ásznak.
Esznek, isznak és ökrendeznek,
a pártvagyonból bank lett, szellet.
Felszentelték a feslõ fáslit,
a szarkofágban Lenin lázit.
Az érdemrendek léggé váltak,
nem diszei már a ruháknak.
Vörös zászló és vörös bálvány,
kék lett az ég, a Tóra vár ránk.
Testünkre húztak csikos zubbonyt.
Leköpdösnek. Az apjuk kun volt,
Béla, a bácsi, bunburnyákjuk.
Az unokája elnök: fán fut.

-- Sedona, 2008. október. 23. --

HÍRHÁLÓ TV: Szabadságharcok

http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=video&v=288
http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=video&v=284
http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=video&v=281
http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=video&v=279
http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=video&v=291
http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=video&v=36
http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=video&v=27


A HUNGÁRIA SZABADSÁGHARCOS MOZGALOM
ÛZENETE AZ 1956-OS SZABADSÁGHARC 52.
ÉVFORDULÓJÁRA

TOVÁBB HARCOLUNK!

2008.10.11. Was Albert emlékmû avatás
Pécs Református Gimnázium

A helyi református gimnázium udvarán emlékmûvet avattak Wass Albert erdélyi író tiszteletére. A szobor avatót a Vasasi Szent Borbála Egyesület szervezte az ünnepségen a Történelmi Vitézi Rend Egyesület Dél-Dunántúli Törzsszékének állománya is részt vett, és koszorút helyezett el az emlékmûnél.Hoppál Péter, az intézmény igazgatója elmondta: Wass Albert munkássága az egységes magyar nemzet kultúrtörténeti értéke. Amikor Õ elõtte tisztelgünk, akkor a szoros összefogást, a közös tetteket is jelképezzük. Az ünnepségen beszédet mondott Wass Albert munkásságáról De Blasió Antónió Európa parlamenti képviselõ is.Ezután az emlékmû leleplezése és felszentelése következett. A megemlékezés koszorúinak és virágainak elhelyezésével, valamint a himnusz és a székely himnusz közös eléneklésével zárult az ünnepség.


További fotók...

*** www.nemzetihirhalo.hu *************
Emlékezzünk 1956.október 23-ára!

"...A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét. A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármely nép a világon. (...) Csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk azt, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol, még közvetve sem igazoljuk a gyilkosokat."- írja A magyarok vére címû írásában Camus.

"1956. október 23-a örökre be van jegyezve a szabad emberek, a szabad népek krónikáiba. A bátorság, az öntudat, a diadal napja volt" - méltatta 1960.október 23-án J.F. Kennedy, Amerika elnöke, a magyar '56-os forradalmat.

1956-ban a forradalom és szabadságharcban a barikádnak csak két oldala volt.
Az egyik oldalon a nemzet küzdött a szabadságáért, a másik oldalon azok voltak, akik saját hatalmuk biztosítása érdekében idegen megszállókat hívtak a magyar nemzet ellen segítségül, akikbõl a megszállók hû kiszolgálói lettek évtizedeken keresztül.
Vajon hányan tudják kicsiny hazánkban, hogy kikért és miért szólalnak meg a keresztény világban mindenütt, minden délben a harangok? Saját hazánk fiai tudják-e, hogy magyar hõsökért, az 1456-os nándorfehérvári gyõzelem örök emlékére, amikor Hunyadi János hõs végvári katonáival megállította az Európára törõ török hadakat. Tudatosult-e a fél évezreddel késõbbi nemzedékekben, - akiknek fejébe, szívébe lelkébe megpróbáltak 60 esztendõ óta folyamatosan bûntudatot táplálni idegen érdekek szolgálatába szegõdött vezetõi - hogy Európa szívében a magyar nép évszázadokon át védõbástya volt, hogy a maga szabadságküzdelmeivel Európa szabadságát is védte. Mégis, amikor ez a kis nemzet a maga szabadságküzdelmeit vívta, a világ bár elismerte, mindig magára hagyta.

