Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. március 28., szerda

12.331 - Nemzetiegység > Készíti: dr. Halász József

Feladó: Halasz Jozsef
Dátum: 2012. március 28. 3:32
Tárgy: legfrissebb hírünk
Címzett: jozsef@kutasi.eu 

 Nemzetiegység Hírlevél

2012.
Kikelet havának
27. napja

Honlap

Magyarországi népszavazás Európai népi kezdeményezés  Alulról építkezés 
 Facebooklevelezési címHonlap  Facebook, Levelezési címHonlap Honlap és fórum 

Videók 

 

A Magyar Küldetés

Sajtótájékoztató a pártfüggetlen népszavazást kezdeményezésről

OVB megtagadta a népszavazást


 

A magyarság számára végső megoldást adó

Szent Korona Értékrend

akadémiai ismertetése:

Első Fokozat
(hangoskönyv)

Pataki Antal előadása Tatabánya, 2011. 10. 30. 1. rész2. rész 

 


Fogalomértelmezés:

 

EU (Európai Unió): a tagállamok jogi, politikai és gazdasági függetlenségi jogai gyakorlásának megszüntetésén, azok liberális-kapitalista érdekek kiszolgálására történő összevonásán (integrálásán) alapuló föderáció (szövetségi állam)
EK (Európai Konföderáció): jogilag, politikailag és gazdaságilag független tagállamok önkéntesen meghatározott gazdasági és politikai tevékenységeinek két- vagy többoldalú szerződésekben meghatározott összehangolása (koordinációja) 
Terrorizmus: Politikai és gazdasági hatalom megszerzése vagy megtartása érdekében kifejtett erőszak.

Rovatok:

Pataki Antal rovata

Bemutetkozás

Mit jelent az, hogy „nemzetben gondolkodni”?Könyvek 


Magyar Biblia

Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona (jogszabálygyűjtemény)

Szent Korona Értékrend Akadémia első fokozat munkaanyaga

Szent Korona Értékrend Akadémia második fokozat (gyakorlati alkalmazás) munkaanyagaHatályos jogszabályok: 

Magyarország Alaptörvénye

Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata és az Európai Unió Alapjogi Chartája
(Lisszaboni Szerződés)
 

1982. évi 6. törvényerejű rendelet
a Nemzetközi Valuta Alap alapokmányának kihirdetéséről
 

 Az Észak-atlanti Szerződés Washington DC, 1949. április 4.

Az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a polgári kezdeményezésről


Testvér honlapok:

FVSZ

 Három hét alatt 200-ról 3700-ra emelkedett a Nemzetiegység Hírlevél címlistája. Ezért kellett bővítenem a kezelhető címjegyzéket, ami néhány napot vett igénybe. Ma kaptam meg a bővítést.

Szeretettel kérem azokat, akik egyetértenek ebben a levélben írtakkal, küldjék tovább és kérjlk meg ismerőseiket, hogy iratkozzanak fel a címlistára drhalaszjozsef45@gmail.com címre írt, „Feliratkozás” tárgyú levéllel.

Felhívom mindenki szíves figyelmét arra, hogy mostantól a pdf változat mellett doc-ban is csatolom a levelet.


Úgy gondoltam, hogy azoknak is felajánlom a hírlevelet, akikkel valamilyen formában e-levél kapcsolatban voltam az elmúlt egy évben, de nem szerepelnek jelenleg a Hírlevél címjegyzékében. Tőlük elnézést kérek, ha zavarok, és kérem, ha nem kíváncsiak leveleimre, iratkozzanak le, és bocsássanak meg ezért a kellemetlenségért.

Tudom, hogy ez a Hírlevél olyan adatokat tartalmaz, amely sokak számára újdonság és nem is biztos, hogy elfogadják következtetésemet. Őket arra kérem, ha nem akarják ebben a szellemben írt leveleimet olvasni, iratkozzanak le a Hírlistáról.

 

Mit támogat, aki Orbán Viktor mellé áll? 

