Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. május 28., csütörtök

2.542 - Magyarok Szövetsége: Társadalmi szerződés

Von: Bene Gabor

Gesendet: csütörtök, 2009. május , 28. 09:23
An: Kutasi József
Betreff:
Magyarok Szövetsége

 

A Magyarok Szövetsége népmozgalom tagjai és támogatói, mint Megbízói Közösség a nemzeti érdek és a közjó önzetlen, pártpolitikától független szolgálatának közéletben való érvényre juttatása céljából képviselő jelölt számára megbízást adnak.

Ebben kinyilvánítják azon feltételünket, hogy a Megbízott, mint képviselő-jelölt a választási kampányban, illetve megválasztása esetén, mint képviselő az Európai Parlamentben a Megbízói Közösséget, illetve a most meghatározott értékrendet képviselje.

A Megbízói Közösség az általa támasztott feltételeket, és a Megbízottal szembeni követelményeket a jelen szerződésben határozza meg, melyeket a Megbízott képviselővé választása esetén - magára nézve mindenkor és önkéntes -, kötelezőnek ismer el. Erre tekintettel a felek a következő szerződést kötik:

 

Társadalmi szerződés

 

Szerződő felek:

Egyrészről a Magyarok Szövetsége, mint társadalmi önszerveződő mozgalom és Magyarország - mint választókerület lakossága: mint Megbízói Közösség -amelyet a mellékelt meghatalmazás[1] alapján Vukics Ferenc képvisel.

Másrészről a képviselő-jelölt, aki a továbbiakban: Megbízottként szerepel.

neve:

anyja neve:

lakcíme:

személyi ig. száma:

személyi száma:

 

1. E társadalmi szerződés célja, hogy:

a./ maradéktalanul érvényesülhessen a népfelség elve, s a választópolgárok olyan képviselők által kapjanak nemzeti érdeket szolgáló, hazát építő és védő hathatós törvényhozói képviseletet, akik ismereteiket és kapcsolataikat soha nem állítják személyes érdekeik, vagy mások személyes és csoportérdekei szolgálatába.

b./ kiszámítható, hosszú távú és hiteles politizálás jöjjön létre olyan feddhetetlen képviselők által, akik tisztában vannak azzal, hogy mi a nemzet, melyek a nemzeti értékek, ezek hogyan szolgálják a Haza megtartását és építését, és, hogy ezen értékek közül melyek azok, amelyekből tevékenységük során semmi körülmények között nem engedhetnek.

c./ a magyar nemzeti érdekek, a Szentkorona szellemiségének, értékrendjének és erkölcsének megalkuvást nem ismerő érvényre juttatása, ezáltal a jogok és kötelezettségek egyensúlyának visszaállítása, s a teljes magyarság jólétének és jövőjének képviselete, a határon túli nemzetegyesítés elérése. 

d./ annak az elérése, hogy a képviselő ne kényszerüljön a pártfegyelem elvtelen betartására a nemzeti és választópolgári érdekek rovására.

 

2. A Megbízói Közösség támogatja és hitelesíti a nyilvánosság előtt a Megbízottat megválasztása érdekében.  A Magyarok Szövetsége segítséget nyújt a Megbízottnak a képviselői munkája során felmerülő kérdésekre vonatkozó közvélekedés felderítésében, mert a népszuverenitást a továbbiakban a megbízott nem lépheti át, nem mellőzheti.

 

3. A Megbízott vállalja a képviselői jelöltséget, illetve munkát. A Megbízott tudomásul veszi, hogy azért helyezi belé bizalmát a közösség, mert az előzetes megbeszélések során alkalmasnak tűnt a képviselet ellátására, és esküvel fejezte ki elkötelezettségét - a választópolgárok véleménye alapján elkészített - Magyarok Szövetsége programjának végrehajtása mellett.

Tudomásul veszi, hogy megválasztása esetén – az oktatói, művészeti és tudományos tevékenységen túlmenően- más kereső foglalkozást nem folytathat. A Megbízott csak egy bizottságban lehet tag, és megválasztása esetén nem lehet tagja gazdálkodó szervezet felügyelő-bizottságának, nem lehet tagja az állami költségvetési forrásból bevételre szert tevő gazdasági társaságnak. 