Így volt ez 1956-ban is, amikor a magyar nemzet szabadságharcát vívta a szovjet megszállók és kiszolgálóik ellen. Miközben a nyugati világ bennünket kitartásra bíztatott, Amerika elnöke, Eisenhower a szovjet vezetõk tudomására hozta, hogy szabadkezet kapnak a magyar szabadságharc leverésében. Szolgalelkû politikusainknak nem ártana erre is emlékezni.

Mi történt 1956.október 23-án?

A vidéki egyetemeken már napokkal korábban tanácskozások, viták zajlottak. A hallgatók megfogalmazták követeléseiket, és az egyetemek küldöttei 22-én a Mûszaki Egyetemen éjszakába nyúló vita után egységes szövegbe foglalták a 14 ill. 16 pontot. Elhatározták a 23-i -lengyelek melletti- tüntetést, miközben a Mûszaki Egyetem épületet körbe zárták az ávósok.
1956. október 23-a valóban a bátorság, az öntudat, a diadal napja volt.

1956 október 23-án az MDP hivatalos lapja, a Szabad Nép "Új tavaszi seregszemle" címû vezércikkében üdvözölte az ifjúság követeléseit. Megjelent Gomulka beszéde teljes terjedelemben, és közölték az Írószövetség felhívását is, melybõl kitûnt, hogy az írók a lengyel változásokkal egyetértenek, de a tüntetést nem helyeslik.

Reggel érkezett haza Jugoszláviából a magyar párt és kormányküldöttség, és azon nyomban üléseztek is. Az ÁVH, a párthadsereg megszervezte a Fõ utcai börtön és a Rádió védelmét. A hatalom bizonytalanná vált, hol engedélyezte, hol betiltotta a tüntetést.

Nagy Imre és barátai Losonczy Géza lakásán tanácskoztak a válságos helyzetrõl. Új vezetést tartottak szükségesnek Nagy Imre miniszterelnöki vezetésével. Talán legérdekesebb momentuma ennek a tanácskozásnak az, hogy Nagy Imre ellenezte a tüntetést.

Október 23-án a fõvárosban három jelentõs helyszín köré csoportosultak a történések, amelyek gyakorlatilag közel hasonló idõpontban zajlanak.

Hol és hogyan zajlott a tüntetés

15 órakor indult a tüntetés a Petõfi-szobortól. A vidéki és fõvárosi egyetemekhez csatlakoznak a Zrínyi, Petõfi katonai akadémiák, valamint a Kossuth Tüzér Tiszti Iskola hallgatói is. Az egyetemisták és tanáraik Pesten a Petõfi-szobornál, a budaiak a Mûszaki Egyetemnél gyülekeztek, és indultak a Bem-szoborhoz. A diáksághoz csatlakoztak a teherautókon érkezõ munkások is. A Petõfi-szobornál Sinkovits Imre tízezres tömeg elõtt szavalta el szívbe markolóan a Nemzeti dalt, és egy diák felolvasta a 16 pontos követeléseket. Innen a Kossuth Lajos utca, Károly körút (Tanács körút), Bajcsy-Zsilinszky út, Szent István körút, Margit hídon át vezet a tüntetõk útja a Bem-szoborhoz. Itt egyesültek a Duna-parton vonuló tízezres budai diáksággal. Az egyetemisták szoros, rendezett sorokban, kart karba fûzve vonultak, hogy provokátorok ne furakodhassanak közéjük. Nemzeti, piros-fehér-zöld színû zászlókat vittek, és hazafias dalokat énekeltek. A Bem-szobornál Veres Péter felolvasta az írók kiáltványát, Bessenyei Ferenc szavalta el a Szózatot. Végül Z. Herbert lengyel író üdvözölte a tüntetõket. Mivel igen rossz volt a hangosítás, a diáksághoz csatlakozó hatalmas tömeg követelni kezdte, hogy Nagy Imre beszéljen a Parlamentnél. Megszülettek az elsõ lyukas zászlók, amelyek azóta a bátorság és szabadságszeretet szimbólumaivá váltak. A nemzeti érzés felülkerekedett a félelmen. Bicskákkal vágták ki a gyûlölt Rákosi-címert a nemzeti zászlókból. Megindult a hatalmas tömeg a Kossuth térre, ahová teherautókon érkeztek a különbözõ gyárak munkásai is.17 és 18 óra között mintegy kétszázezres tömeg gyûlt össze, és várta Nagy Imrét. A Parlamenthez vonuló tömegben már hangosan szólt a forradalom majd szabadságharc leglényegesebb követelése: "Ruszkik haza!"