Az egyértelmű, hogy a birodalom megbukott1.

Az is egyértelmű, hogy a helytartók igyekeznek minden erőt megmozgatni annak érdekében, hogy a bukás a lehető legkisebb veszteséget okozó kármentéssel történjék meg2, nem törődve a kirekesztettek elviselhetetlen kárnövekedésével.

Az is természetes, hogy a helytartók igyekeznek olyan személyeket és szervezeteket maguk mellé állítani, akik és amelyek véleménye nagy tömegeket képes befolyásolni.

Viszont az már egyáltalán nem természetes, hogy

a magyarság érdekeinek képviseletét felvállaló „nemzetszolgáló” szervezetek a magyarság érdekeivel szembehelyezkedve a birodalom helytartóinak szolgálatába állnak.

Ezt tette a Magyarok Szövetsége az idei Országos Gyűlésen (elég a megnyitó résztvevőire és az ott elhangzottakra, valamint a FIDESZ-polgármester társelnök személyére emlékeztetni), és ezt tette most a Magyarok Világszövetsége.

A Magyarok Szövetsége tettekkel vallott színt, a Magyarok Világszövetsége a március 17-i elnökségi ülésen hozott és nyilvánosság elé tárt határozataival3.

A tetteket – gondolom – minden MSZ tag értékelte, értékeli. Mivel a két szervezet ugyanazt az árulást követte el, nem felesleges nekik sem elolvasni az alábbiakat, melyeket az MVSz elnökségi határozatához kapcsolódva írok.

I.

Orbán Viktor egy báb a birodalom kezében, ahogy az elmúlt huszonkét év minden miniszterelnöke, és - a diktatúra másik formájában - Rákosi Mátyás és Kádár János is volt.

A birodalom érdeke most az, hogy olyan ember készítse elő újjáéledését, aki el tudja fogadtatni magát országában a birodalom bukásának következményei elleni „szabadságharccal”, a birodalom, mint ok, megemlítése nélkül. Ezt a személyt találták meg Orbán Viktorban. Itthoni hitelességének „gyártására” kell az az eszköz, ami „legdurvább hazugságokkal, európai polgárok millióinak gátlástalan félrevezetésével minden valóságalapot nélkülöző ellenségképet gyártanak Magyarországról.”

A birodalom átalakulóban van. Az átalakulás irányát Simon Peresz határozta meg 2007. októberi beszédében: „manapság gyarmatok létesítése és hadsereg bevetése nélkül is lehet birodalmat építeni… Izraeli üzletemberek befektetnek az egész világon. Izraelnek példa nélküli gazdasági sikerei vannak, mostanra kivívtuk gazdasági függetlenségünket, felvásároljuk Manhattant, Lengyelországot, Magyarországot és Romániát”4.

Akinek úgy tetszik – és nem hajlandó a tényeket figyelembe venni -, mondhatja, hogy „judeofób nemzeti fundamentalista” vagyok, mondhatja, hogy „nagy antiszemita palávert” akarok elindítani, mondhatja, hogy „mélymagyarságom” fasiszta tulajdonság, ahogyan Németh Lászlónak mondta Veress Péter.

Mindez nem érdekel, mert Peresz félmondata nem „balul elsült szerencsétlen elszólás”, hanem tudatos program-meghatározás, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy Zoltai Gusztáv Magyarország országalapítójaként akarja elfogadtatni a zsidóságot5 – ezzel

legitimmé tenni Magyarország - mint gyarmat - helyét egy Zsidó Világbirodalomban.

Ennek a célnak a megvalósításához Magyarországon nincs alkalmasabb ember, mint Orbán Viktor, aki annak a pártnak az elnöke, amely „természetes ideológiai partnerként” határozta meg a Likudot6.

A cél kimondása nyilvánvalóan ellenérzést váltana ki a magyarságban és megkérdőjelezné a választók 33,68 %-ának támogatásával elért – a jelenlegi választási törvény által legitimizált – 2/3-os parlamenti többség „elsöprő választói akaratként” történő érvényesítését, magyarán: nyilvánosan és egyértelműen hiteltelenné válna az Orbán-kormány.

