Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2013. november 29., péntek

18.159 - A meghallgatott Patrubány Miklós azt mondta a Tisztelt Bíróságnak, hogy a Szlovákiai Magyarok Országos Szövetségét SZMOSZ), amely a Magyarok Világszövetsége Szlovákiai Országos Tanácsa (MVSZ SZOT),...


Feladó: karcsai G.Gy. <karcsai@vipmail.hu>

Dátum: 2013. november 28. 4:11
Tárgy: Pataki Árpád bíró, 2012. márc. 2
Címzett: jozsef@kutasi.eu

 
MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE
Szlovákiai Országos Tanácsa
Szlovákiai Magyarok Országos Szövetsége
Levelezési cím: Dr. Torday Kálmán ü.i. 1022 Budapest, Bimbó u. 10/a
e-mail: ggyula@index.hu, geonczeol@freemail.hu tel.: 36-70-533-7441

Fővárosi Bíróság  
Markó u. 27
Budapest V.kerület                                                    Tárgy: 19.P.25.459/2010

Tisztelt Fővárosi Bíróság!
Tisztelt Dr. Pataki Árpád Bíró Úr!

Az Ön által 2012. február 21.-én elnökölt bírósági tárgyaláson elhangzottak ügyében fordulunk Önhöz “30 napon belül” az utólag hallottakat illetően. Ezen a tárgyaláson értesülésünk szerint a felperes a Fővárosi Főügyészség, alperes a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) volt. Meghallgatták Patrrubány Miklóst, az alperes korábbi képviselőjét, akit a Fővárosi Itélőtábla 4.Pf.21.444/2011/3. sz., 2011.november 29.-i ítéletében törölte az MVSZ elnöki tisztségéből.

A meghallgatott Patrubány Miklós azt mondta a Tisztelt Bíróságnak, hogy a Szlovákiai Magyarok Országos Szövetségét SZMOSZ), amely a Magyarok Világszövetsége Szlovákiai Országos Tanácsa (MVSZ SZOT), mégpedig kizárólagos képviseleti joggal és amely szabályosan bejegyzett jogi személy a Szlovák Köztársaság területén (1.sz.melléklet): “nem tagja az MVSZ-nek, mert az SZMOSZ-t az MVSZ elnöksége “kizárta”, továbbá, hogy annak elnökét, Geönczeöl Gyulát az MVSZ etikai bizottsága ugyancsak “kizárta”. A fenti állításokat alperes a szokásos nyájas stílusában mondta el, ami természetesen szinészkedés, de alkalmas arra, hogy megtévessze a gyanútlan szemlélődőt.

Felhívjuk a Tisztelt Bíróság figyelmét arra, hogy a Legfelsőbb Bíróság BH 1998.évi 57.sz. elvi állásfoglalása kimondja: A társadalmi szervezet tagjának keresete alapján megsemmisíthető a társadalmi szervezet határozata akkor is, ha az nem közvetlenül a törvényt, hanem a társadalmi szervezet Alapszabályzatát sérti. (1989.évi II.tv.10.§ (1) bek., 6., § (1) bek). Továbbá: A legfelsőbb Bíróság BH 1997. évi 366. sz. elvi állásfoglalása értelmében: A társadalmi szervezet (párt) alapszabályába foglalt rendelkezés megsértése törvénysértésnek minősül (1989. évi II. tv. 6. (1) bek., 10 § (1) és (3) bek.)

Az MVSZ Alapszabálya (2002.április 27) 17.§ kimondja, hogy: “A Küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással, de személyi kérdésekben, vagy a küldöttek egynegyedének kívánságára titkos szavazással, a jelenlévő küldöttek több mint felének (50%+1) igenlő szavazatával hozza, kivéve az alapszabály ettől eltérő rendelkezéseit”.“A küldöttgyűlés üléséről jegyzőkönyv készül, a jegyzőkönyveket sorszámozva, lefűzve, irattárban kell megőrizni”, továbbá u.ott:  “A döntések tartalmát az érintettekkel írásban közölni kell”.  Ugyanezen MVSZ Alapszabály az elnökségre vonatkozóan megállapítja (25§ Az elnökség hatásköre):  “2) előkészíti és megtárgyalja a küldöttgyűlés elé kerülő tervezeteket, előterjesztéseket, javaslatokat. 3) gondoskodik a küldöttgyűlés döntéseinek végrehajtásáról”.