A tüntetõk egy része a Rádióhoz ment, hogy felolvassák a hírekben a követeléseket, mások a Városligetbe indultak, a Sztálin-szoborhoz.
Jelszavakat skandáltak: "Vesszen Gerõ! Vesszen Piros! Vesszen az ÁVO!" Küldöttséget szerettek volna bejuttatni a Parlamentbe. Miután a téren kioltották a világítást a sötétben csak a Parlament tetején égõ vörös csillag világított. A tömeg az aznapi Szabad Nép újságokat (Népszabadság elõd lapja) összecsavarta, fáklyákat gyújtott, és skandálni kezdték:
"Oltsák el a csillagot, fogyasztja az áramot!"- mire el is oltották. Nagy Imre csak ezt követõen, 21 óra tájban érkezett, s miután szinte kituszkolták a Parlament erkélyére, szerencsétlen beszédét "Elvtársak!" megszólítással kezdte, mely a tömegbõl ellenszenvet váltott ki.
"Nem vagyunk elvtársak!" Nagy Imre kénytelen volt "Magyarok! Barátaim!"-ra változtatni a megszólítást. Nem sokkal a beszéd után érkezett a hír, hogy a Rádiónál lövik a tüntetõket. A Parlamenttõl, akárcsak a Városligettõl az emberek megindultak a Rádióhoz. A Ruszkik haza! Nem vagyunk elvtársak, a kommunizmus vörös csillag jelképének elutasítása, '56 alapkövetelményei voltak. Vagyis: szabadságot és függetlenséget, magyar utat, demokráciát!

Így dõlt le a Sztálin szobor

A Dózsa György úton volt a hírhedt Sztálin téren a Sztálin-szobor. A szobor felállítása elõtt itt állt a híres Regnum Marianum templom, a magyarok Nagyboldogasszonyának temploma. A templomot az 1919-es vörös uralomtól való megszabadulás emlékére építették. A hatalmas Sztálin-szoborba sajnos nagyon sok értékes magyar köztéri szobrot beolvasztottak, egyértelmûen azzal a szándékkal, hogy elpusztítsák a nemzeti és keresztény értékeket. A monumentális talapzaton rövid kabátban egyik kezét magasra tartva áll a szovjet diktátor.

Itt inkább a munkásság, és a környezõ lakosság gyülekezett, és a Bem téri tüntetés folytatásaként a résztvevõk egy része is ide jött. Itt is egyre hatalmasabbá duzzadt a tömeg. Alkalmi szónokok szónokoltak, a szovjetek távozása mellett már a gyûlölt zsarnokság szimbólumának, a szobor ledöntésének gondolata is megfogalmazódott.

A szobor ledöntése nagyon nehezen sikerült, mivel a hatalmas csizmákat vasbeton tartotta. Sok sikertelen próbálkozás után végül lángvágókkal segítettek, majd vassodrony kötelekkel, teherautókkal húzták az akkori nevén Gorkij, ma Városligeti fasor irányába. A szobor végül 21 óra 35 perc 32 másodperckor földet ért. A szobor egyik döntõje így emlékszik erre vissza:

"Hatodszor is mentem, és hatodszor is ráraktam a kötelet. Mind a két csizmája körbe volt vágva már. A szoborral csúszkáltam jobbra-balra, a tömeg kiabált, már a tömeg féltett, hogy jövök a szoborral, mivel olyan nagy volt a lengés. Az emberek már annyira bele voltak melegedve a döntésbe.
Mikor leértem, az egyik ember azt mondja, hogy
"Na fogadjunk, hogy most ez a szobor lejön érte!" - Volt egy orosz órája, és letette a földre. Azt mondja: "Fogadjunk, hogy ezt föl fogja venni most a szobor!" - Persze mi röhögtünk mindnyájan, hogy hát milyen hülyeség. A szobor elõtt lent van az óra. Húzzák a szobrot. Az, a könyökbe hajtott jobb kezével ide-oda mozog. Végre megrogyik a jobb lába, egyenesen dõl le, és mintha nyúlna le az óráért. ...Az óra megállt, mikor a szobor összetörte. Itt nincs hazugság. Mindenki, aki ott volt, tudja, hogy ez a pontos idõ." (Schwarcz Gusztáv, '56-ban 18 éves, sportoló).