Ennek megelőzésére alkalmazza a „kettős beszédet” Orbán Viktor: az egyik beszéd a magyarság „beetetésére” szolgál, a magyarság érdekeinek képviseletében még saját gazdájával is szembeszálló népvezér képét mutatva, a másik beszéd pedig gazdáinak szól, amikor a szőnyeg szélére állítva beszámol taktikája eredményeiről.

Ez a kettős beszéd nyilvánosságra is kerül – de nem mindig a magyar médiának köszönhetően.

Van viszont egy „harmadik beszéd” is, amiben a cél elérésének stratégiai lépéseihez való alkalmazkodást határozzák meg Orbán Viktor számára gazdái7. Ez természetesen nem juthat el a pórnép tudatáig, mert akkor nemcsak a múlt és jelen, hanem a várható jövő tervezett kilátástalansága is nyilvánvaló lenne.

Ki kell mondani:

aki Orbán Viktort mellé áll, az a Zsidó Világbirodalom kialakulását támogatja.

Teljesen igaza van a MVSz felhívásának: Trianon megismétlődése a cél. Csakhogy nem Orbán Viktor szándékával ellentétesen, hanem annak megfelelően. Azt is látni kell, hogy a birodalom jelenlegi céljához képest Trianon magyarbarátnak mondható, hiszen ott legalább egy Csonkaország megmaradt magyarnak, a jelenlegi cél szerint viszont Magyarország eltűnik, hiszen megvásárolt – és névtelen - részévé válik az átalakult birodalomnak. Természetesen ugyanerre a sorsra jut Erdély is, mint a Románia része.

II.

Nagyon fontos megvilágítani azt az eszmei hátteret, ami megalapozza a birodalom tervezett átalakulását.

Az MVSz felhívása pozitív eseményként hivatkozik Roosevelt USA-elnök 1910-ben, a magyar parlamentben elmondott beszédére, amiben a következő szerepel: „Itt az alkalom, hogy a magyar nemzetnek kifejezzem köszönetemet azért a hősiességért, amellyel közel 1000 éven keresztül, karddal a kezében az európai civilizációt védte. Ennek a nemzetnek nem volt más sorsa a múltban, minthogy minden keleti, civilizáció-ellenes megmozdulással szemben védje nemcsak önmagát, de a Nyugatot s nemcsak az európai Nyugatot, hanem annak méhében Amerikát is.”

Az európai (más néven: nyugati) civilizáció az a mesterségesen kialakított értékrend, amely elnyomta a közszabadság elvén álló természetes (Roosevelt szerint: keleti, civilizáció-ellenes) értékrendet és annak helyére lépett.

Először is meg kell állapítani, hogy a „civilizáció” kifejezés nem nyugati (vagy európai), - másképpen: liberális-kapitalizmushoz kötődő - fogalom. Minden olyan társadalmi berendezkedés jellemzője, amely társadalmi munkamegosztáson alapul.

A különbséget a civilizációk között az jelenti, hogy a munkamegosztás a társadalom szerves egységként működését eredményezi-e, vagy a munkamegosztás társadalmi megosztottsággá válik és kialakul egy társadalmi osztály egyeduralma.

Miután az egymás „állítólagos kibékíthetetlen ellentétét jelentő” társadalmi rendszerek jellemzője egy osztály uralma (ez a liberális-kapitalista társadalomban a burzsoázia, a szocialista-kommunizmusban a munkásság) az osztályba nem tartozók felett, nyilvánvaló, hogy a nyugati és keleti civilizáció egyaránt diktatúrát jelent. Ezért nincs kibékíthetetlen (antagonisztikus) ellentét a diktatúra két formája között, ahogyan azt Bibó István megállapította8. Ebből eredően értelmetlen egymással szembenálló politikai bal- és jobboldalról beszélni, mintegy összevonva a megosztottságot.

