Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. december 28., vasárnap

1.463 - Árva Vince Atya temetésére Székesfehérváron, 2009. január 5-én 10 órakor kerül sor. - Rostás László: Vince atya körül kialakult helyzetről hadd kezdjem véleményem egy Kós Károlyi üzenet idézésével

Von: Monostori Csaba [mailto:monicsa@t-online.hu]
Gesendet: vasárnap, 2008. December 28. 14:57
An: Kutasi József
Betreff: Árva atya temetése

 

 

From: Ugrin András

To: 'Enkara'

Sent: szombat, 2008. december 27, 9:58 PM

Subject: Árva atya temetése

 

Még egy utolsó, ígért üzenet, Árva Vince temetésével kapcsolatosan! Nagyon fontos, ezért kérek mindenkit, terjesszétek! Esetleges változásról is küldök tájékoztatót! MOST EZ A TÉNY ÉS VALÓSÁG!

 

Sajnos pillanatnyilag ez a helyzet! Kérek mindenkit, hogy viselkedését, ne a jogos felháborodás, hanem az atya és az ügy tisztelete, a magyar jövő tudata, a megértés és szeretet irányítsa!

A csöndes méltóság vezessen bennünket, hogy a jó szádék által vezérelt egyéni akciók KÁOSZA helyett végül győzni tudjunk!

 

Üdvözlettel: Ugrin András

 

1.sz. melléklet: MVSZ és FGyAlapítvány nyilatkozata

2.sz. melléklet: Egy kis hagyomány, adalékként a nyilatkozathoz

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Tisztelettel értesítjük honfitársainkat, hogy a Fráter György Alapítvány és az MVSZ (Szentté Avatási Bizottság) tudomásul vette, hogy Árva Vince Atya temetésére Székesfehérváron, 2009. január 5-én 10 órakor kerül sor. Spányi Antal megyéspüspök celebrál engesztelő szentmisét a székesfehérvári Szemináriumi Templomban (8000 Székesfehérvár, Petőfi S. u. 2.), majd szeretett Atyánkat a Szentháromság (Hosszú) temető papi sírkertjében helyezik örök nyugalomra.

Kérjük, hogy mindazok, akik szerették és tisztelték Árva Vince atyát – amennyiben lehetőségük van rá – kísérjék el őt utolsó útjára. Aki teheti, otthonából egy marék földet hozzon a sírra, hogy a Kárpát-haza földje óvja sokat szenvedett testét. Kérünk továbbá mindenkit, hogy a búcsúzás méltóságát együtt őrizzük meg.

Január 6. a Szent Korona hazatérésének napja, így különös kegyelemként éljük meg, hogy szinte egybe esik az Atya temetésének napja és a Szent Korona hazatérésének ünnepe.

 

Az Magyarok Világszövetsége és a Fráter György Alapítvány Pilisszántón Árva Vince atya emlékének megőrzésére emlékhely kialakítását tervezi.

Értesítjük továbbá honfitársainkat, hogy 2009. január 17-én a Magyarok Házában (1052 Budapest Semmelweis u. 1-3.) pálos emlék napot szervezünk Árva Vince atya emlékére, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

 

                                                                     Fráter György Alapítvány

                                                          MVSZ- Szentté Avatási Bizottság

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vince atya körül kialakult helyzetről hadd kezdjem véleményem egy Kós Károlyi üzenet idézésével

 

"Üzenetet írok mindazoknak, akik közülünk valók voltak és elindultak új világba, új emberek közé, mindazoknak, akik új utakat akarnak törni, és rombolni akarnak mindent, ami régi. Üzenek nektek, ti új emberek, én a régi ember. Valamikor nemrégen még többen jártuk ezeket a hegyeket. Sokan és fiatalok mind és magyarok mind, de magapadtunk. Többen más utakra fordultak, könnyebb utakra. Sima völgyi utakra tértek, mert nehéz hegyet járni. De én itt maradtam a hegyek között. Járom a tövises ösvényt és hosszú esztendőkön által körülfújt fagyos szél és perzselt a nap és nemsokára talán utolsó leszek az utolsók között. De lesznek, akik utánam jönnek, az én maradékaim. Amikor én már elpihentem, erős ifjú lábakkal nyomomba lépnek ők. És nem szállnak le a hegyről, hogy láncos rabjai legyenek hírnek, dicsőségnek és idegen kultúrának. Mert erősek lesznek. Hatalmasok és magyarok. Az én lábam nyomát pedig eltemeti a hó, de síromon sohasem lesz korhadt a fejfa, de a felém boruló domb virágos lesz mindig, tudom. És emlegetni fognak engem is, apáimat is az én véreim. Az én munkámat folytatják ők és az én életem örökkévaló lesz bennük." (Kós Károly)

 