21 óra, 35 perc, 32 másodpercet mutatott az óra, amikor a szobor ledõlt.
Ezt követõen elszavalták a Nemzeti dalt, és az egybegyûlt tízezres tömeg együtt ismételte az eskü szövegét:"Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!"- majd elénekelték a Himnuszt. A csizmába pedig kitûztek egy kivágott címerû, lyukas nemzetiszínû zászlót.
Ekkor jutott el a térre a hír, hogy a Rádiónál az ávósók lövik a népet, és már áldozatok is vannak. Az emberek teherautókra kapaszkodva vagy gyalog elindultak a Rádióhoz.
A hatalmas szobrot a Körút - Rákóczi út keresztezõdésébe vonszolták, ahol kalapácsokkal apró darabokra törték. Emléknek, mementóként vitték haza, hogy a bátorság és szabadságszeretet legyõzi a zsarnokságot.
Az 50. évfordulóra, erre a helyre állította fel az MSZP-SZDSZ- kormány a mi adónkból a vascsövekbõl készült éket, a Janus-arcú, kozmopolita emlékmûvet, amely sokkal inkább a szabadságharcot leverõknek, mintsem a forradalom diadalának állít emléket. A még élõ szabadságharcosokat az akasztófákra, és a munkásõrök V formátumú, támadó, felvonuló felállására emlékezteti.

Hogyan zajlott a Rádió ostroma

A Rádió esetleges védelmérõl már a tüntetés megkezdése után fél 4-kor 30 felfegyverzett, könnyfakasztó gránátokkal ellátott ávós katonával gondoskodtak. Ezt követõ fél órán belül még két ÁVH-s századot is kirendeltek a Rádió védelmére, mielõtt a tüntetõk odaérnének. Kezdetben 260-280 ávós védte az épületet.

18 órát követõen a Belügy gondoskodott a középületek védelmérõl, és szinte az egész országban egyidõben harckészültségbe helyezték az ÁVH alakulatait, valamint a Néphadsereget is, de utóbbiakra nem mindenütt számíthattak. A piliscsabai és aszódi gépesített ezredet riadóztatták és a fõvárosba rendelték.

20 óra tájt Gerõ Ernõ - miután Hruscsovval tárgyalt -, hírhedt beszédét elmondta a rádióban. Sovinisztának, reakciósoknak, antiszemitáknak, csõcseléknek bélyegezte a tüntetõket. Azóta is, ma is ismerõsen felhasznált jelszavak a hatalmon lévõk részérõl, a nemzetben, hazában gondolkodókkal kapcsolatban. Gerõ beszéde az egész országban felháborodást keltett. Ezt követõen Gerõ a szovjet katonai beavatkozást már sürgette.

A Kossuth téren gyülekezõkkel szinte azonos idõben érkeztek az elsõ tüntetõk a Rádió épülete elé. A diákok a követeléseiket szerették volna megismertetni az egész országgal. Ez nem tetszett a Rádió vezetõinek. Benke Valéria, a Rádió alelnöke intézkedett. Õk nem is érthettek egyet a szovjet csapatok kivonásával és a nemzeti követelések ismertetésével. Végül a diákküldöttséget beengedték, de csak néhány pont felolvasását engedélyezték. Ezt a diákok a Rádió erkélyérõl tudatták a tüntetõkkel, akik ragaszkodtak az összes követelés felolvasásához. A közben hatalmasra nõtt tömegbõl a diákok segítségére sietve - kb. 80 fõ - újabb küldöttség próbált benyomulni az épületbe. A bejutottak egyikét még az elõcsarnokban lelõtte az ÁVH-s õrség, mire a többiek kihátráltak. A gyilkosság futótûzként terjedt a tömegben. A tüntetõk a rácsokba kapaszkodva próbáltak az épületbe bejutni. Néhányukat, akik az ablakon keresztül próbáltak bemászni, az ávósok elfogtak. Elõször könnygázzal próbálták szétoszlatni a tömeget, majd tüzetnyitottak rájuk. A rádióadások ekkor már a Parlamentben mûködõ rádióadóról történtek.