Kibékíthetetlen ellentét nem a szocialista-kommunizmus és a liberális-kapitalizmus között, hanem a diktatórikus civilizáció és a közszabadság természetes értékrendje alapján álló ősi civilizáció között áll fenn. 

A Roosevelt által „keleti ellen-civilizációnak” nevezett ősi civilizáció rendelkezik mindazokkal a jellemzőkkel, amelyek egy társadalmat „civilizálttá” tesznek: igények kielégítésére szolgáló új technológiák feltalálása, művészetek és írás kialakulása, társadalmi intézmények létrejötte, istenhittel kapcsolatos egyetemesség, nevelés-oktatás szervezettsége a hagyományok alapján, a többlet-lehetőségek cseréje, pénzhasználat és társadalmi hierarchia kialakulása, érték- és érdekvédelmet jelentő közösségi forma (állam) létrejötte.

A jelenlegi ismeretek szerint a legelső olyan társadalmi rendszer, amely minden civilizáció-jellemzővel rendelkezik, a suméreké volt (Kr.e. 4 évezred közepe)

A sumér mintájú civilizáció a Kr.u. 4. századra elterjedt a hunok - Atilla – jóvoltából egész Eurázsiában. A magyarok ennek a kultúrának az örökösei. Európa – döntően a zsidó-keresztény egyház befolyására - nyugati civilizációba kényszerített része állt szemben a hagyományokat képviselő ősi civilizációval.       

Mivel ez utóbbi jött létre előbb, az ezzel szembenálló nyugati civilizáció nevezhető ellen-civilizációnak, nem pedig fordítva, ahogyan azt Roosevelt tette.

III.

A diktatórikus és az ősi civilizáció eszmei, társadalomszervezési és gazdasági téren (vagyis a gondolkodási mód minta – paradigma – mindhárom területén) egyaránt kibékíthetetlen ellentmondást mutat.

1. Eszmei különbség

A diktatórikus civilizáció az anyagi világot fölé helyezi az anyagtalan világnak.

Szétválasztja az istenhitet a mindennapi élettől. 

A zsidókeresztény istenhit a szeretetet hirdető Istenről beszél, viszont a gyűlölet Istenének büntetésével fenyeget. Bizonytalanságot gerjeszt és állandósít az „isteni titok” (agnoszticizmus) homályosságával.

Ez a zsidókeresztény vallás egyenes következménye, hisz két, egymással szembenálló Istent hirdet: a zsidó Tóra (ószövetség) sátáni istenét és az ősi civilizáció szabadságot adó Istenét, amit a zsidónak hazudott, de (az Újszövetségben is) bizonyítottan „gój” Jézus testesít meg.

Az ősi civilizáció az anyagtalan és anyagi világ szerves egységét tekinti a gondolkodási mód alapjának. A Teremtő gyermekének (így természetes szövetségesének) tekinti az embert, ezért minden olyan ismerettel felruházza, ami akaratának végrehajtásához szükséges (gnoszticizmus). Ez fogalmazódik meg a sumér civilizáció születési helyén és idején keletkezett Paralel (Első Sumér) Bibliában (a mezopotámiai Urban Kramer professzor fedezte fel 1954-ben, Badiny Jós Ferenc „magyarította”), amelyet joggal kell a jézusi tanítás alapjának tekinteni, hiszen Jézus minden élethelyzetre a megoldást a sumér civilizáció értékrendje szerint adta.

Az istenhit és az anyag uralása, formálása a legalapvetőbb kettős egységben létezik.

Az ősi civilizáció iránymutatását a Paralel Biblia a Teremtő és az ember közötti szövetség jelképét jelentő Szent Koronaként tartalmazza.  