Az atya földi testének temetése körüli vitáról, sok esetben hozzá nem méltó módon megszámlálhatatlan írás, míg a szellemiségéről, lelkiségéről, melyet Szent Özséb által alapított Ősi Magyar Pálos Rend határoz meg, szinte egyetlen egy írás sem található. Sokan úgy gondolják, hogy az általuk elképzelt világ, a világosság, közben elfelejtve, hogy a "a világosság a sötétségben vala, de Ő azt nem ismerte fel"

 

Az Ősi hagyományban a test eltemetésének szere, a jó és rossz cselekedetek síratással való feloldásával, a Test-lélek (mint Mag-ság) Szabad-lélektől (mint Hun-ság) való elválasztásával, a lelki vagy testi kapcsolatok tisztaságának tetemrehívással a közösség előtt való nyílvánosságra hozásával, hozzáméltó elbúcsúztatással jár. Ez az egység nem bontható, ebből az egységből nem sajátítható ki egyetlenegy rész sem. Pontosan látható, hogy a Temetési Szer egységének megbontásával, kik nem vállalják fel a tetemrehívást. Bizonyára fél-nek az ősi Szkíta rítusú testvéri két szín alatti áldozás teljességétől, test és vér, mikor a holt test-vér életre kel. Bizony, ez tényleg misztérium, mint ahogy erről Jézus is előljárásával bizonyságot tett. Az általuk sokat szidott Árpád-házi Szent István, a somogyvári Koppánynak, - akit keleti kereszténységben kapott neve után Lászlónak is neveztek -, Test-vér-lélek egyesítő templomot emeltet Vér-tes(t)-Szentkereszten, a nemzetért hozott élőáldozatvállalás, s nem feláldozás, égi rendje miatt. Az Örök Égi Rend Szer-int az áldozatvállalás az, mikor az eredendő ok megszüntetésével, az okozat is megszűnik. Az élőáldozatvállalalás pedig az, mikor ezt saját életem önfeláldozásának vállalásával tesszük a köz-ős-ségért, annak ellenére, hogy leszállhatnánk a keresztről. Ő nem félt ettől. Az megint más kérdés, hogy ezt az áldozati templomot, amit még a törökök is érintetlenűl hagytak, az Eszter-háziak bontatják le a Zichy családdal a tatai levéltár adatai szerint.

 

A "Nagy Magyarok" az Ősiségről regélnek, meg csillagösvényről, meg a visszacsapásról, de sem az ősi temetési szer-tartását, sem a Hunor-Magor áldozatvállalását nem akarják felismerni.  Nem akarják felfogni, hogy a Test-lélek és a Mag-ság, Magor-ság, Magyar-ság egy és ugyanazon fogalmak, hogy a temetésen a Test-lélek és a Szabad-lélek szétválását a síratók segítségével gyakorlatilag is meg kell tenni, hogy az Ősi szokás szerint, a sírhantot abból a földből kell emelni, ahol az élete utolsó éveit töltötte, mert a test maglélek rezgése csak így kerülhet harmóniába,  anyaföldjével egyébként kiveti huntalanná, honvágyóvá válik. És ezt dobják oda, hogy temesse csak a püspök... de a szellem az a miénk. Hát ezt a SZÉTH-szedést a világba való szétszórást más-ok szokták tenni, mint ezt Oziris estében a Thébai hagyományokból is ismerjük. Így a kutyák szokták a kocot marcangolni. Ez nem a Hunor-Magor vagy ha már a Pálosokról van szó, Pal-os és Nap-os Egyiptomi gyökerű kettőssége, mint ezt Sziciliai Diodor is leírja. Hát ez a Tur-án-i át-ok. Mikor NIMRUD, Tur-an és Ír-an kétegytestvér fia közül, csak az egyik kell nekünk mert az "szalonképes". Tur-an és Ír-an viszonyát az Árpád-házi királyok még tudták és ezen belűl pontosan ismerték Tur-an két-egy-test-vér fiát, két minőséggel, mint Hun-ort és Mag-ort. Ezért küldték az arra méltó fiaikat az "ar-ab" vagy az égi birodalom nevén „ab-ar” egyetemre tanulni, mint erről nagyon sok adatunk van. Ezért hívták a beavatott tudós papjaink "turáni átoknak" a megosztottság gyökerét. Ennek szellemében („oszd meg és uralkodj”) üldözték a Domokosok mint a hit védelmezői, - ahogy ezt Fehér Mátyás Jenő: Kassai kódexben közreadja -, az arab egyetemeken végzett urusokat, mint kuruslu-kat, a hegyi kegyelmes embereket. Hát legyen vége már egyszer ennek!!! S aki ezt nem képes megérteni, az ne is menjen a temetésre. Maradjon ott-hun és csend-üljön s ha a belső hangja is azt súgja neki, hogy a megosztottság a jó, akkor szedje a sátorfáját és álljon tovább oda, ahol megtalálhatja megosztott skrizóféniáját. Nem kell az, amit Badinyi Jos Feri bácsi temetésén produkáltak tisztelt önmagukat "Magyarnak nevező" ott is megosztó barátaink. Abból a Mag-a mutogatásból fakadó megosztottságból köszönjük nem kérünk. Ha csak ennyit jelentett volna Árva Vince atya, akkor Ő nem az egy-égi-házat megtestesítő "...legyen meg a te akaratod, úgy a földön, mint a mennyben..." és "mint fenn, úgy lenn" Hermész Triszmegisztosztól is ismert ősi rejteki tudást képviselte volna, hanem csak a megosztott földi világot. Aki az Ő nevében és nevével akar "bal-hét" megosztottságot, az csak ön-ön magának akar nevet szerezni s az álljon fel a hordóra a köz-ön-sége elé, de hagyja békén az Atyát és az Ő egész-séges köz-ős-ségét, mert ez két külön út. Ő mindig azt tanította, ne az egy-hazát, egy-házat az égi-hazát bántsd, hanem az ő gyarló szolgáját, ha az egységes egy-égi-háztól elfor-dúlt, de akkor se általánosíts s főleg ne ítélkezz, hanem nevezd néven, mint őt s mind amit elkövetetett. Ha tények azt mutatják, hogy az Ősi Egy Igaz Isten alapértékeit az Ő nevében szólók megsértik akkor az ellen igen is fel kell lépni az Örök Isteni Értékrend szerint. De ennek a helye és az ideje, nem a TEMETŐ és a TEMETÉS SZERE. Az SZENT dolog. Ezért mondták a Szkíták a Perzsáknak, bármit elvehettek és elpusztíthattok, de ha az őseink sírjaira teszitek a lábatokat, akkor majd igazán megismertek bennönket. Ezért tudja Mária Terézia, a túlnyomó többségben Habsburgok által tönkretett Szent helyeinket temetővel ill. kálváriákkal lefedni, majd lakóságcserével és múltismeret hamisítással feledésbe meríteni, mert tudja, hogy a nemzet azt nem engedi bolygatni, szétszedni.. Ezért lett a Pilisszántói Szent Keresztől nevezett Pálos Anyatemplom helyén temető, mint az országban sok egyéb helyen pl. Budakalászon a megcsúszott kálvária alatt, vagy Pilismaróton a kálvária alatti Bazilika stb.