A Rádiónál az ávósok a tömegbe lõttek. Az ÁVH 19 óra 45 perc körül adta le az elsõ riasztólövéseket az épületbõl a felkelõkre.

A Rádiót védõ 260-280 ávós erõsítésére 20 és 21 óra között újabb 300 fõt rendeltek ki, akiknek átmenetileg sikerült a tüntetõktõl a Rádió környékét megtisztítani, és az épületbe bejutni. Majd mentõautónak álcázott gépkocsikban kíséreltek meg fegyvereket juttatni az épületbe, amit a tömeg felfedezett.

Zólomy Lászlót - akit egy századdal a HM-bõl rendelték a Rádióhoz - este 9-kor az a tény fogadta, hogy az ávós katonák láncba fejlõdve, civilekre lövöldözve tisztítják meg a Bródy Sándor utcát. A tüntetõk részérõl fegyverhasználatot nem tapasztalt.

21 óra elõtt a Bródy Sándor utcába érkezett még Solymosi János vezetésével Piliscsabáról egy lövész és egy harckocsi-zászlóalj.

A piliscsabai ezred tisztjei, miután bejutottak az épületbe, fegyvertelenül kijöttek, és próbáltak a tömeggel szót érteni, de a Rádióból tüzet nyitottak rájuk. (Nagy Imre beszéde szinte ezzel egy idõben hangzik el a Kossuth téren.)

Solymosi János az épület erkélyéhez támasztott létra tetején beszédet akart intézni a tömeghez, hogy erõszak nélkül távozásra bírja.

N. J. ávós százados ezt úgy értelmezte, hogy a piliscsabaiak átállnak a felkelõkhöz, ezért parancsot adott Solymosi ezredes lelövésére. A Rádió egyik szélsõ ablakából az ávósok célbavették, de helyettesét, Szabó századost találták el, aki belehalt a sérülésekbe.

A piliscsabaiak elvegyültek a tömegben, nem lõttek a tüntetõkre, sõt melléjük álltak, fegyvereik egy részét is odaadták.

A tüntetés spontán felkeléssé alakult. A tüntetõk fegyvereket szereztek, és a magyar nép felkelt a szovjet elnyomás és kiszolgálóik, az ávósok uralma ellen.

A fõvárosban a felkelõk telefonközpontokat, nyomdákat vettek birtokba, valamint behatoltak a fegyvergyártással foglalkozó üzemekbe, és raktárakba. Megpróbálták elfoglalni a Szabad Nép székházat, ahol a pártlap munkatársai üléseznek.

Debrecen

Ezen a napon a fõvároson kívül Debrecenben történtek a legjelentõsebb események.
A debreceni bölcsészhallgatók és fiatal tanáraik valamint a középiskolások már délelõtt 11 órakor tüntettek, munkásokat gyõztek meg, hogy csatlakozzanak hozzájuk. Délután 20-30 ezer ember tüntetett a BM megyei fõosztálya, az ÁVH elõtt. Az ávósok a fegyvertelen tüntetõkre vezényelték az elsõ sortüzet. A magyar forradalom elsõ halálos áldozatai a debreceni Ács Zoltán, Ádám Mihály és Gorzsás András, harmincan pedig megsebesültek. Ebbõl az is nyilvánvaló, hogy az elsõ puskalövések még a Rádió ostroma elõtt, eldördültek Debrecenben este hat és hét óra között.

Ilyen egységes és fenséges talán még nem is volt ez a nemzet. A fegyverrel küzdõ fõvárosi és vidéki felkelõk mögött ott állt az egész ország a hatalmon lévõ törpe kisebbség kivételével.