 

4. A Megbízott kötelezettségei

A/ köteles a tevékenységét annak érdekében kifejteni, hogy az a teljes (nem csak a határokon belül élő) nemzet hosszú távú működése szempontjából a túlélését és gyarapodását, valamint egységét segítse elő.

B/ köteles előterjeszteni azokat a javaslatokat, jogszabály-módosításokat, amelyeket a Megbízói Közösség javasol a számára. E feladatok teljesítése során a következő ütemterv szerint kell az alábbi indítványokat előterjeszteni:

- jogszabály-módosítás előterjesztése a képviselők visszahívhatóságának érdekében

(6 hónapon belül előterjesztendő javaslat)

- figyelemfelhívás arra nézve, hogy Magyarországon nincs hatályos alkotmány, csak ideiglenes szabályozás

(3 hónapon belül előterjesztendő javaslat)

- minden olyan nemzetközi szerződés vagy uniós jogi norma felülvizsgálata, amely ellentétes a nemzeti érdekkel, vagy azt aránytalanul korlátozza. Különös tekintettel a nemzettest fizikai létfeltételeire, a víz, termőföld, energiahordozók, ásványkincsek elvonásának ENSZ általi tiltását is figyelembe véve, valamint különös tekintettel a Lisszaboni Szerződésre, a nemzetközi hitelszerződésekre, a termőföld árukénti kezelésére, a más országok vállalkozói részére Magyarországon egyoldalú előnyt biztosító szerződésekre, a mezőgazdasági támogatások részrehajló elosztására, a ránk nézve előnytelen kvótákra, a sajátosságokat figyelembe nem vevő bürokratikus előírásokra stb.

( 3 hónapon belül előterjesztendő javaslat)

C/ köteles a Megbízói Közösség által a jelen szerződésben, illetve mellékletében meghatározott célok elérése érdekében működni, illetve a képviselet során a Megbízói Közösség által számára írásban adott utasításokat végrehajtani. Az írásbeli utasítás köti a Megbízottat, de ha a Megbízott nem ért egyet a képviselet ellátása során számára adott utasítással, köteles ennek indokait részletesen, írásban kifejteni, s a Magyarok Szövetsége helyi közössége és országos szerve részére megküldeni, amelyek együttesen döntenek az utasítás fenntartásáról, vagy annak visszavonásáról.

D/ köteles a Megbízói Közösség felhívására, de minimum évente egyszer beszámolni a tevékenységéről az Erkölcsi Testületnek, szóban és írásban

E/ köteles az európai parlamenti munkában aktívan részt venni, hacsak betegsége vagy a Megbízói Közösség érdekében kifejtett egyéb tevékenysége azt kivételesen és rövid ideig azt nem gátolja.

F/ Köteles a kapcsolatot keresni és felvenni azokkal a képviselőkkel, csoportokkal, akik, illetve amelyek részben vagy egészben hasonló meggyőződéssel végzik munkájukat, s a nemzeti sorskérdések vonatkozásában velük is megismertetni a Magyarok Szövetsége álláspontját.

G/ köteles bármilyen – a képviselői jogállásának idejére - más szervezettel, párttal kötött szerződését a Megbízói Közösségnek bemutatni és egy másolatot az Erkölcsi Testületnek átadni. Köteles minden olyan, az előbbi szervezetek által meghatározott indítványtételi vagy döntéshozatali utasítást kellő időben és írásban a Megbízói Közösség tudomására hozni, amelyek ellentételesek a jelen társadalmi szerződésben vállalt és elfogadott célokkal.

 

5. Visszahívás: A Megbízott tudomásul veszi, hogy ha a Megbízói Közösség megvonja tőle a bizalmát, abban az esetben köteles az e szerződés felhasználása révén megszerzett mandátumáról az erre vonatkozó döntés országos napilapban történő kihirdetés előtt önként lemondani.