2. Társadalomszervezési különbség

A diktatórikus civilizáció a társadalmat a gazdaságnak rendeli alá, így az emberi társadalom szerves egységét kifejező anyaföld (állandó elem) és ember (változó elem) kettős egységet (a természetes mátrixot) átalakította az anyaföld és a gazdaság együtthatásává (Samuelsen, 1970, „A statikus és dinamikus elemek kölcsönhatásának elemzése” c. Nobel-díjas tanulmány), az embert tárggyá (munkerőpiaci áruvá) alázva.

Ez a diktatórikus közgazdasági személet vált a társadalomszervezés alapjává: az anyaföld és az ember együttélésének szabályait (a jogrendszert) a területileg egységes birodalom gazdái határozzák meg, annak kihatását a mindennapi éltre ezekből a szabályokból bontják le.

A természetes mátrix működésének lehetősége szűnt meg azzal, hogy az anyaföld tulajdonjogi forgalomképtelensége és a birtokjogi forgalomkorlátozottsága megszűnt, vagyis szabadon szerezhet gyakorlatilag bárki, bármelyik nemzet életterét adó anyaföldön tulajdonjogot és formális korlátozással birtokjogot.

A hatalomgyakorlás a területileg egységes birodalomban a birodalom érdekérvényesítését biztosítja, a megosztottságon alapuló látszat-demokratikus választási és hatalomgyakorlási rendszer alkalmazásával. Ez kizárja a természetes közösségek önkormányzatiságát, ezzel a szubszidiaritás érvényesülését, vagyis azt, hogy a döntések ott szülessenek, ahol azok hatása érvényesül.

A hatalomgyakorlásra felhatalmazó (választási és választhatósági) joggal mindenki rendelkezik, aki „állampolgár”. Az állampolgárság megszorítás nélkül kiterjesztő, azaz azok is rendelkeznek megbízói és megbízotti jogokkal, akik nem az államalapító nemzet értékrendjét követik. Ezzel kialakul az a helyzet, hogy az államalapító nemzet értékrendjének a jogfolytonossága megszakad az általa alapított államban. Ez történt 973-ban, amikor Géza megkötötte a Quedlinburgi szerződést, ezzel feladta az ősi civilizációt és eladta Magyarország szabadságát. Ekkor szakadt meg az állalapító magyar nemzet értékrendjének jogfolytonossága, és nem a 1944. március 19-én bekövetkezett diktatúraváltáskor.    

A látszat-demokratikusan kialakított képviseleti rendszer sajátossága a „szabad mandátum”, ami kizárja a választók akaratának érvényesítését abban az esetben, amikor az általuk választott képviselő érdekeikkel ellentétes határozat meghozatalát támogatja.

Az irányítás feladatát a birodalom gazdái látják el, a vezetést pedig – gyarmatonként – a helytartók.

Az ősi civilizáció az anyaföld és az ember természetesen kialakult szerves egységét tekinti a társadalomszervezés alapjának. A gazdaság az ember életfeltételeinek egyik részét biztosítja, összhangban annak az élettérnek a lehetőségeivel, amelyet az anyaföld határoz meg. Ezért az anyaföld az azonos értékrendet követő államalapító és államalkotó nemzetek örök és elidegeníthetetlen egyetemes tulajdona (tehát tulajdonjogilag forgalomképtelen), amelyen birtokjogot is csak az államalapító és államalkotó nemzetek tagjai szerezhetnek.

A társadalom együttélésének szabályai ennek megfelelően az emberi közösségektől (család, település) épülnek fel, önszabályozó rendszerként. A szabályalkotás egy döntési folyamat, amely kezdetét az a döntési helyzet jelenti, amely az igények és lehetőségek összhangjának változása hatására alakul ki. Ezzel a közösségek szubszidiaritása maradéktalanul érvényesül.

A közösségekben hozott döntések összehangolásával jön létre az egyetemes életközösségre (államra) vonatkozó szabály (törvény). Az összehangolást az alsóházból (terület képviselete) és a felsőházból (emberi jellemzők szerinti természetes társadalmi csoportok – nemzetiség, istenhit-változatok, nemek, korosztályok, szakmák és hivatások) álló törvényhozás végzi.