 

Hát akkor mit kell vagy lehet tennünk? Előbb érdemes tisztáznunk ehhez a kérdéskörhöz tartozó néhány alapvető kérdést-felvetést főbb jellemzőiben, teljes kifejtés nélkül.

 

Mi a temető?

 

A Temető Szent Hely még akkor is, ha bárhol van és esetleg már nem is temetnek bele,  mert abba a megszentelt élet testének vérével átitatott föld van. Temetőt a templom körül azért alakították ki a körítésen belül, mert az élet redjének megfeleltetett égi ábrája volt a szentelt körháznak, és az eltemetett emberek lelke mellett áthaladva nem lehetett igaztalanúl szóllani. A temető hangértekeinek olvasata alapján a T-EME-TŐ, Teremtő + EME = anya + TŐ = Teremtő Őse-kiindulópontja azaz visszatérés a teremtő anyaföldbe. Ezért van hogy a magyar temetőkbe „Gím-ill-cs” fákat ültetnek mert a mag-lélek még a test visszaadása után is szolgálja a gyümölcsével az útódokat, mint ahogy ezt a Jessze fák ábrázolása során is látjuk. Mi ezért nem égetünk halottakat, mert az égő áldozat vagyis a maradék nélküli széthszórattatás nem a mi nemzetünk sajátja.

 

Mit is jelent az  Örök Égi Rend Szer?

 

Az egylényegű áldozatvállalást. Örök Égi Rend Szer-int az egylényegű áldozatvállalás az, mikor az eredendő ok, a szembenállás gyűl-öl-ségéből adodó megosztottság megszüntetésével, az okozat is megszűnik, ha úgy tetszik a karma feloldódik. Ha ezt nem tesszük a gyermekeinktől vesszük el a tiszta új élet egységét. Az Örök Értékrend nem a megosztottságban, hanem az egységben van. Nekünk nem valami ellen, hanem valamiért kell kiállnunk. Vegyük már végre észre, hogy az „oszt-rák” - nómen est ómen – megosztó és így rák módjára visszafeléhaladó út nem járható, mert akár a baloldal, akár a jobb oldal mindig a másik oldal rovására kívánja az önös érdekét az örök igazság nevében érvényesíteni. A mi küzdelmeink mindig a „Cum Deo, Pro patria et libertate” jelmondata alapján, Jézus nevének háromszori fennhangon való kiálltásával zajlottak. Még egyszer hansúlyozom CUM DEO !!! azaz ISTENNEL, ki örök és egy és oszthatatlan, mert három minőség az egyes számban ŐS-TE-EN vagyis ahol ketten (TE+ÉN) vagy hárman az Ős nevében összejönnek ott Ő jelen van. Milyen érdekes, a Szkíta szokás szerinti Test-Vér-i barártsághoz is legalább két teremtett lélek kell „szeresd felebarátod mind TE-EN magad”.