Az idézett Alapszabályban egyetlen szó sincs arról, hogy az MVSZ bármely testülete egy tagszervezetet kollektíve “kizárhat”!!! Kizárólag “személyi kérdéseket” emleget! Kollektív jogfosztásra csak a 2. világháború idején volt példa, amikor a zsidóságot kollektíve jogfosztottnak nyilvánították néhány európai államban.  A 2. világháborút követő békeszerződések ezeket a jogfosztó törvényeket töröltették, kivétel a máig is érvényben lévő Benes törvények Csehszlovákia utódállamaiban, pl. a mai Szlovákiában!, Ezeket a szovjet hadsereg jelenlétére támaszkodva Benes cseh elnök a németekre és a magyarokra vonatkozóan elnöki dekrétumok formájában hozta meg és azokat törvényhozás nem szavazta meg. Kivétel Patrubány Miklós MVSZ törölt elnök, aki a kollektív jogfosztás módját ÖNÖK a Tisztelt Bíróság gyanútlan hallgatósága előtt újonnan a köztudatba és a gyakorlatba kívánta csempészni.

Hivatkoznunk kell azonban további összefüggésekre is, amivel az alperes hazugságait szeretnénk az illetékes helyen leleplezni: Az MVSZ SZOT-SZMOSZ elnöke 2008.május 07. napján törvényességi kérelmet nyújtott be szervezete diszkriminálásának kivizsgálása ügyében. (2. sz. melléklet): Válaszában a Fővárosi Főügyészség 2009.január 30.-i levelében közölte: 2.oldal:

“A Fővárosi Főügyészség az MVSZ képviselőjét több ízben is a vonatkozó iratok – küldöttgyűlési jegyzőkönyvek, stb. – megküldésére hívta fel. Az egyesület képviselője 2008.december 05. napján kelt válaszlevelében közölte, hogy az ügyészség által bekért iratok már nem állnak rendelkezésére, így azokat az MVSZ csatolni nem tudja. ....ezek az SZMOSZ az MVSZ ellen kezdeményezett perének iratai között sem voltak fellelhetők...Tekintettel arra, hogy az egyesület hiányos iratkezelése miatt a törvényességi kérelem nem volt elbírálható, a Fővárosi Főügyészség az egyesülettel szemben átfogó törvényességi felügyeleti vizsgálat lefolytatását tervezi”.

Az MVSZ SZOT - SZMOSZ képviselője a Fővárosi Főügyészséget a korábbi állapotokról ezért 2009.3.1.-i válaszlevelében tájékoztatta, hogy t.i. a dokumentumokat, ha ilyenek egyáltalán létezhettek, az MVSZ mindvégig megtagadta kiadni. (3.sz. melléklet).

Az MVSZ SZOT-SZMOSZ jogi képviselője, Dr. Pataki András 2005.április 11.-én kérte először, majd ismételten 2005.május.18.-án a dokumentumokat per előtti jogi véleményezésre. (4.sz.melléklet). Válaszában (5.sz. melléklet)  az MVSZ titkárság vezetője kitért a dokumentumok kiadása elől, és kétségbe vonta az ügyben való eljárásra kapott meghatalmazást, holott annak másolatát  Dr. Pataki András mindkét leveléhez csatolta. A precedensre való tekintettel az MVSZ SZOT-SZMOSZ teljes jogú tagszervezetként folytatta működését, annak ellenére, hogy küldötteit az MVSZ küldöttgyűléseire továbbra sem engedték be!!! (6.sz.melléklet).