Az '56-os forradalmat, akárcsak az 1848-ast, a magyar ifjúság vitte gyõzelemre. Fiatal munkások, diákok, egyetemisták fogtak fegyvert, hogy szembeszálljanak a szovjet megszállás és az ávósok uralma ellen, hogy megvédjék a hazájukat.

A hatalmon lévõk megpróbálták vérbe fojtani a felkelést

Október 23-án éjszaka Gerõ Ernõék kérésére a hazánkban állomásozó szovjet egységek bevonultak a fõvárosba. A "segítség kérést" Hruscsov írásban is kérte, amelyet visszadátumozott formában Hegedûs András írt alá napokkal késõbb.

A Szovjetuniót nem érte váratlanul a magyarországi felkelés. Az esetleges lázadás leverésére "Iránytû" (Kompasz) néven hadmûveleti terv is készült. Ekkor hazánk területén öt szovjet hadosztály tartózkodott. A szovjet hadtest-parancsnokság Székesfehérváron székelt, 12 magyar városban csoportosították a fõerõket. Malasenko már október 22-én Budapestre érkezett. Szokolov marsall 21 órakor telefonutasítást adott a szovjet csapatok Budapestre jövetelére.

22 órakor a szovjet csapatok elindultak Kecskemétrõl, Ceglédrõl, Szolnokról, Székesfehérvárról, Sárbogárdról a magyar fõvárosba, ahová éjfél körül meg is érkeztek.

Azonnal megkezdõdtek az összecsapások a felkelõk, valamint az ávósok segítségére jött szovjet csapatok között. Kétezerre becsülik a fegyveresen harcolókat, a VIII. és IX. kerület ellenállását tartják a legerõsebbnek.

Október 23-án éjjel szovjet részrõl 6.000 katona, 290 harckocsi, 120 páncélozott szállító és harci jármû, 156 ágyú bevetésére került sor, ami kevésnek bizonyult, ezért éjfélt követõen további két hadosztály átlépte a magyar határt Románia és Kárpátalja felõl. Budapesten ezáltal 24-én már 20.000 szovjet katona került bevetésre.

A megszállókat kiszolgáló párt és kormányvezetés a késõ éjszakai órákban megalakította a Katonai Bizottságot, mely mindvégig a forradalom leverésén munkálkodott. Tagjai: Apró Antal, Czinege Lajos, Fehér Lajos, Földes László, Kovács István, Mezõ Imre, Münnich Ferenc, Piros László, Bata István.

A 24-én riadóztatott 5 szovjet hadosztály létszáma: 31.500 fõ, felszereltségük 1.130 harckocsi és önjáró löveg, 615 tüzérségi löveg és aknavetõ, 185 légvédelmi löveg, 380 páncélozott jármû, 3.930 gépkocsi. Valamint riadókészültségbe helyezték a Különleges Hadtest vadászrepülõ és bombázóhadosztályt és a Kárpáti Katonai Körzet vadász és bombázó hadosztályát. 159 vadászrepülõ és 122 bombázó várt bevetési parancsra, hogy a magyar felkelést mielõbb leverjék.
Mindez kevésnek bizonyult. Folyamatosan özönlött be hazánkba a szovjet haderõ.

Az ávósok levezényelték az elsõ sortüzeket. Statárium és kijárási tilalom volt.

November 4-ig a hazánkban tartózkodó 5 Hadosztályhoz, további 17 érkezett. Az RTL bécsi tudósítója szerint, a magyar szabadságharc leverésében 200.000 szovjet katona, 4600 tank, és több száz harci és szállító jármû vett részt. Ez nem egyezik a hivatalosan bevallott szovjet adatokkal, azok lényegesen kevesebbet mutatnak ki, például a rendteremtésben részt vevõ katonák számát 60.000 fõ körül határozzák meg.

A forradalomból már október 24-én szabadságharc lett, mert hadüzenet nélkül, idegen hadsereg támadta meg hazánkat.

Nagy Imre csak október 28-án ismerte el a felkelés jogosságát, addig kormánya nyíltan szemben állt a felkelõkkel.

Orbán Éva
'56-ot kutató közíró

2008.10.23.