A hatalomgyakorlás a természetes mátrix működésének megfelelően kettős egységben épül fel: a terület és az ember érdekképviseletében. Az elöljárók és a képviselők kiválasztása az emberi közösségek tagjainak közvetlenül érvényesülő joga.

A hatalomgyakorlás joga (választási és választhatósági jog) csak azokat illeti meg, akik államalapító vagy államalkotó nemzet tagjai.

A kiválasztottak kötött mandátummal rendelkeznek, így abban az esetben, ha a megbízók érdekeivel ellentétes tevékenységet folytatnak, akkor azok őt – Kézai szavaival - „leteszik”, vagyis visszahívják.

Az azonos értékrendet valló embereknek életteret adó terület értékeit és érdekeit védő államban az irányítás és a vezetés kettős egysége biztosítja az értékrend őrzését és működését, kizárva az önkényuralom (diktatúra) kialakulását.

3. Gazdasági különbség

A diktatórikus civilizációban a kínálat által manipulált kereslet általános alapelv, ami elsősorban a gazdaságban érvényesül, de rendező elve például a tömegtájékoztatásnak, az oktatás-nevelésnek is.

A diktatórikus civilizáció globális kínálatmonopólium létrehozására törekszik. Ennek eszköze a legfontosabb stratégiai ágazat, a mezőgazdaság és élelmiszeripar teljes körű tulajdonlási és birtoklási kizárólagossága, beleértve az anyaföldet is.

A kínálatmonopólium természetes következménye a termékek és szolgáltatások ára és az azokban kifejeződő érték közötti különbség.

Ebből eredően a pénz elveszette értékközvetítő szerepét és értékteremtővé vált. Az általa képviselt értéknek viszont nincs sem termék, sem szolgáltatás fedezete. 

A kínálatmonopólium diktálja a keresletet, ezzel megfosztja az embereket a természetes igények kialakulásától, és a lehetőségek ennek megfelelő fejlődésétől.

Az emberi közösségek elveszítik természetes önfenntartó feladatukat, kiszolgáltatottjává válnak a kínálatmonopóliumoknak.

Az ősi civilizáció az életfeltétel-biztosítás minden területén (így a gazdaságban is) az igények és lehetőségének összhangját tekinti alapelvnek.

Mivel az igények az emberi közösségekben keletkeznek, természetes, hogy a közösségek igyekeznek megteremteni azokat a lehetőségeket, amelyek ezeket kielégítik. Az egyes közösségek lehetőség-többlete és lehetőség-hiánya alakítja ki a közösségek közötti összehangolt tevékenység-láncot, ami létrehozza a természetes érdekközösségeket.

Ez természetessé teszi az értékközvetítő eszköz, vagyis a pénz valós fedezetét, a megteremtett (létrehozott) értékben. 

Ennek természetes következménye az anyagtalan és anyagi érték kettős egységének érvényesülése, hiszen egy új érték teremtése egy meglévő érték átalakítása a tudás, mint anyagtalan érték felhasználásával kifejtett cselekvéssel.   

 IV.

Tudomásul kell venni mindenkinek, hogy a világválság a diktatórikus civilizáció bukását jelenti és

minden, nemzete és az emberiség jövőjéért felelősséget érző ember önvédelmi kötelessége arra a tiszta és természetes ősi civilizációhoz visszatérni, amitől nemzet- és emberiségellenes árulás térítette el az emberiséget.

Szeretettel kérem a Magyarok Világszövetsége és a Magyarok Szövetsége minden tagját, vezetőjét és minden magyar embert arra, hogy értse meg történelmi felelősségét, és ne a diktatórikus civilizáció kármentését támogassa, ne arra törekedjen, hogy egy lehetetlen cél, a Zsidó Világbirodalom rémálomképe megvalósuljon, hanem ismerje meg küldetését, és az ezeregyszáz éves agy- és lélekmosás jármát levetve kapcsolódjon be ősi civilizációnk visszaállításába!