2006.február 24.-én azonban az MVSZ elnöke, az alperes, azonban minden addigi törvénytelenségeiket fölülmúlta és számtalan felvidéki címre hazug állításokat tartalmazó, rágalmazó és megtévesztő levéláradatot küldött, (7.sz.melléklet). Amelyet hirdetés formájában a Pozsonyban sokezres  példámyszámban megjelenő, ÚJSZÓ c. napilapban hirdetés formájánban is közzé tett. Ebben azt állította, hogy:  a) a hivatalosan bejegyzett és szabályszerűen bejegyzett SZMOSZ azt a jogát, hogy az MVSZ nevét használja, elvesztette. Természetesen SEMMI megokolás nincs csatolva. b.)Az MVSZ elnöksége, majd ezt követően a küldöttgyűlése 2004-ben nem igazolta a felvidéki küldöttek mandátumát, és a felvidékiek hibájából a Felvidék képviselet nélkül maradt az MVSZ-ben. Természetesen nincs megokolás. Egy szabályzat felügyelő bizottsági véleményre hivatkozik, ami szerint az Országos Tanács a “saját hatáskörébe vonta” volna a küldöttállítást. Ez egy szemenszedett hazugság, ami alkalmas a közvélemény megtévesztésére. Nem mondja el a hazug levél a nyilvánosság előtt, hogy:  1.A szabályzat Felügyelő Bizottság külföldön szabályosan bejegyzett tagszervezet alapszabályába nem avatkozhat bele. 2. Az MVSZ SZOT Alapszabálya, amelyet a felvidéki közgyűlés 2002.február 16.-án szavazott meg pontonként, minden esetben minimum 99%-os többséggel, kimondja, hogy: “a szövetség elnökségi tagjai egyben az MVSZ küldöttei, a küldöttek mandátuma 4 évre szól. Alapul ehhez az Alapszabályban lefektetett ponthoz az MVSZ SZOT-SZMOSZ 2001.március 24.-i Közgyűlése 11.számú határozata szolgált , ami ugyanis kimondta: “A Közgyűlés elhatározta, hogy az MVSZ küldöttgyűlésén, a szlovákiai országos tanácsot megillető 17 küldött helyére jelöli és megválasztja az újonnan megválasztott elnökség 12 tagját, valamint az elnökségi választásokon a következő öt helyezést elért MVSZ tagot”... A 2002-es SZMOSZ Közgyűlésen mindenkit újra választottak.

A felvidéki elnökség ragasztkodott az elfogadott Alapszabály minden betűjéhez. De az idézett közrendet zavaró alperesi levél ezt a következő formában közli: “Az MVSZ Szlovákiai Országos Tanácsának elnöksége azonban Geönczeöl Gyulára hallgatva megmakacsolta (érthetetlen terminus technicus) magát és az MVSZ 2005. évi küldöttgyűléséig sem tartotta meg a Küldöttválasztó Közgyűlését”. Miért váltották volna le magukat?  Mandátumuk érvényes volt 2006 tavaszáig!!! Azonban alperes állandóan mindenkit le akart váltani és a maga kedvenceit kinevezni, ami gittegyletesdi és szemben áll a társadalmi szervezetekről szóló törvényekkel. A hazugságok alapján azonban az MVSZ képviselője által  uszított és Szlovákián kívüli tagok jogot formáltak maguknak illegitim ellenszervezetet szervezni, ami konfliktusokat okoz a felvidéki magyarság körében. Ugyanez a hazug levél semmisnek nevezi az SZMOSZ-MVSZ SZOT 2006.március 11-re Érsekújvárra összehívott közgyűlését, ami közönséges jogtalan diverzió volt az alperes részéről. Külön botrányos hazugság a levélben, hogy a tagfelvétel szünetelt, ugyanis az elnökségi jegyzőkönyvek tanúskodnak az új tagok felvételéről, a tagság számára nyílt elnökségi üléseket tartottunk, több csoportunk alakult a Bodrogközben, Kassán, Gömörben, Ipolyságon, sőt Léván, de alperes azt hazudjta, azzal rágalmazott a nagy nyilvánosság előtt, hogy mindez “szünetelt”.

Külön botrányos, ahogy alperes és egyesek az MVSZ berkeiben az MVSZ SZOT elnöke ellen eljártak. Az ügyben a sértett kikérte a Fővárosi Főügyészség Közigazgatási Jogi Osztályának véleményét, amely az MVSZ SZOT elnöke “kizárásával” kapcsolatban 2008.április 8.-án megállapította, hogy “jelen esetben nem állapítható meg, hogy az ügyben jogerős döntés született-e és a tag kimerítette-e az alapszabályban biztosított jogorvoslati lehetőségét, ezért ezen kérelmével foglalkozni idő előtti”, javasolták sértettnek, hogy forduljon fellebbezéssel a Küldöttgyűléshez (8.sz.melléklet). Ezért az MVSZ SZOT elnöke ajánlott levélben fordult az MVSZ Közgyűléséhez, de levelére a mai napig válasz NEM érkezett, tehát az MVSZ SZOT elnökének MVST tagsága sértetlen maradt, sőt bejelentette indulását az MVSZTisztújításán (9.sz. melléklet). Természetesen arra sem kapott választ, mint ahogyan 2004-ben sem engedték szabályos jelölésével élni az elnökválasztáson.

Tisztelt Bíróság, a fenti  tényeket az igazság feltárása érdeében kívánjuk a Tisztelt Bíróság rendelkezésére bocsátani és annak reményében, hogy segítünk a helyes döntés meghozatalában.


Geönczeöl Gyula                                                                   Budapest, 2012-03-02
képviselő