Kijelenti hogy e kötelezettségét e szerződésben biztosított megbízói támogatásra tekintettel önként vállalta, és azt annak ellenére teljesíti, hogy a 2007. évi LVII. tv. 2.§ szabad mandátumról rendelkezik, mivel szabad akaratából a törvényben meghatározottnál magasabb erkölcsi követelményeknek kíván megfelelni.

A Megbízott tevékenységét a Megbízói Közösség által - tagjai közül - megválasztott Erkölcsi Testület[2] által kinevezett Megfigyelők[3] ellenőrzik, amelynek a felhívására a Megbízott köteles tájékoztatást adni. A bizalom megvonását kezdeményezheti a Megfigyelők bármely 3 tagja. E kezdeményezésről a Megfigyelők egyszerű többséggel döntenek.  A visszahívásra vonatkozó megfigyelői indítványt az Erkölcsi Testület egyszerű többséggel meghozott döntéssel bírálja el.  A bizalom megvonása esetén az Erkölcsi Testület elnöke erről írásban tájékoztatja a Megbízottat. Az Erkölcsi Testület a bizalom megvonása esetén felszólítja a Megbízottat arra, hogy adja vissza mandátumát, és e felszólítását sajtóhirdetményben közzéteszi. E felszólításnak tartalmaznia kell azt, hogy a Megbízott mely tette vagy mulasztása szolgál a visszahívás alapjául, e szerződés melyik rendelkezését szegte meg.

Ha a Megbízott visszahívása esetén nem tesz eleget lemondási kötelezettségének, akkor 100.000 Ft kötbért lesz köteles megfizetni a Megbízói Közösség minden tagja részére, amely a lemondási határidő eredménytelen leteltét követő napon válik esedékessé, függetlenül attól, hogy a letétbe helyezett lemondó nyilatkozata benyújtására sor kerül-e.

A kötbérkövetelés nem fizetése esetén a per eldöntésére a fővárosi bíróság illetékességének vetik alá magukat a felek. A kötbérkövetelés érvényesítésére a Megbízói Közösség képviseletében az e szerződést aláíró személy, vagy az általa meghatalmazott is jogosult.

Megbízott a jelen szerződésben foglaltakért a saját jó hírnevével is felelősséget vállal. Kijelenti, hogy amennyiben az Erkölcsi Testület tőle a bizalmat megvonja, úgy feljogosítja a Megbízói Közösséget, és az Erkölcsi Testületet arra, hogy ezt a magatartását és annak erkölcsi minősítését bárki előtt ismertté tegye.

A Megbízott köteles az olyan képviselőtársával megszakítani az együttműködést, akit - hasonló társadalmi szerződés alapján - visszahívtak, de ennek ellenére mandátumáról nem mondott le. E kötelezettség megszegése a Megbízott visszahívását eredményezheti.

Megbízott jelen szerződés aláírásával, az Erkölcsi Testület által megjelölt ügyvédnél[4], ügyvédi letétbe helyezi az általa aláírt lemondó nyilatkozatát[5] és meghatalmazását, azzal, hogy amennyiben a szerződésben foglalt lemondási kötelezettségének határidőben nem tenne eleget, úgy az Erkölcsi Testület jogosult a letétbe helyezett lemondási nyilatkozat és meghatalmazás alapján eljárni.

E szerződés részét képezi a Magyarok Szövetségének céljait tartalmazó melléklet[6], és a képviselői eskü szövege[7], melyeket a felek aláírás előtt közösen elolvasnak és értelmeznek.

…........................., 2009. ….................

Megbízott > Megbízói Közösség képviselője

 [1]     Az 1. sz melléklet szerinti meghatalmazás tartalmazza a Megbízói Közösség tagjainak személyi adatait.

[2]     2. sz. melléklet: Erkölcsi Testület  névsora

[3]     3. sz. melléklet: Megfigyelők névsora

[4]     Erre a Madari Ügyvédi Iroda ( 1027 Budapest, Frankel Leó u. 5. mf.2.), dr. Madari Tibor ügyvéd a kijelölt személy

[5]     4.sz. Melléklet: Lemondó nyilatkozat

[6]     5. sz. melléklet: Magyarok Szövetsége céljai

[7]     6. sz. melléklet: eskü szövege