Kelt Szegeden, 2012. Kikelet havának 27. napján

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

 Jegyzetek:

1 Itt a politikai válság is - 2012. 3. 20. 17:00  

 Rossz hír érkezett az euróövezetből - 2012. 3. 22. 10:12

Egyre aggasztóbb a helyzet Írországban - 2012. 3. 23. 09:36  

Orbán: A reformok érintik a külföldi beruházókat is - 2012. március 23., péntek 10:38 InfoRádió

286,6 milliárd az első kéthavi hiány + Képek - NT, WA - Forrás: MTI - 2012. március 22., csütörtök 16:35

Bizonyított: Kína nagyokat harap az USA-ból - 2012. 3. 26. 12:54

Már Svájcban is egyre rosszabb a hangulat - 2012. 3. 27. 11:55

Már nem olyan bizakodóak a németek - 2012. 3. 27. 10:59 

Nemsokára további milliárdokat önthet az EU - 2012. 3. 26. 12:28  

Merkel: az eurózóna hihetetlenül meggyengülne Görögország kilépésével - 2012. 3. 26. 09:53  

Portugália: Nem kérünk sem több időt, sem pénzt - 2012. 3. 20. 10:55 - 

A piac félreérti a helyzetet - Egyik buboréktól a másikig vándorlunk - 2012. 3. 27. 12:12  

Március 17-én, Budapesten ülésezett a Magyarok Világszövetségének Elnöksége. A testület fontos nemzetpolitikai kérdésekről folytatott vitát, fogadott el határozatokat és állásfoglalásokat. Az Elnökség felhívással fordult a világ magyarságához, amelynek szövegét sajtószolgálatunk már közzétette, kérvén, hogy egy emberként vegyék védelmükbe Magyarországot, annak népét és kormányát.

Az MVSZ Elnöksége a Patrubány Miklós elnök, dr. Léh Tibor térségi alelnök, és Szász Zoltán által megszövegezett felhívást fogadta el. A Védjük meg Magyarországot! című felhívás Magyarország, annak népe és Orbán Viktor vezette legitim kormánya védelmére hív minden magyar embert és magyar szervezetet. A teljes szöveg a világhálón olvasható, és ahhoz  bárki on-line aláírással csatlakozhat.

……

Az Elnökség döntött arról, hogy most is a miniszterelnökhöz fordul, és kéri a Magyarok VIII. Világkongresszusának támogatását, hiszen a Magyarok Világszövetsége 2000. decembere óta arra kényszerül, hogy költségvetési támogatás nélkül végezze nemzetszolgálatát.

Melléklet: Igazságot Európának!  

Simon Peresz és a mélymagyarok - 2007. november 09., péntek, 12:10

Megnyílt a 14. Zsidó Nyári Fesztivál
„mi mind az orvostudományban, mind az iparban, mind a művészetben igyekszünk, és azt hiszem, hogy nem kis sikerrel, helytállni”, ezért „elvárjuk azt a többségi nemzettől, hogy elismerje, mi is országalapítók vagyunk”.

A Likud természetes partner - Nol (Népszabadság) 2005. június 17.

„A Likud természetes ideológiai partnerünk - mondta a Fidesz elnöke Salom márciusi látogatásakor.”

Izrael legnagyobb külföldi tőkebefektetése Magyarországon van.

…..

… az is szerepet játszhat a külpolitikai érdeklődés felélénkülésében, hogy az Európai Néppártban Orbán alelnök. Ha pedig Izraellel akarnak kapcsolatot építeni, nem is igen marad más lehetőségük, mint a Likudhoz közeledni. Ráadásul az izraeli kormánypártban ideológiai partnerre találnak Orbánék.”Orbán: Magyarország ismét mintaország lesz - 2012. március 25., vasárnap 20:24 InfoRádió / MT


   
Európai Unió vagy Magyarország

Nemzetiegység levelezőlista
Készíti: dr. Halász József (30/6163894, drhalaszjozsef45@gmail.com)