 

Létezik- e ma az Ősi Magyar Pálos Rend?

 

Elöször is ha tudomásul veszzük az Isteni örök értékrenden alapuló és nem az emberi rend szerinti megosztottságon álló Szent Korona egységét valamint ennek TAN-át, és ezt magunkra nézve kötelező érvényűnek ismerjük el, akkor a kollektív papság elve alapján részesei vagyunk, mint a Szent Korona Lelkes Jószágai az Ősi Magyar Pálos Rend Testének. A Rend-házának falain belől csak a Szent értékrend létezhet. Így a Rendházon belől, melynek fizikai határait a Szent-Korona területének határai jelentik, a kollektív papság elve alapján kötelességünk a Pálos Rend alapelvének megfelelő politikaimegosztottság mentesség biztosítása. A Pálos Rend Szent értékrendje, Nagy Bódog Asszonynak mint Reginának felajánlott Szent Korona teljes lelkes és lelketlen jószágainak egységeként kiterjed az Ő palástja alá alázattal bebocsájtást nyert összes jóságra, mert a Szent Korona szolgálatának alapelve a jószágok cselekvő jóságban tartása és ez által az adó kizárásával a kufárok kizárása a Rend-házából. Szent Özséb ezt örök érvényű rendet mentette át, az atya fény-ember kegyelmét képviselő PA-UL-LU-US Rend Hazát megőrző eszmeiségébe, „hogy világítson azoknak akik az Házban vagynak” Az E rend feletti őrzés minden Rendű Hazafi Szent kötelessége.

 

Mit kell tennünk a temetés helyínének vitatott kérdésében a Pálos szellemiség szerint?

 

Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Vince atya temetési szertartása hozzá méltó és teljes legyen, valamint, hogy végakaratának érvényt lehessen szerezni. Ezt csak az ősiségen alapuló többezeréves test-véri egység felmutatásával és a köz-ős-ség erejébe vetett hittel lehet, mely képes legyőzni a köz-ön-ség egyéni erejét. Ha ebben nem hisz egy közösség akkor az nem a közösségen alapuló nemzet, hanem egyének gyülekezetéből álló szétszóratott népcsoport, kinek csak vallása van, de hite nincs. A végakarat érvényesítésére meg vannak a tövényes eszközök. Ha ennek ellenére az egyetemes örök érvényű törvények be nem tartásával, azaz törvényen kívüliként bármely érintett fél erővel kényszerítve közmegegyezés nélküli megosztottságot hozna létre, ennek minden terhét és annak következményét neki kell viselnie. Ha ennek eredményeként Vince atyát mégsem lehet a Pálosok Ősi Szent-földjébe, a jelenlegi Szlovák kisebbségi Pilisszántóra temetni, annak ellenére, hogy ott élt és minden szükséges hatósági engedély megvan, akkor az egység visszaállítása érdekében az ősi szokás szerint, - a mai egyházi szokásoknak és törvényeknek is megfeleltethetően a törvényes rend visszaállításáig - mint ahogy ezt már az Árpád korban is tették az Őseink a felvidéki Zenplén nevű településen is, az ott eltemetett fejedelem sírhantjára bizonyítottan a távolabb lévő Szöllőskéről vitték a földet.

Így vasárnap a pilisszántói templomban végbúcsúra felravatalozott atyától elköszönve, éjszakai virrasztással egybekötött hálaadással másnap mintegy zarándoklatként, ugyanúgy mindenki vigyen egy marék Pilisszántói földet az Öreg temetőből Özséb Atya által alapított Szentkeresztről nevezett egyház területéről, valamint a másik marék földet pedig vigye saját földjéből, átitatva a szent egység megtestesített átlényegülésének hitével. Majd pálos szokás szerint űrítse ki a két kezét a sírba az alábbiak szerint:

 

Az embernek az úton járása során, az Ős-Vén(y)en, mindig arra kell törekednie, hogy a kezét kiürítve, az elötte járóktól rábízott, számbavett jószágokat, számba adva, az utána jövőknek hagyatékolja azért, hogy mikor elérkezik a Mindenható Teremtő ŐreG Ősteen elé, akkor igére kulcsolhassa a kezét.

 

Kelt Miskolcon, 2008 december 25. Karácsony másnapján: Rostás László

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------